Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 497446
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
2020 -
Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci. Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG Available in the ZČU Library.
Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
2019 -
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation Keywords: driver; modelling; drive cycle; driver; modelling; drive cycle Available in digital repository of ČVUT.
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza lomových procesů při kolapsech kalder
Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
2019 -
Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů pyroklastického materiálu do zemské atmosféry a představuje tak vážné nebezpečí pro životní prostředí, klima a lidskou společnost. Hlubší porozumění geologickým podmínkám, za kterých se tyto události mohou vyskytnout, má proto velký význa. Geologický průzkum a terénní studie mohou obvykle studovat pouze povrchové projevy magmatických procesů probíhajících pod zemským povrchem. V tomto ohledu se numerická analýza ukázala jako klíčový nástroj pro pochopení mechanických podmínek kolapsu kaldery. S cílem posunout současný stav vědění a přinést nové pohledy na poškození předcházející vzniku kaldery pomocí matematického modelování, numerických simulací a analýz byla provedena rozsáhlá rešerša. Na základě rešerše byly definovány sporné otázky, které jsou stále předmětem diskuse ve výzkumné komunitě a posloužily tak jako cíle pro tuto práci.K dosažení těchto cílů byla v této práci využita metoda konečných prvků (MKP). Aby byly simulace realistické a zároveň proveditelné, byla vybrána vhodná strategie modelování, materiálové modely a parametry a zjednodušující předpoklady. Následně bylo vyhodnoceno mnoho případů magmatických krbů. Zvolená strategie modelování použitá v této práci ukazuje, že vývoj tlaku v magmatické komoře se projevuje řadou různých porušení okolní horniny. Tato poškození nejsou omezena pouze na tvorbu různých kruhových zlomů, ale mohou také zahrnovat další typy poškození. Tato strategie modelování také umožňuje zachytit mnoho vlastností kruhových zlomů, které se projevují při jejich šíření.Calderas are volcanic depressions caused by rupturing of a magma chamber roof as a consequence of pressure evolution inside the chamber. The collapse of a caldera is accommodated by ring faults, whose formation is commonly accompanied by ejection of large volumes of pyroclastic material to the Earth's atmosphere and thus represents severe volcanic hazards for the environment, climate, and human society. A deeper understanding of geological conditions under which these events can occur is thus of great importance and interest. Geological survey and field studies can usually access just surface manifestation of immense magmatic processes taking place under the Earth's surface. In this respect, numerical analysis has proven as a key tool in understanding the mechanical conditions of caldera collapse.In order to advance the knowledge and bring new views on fracturing processes preceding caldera collapse through mathematical modeling, numerical simulations, and analysis, extensive research was carried out. Based on a state-of-the-art review, outstanding issues, which are still a subject of debate in the research community, were identified and provided the objectives for the thesis.To achieve the goals, the finite element method (FEM) was employed in this work due to its capabilities and universality. To make the FE simulations realistic, yet feasible, appropriate modeling strategy, material models and parameters, and simplifying assumptions were selected. Subsequently, many cases covering a wide range of possible magma chamber geometries were calculated. The modeling strategy employed in this work demonstrates that pressure evolution inside a magma chamber is manifested by a range of fracturing processes in the host rock. These processes are not restricted to the formation of various ring faults alone but may also include radial and circumferential fracturing, surface tearing, magmatic stoping, and cauldron subsidence. The modeling strategy also enables capturing, orientation (inward-dipping, vertical, outward-dipping), mode (shear or extension), and direction (upwards, downwards) of a ring fault initiation and growth. Keywords: kaldera; numerická simulace; kolaps; kruhový zlom; metoda konečných prvků; caldera; numerical simulation; collapse; ring fault; finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Analýza lomových procesů při kolapsech kalder

Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje ...

Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů
Freiberg František; Miroslav Prajer; Hájek Miroslav
2019 -
Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku celosvětového trhu klade vysoké nároky na výrobní technologie, které musejí produkovat nanočástice v požadované kvalitě, s minimálními náklady a v co největším množství. To vše vyvolává zvýšené požadavky na ekonomičnost výrobních procesů. Za tímto účelem je třeba podrobit výrobní procesy důsledné nákladové analýze pomocí kalkulace nákladů na životní cyklus. Tato disertační práce Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů se zaměřuje na ekonomické hodnocení nákladů celého životního cyklu výroby nanomateriálů pomocí návrhu komplexního nákladového modelu, který je schopný sloužit jako podpora manažerského rozhodování v oblasti plánování výrobních kapacit, optimalizace využití výrobních prostředků a prověření výrobní strategie. Do modelu je zakomponován modul volby zajištění výrobních prostor a modul volby strategie údržby. Celkový pohled na náklady životního cyklu je v modelu rozšířen o hodnocení vlivu vnějších faktorů a gravitačního efektu trhu ovlivňující strategické rozhodnutí o umístnění výrobního podniku. Tyto vlivy působící na podnik mohou ovlivnit souhrnnou bilanci investičního projektu, což je důležitý aspekt, který je třeba mít na zřeteli.Nanotechnology, one of the most progressive areas of human research, is now an opportunity to develop many applications of nanoparticles in the final products. The increasing consumption of nanoparticles on a global market causes higher requests for manufacturing technologies that have to produce nanoparticles in the required quality, with minimal costs and in the greatest possible amount. All this leads to increased demands on the economics of production processes. Therefore the production processes must be verify by cost analysis of life cycle costing. This dissertation thesis is called The modeling of costs for the life cycle of nanomaterial. It is focused on the economic assessment of the life cycle costs of nanomaterials by designing a complex cost model and it extends the assessment to quantify the impact of the market's gravitational effect affecting the strategic decision to locate a manufacturing enterprise. These influences may affect the balance of the project that is an important aspect which must be kept in mind. Keywords: nanotechnologie; náklady životního cyklu; kalkulace na bázi procesního přístupu; metodika stanovení nákladů; nanotechnology; LCC; processing base costing; cost accounting methodology Available in digital repository of ČVUT.
Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů

Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší ...

Freiberg František; Miroslav Prajer; Hájek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží
Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
2019 -
Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá využitím technických textilií jako alternativy výztuže vysokohodnotného betonu zejména pro subtilní fasádní panely se zaměřením na jejich trvanlivost a vliv na životní prostředí z pohledu celého jejich životního cyklu. V práci je prezentovaná řada experimentů ověřující základní mechnické parametry textilních výztuží i betonu, odolnost a trvanlivost jednotlivých druhů výztuží i celkového kompozitu. Experimentální část je doplněna o detailní LCA analýzu, zabývající se porovnáním environmentálních dopadů běžných fasádních panelů a panelů z TRC s různými druhy výztuží (z AR skla, uhlíku a čediče).Textile Reinforced Concrete (TRC) is a composite material that is still in the research phase, although it has been known for the two recent decades. This dissertation deals with the use of technical textiles as an alternative reinforcement of high-performance concrete, especially for application in subtle facade panels. The dissertation is focused to durability and environmental impact from the perspective of their entire life cycle of facade elements from TRC. The thesis presents a series of experiments verifying basic technical parameters of textile reinforcement and concrete, resistance and durability of individual types of reinforcement and verifying of the composite as a whole. The experimental part is supplemented by a detailed LCA, dealing with the comparison of environmental impacts of conventional facade panels and TRC panels with different types of reinforcement (AR glass, carbon and basalt). Keywords: textilní beton; TRC; technické textilie; vysokohodnotný beton; ultra vysokohodnotný beton; trvanlivost; environmentální; LCA; textile reinforced concrete; TRC; technical textiles; high performance concrete; ultra high performance concrete; durability; environmental; LCA Available in digital repository of ČVUT.
Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží

Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato ...

Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů
Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována počítačové grafice, jejímu dělení a vysvětlení základních pojmů. Další kapitola se zabývá interaktivními vozidlovými simulátory, jejich druhy, popisem a dále tvořením virtuální reality pro jejich správnou funkčnost. Na tuto kapitolu navazuje popis animací, druhy animací provozu do vozidlových simulátorů a popis chování vozidla během jízdy, který je důležitý pro správnou definici pohybu vozidla během animace. V praktické části je navázáno na stávající plug-in vytvořením nadstavby, která rozšiřuje tvorbu animací o nové možnosti, jako jsou spuštění těchto animací v závislosti na čase a aktivací pohybem řidiče skrz konkrétní místo ve vozidlovém simulátoru. V práci se nachází rozbor původního algoritmu plug-inu a popis nově vytvořeného algoritmu s vysvětlením principu fungování. V závěru práce je proveden experiment testující funkčnost a kooperaci těchto dvou algoritmů.The subject of this bachelor’s thesis is to generate 3D animations into interactive vehicle simulators using fast and easy methods of automatic creation of all necessary files for animation formulation. The theoretical part is devoted to computer graphics, its division and explanation of basic concepts. The next chapter deals with interactive vehicle simulators, their types, description and creation of virtual reality for their correct functionality. This chapter is followed by a description of the animations, types of animations of traffic to the vehicle simulators and a description of the vehicle behavior while driving, which is important for the correct definition of the movement of the vehicle during animation. In the practical part the existing plug-in is extended by creation of a superstructure that enables wider options of creating animations with new options, such as running these animations depending on time and activation by driver moving through a specific place in the vehicle simulator. The thesis contains an analysis of the original algorithm of the plug-in and a description of the newly created algorithm with an explanation of the principle of operation. At the end of the work there is an experiment testing the functionality and cooperation of these two algorithms. Keywords: 3D modelování; vozidlové simulátory; provoz; animace; trigger; Rhinoceros; RhinoScript; 3D modelling; driving simulators; traffic; animation; trigger; Rhinoceros; Rhinoscript Available in digital repository of ČVUT.
Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů

Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. ...

Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases