Number of found documents: 545566
Published from to

Využití arteterapie v komunitní práci
ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
2019 - Slovak
Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská pri definovaní komunity. Zistíme v nej, čo sa za komunitu pokladá, kto ju tvorí, tiež to, ako ju viacerí autori vnímajú, rozdeľujú, aké sú jej znaky ale tiež to, prečo ich ľudia vytvárajú a aké prináša výhody pre jej členov. V tejto kapitole sa zaoberáme aj teóriami sociálnej psychológie so zameraním na dôležitosť budovania komunít pre rozvoj človeka. V druhej kapitole sa zameriavame na prepojenie komunitnej práce a arteterapie a toho, ako môže byť ich kombinácia vhodná pre rozvoj komunity. V praktickej časti bakalárskej práce bol realizovaný akčný výskum priamo v komunite. Cieľom bolo zistiť, či je možné aplikovať arteterapeutický proces v rámci práce v komunite a výtvarne spracovávať vybrané témy vzájomných vzťahov členov komunity, tému životného priestoru a tému budúcnosti. Zistili sme, že arteterapeutický proces je vhodný pri práci v komunite a je možné otvárať aj náročné témy, s ktorými komunita má problém a ich výtvarné spracovanie môže otvoriť priestor na ich reflexiu či spracovanie. This bachelor thesis is a description of the techniques and benefits regarding the combination of art therapy and community work. It is divided into two parts - theoretical and practical. There are two chapters within the theoretical section. Chapter one deals with the scopes of defining community. In this chapter we learn what traits make a community, who is a part of it and why we build them. In this chapter we focus on the theories of social psychology especially on the topics of community membership and its importance for their members. Chapter two ilustrates how the process of combining art therapy and community work is useful for community development. In the practical part of the bachelor thesis was realized an action research in the community. The aim was to find out whether it is possible to apply the art therapy process within the community work and to artically select selected topics of mutual relations of the community members, the topic of the living space and the topic of the future. We have found that the art therapy process is suitable for working in the community and it is possible to open up the challenging topics with which the community has a problem and their art work can open up space for their reflection or processing. Keywords: community; community work; community development; community organizing; social change; art therapy; art therapy technique; identity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie v komunitní práci

Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú ...

ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích
SEDLÁKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými etickými problémy se zaměstnanci velkých výrobních firem nejčastěji setkávají, a jaký mají tyto etické problémy vliv na jejich pracovní i osobní život. Teoretická část této práce se bude zabývat definováním etických problémů a vysvětlením odborné terminologie. Praktická část bude realizována formou kvantitativního výzkumu, který bude probíhat na základě anonymního dotazníkového šetření. Dotazováni budou zaměstnanci velkých výrobních podniků v Jihočeském kraji. Závěr práce bude věnován konkrétnímu příběhu oběti neetického jednání a návrhům na řešení těchto problémů. The aim of this bachelor thesis is to find out which ethical problems are most often encountered by employees of large manufacturing companies and how these ethical problems affect their work and personal life. The theoretical part will deal with defining ethical problems and explaining basic terminology. The practical part will be realized in the form of quantitative research, which will be based on an anonymous questionnaire survey. Respondents will be employees of large manufacturing companies in the South Bohemian Region. The conclusion of the thesis will be devoted to the concrete story of the victim of unethical behavior and also suggestions to solve this problems. Keywords: etika; konflikty na pracovišti; mobbing; bossing; staffing; sexuální obtěžování; diskriminace; ethics; workplace conflicts; mobbing; bossing; staffing; sexual harassment; discrimination Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích

Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými etickými problémy se zaměstnanci velkých výrobních firem nejčastěji setkávají, a jaký mají tyto etické problémy vliv na jejich pracovní i osobní život. ...

SEDLÁKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mateřské prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence
BURDOVÁ, Hana
2019 - Czech
Bakalářská práce řeší problematiku mateřského prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence. Teoretická část se věnuje definicím základních termínům jako je kojenecký věk, temperament a neutěšitelný pláč. V dalších kapitolách jsou shrnuty specifické rysy kojence s náročným temperamentem zaměřené zejména na nespavost, pláč a trávicí obtíže. V této části práce nejsou opomenuty ani jednotlivé strategie péče o náročné kojence. V závěru teoretické části je charakterizována psychika matek náročných kojenců. Kvalitativní výzkum realizovaný v praktické části přináší data, jež byla získána metodou rozhovorů s matkami kojenců s obtížným temperamentem. Jako projev obtížného temperamentu nejčastěji shledávají matky nadměrný pláč a nespavost. Náročnost dítěte si matky vysvětlují různě - genetika, těžký porod nebo třeba stres v těhotenství, vinu však dávají převážně dítěti. Co se týče strategií utěšování, matky intenzivně hledaly a zkoušely, aby nalezly tu nejlepší, žádná ze strategií však nebyla spolehlivě účinná. Z mého výzkumu též vyplývá, že nevyžádané rady okolí a zlehčování situace jejich blízkými jsou pro matky velmi stresující. Bachelor thesis is solving problems of maternal feelings and coping with difficulties related to difficult temperament of infants. At the beginning of theoretical part, basic terms as infancy, temperament and inconsolable crying are defined. Next, the summary of specific features of infants with difficult temperament with special attention to insomnia and crying. The individual strategies of care of for difficult infants are also described. Finally, characterization of mental wellbeing of mothers of difficult infants is provided. In practical part, results of qualitative research based on analysis of interviews with mothers of difficult infants are presented. Difficult temperament, as mothers often found, was manifested by inconsolable crying and insomnia. Demanding child care was attributed by mothers differently - to genetic background, difficult birth, or pregnancy stress however, children were predominantly blamed. As for strategies to comfort children, mothers were intensively searching and trying for the best one but none was found to be reliably effective. My research study also indicated that unasked for advices and trivialization of the situation by of relatives were for mothers very stressful. Keywords: Klíčová slova: mateřství; dítě; pláč; nespavost; temperament; Key words: maternity; child; tears; insomnia; temperament Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mateřské prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence

Bakalářská práce řeší problematiku mateřského prožívání a zvládání obtíží spojených s náročným temperamentem kojence. Teoretická část se věnuje definicím základních termínům jako je kojenecký věk, ...

BURDOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a jeho prevence
NOVÁK, Michal
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je upozornit na syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Dalšími cíle práce je zjistit, jakým způsobem pohlížejí vedoucí sociálních pracovníků na syndrom vyhoření a jeho prevenci. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou definovány pojmy jako syndrom vyhoření, prevence a supervize. Druhá část obsahuje výzkumnou sondu na uvedené téma. V rámci výzkumného šetření byl použit dotazník a polostrukturovaný rozhovor. The aim of this bachelor thesis is to find out, if social workers in České Budějovice show markers, that could be interpreted as burnout. Another aim is to find out, how do the head social workers view the question of burnout syndrome and it?s prevention. The bachelor thesis is split into two main sections. In theoretical section are defined the concept of burnout syndrome, prevention and supervision. The second part contains research and answers to research questions. The mixed research design was used, methods of questionnaire and semi-structured interview. Keywords: Syndrom vyhoření; sociální pracovník; prevence; supervize; Burnout syndrome; social worker; prevention; supervision Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a jeho prevence

Cílem bakalářské práce je upozornit na syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Dalšími cíle práce je zjistit, jakým způsobem pohlížejí vedoucí sociálních pracovníků na syndrom vyhoření a jeho ...

NOVÁK, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Návrh výukové zahrady pro účely environmentální výchovy v mateřské škole.
BÍLÁ, Dita
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití zahrady mateřské školy v environmentální výchově. Teoretická část práce definuje environmentální výchovu v předškolním vzdělávání a popisuje, jak můžeme prostřednictvím pobytu na školní zahradě naplňovat její cíle. Blíže nahlíží na důležitost pobytu dětí v přírodním prostředí. Teoretická část se dále zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v kontextu environmentální výchovy. Praktická část bakalářské práce představuje prostředí zahrady mateřské školy v Lišově a navrhuje úpravu současného stavu. V poslední části práce je rozpracovaná ukázka činností, které lze s předškolními dětmi realizovat na školní zahradě. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny na základě ročních období. The bachelor thesis is focused on possible uses of a nursery garden for environmental education. The theoretical part defines environmental education in kindergarten and describes how we can meet its goals when spending time in a school garden. It underlines the importance of letting children stay outdoors in nature. The theoretical part is further looking into General educational program for preschool teaching in the context of environmental education. The practical part of the thesis introduces us to the environment of a garden of the nursery school in Lišov and proposes appropriate remodelling. The last section of the work lists examples of various activities that can be realised with preschool children in a nursery garden. Individual activities are classified based on the season of the year. Keywords: environmentální výchova; školní zahrada; předškolní vzdělávání; přírodní prostředí; environmental education; school garden; preschool teaching; outdoors environment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Návrh výukové zahrady pro účely environmentální výchovy v mateřské škole.

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití zahrady mateřské školy v environmentální výchově. Teoretická část práce definuje environmentální výchovu v předškolním vzdělávání a popisuje, jak můžeme ...

BÍLÁ, Dita
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pokus o sebevraždu jako zkušenost mladých dospělých
POPOVOVÁ, Linda
2019 - Czech
Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu sebevražda, historií sebevražd, členěním a formami. Také léčbou a krizovou intervencí, samostatná kapitola se věnuje suicidiu u dětí a mladistvých. Empirická část je poté zaměřena na zmapování a přiblížení života jedinců, kteří se o sebevraždu pokusili. K výzkumu byli vybráni čtyři respondenti, se kterými byly nahrány hloubkové narativní rozhovory. Jednalo se spíše o volné vyprávění na téma bakalářské práce. Poté byly zodpovězeny výzkumné otázky, které se zaměřovaly na důvody pokusu o sebevraždu, dětství, které respondenti prožili a také jak se na problematiku sebevražd dívali v době pokusu o sebevraždu a jak se na ni nahlíží nyní. The thesis is divided into two parts. The theoretical and empirical part. The theoretical part deals eith the definition of the term suicide, history of suicide, divison and forms. Also treatment and crisis intervention is mentioned. The chapter itself also deals with suicide in children and adolescents. The empirical part is then focused on mapping the lives of individuals who attempted suicide. Four respondents were selected for the research, with deep narrative interviews recorded. Rather, it was a free narration of the topic of bachelor thesis. Then, research questions were addressed with focus on the reasons for suicide attempt, the childhood that the respondents experienced, and how the respondents perceived suicide at the time of the suicide attempt, and how they percieve it now. Keywords: Sebevražda; sebevražedné jednání; pokus o sebevraždu; Suicide; suicidal behaviour; suicide attempt Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pokus o sebevraždu jako zkušenost mladých dospělých

Práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu sebevražda, historií sebevražd, členěním a formami. Také léčbou a krizovou intervencí, ...

POPOVOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - German
Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití alternativních metod, zejména sugestopedie a superlearningu, při výuce anglického jazyka na prvním stupni ZŠ
VIKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití alternativních metod, zejména sugestopedie a superlearningu, při výuce anglického jazyka na prvním stupni ZŠ

VIKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Připravenost studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku anglického jazyka
KASALOVÁ, Nikola
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku anglického jazyka

KASALOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Imperfect Heroes of J.K. Rowling
KRÁLOVÁ, Valentina
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem této práce je popsat archetypy hrdinů vyskytujících se ve zkoumaných příbězích a také vylíčit typy zkoušek, kterými tito hrdinové na své cestě musí projít. Následující část práce se pokouší vypozorovat převažující typy archetypů hrdiny a rovněž zkoušek s ohledem na měnící se literární žánry. Praktická část poukazuje na podobnosti mezi všemi romány od J.K. Rowlingové s hlavním zaměřením na mateřské a otcovské postavy a jejich opakující se rysy. This diploma thesis deals with the heroes of J.K. Rowling´s novels, including her Harry Potter fantasy series, her Cormoran Strike detective series and her adult novel The Casual Vacancy. The aim of the thesis is to describe the archetypes of the heroes appearing in the stories and also to depict the types of the trials these heroes have to pass on their journey. In the following part the thesis observes the predominant type of the archetypes and the trials with respect to changing literary genres. The practical part points out the similarities between all Rowling´s novels with the main focus on mother and father figures and their repetitive characteristic features. Keywords: J.K. Rowlingová; hrdinové; archetypy; zkoušky; román zkoušek; mateřské postavy; otcovské postavy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Imperfect Heroes of J.K. Rowling

Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem ...

KRÁLOVÁ, Valentina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases