Number of found documents: 545578
Published from to

Gender role v Armádě České republiky
KÁRNÍKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem gender role v Armádě České republiky, je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je vypracována na základě odborné literatury, kdy se zabývá pojmy genderu v obecné psychologické rovině, genderovými rolemi, genderovou identitou a jejími teoriemi, genderovými stereotypy. Věnuje se tématu rovnosti mužů a žen v Evropské unii a v České republice. Následně popisuje genderovou diskriminaci. V závěru teoretické práce se zabývá tématem rovnosti mužů a žen v Armádě České republiky. Praktická část je zpracována pomocí kvalitativně orientovaného šetření, které je založené na hloubkových rozhovorech s příslušníky Armády České republiky, a přináší tak vhled do problematiky gender role a také na postavení mužů a žen uvnitř Armády České republiky. The aim of this bachelor thesis is gender role in Czech Army. It is divided to theoretical and practical part. Theoretical part is based on professional literature, where it deals with concepts of gender on basic psychological level, gender roles, gender identity and its theory and gender stereotypes. It deals with equality of men and women in European Union and Czech Republic. It also describes gender discrimination. In the endof theoreical part, it deals with equality of men and women in Czech Army. Practical part is made by qualitatively oriented investigation, which is based on comprehensive interviews with military personal, which brings insight to problematice of gender role and also situation of men and women of Czech Army. Keywords: gender; gender role; genderová identita; genderová diskriminace; genderové stereotypy; rovné příležitosti mužů a žen; armáda; gender; gender role; gender identity; gender discrimination; gender stereotypes; equal opportunities men and women; army Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gender role v Armádě České republiky

Bakalářská práce se zabývá tématem gender role v Armádě České republiky, je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je vypracována na základě odborné literatury, kdy se zabývá ...

KÁRNÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv absence rodičovského vzoru na partnerský život jedince
KOUDELOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem absence rodičovské vzoru na partnerský život jedince. Teoretická část je věnována významu rodiny v životě jedince, mužské a ženské roli a jejímu vlivu na identifikaci dětí s rodiči, zabývá se rodinnými vztahy i vzory partnerského chování. Dále vymezuje problematiku absence jednoho z rodičů v rodině a pojem neúplná rodina. Část je věnována příčině nepřítomnosti rodiče i tomu, jaký vliv má na osobnost dítěte a co s sebou výchova osamělým rodičem nese. V neposlední řadě zahrnuje poznatky o partnerském životě jedince z neúplné rodiny. Co přináší partnerství bez rodičovského vzoru, výběr partnera, jaké jsou fáze partnerského vztahu ale i krize, které vztah provází. Praktická část je tvořena výsledky kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn formou polostrukturovaného rozhovoru s muži i ženami vyrůstajícími pouze s jedním z rodičů. Cílem práce je zjistit, zda a v čem ovlivňuje absence rodičovského vzoru partnerský život jedince v období zralé dospělosti. Abstract This bachelor thesis focuses on the influence of absence of parentel model on the later adult partner life. The theoretical part is devoted to the importace of the family in the life of the individual, male and female role and its impact to the identification of children with their parents, deals with family relationships and partner behavior´s models. It also defines the issue of the absence of one of the parents in the family and the term incomplete family. The part is devoted to the cause of the parent´s absence and the impact it has on the child´s personality and what the education by the single parent brings to this parent. Finally it includes knowledges about the partner life of the individual behaved by the single-parent family. It describes what a partnership without a parent model brings, the chocie of a partner, the phases of the partnership, but also the crisis during the relationship. The practicle part consists of results of qualitative research, which was realized by the form of semi-structured interviews with men and women growing up in single-parent family. The pupose of this thesis is to find out whether and how the absence of parental model influences the partner life of an individual in the period of mature adulthood. Keywords: Děti; rodičovský vzor; neúplná rodina; partnerství; rodičovství; Children; parental model; incomplete family; partnership; parenting Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv absence rodičovského vzoru na partnerský život jedince

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem absence rodičovské vzoru na partnerský život jedince. Teoretická část je věnována významu rodiny v životě jedince, mužské a ženské roli a jejímu vlivu ...

KOUDELOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu
STŘELEČKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením rodiny jako pojmu, funkcí rodiny, typologií rodiny, dysfunkční rodinou a jejími typy. Dále navazuje popis historie a kultury Romů. Praktická část obsahuje analýzu statistických dat o odebrání dětí z romských rodin a řízené rozhovory s pracovníky odboru sociálně právní ochrany dětí. Cílem je zmapovat, analyzovat a popsat nejčastější důvody, které v rámci České republiky vedou k umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu a porovnat tyto důvody s analogickými situacemi rodin v majoritní společnosti. The bachelor thesis focuses on the location of a Roma child outside the biological family. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of family as a concept, family function, family typology, dysfunctional family and its types. It is followed by a description of the history and culture of the Roma. The practical part contains an analysis of statistical data on the removal of children from Roma families and controlled interviews with the staff of the Department of Social and Legal Protection of Children. The aim is to map, analyze and describe the most common reasons that in the Czech Republic lead to the placement of a Roma child outside the biological family and compare these reasons with the analogous situations of families in the majority society. Keywords: rodina; funkce rodiny; typologie rodiny; dysfunkční rodina; historie a kultura Romů; family; family function; family typology; dysfunctional family; history and culture of Roma Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu

Bakalářská práce se zaměřuje na umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením rodiny jako pojmu, funkcí ...

STŘELEČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách
KŘIKLÁN, Tomáš
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, popsat jednotlivé aspekty výslovnosti i v kontextu s češtinou, stručně nastínit historii výuky anglického jazyka z pohledu výslovnosti a vyobrazit současný postoj k výuce výslovnosti. V neposlední řadě je cílem teoretické části práce vyzdvihnout metody, cíle, modely, výuky výslovnosti a jejich důležitost. Výzkum, který je veden formou pozorování hodin a dotazníkovým šetřením mezi učiteli, má za cíl zjistit, jak vypadá výuka výslovnosti na základních školách, jestli učitelé vůbec učí správnou výslovnost, jakou pro to mají podporu v učebnicích, jaké si pro výuku výslovnosti stanovují cíle, jaké aspekty anglické výslovnosti učí, popřípadě jaké používají metody. V rámci pozorování hodin se dále nabízí cíl alespoň částečně (v rámci možností) zhodnotit úroveň výslovnosti učitelů. This diploma thesis deals with pronunciation teaching in English lessons in elementary education. The aims of this thesis are to describe how Czech curricular documents deal with pronunciation teaching within English lessons, to describe aspects of English pronunciation including contrast with the Czech language, to summarize history of English teaching from the pronunciation point of view, and to describe current approaches to teaching English pronunciation. Last but not least the aim of this thesis is also to highlight methods, objectives, models for English pronunciation teaching and their importance. The research is conducted in two ways - observing English lessons and questionnaire survey amongst teachers. Its aims are to find out whether teachers teach the correct pronunciation within their English lessons, how they are supported by used textbooks, what their aims for pronunciation teaching are, which aspects of English pronunciation they focus on and what methods they use for it. There is one more aim set within observing lessons and that is to briefly review the level of teachers' pronunciation. Keywords: Výslovnost; metodologie; didaktika; výuka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách

Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, ...

KŘIKLÁN, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2019 - German
Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část představí základní znaky pohádkového žánru a zároveň hlavní principy propagandistické manipulace v moderních dějinách. Praktická část práce se zaměří na srovnání vybraných pohádkových děl bratří Grimů a ve filmovém zpracování nacistické propagandy, dále se v analýze děl zaměří na didaktické záměry, literární a filmový jazyk a formy manipulace ve filmu jako prostředek propagandy. This thesis focuses on a traditional form of fairy tale and its updates as an instrument of Nazi propaganda. The main object of this analysis is a fairy tale as a literary and didactic genre. The diploma thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces general signs of fairy tale genre and main principals of propaganda manipulation in modern history. The practical part focuses on a comparison of selected Grimm brothers 'fairy tales and movie processing of Nazi propaganda. Furthermore, the analysis focuses on didactic intensions, literary and film language and forms of manipulation in a movie as an instrument of propaganda. Keywords: fairy tale; Grimm brothers; propaganda; literary comparison; fairy tale analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit

Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Swingový orchestr Zatrestband a Tančírna Třešť
HAMERNÍK, Matouš
2019 - Czech
Bakalářská práce "Swingový orchestr Zatrestband a projekt Tančírna Třešť" pojednává o umělecko-kulturních počinech uměleckého kováře a amatérského hudebníka Petra Píši z Třeště. Cílem práce je shrnout zhruba dvacetiletou historii ansámblu s důrazem na repertoár, obsazení a významná vystoupení. V případě Tančíren, jejíž historie je úzce svázána se Zatrestbandem, je záměrem představit jejich jedinečnou dramaturgii, tematické ladění a významné hosty. Práce je prvním uceleným pojednáním na toto téma a zájemcům může sloužit jako široký zdroj informací. The bachelor thesis "Zatrestband Swing Orchestra and Tančírna Třešť Project" deals with artistic and cultural activities of artistic blacksmith and amateur musician Petr Píša from Třešť. The aim of the thesis is to summarize about twenty years of history of the ensemble with an emphasis on repertoire, cast and significant performances. In the case of the Tančírna project, which history is narrowly tied to the Zatrestband, the intention is to introduce its unique dramaturgy, thematic tuning and important guests. The thesis is the first comprehensive treatise on the subject and can serve as a broad source of information to those interested. Keywords: Zatrestband; Tutti; Tančírna Třešť; Petr Píša; Třešť; swing; big band; Zatrestband; Tutti; Tančírna Třešť; Petr Píša; Třešť; swing; Big Band Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Swingový orchestr Zatrestband a Tančírna Třešť

Bakalářská práce "Swingový orchestr Zatrestband a projekt Tančírna Třešť" pojednává o umělecko-kulturních počinech uměleckého kováře a amatérského hudebníka Petra Píši z Třeště. Cílem práce je shrnout ...

HAMERNÍK, Matouš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů
ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a se zpracováním vlny. Pozoruji na dětech první nedůvěřivé pohledy, ale jakmile si vlnu ohmatají a vidí, co všechno se dá z ní vytvořit, začnou být nadšené a zapálené pro věc. Najednou mají spoustu nápadů, co a jak vytvořit, jaké barevné odstíny použít nebo koho svým výrobkem potěšit. U mokrého plstění si užijí spoustu legrace, když je pěkně, jsou venku a dá se jim k dispozici vana plná vody a stará valcha.Pro děti je ale zajímavé i tkaní. Při něm se dá využít nejen vlna, ale i lněné vlákno nebo bavlna. Děti si tak mohou samy utkat třeba podsedák na židli nebo kobereček pro pejska. Když vidí, jak se začíná pod jejich prstíky tvořit tkaný vzor, mají obrovskou radost. Já sama jsem se s těmito starými řemesly seznámila asi před patnácti lety. Tyto techniky zpracování vlny, předení, plstění i tkaní mě tak uchvátily, že se jim věnuji dodnes a jsem nositelkou značky Haná regionální produkt. Cílem mé závěrečné práce je přiblížit dětem historii pěstování textilních plodin na našem území, protože v dnešní době je už jen velice málo oblastí, kde se tyto plodiny pěstují. Vidět modře rozkvetlé pole lnu je takřka nemožné, o poli konopí nemluvě. Také jim chci představit práci s vlnou. Jak bylo a je složité ručně zpracovat vlnu a něco z ní vyrobit. Jaká je cesta od ovečky, která se pase na louce, až například ke svetru, který nosíme v zimě, aby nás zahřál. Kolik lidského úsilí je s tím spojeno. Aby, když si příště půjdou nějaký ten svetr, čepici nebo šálu koupit, věděli, kolik práce se za každým výrobkem skrývá. Chtěla bych v dětech probudit kreativitu, tvořivost a fantazii. Důležité je i procvičování hrubé a jemné motoriky. A v neposlední řadě dosáhnout toho, aby děti měly radost z výrobků, které si samy vytvoří. Práci jsem dělila do pěti částí, ve kterých postupně představuji historii textilních surovin na našem území, jejich dělení, historii a zpracování ovčího rouna a historii tkaní. Do poslední části jsem zařadila postupy výrobků, které si mohou žáci sami vytvořit, a tím rozvíjet svoji kreativitu a fantazii. Keywords: Textilní suroviny; ovčí rouno; vlna; len; konopí; kolovrat; vřeteno; tkalcovský stav; tkaní; předení; plstění. Available in digital repository of UPOL.
Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů

Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a ...

ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Alkohol a rozhodování
LYGA, Michal
2019 - Czech
Bakalářská práce Alkohol a rozhodování se věnuje vybraným psychologickým teoriím zkoumajících vliv alkoholu na chování a rozhodování jedince se zaměřením na fenomén zvaný alkoholová krátkozrakost. Cílem této teoretické práce je popsat z různých hledisek, jak alkohol působí na organizmus a psychiku člověka a jak tím mění jeho obvyklý způsob rozhodování. Stěžejní část práce je věnována především teorii AME (Alcohol Myopia Effect), která vychází z premisy, že u jedince při akutní intoxikaci alkoholem nastává výrazné zúžení jeho kognitivní sféry a tím se z jeho rozsahu percepce ztrácejí důležité inhibující podněty, které by jinak zabránily různému typu riskantního či jinak deviantního chování. Teorie AME je zde rozebírána z několika perspektiv a je porovnávána s alternativními teoriemi zkoumající účinky alkoholu na jedincovo rozhodování. The bachelor thesis Alcohol and Decision-Making deals with various psychological theories exploring the influence of alcohol on the behavior and decision-making of an individual focusing on a phenomenon called Alcohol Myopia Effect (AME). The aim of this theoretical work is to describe from different points of view how alcohol affects the organism and the psyche of a man and how it changes his usual way of decision-making. The main part of the thesis is devoted to the AME theory which suggests that an intoxicated individual has a significantly narrowed his cognitive functions and thus important inhibiting cues are lost from his perception range and therefore may the individual behave in more risky or deviant way. The AME theory is discussed from several points of view and is compared with alternative theories examining the effects of alcohol on individual decision-making. Keywords: alkohol; rozhodování; alkoholová krátkozrakost; rizikové chování; kognice; alcohol; decision-making; Alcohol Myopia Effect; risky behavior; cognition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Alkohol a rozhodování

Bakalářská práce Alkohol a rozhodování se věnuje vybraným psychologickým teoriím zkoumajících vliv alkoholu na chování a rozhodování jedince se zaměřením na fenomén zvaný alkoholová krátkozrakost. ...

LYGA, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Keywords: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston
KLIMEŠOVÁ, Daniela
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston

KLIMEŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases