Number of found documents: 108748
Published from to

Syntéza cyklodextrinových derivátů pro organokatalýzu
Chena Tichá, Iveta
2019 - English
Synthesis of cyclodextrin derivatives for organocatalysis This doctoral thesis examines the preparation of new cyclodextrin (CD) derivatives suitable for organocatalysis. The aim of this work is to prepare monosubstituted and disubstituted CD derivatives as organocatalysts for different types of enantioselective reactions potentially performed in water. In addition, disubstituted CD derivatives require considering the potential mixture of regioisomers and pseudoenantiomers. Thus, this thesis is divided into several sections - preparation of CD precursors and derivatives for organocatalysis, preparation of pure regioisomers and pseudoenantiomers of disubstituted CDs and final application of CD derivatives in enantioselective reactions. Furthermore, this thesis also focuses on the molecular modeling of the prepared CD derivatives and on their catalytic activity in silico. The first section covers the preparation of new disubstituted CD precursors as pure regioisomers for organocatalysts, specifically to develop a new method for the preparation of heterodisubstituted AC regioisomers on the primary rim of α-CD. This section also includes the determination of the regioisomer ratios of common α-CD intermediates disubstituted on the primary rim to evaluate their potential as precursors in organocatalysis.... Syntéza cyklodextrinových derivátů pro organokatalýzu Tato disertační práce se zabývá přípravou nových cyklodextrinových (CD) derivátů vhodných pro organokatalýzu. Cílem této práce je připravit monosubstituované a disubstituované CD prekurzory a deriváty jako organokatalyzátory, které by bylo možné použít v různých enantioselektivních reakcích, provedených potenciálně ve vodě. V případě disubstituovaných CD derivátů bylo též nezbytné uvažovat o případných regioisomerech a pseudoenantiomerech těchto derivátů. Práce je tedy rozdělena do několika částí - příprava CD prekurzorů a derivátů pro organokatalýzu, příprava a separace regioisomerů a pseudoenantiomerů disubstituovaných CD derivátů a finální aplikace CD derivátů v různých enantioselektivních reakcích. Navíc je tato práce doplněna o molekulové modelování připravených CD derivátů a jejich katalytické aktivity in silico. První část práce se zabývá přípravou nových disubstituovaných CD prekurzorů jako čistých regioisomerů pro organokatalýzu, zejména se zabývá vývojem metody pro přípravu heterodisubstituovaného AC regioisomeru na primární straně α-CD. Tato část také zahrnuje stanovení poměru jednotlivých regioisomerů běžně používaných disubstituovaných α-CD intermediátů s ohledem na jejich možné využití jako prekurzorů v organokatalýze. Druhá část... Keywords: cyklodextriny; organokatalýza; chinolinové alkaloidy; regioisomery; molekulové modelování; cyclodextrins; organocatalysis; Cinchona alkaloids; regioisomers; molecular modeling Available in a digital repository NRGL
Syntéza cyklodextrinových derivátů pro organokatalýzu

Synthesis of cyclodextrin derivatives for organocatalysis This doctoral thesis examines the preparation of new cyclodextrin (CD) derivatives suitable for organocatalysis. The aim of this work is to ...

Chena Tichá, Iveta
Univerzita Karlova, 2019

Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Rusý, Tomáš; Kopa, Miloš
2019 - English
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and the stochastic programming formulation is derived. Thereafter, three various risk constraints, namely the chance constraint, the Value-at-Risk constraint and the conditional Value-at-Risk constraint along with the second-order stochastic dominance constraint are applied to the model to control for riski- ness of the optimal strategy. Their properties and their effects on the optimal decisions are thoroughly investigated, while various risk limits are considered. In order to obtain solutions of the problems, random elements in the model formulation had to be approximated by scenarios. The Hull - White model calibrated by a newly proposed method based on maximum likelihood esti- mation has been used to generate scenarios of future interest rates. In the end, the performances of the optimal solutions of the problems for unconsid- ered and unfavourable crisis scenarios were inspected. The used methodology of such a stress test has not yet been implemented in stochastic programming problems within an asset-liability management. 1 Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do jazyka stochastického programování. Poté jsou zavedena tři různá ri- ziková omezení, jmenovitě pravděpodobnostní omezení, omezení odvozené z hodnoty v riziku a z podmíněné hodnoty v riziku, a společně s omezením postaveným na stochastické dominanci druhého řádu jsou implementovány do modelu. Jejich vlastnosti a vliv na optimální řešení úlohy jsou detailně diskutovány pro různě silné rizikové limity. Aby vůbec bylo možné dosáhnout nějakých výsledků, náhodné složky v modelu musí být aproximovány scénáři. K vytvoření scénářů úrokové míry je využit Hull - Whiteův model, pro který je navíc odvozen i nový přístup odhadů parametrů, postavený na teorii ma- ximální věrohodnosti. V závěru práce je zkoumána výkonnost optimálních strategií v případě krizových a nepřívětivých scénářů. Nutno dodat, že po- užitá metodologie stresového testování, která je aplikována, dosud nebyla implementována v žádném modelu stochastického programování pro řízení aktiv a pasiv. 1 Keywords: řízení aktiv a pasiv; vícestupňové stochastické programování; riziková omezení; stochastická dominance; stresové testování; asset-liability management; multi-stage stochastic programming risk constraints; stochastic dominance; stress test Available in a digital repository NRGL
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv

The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a ...

Rusý, Tomáš; Kopa, Miloš
Univerzita Karlova, 2019

Nerovnosti pro diskrétní a spojité supremální operátory
Oľhava, Rastislav; Pick, Luboš; Nekvinda, Aleš
2019 - English
Inequalities for discrete and continuous supremum operators Rastislav O , lhava In this thesis we study continuous and discrete supremum operators. In the first part we investigate general properties of Hardy-type operators involving suprema. The boundedness of supremum operators is used for characterization of interpo- lation spaces between two Marcinkiewicz spaces. In the second part we provide equivalent conditions for boundedness of supremum operators in the situation when the domain space in one of the classical Lorentz spaces Λp w1 or Γp w1 and the target space Λq w2 or Γq w2 . In the case p ≤ q we use inserting technique obtaining continuous conditions. In the setting of coefficients p > q we provide only partial results obtaining discrete conditions using discretization method. In the third part we deal with a three-weight inequality for an iterated discrete Hardy-type operator. We find its characterization which enables us to reduce the problematic case when the domain space is a weighted ℓp with p ∈ (0, 1) into the one with p = 1. This leads to a continuous analogue of investigated discrete inequality. The work consists of author's published and unpublished results along with material appearing in the literature. Nerovnosti pro diskrétní a spojité supremální operátory Rastislav O©hava V této práci studujeme spojité a diskrétní supremální operátory. V první části vyšetřujeme obecné vlastnosti operátor· Hardyova typu obsahujících supre- mum. Omezenost supremálních operátor· je dále využita pro charakterizaci interpolačních prostor· mezi dvěma Marcinkiewiczovými prostory. Ve druhé části uvádíme ekvivalentní podmínky pro omezenost supremálních operátor·, kde vzorovým prostorem je jeden z klasických Lorentzových prostor· Λp w1 nebo Γp w1 a cílovým prostorem Λq w2 nebo Γq w2 . V případě p ≤ q postupujeme pomocí techniky vložení vhodného prostoru, čímž obdržíme spojité podmínky. V pří- padě p > q uvádíme pouze částečné výsledky v podobě diskrétních podmínek získaných použitím diskretizační metody. Ve třetí části se zabýváme váhovou nerovností pro iterovaný diskrét ní operátor Hardyova typu. Obdržíme jeho cha- rakterizaci, která nám umožňuje převést problémový případ, když je vzorovým prostorem vážené ℓp s p ∈ (0, 1), na případ p = 1. To nám umožní nalézt spoji- tou analogii zkoumané diskrétní nerovnosti. Práce se skládá z publikovaných i nepublikovaných autorových výsledk· spolu s materiálem, který se objevuje v literatuře. Keywords: supremální operátor; váhové nerovnosti; Lorentzovy prostory; diskretizace; supremum operator; weighted inequalities; Lorentz spaces; discretization Available in a digital repository NRGL
Nerovnosti pro diskrétní a spojité supremální operátory

Inequalities for discrete and continuous supremum operators Rastislav O , lhava In this thesis we study continuous and discrete supremum operators. In the first part we investigate general properties ...

Oľhava, Rastislav; Pick, Luboš; Nekvinda, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva
Štěříková, Hana; Lemeškin, Ilja; Blažek, Václav; Starý, Jiří
2019 - Czech
The doctoral thesis Scandinavian elements in the language of Old East Slavic legal codes consists of three main parts. The first of them puts the topic in connection with previous research and assorts it both according to chronology and ideologic influences, that have had a grave impact on scientific publications concerning the disputes over Varangians and the beginning of East-Slavic history. The lack of scientific objectivity shows not only in historical studies, but also in philological works, since linguistics played only a helping role in order to deliver proofs in favour of preferred theories. The second part of the thesis researches historiographic works of Swedish diplomat Petrus Petreius (early 17th century) and thus contributes to the polemic about who was the first normanist. The analysis shows that Petreius was a skillful compiler, but is not to be considered the first normanist. His works don't include any ideological links between Swedish politics towards Russia and Gothicism either. The third part of the thesis examines history and semantics of three Old East Slavic terms ябедник (yabednik), тиун (tiun) аnd гридь (gridʼ) and their derivatives. The author describes their occurence in historical sources and development in both morphology and semantics up to the present day and makes... Resumé Disertační práce Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva se skládá ze tří hlavních částí. První z nich zasazuje téma do kontextu dosavadního výzkumu, který uspořádává jak chronologicky, tak i podle ideologických vlivů, které měly zásadní dopad na prezentované vědecké výsledky ve sporech o varjagy a počátky východoslovanských dějin. Nedostatečná objektivita se silně projevuje nejen v pracích historických, ale i filologických a v lingvistických tématech, neboť jazykověda hrála ve sporech pouze roli pomocné vědy, jež měla přinášet vhodné argumenty pro podporu prosazovaných teorií. Druhá část analyzuje historiografické dílo švédského diplomata Petra Petreia z počátku 17. století a přispívá do sporů o prvního normanistu. Textová analýza ukazuje, že Petreius byl především zručný kompilátor, nelze ho však považovat za zakladatele normanské teorie. Jeho dílo rovněž neobsahuje žádné ideologické propojení s politikou Švédské říše ve velmocenském období. Ve třetí části je provedena historicko-sémantická analýza staroruských pojmů ябедник, тиун а гридь a od nich utvořených sémantických hnízd. Popisuje jejich zastoupení v historických zdrojích, vývoj jejich morfologie i sémantiky až do současnosti a opravuje výklad etymologie. Pracuje s prameny hlavně právního a úředního charakteru z oblasti... Keywords: skandinavismy v ruštině|výpůjčky ve staré ruštině|skandinávské zákoníky|středověké právo|Ruská pravda|varjagové|spor o varjagy|normanismus|antinormanismus|první normanista|Petrus Petreius; North-Germanic loan words|loan words in Old Russian|Scandinavian medieval laws|Old East Slavic legal codes|Justice of the Rus|Varangians|Varangian controversy|normanism|antinormanism|the first normanist|Petrus Petreius Available in a digital repository NRGL
Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva

The doctoral thesis Scandinavian elements in the language of Old East Slavic legal codes consists of three main parts. The first of them puts the topic in connection with previous research and assorts ...

Štěříková, Hana; Lemeškin, Ilja; Blažek, Václav; Starý, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu
Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
2019 - English
Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes un- dergo in the ISM include a wide range of temperatures and particle number densities. This work contributes to the experimental study of named low temperature phenomena in the range of 30 K to 300 K focusing on the reactions of hydrogen-containing light molecules. The employed experimental techniques are based on a combination of a Stationary Afterglow (SA) instrument with a Continuous Wave Cavity Ring-down Spectrometer (cw-CRDS). The main contributions of this work can be split into three topics. (1) The proton and deuteron con- taining isotopic system of H3 + ions. The isotopic fractionation process in collisions with hydrogen and deuterium gas was investigated in low temperature discharges, nominal ion temperatures of 80 K to 140 K, to deduce relative ion densities in the experiments. These are necessary for afterglow studies of isotopic effects in electron-ion recombination of the studied ions. (2) Vibrational spectroscopy of N2H+ ions focusing on first overtone (2ν1 band) transitions and ion thermometry, the first step towards studies of electron-ion recombination. (3) The role of para/ortho spin... Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v... Keywords: elektron-iontová rekombinace; disociativní rekombinace; astrochemie; dohasínající plazma; vibrační spektroskopie; electron-ion recombination; dissociative recombination; astrochemistry; afterglow; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu

Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes ...

Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2019

K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin
Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
2019 - English
In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the Cauchy stress. We, in particular, investigate a class of activated fluids that behave as the Euler fluid prior activation, and as the Navier-Stokes or power-law fluid once the activation takes place. We develop a large-data existence analysis for both steady and unsteady three-dimensional flows of such fluids subject either to the no-slip boundary condition or to a range of slip-type boundary conditions, including free-slip, Navier's slip, and stick-slip. In the second part we show that the W−1,q norm is localizable provided that the functional in question vanishes on locally supported functions which constitute a partition of unity. This represents a key tool for establishing local a posteriori efficiency for partial differential equations in divergence form with residuals in W−1,q . In the third part we provide a novel analysis for the pressure convection- diffusion (PCD) preconditioner. We first develop a theory for the precon- ditioner considered as an operator in infinite-dimensional spaces. We then provide a methodology for constructing discrete PCD operators for a broad class of pressure discretizations. The... V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných tekutin, které se před aktivací chovají jako Eulerovy tekutiny, zatímco po aktivaci je jejich odezva stejná jako odezva Navierovy-Stokesovy tekutiny či tekutiny mocninného typu. Pro tuto třídu tekutin je provedena detailní existenční analýza pro velká data k stacionárním a nestacionárním třídimen- zionálním prouděním vystavených buď okrajové podmínce nulové rychlosti, či řadě podmínek skluzového typu, včetně volného skluzu, Navierova skluzu a kombinovaného přilnutí-skluzu. Druhá část se zabývá lokalizací W−1,q normy za předpokladu, že uvažo- vaný funkcionál se nuluje na fukcích s lokálním nosičem, které tvoří rozklad jednotky. To zvláště dovoluje zajistit lokální aposteriorní efektivitu u par- cialních diferencialních rovnic v divergentním tvaru s residuály ve W−1,q . V třetí části předkládáme novou analýzu tzv. PCD (pressure convection- diffusion) předpodmínění. Nejdříve budujeme novou teorii PCD předpod- mínění jakožto operátoru v nekonečně-dimenzionálních prostorech. Potom poskytujeme metodiku ke konstrukci diskrétních PCD operátorů pro širokou třídu diskretizací tlaku. Hlavní přínos... Keywords: nenewtonské tekutiny; konstitutivní teorie; tekutiny s aktivací; apriorní analýza pro velká data; aposteriorní odhady chyby; předpodmínění; non-Newtonian fluids; constitutive theory; fluids with activation; large-data a priori analysis; a posteriori error estimates; preconditioning Available in a digital repository NRGL
K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin

In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the ...

Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
Univerzita Karlova, 2019

Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami
Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
2019 - English
Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical properties of La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) ultrathin films was studied. The investigated films were grown by pulsed laser deposition on four different substrates, providing a broad range of induced epitaxial strains. Magnetic properties were found to deteriorate with increasing value of the epitaxial strain, as expected due to the unit cell distortion increasingly deviating from the bulk and effect of the magnetically inert layer. A combination of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical Kerr effect spectroscopy was used to determine spectra of the diagonal and off-diagonal elements of permittivity tensor. The off-diagonal elements confirmed presence of two previously reported electronic transitions in spectra of all films. Moreover, they revealed another electronic transition around 4.3 eV only in spectra of films grown under compressive strain. We proposed classification of this transition as crystal field paramagnetic Mn t2g → eg transition, which was further supported by ab initio calculations. A key role of strain in controlling electronic structure of ultrathin perovskite films was demonstrated. Dynamic application of... V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO). Studované vrstvy byly vyrobeny pulsní laserovou depozicí na čtyřech různých substrátech, což zajistilo širokou škálu indukovaného epitaxního pnutí. Bylo zjištěno, že magnetické vlastnosti se zhoršují s rostoucí hodnotou epitaxního pnutí, což bylo očekáváno kvůli narůstající deformaci základní buňky a kvůli efektu magneticky inertní vrstvy. Kombinace spektroskopické elipsometrie a magnetooptické Kerrovy spektroskopie byla použita k získání spekter diagonálních a nediagonálních členů tenzoru permitivity. Spektra nediagonálních členů potvrdila u všech vzorků přítomnost dvou dříve pozorovaných elektronových přechodů. Navíc byl nalezen ještě další elektronový přechod kolem 4.3 eV, a to pouze ve spektrech vzorků s tlakovým pnutím. Byla navržena klasifikace tohoto přechodu jako paramagnetického přechodu krystalového pole Mn t2g → eg, což bylo dále podpořeno i výpočty z prvních principů. Byla tak demonstrována klíčová role pnutí v ovládání elektronové struktury tenkých vrstev perovskitů. Dynamickou aplikací pnutí pomocí piezoelektrické mezivrstvy nebylo dosaženo... Keywords: magnetooptický Kerrův jev; pulsní laserová depozice; epitaxní pnutí; tenzor permitivity; perovskitové oxidy; magneto-optical Kerr effect; pulsed laser deposition; epitaxial strain; permittivity tensor; perovskite oxides Available in a digital repository NRGL
Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami

Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical ...

Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
Univerzita Karlova, 2019

Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed
Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
2019 - Czech
Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more difficult to describe, and some cannot be reconstructed by a continuous narrative at all. The events in the Czech Lands in the first two weeks of May 1945 belong to the most difficult to describe. The fact that there was the largest of last German fighting groups of armies is well known. It is also commonly known that it was the Central Army Group commanded by Field Marshal Ferdinand Schörner. Significantly less is known that as a result of the outbreak of the Czech Uprising, this group of armies retreated across the rebellious territory to the demarcation line between the US and the Red Army The last desperate illusion of German soldiers was that they would contact the Americans and jointly drive the Russians out of Europe. Allied Commander-in-Chief in the West, General Dwight David Eisenhower, did not intend to do anything after the death of US President Roosevelt, which the Soviet dictator could even interpret as a similar development. Not only did he forbid General Patton from crossing the agreed line in advance with the Soviets, visually accommodating the retreating Germans, but the US troops also released... Název práce: Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed Autor: Mgr. Tomáš Jakl Abstrakt: Jsou válečná tažení, která jdou popsat jednoduše, jiná obtížně a některé nejde rekonstruovat plynulým vyprávěním vůbec. Události v českých zemích v prvních dvou květnových týdnech roku 1945 patří k těm obtížně popsatelným. To, že se zde nacházela poslední německá bojeschopná skupina armád, je všeobecně známo. Také se běžně ví, že šlo o skupinu armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner. Podstatně méně je známo, že následkem vypuknutí Českého povstání tato skupina armád ustoupila přes povstalecké území k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Poslední zoufalou iluzí německých vojáků bylo, že se spojí s Američany a společně vyženou Rusy z Evropy. Spojenecký vrchní velitel na Západě, generál Dwight David Eisenhower, nehodlal po smrti amerického prezidenta Roosevelta udělat nic, co by si sovětský diktátor mohl vykládat byť jen jako náznak podobného vývoje. Nejenže zakázal generálu Pattonovi překročit předem se sověty dohodnutou demarkační linii v Čechách, opticky vstříc ustupujícím Němcům, ale americké jednotky sovětům také vydaly zajaté německé vojáky z jednotek, které bojovaly na východní frontě. Své zajaté Němce předali Rudé armádě kromě Američanů i čeští povstalci. Do... Keywords: Druhá světová válka|historiografie|německá armáda|české země|skupina armád Střed|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|konstrukce obrazu minulosti; World War II|Historiography|German Army|Czechoslovakia|Army Group Centre|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|The Construction of the Image of the Past Available in a digital repository NRGL
Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed

Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more ...

Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií
Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
2019 - Czech
S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the progress in diagnostic of both diseases, there is no specific serum maker, which would allow to detect risk group of patients. Our paper focused on importance of serum S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia: (1) association of serum S100A4 with inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn's disease, (2) association of serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 with colorectal neoplasia and (3) association of serum S100P with colorectal cancer. A total of 253 subject were enrolled: 40 healthy controls, 16 patients with ulcerative colitis, 93 patients with Crohn's disease, 20 patients with non-advanced colorectal adenoma, 20 patients with advanced colorectal adenoma and 62 patients with colorectal cancer. We confirmed significantly higher serum concentrations of S100A4 protein in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. In Crohn's disease, serum S100A4 was significantly higher in patients with colonic and ileocolonic involvement. We did not confirm association of serum S100A4 with fibrostenosing phenotype of Crohn's diseases and with perianal involvement. We... Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný specifický sérový marker, který by umožnil detekci rizikových skupin pacientů. Naše práce hodnotila význam vybraných proteinů S100 v séru pacientů s idiopatickými střevními záněty a kolorektálními neopláziemi. Práce byla rozdělená do třech částí, které hodnotily (1) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A4 s idiopatickými střevními záněty, ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou; (2) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A6, S100A8, S100A9 a S100A11 s kolorektálními neopláziemi a (3) asociaci sérové koncentrace proteinu S100P s kolorektálním karcinomem. Celkem bylo zahrnuto 253 osob: 40 jedinců ve skupině kontrol, 16 pacientů s ulcerózní kolitidou, 93 pacientů s Crohnovou chorobou, 20 pacientů s nepokročilým kolorektálním adenomem, 22 pacientů s pokročilým kolorektálním adenomem a 62 pacientů s kolorektálním karcinomem. Potvrdili jsme významně vyšší sérové koncentrace S100A4 proteinu u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou. Pacienti s Crohnovou chorobou vykazovali významně vyšší sérové koncentrace S100A4 ve skupině s izolovaným kolonickým a ileokolonickým postižením... Available in a digital repository NRGL
S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the ...

Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Právní úprava ochrany vodních toků
Altmann, Martin; Sobotka, Michal; Derlich, Stanislav
2019 - Czech
Thesis title: Legal regulation of watercourse protection Abstract Watercourses are the most important form of surface water occurrence in the Czech Republic, and therefore their condition also significantly affects the overall state of all our aquatic ecosystems. Despite of it, the ecological and chemical status of watercourses is still not satisfying. This fact requires an increase in the efficiency and complexity of their legal protection, which is the subject of this thesis. The aim of the first part of this thesis is to describe the national legal regulation of watercourses protection in the context of European and international law. At present, national and international legislation is significantly influenced by European legislation provided by the Water Framework Directive. The first part pays attention to the instruments of national legislation, that are relevant to the second part of the work. The first aim of the second part of this thesis is to analyse the basic measures proposed in the two selected sub-basins in order to achieve the objectives of the Water Framework Directive, particularly the good water status. Following this analysis, the second aim is to find out what specific instruments the current legislation provides for the realization of the proposed measures and whether these... Název práce: Právní úprava ochrany vodních toků Abstrakt Vodní toky jsou nejvýznamnější formou výskytu povrchových vod v České republice, a proto jejich stav výrazně ovlivňuje také celkový stav všech našich vodních ekosystémů. Ekologický ani chemický stav vodních toků přesto stále není uspokojivý. Tato skutečnost vyžaduje zvýšení efektivity a komplexnosti jejich právní ochrany, která je předmětem této diplomové práce. Cílem první části této práce je popsat národní právní úpravu ochrany vodních toků v kontextu evropské a mezinárodní právní úpravy. Jak národní, tak mezinárodní právní úprava je v současné době významně ovlivněna právní úpravou evropskou, kterou zajišťuje Rámcová směrnice o vodách. V rámci národní právní úpravy je v této práci věnována pozornost především institutům, které jsou relevantní s ohledem na druhou část práce, jejímž prvním dílčím cílem je zanalyzovat základní opatření navržená ve dvou vybraných plánech dílčích povodí za účelem dosažení cílů Rámcové směrnice o vodách, především dosažení tzv. dobrého stavu vod. V návaznosti na tuto analýzu je druhým dílčím cílem práce určit, jaké konkrétní nástroje současná právní úprava k realizaci navrhovaných opatření poskytuje, a zda tyto nástroje umožňují efektivní řešení neuspokojivého stavu vodních toků. V rámci dílčích plánů povodí bylo... Keywords: vodní tok; dobrý stav vod; plán povodí; opatření; watercourse; good water status; river basin management plan; measures Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany vodních toků

Thesis title: Legal regulation of watercourse protection Abstract Watercourses are the most important form of surface water occurrence in the Czech Republic, and therefore their condition also ...

Altmann, Martin; Sobotka, Michal; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases