Number of found documents: 1330
Published from to

Zapalovací a napájecí systém rtuťové výbojky OSRAM 1000W/D
Zajíček, Antonín; Šonský, Jiří
2020 - Czech
Zpráva obsahuje popis zapalovacího a napájecího systému pro rtuťovou vysokotlakou výbojku OSRAM HBO 1000W/D, která je využívána při optických měřeních nestacionárních proudových polí metodou interferometrickou a šlírovou v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně. Zpráva rovněž obsahuje návod k použití celé napájecí soustavy. The report contains description of power supply and ignitor of high pressure mercury lamp OSRAM HBO 1000W/D. The lamp is utilized during optical measurements of transient flow fields, especifically for interferometry and schlieren photography in the Nový Knín aerodynamic laboratory. The report also contains user manual for the power supply chain. Keywords: high pressure mercury lamp; lamp ignitor; lamp power supply Available at various institutes of the ASCR
Zapalovací a napájecí systém rtuťové výbojky OSRAM 1000W/D

Zpráva obsahuje popis zapalovacího a napájecího systému pro rtuťovou vysokotlakou výbojku OSRAM HBO 1000W/D, která je využívána při optických měřeních nestacionárních proudových polí metodou ...

Zajíček, Antonín; Šonský, Jiří
Ústav termomechaniky, 2020

Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
2019 - Czech
V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato kvalitativní srovnání jasně poukazují na účinek simulované mezní vrstvy atmosféry (MVA) a konfiguraci otvorů na proudové charakteristiky uvnitř kravína. MVA mírně drsného terénu vytváří vyšší rychlosti jak u vstupních a výstupních otvorů, tak uvnitř kravina, než MVA velmi drsného terénu. Intenzita turbulence je však více závislá na konfiguraci otvoru. Například, ačkoli MVA byla velmi drsná, a tedy turbulentnější, byly v případě středních otvorů pozorovány nižší intenzity turbulence než u středně drsné MVA. The mean vector (longitudinal and vertical velocity components) and scalar (turbulence intensity) fields within a scale (1:50) model of naturally ventilated cattle barn were qualitatively compared in this study. These qualitative comparisons clearly show the effect of the simulated atmospheric boundary layer (ABL) and the opening configuration on the flow characteristics within the barn. ABL of moderately rough terrain produces higher velocities at both the inlet and the outlet openings and inside the barn than that ABL of very rough terrain. However, the intensity of the turbulence is more dependent on the configuration of the opening. For instance, although ABL was very rough and therefore more turbulent, lower turbulence intensities were observed for that ABL than for the moderately rough ABL in the case of middle openings. Keywords: atmospheric boundary layer; livestock building; natural ventilation; wind-tunnel Available at various institutes of the ASCR
Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu

V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato ...

Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2019

Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny
Nosek, Štěpán
2019 - Czech
Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto metod v rámci řešení šíření prašnosti z pásových dopravníků do bezprostředního okolí protiprašnou stěnou. The paper introduces the reader to the basic principles of physical modelling of the atmospheric boundary layer in wind tunnels and their application to the solution of dustiness. A practical example elucidates the use of these methods in the solution of dustiness from conveying belts to immediate surroundings. Keywords: atmospheric boundary layer; physical modelling; porosity; dustiness; wind tunnel Available at various institutes of the ASCR
Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny

Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2019

Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění
Pavelka, J.; Šimek, J.; Kobrle, P.; Kokeš, Petr
2019 - Czech
Příspěvek popisuje postup a výsledek analýzy mechanického rozkmitávání těžních strojů na dole Palašer v Ruské federaci. Jako příčina byla určena změna velikosti magnetického toku ve vzduchové mezeře vlivem drážkování statorů. Provedené simulace prokázaly možnost odstranění změny magnetického toku injektáží vhodných napětí statorového vinutí. V dalším je popsána realizace této injektáže pomocí přímovazební kompenzace střídavé složky momentu. Na závěr jsou uvedeny oscilografické záznamy před a po injektáži. The paper describes the procedure and the result of analysis of mechanical vibrations of mining machines at the Palašer mine in the Russian Federation. The cause of these vibrations was the change in the magnitude of the magnetic flux in the air gap. The simulations showed the possibility of eliminating these changes in\nmagnetic flux by injecting suitable voltages into the stator windings. The implementation of this injection is further described by torque variable component feed-direct compensation. Finally, oscillography records are presented before and after injection. Keywords: mining machine; synchronous motor; indirect frequency converter; Maxwell force; resonant frequency; feed-direct compensation; injected voltage Available at various institutes of the ASCR
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Příspěvek popisuje postup a výsledek analýzy mechanického rozkmitávání těžních strojů na dole Palašer v Ruské federaci. Jako příčina byla určena změna velikosti magnetického toku ve vzduchové mezeře ...

Pavelka, J.; Šimek, J.; Kobrle, P.; Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2019

Odtržení proudu při nenávrhovém provozu lopatkových mříží
Šafařík, Pavel
2019 - Czech
V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky experimentálního aerodynamického výzkumu lopatkových mříží při extrémních úhlech náběhu proudu. Ze zjednodušených představ o parametrech proudu v průtočné části turbostrojů jsou odvozeny podklady pro modelování nenávrhového provozu strojů. Simulace těchto podmínek v aerodynamickém tunelu umožnila pozorovat a měřit významné proudové struktury a jejich vývoj. V podmínkách extrémních úhlů náběhu proudu do lopatkových mříží je jedním z významných aerodynamických jevů rozsáhlé odtržení proudu. Výsledky výzkumu ukazují, jak při výskytu odtržení citelně narůstá součinitel ztráty kinetické energie. V oboru vysokých rychlostí proudu může nastat transsonická nestabilita. Nestacionární jevy byly pozorovány zvláště v podmínkách při extrémních úhlech náběhu odpovídajících provozu strojů značně odchýlenému od návrhového. Particular results from experimental aerodynamic investigation of blade cascades at extreme angle of incidence are presented. Data for modelling of off-design performance of machines are derived from simplified concepts on flow parameters in flow parts of turbomachines. Simulation of these complex conditions in the wind tunnel enables to observe and measure important flow structures and their development. An extensive flow separation is one of significant aerodynamic phenomena at extreme incidence angles of flow into blade cascades. Results of investigation prove considerable increase of coefficient kinetic energy losses at occurrence of flow separation. At high speed flows, transonic instability can set in. Unsteady phenomena are observed namely at extreme flow incidence conditions corresponding to considerable off-design performance of turbomachines. Keywords: blade cascades; off-design performance; separation of flow; experimental modelling Available at various institutes of the ASCR
Odtržení proudu při nenávrhovém provozu lopatkových mříží

V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky experimentálního aerodynamického výzkumu lopatkových mříží při extrémních úhlech náběhu proudu. Ze zjednodušených představ o parametrech proudu v průtočné části ...

Šafařík, Pavel
Ústav termomechaniky, 2019

Vibrační zkoušky a dynamická analýza třecích účinků u železničního kola tlumeného tlumícím kroužkem
Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Šnábl, Pavel; Boháč, T.; Tašek, H.; Běhálek, V.
2019 - Czech
Pro návrh tlumícího třecího kroužku s proměnnou křivostí s optimálním rozložením kontaktních tlaků v drážce, jež je cílem projektu DELTA, proběhla v dynamické laboratoři Bonatrans a.s. ve dnech 11. až 16. června 2019 experimentální modální analýza s jedním (SIMO) a dvěma (MIMO) budiči s těmito cíli: a) vytvořit metodiku zkoušky pro vyhodnocení třecího účinku tlumícího kroužku na tlumení vibrací kola; b) pomocí změn naměřených dynamických amplitudo-frekvenčních a fázově-frekvenčních charakteristik na amplitudu buzení popsat projevy nelineárního chování třecí vazby kruhového tlumícího kroužku v drážce kola pro různé vlastní tvary kmitání. Popis navržené metodiky a analýza naměřených výsledků z hlediska účinku třecích vazeb kruhového drátu jsou obsahem této zprávy. \n\n Keywords: friction damping; damping ring; railway Available at various institutes of the ASCR
Vibrační zkoušky a dynamická analýza třecích účinků u železničního kola tlumeného tlumícím kroužkem

Pro návrh tlumícího třecího kroužku s proměnnou křivostí s optimálním rozložením kontaktních tlaků v drážce, jež je cílem projektu DELTA, proběhla v dynamické laboratoři Bonatrans a.s. ve dnech 11. až ...

Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Šnábl, Pavel; Boháč, T.; Tašek, H.; Běhálek, V.
Ústav termomechaniky, 2019

Možnosti kompenzace a symetrizace proudu v trakci
Bejvl, Martin
2019 - Czech
Zpráva analyzuje možnosti symetrizace a kompenzace proudu v trojfázové síti, pokud je mezi dvě fáze připojena zátěž typu RL, což je typický případ odběru z troleje v AC trakci. Pro zajištění požadované funkce musí být obvod RL zátěže doplněn dvěma měniči, které budou dodávat potřebné proudy a které tvoří s RL zátěží zapojení do trojúhelníka. Byl proveden rozbor vlivu proudů dodávaných měniči na napájecí proud trojfázové sítě. Zjištěné výsledky jsou prezentovány na grafech i analyticky rovnicemi. This report analyses the possibilities of symmetrization and PFC in the 3-phase supply grid if a phase-to-phase RL load is connected between two phases, which is typical for an AC traction load. Two additional converters must be added to the RL load to provide required feature. The converters produce controlled currents and set up the so-called Delta connection with the LR load. The influence of the converter currents on the 3-phase supply currents are analysed. The obtained results are presented both in diagrams and equations. Keywords: symmetrization of line currents; load balancer; single-phase traction load Available at various institutes of the ASCR
Možnosti kompenzace a symetrizace proudu v trakci

Zpráva analyzuje možnosti symetrizace a kompenzace proudu v trojfázové síti, pokud je mezi dvě fáze připojena zátěž typu RL, což je typický případ odběru z troleje v AC trakci. Pro zajištění ...

Bejvl, Martin
Ústav termomechaniky, 2019

Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny
Hála, Jindřich; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Bobčík, M.; Novák, O.; Synáč, J.
2019 - Czech
Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně parní turbíny. Předmětem výzkumu je zejména vývoj a vzájemná interakce vírových struktur a jejich vliv na ztráty mechanické energie a výstupní úhel. Analýzy jsou založeny na RANS výpočtech a pneumatických měřeních uskutečněných ve vysokorychlostním aerodynamickém tunelu. This paper deals with the investigation of three-dimensional vortex structures in the near-wall region of the blade cascade which represents the model of the hub section blading of last stage blades of a steam turbine. The investigation aims to describe the development and mutual interaction of the vortex structures and its influence on the kinetic energy losses. The analyses are based on the RANS numerical simulations and experiments conducted in the high-speed wind tunnel.\n\n Keywords: turbine blade cascade; secondary flow; near-wall flow; supersonic flow; CFD; experiment Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny

Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně ...

Hála, Jindřich; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Bobčík, M.; Novák, O.; Synáč, J.
Ústav termomechaniky, 2019

Součinitele prostupu tepla při obtékání měděné koule se speciální izolační vrstvou
Kordík, Jozef
2019 - Czech
Cílem této výzkumné zprávy je stanovení součinitelů prostupu tepla pro vybrané případy obtékaní měděné koule. Měděná koule byla zkoumána ve třech variantách, které se lišily povrchovou úpravou. V první variantě se jednalo o kouli o průměru 40mm bez povrchové úpravy, na povrchu koule byla tedy pouze vrstva oxidu mědi. Další variantu představovala koule s nanesenu izolační vrstvou Aero-Thermo o tloušťce cca 1.6mm. Poslední, třetí varianta se od druhé lišila v tloušťce izolační vrstvy, která v tomto případě byla 2.9mm. Součinitele prostupu tepla byly stanoveny pro případy ochlazování koule pomocí nucené konvekce. The aim of this work was to test the properties of Aero-Therm insulation layer by determining overall heat transfer coefficients for selected cases of flow past a sphere. The material of the sphere was copper to minimize uncertainties due to internal temperature gradients. Three variants were examined, which differed in sphere surface thermal insulation. In the first variant, the sphere with a diameter of 40 mm had no insulation; only a thin layer of a copper oxide was present on the surface only. In the second variant, the sphere was coated with Aero-Therm insulating layer with a thickness of about 1.5 mm. The third variant differed from the second one in the thickness of the insulating layer, which was 2.9 mm in this case. The overall heat transfer coefficients were determined for cooling the sphere by a forced convection by air at various flow velocities. Keywords: overall heat transfer coefficient; heat transfer coefficient; nusselt number Available at various institutes of the ASCR
Součinitele prostupu tepla při obtékání měděné koule se speciální izolační vrstvou

Cílem této výzkumné zprávy je stanovení součinitelů prostupu tepla pro vybrané případy obtékaní měděné koule. Měděná koule byla zkoumána ve třech variantách, které se lišily povrchovou úpravou. V ...

Kordík, Jozef
Ústav termomechaniky, 2019

Teoretický popis měřených signálů pro vyhodnocení kmitání lopatek turbíny metodou BTT a stanovení jejich nepřesnosti
Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Košina, Jan; Voronova, Evgeniya; Hodboď, Robert
2019 - Czech
Zpráva popisuje výsledky měření kolísajících otáček lopatkového kola turbíny pro vyhodnocování kmitání lopatek metodou Blade Tip-Timing a stanovení funkce jejich změny. Komplikace, které se vyskytovaly při zpracování naměřených hodnot, vedly k detailnějšímu rozboru zaznamenaných dat, pro něž je proveden teoretický popis charakteristik získaných signálů. Měření byla prováděna pro čtveřici režimů a při dvou odlišných podmínkách měření. V návaznosti na předchozí práci je součástí zprávy rovněž vyhodnocení kontrolních měření po provedených softwarových úpravách měřicího systému. The report describes the results of fluctuating speeds measurements for the blade tip timing method. The complications, occured during signal processing, lead to a detailed analysis of the recorded data. Thus, a theoretical description of the signal characteristics was elaborated. The measuremnts include four regimes in two different conditions. In connection with previous report, this report contains an assessment of a verification measurements with software upgrade. Keywords: dynamics; kinematics; systems vibration Available at various institutes of the ASCR
Teoretický popis měřených signálů pro vyhodnocení kmitání lopatek turbíny metodou BTT a stanovení jejich nepřesnosti

Zpráva popisuje výsledky měření kolísajících otáček lopatkového kola turbíny pro vyhodnocování kmitání lopatek metodou Blade Tip-Timing a stanovení funkce jejich změny. Komplikace, které se ...

Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Košina, Jan; Voronova, Evgeniya; Hodboď, Robert
Ústav termomechaniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases