Number of found documents: 541363
Published from to

Teaching Mathematics as a CLIL subject
STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také didaktický test, který hodnotí výsledky použité metody a dotazníkové šetření zabývající se přístupem a postojem žáků k této metodě. The final project deals with implementation of CLIL approach into Mathematics lessons. The project focuses on main principles of the method and it contains also examples of language showers. In the practical part there is a didactic test, which shows the outcomes of the method and a questionnaire which aim is to find out pupils' attitude towards the approach. Keywords: metoda CLIL; matematika; anglický jazyk; jazykově a obsahově propojená výuka; jazykové spršky; didaktický test; přípravy na výuku; CLIL approach; Mathematics; English; Content and Language Integrated Learning; language showers; didactic test; lesson plans Available in digital repository of UPOL.
Teaching Mathematics as a CLIL subject

Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také ...

STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření
Krsek Pavel; Jakub Cmíral; Drbohlav Ondřej
2019 -
Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce popisuje přehled postupů používaných pro detekci hran v obraze a zároveň návrh algoritmu pro rekonstrukci povrchu mikrokomponent pomocí Shape-From-Focus v mikroskopickém prostředí. Použité obrázky byly pořízeny kamerou s telecentrickým objektivem s malou hloubkou ostrosti. Vyvinul jsem Shape-From-Focus algoritmus, který používá 3D konvoluční masku pro detekci hran a je schopný aproximovat povrchy bez struktury. Vyvinutá 3D konvoluční maska je založena na druhé derivaci obrazové funkce. V pokusech popisujících kalibraci kamery a pro opětovné zaostření optické soustavy byly použity rozličné metody pro detekci hran v obraze. V pokusech se také prezentují výsledky rekonstrukce povrchu pomocí navrženého Shape-From-Focus algoritmu.The work stems from the industrial project which aims to build the highly precise micro components assembly machine. The components are positioned via locating the edges in the image. The overview of the edge detection techniques and the design of the Shape-From-Focus algorithm in the microscopic environment are presented. The images used were captured with telecentric optics with a shallow Depth-of-Field. The Shape-From-Focus algorithm is developed together with the 3D convolutional mask and approximation of the surface in the textureless areas. The developed 3D convolutional filter is based on the seconds derivative of the image function. Various edge detection techniques are used in experiments to calibrate the camera and to refocus the optics. The experiments also show the surface reconstruction obtained by the Shape-From-Focus algorithm. Keywords: 3D rekonstrukce; hledání hran v obraze; Shape-from-Focus; telecentrický objektiv; 3D reconstruction; edgedetecion; Shape-from-Focus; telecentriclens Available at various departments of the ČVUT.
Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření

Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce ...

Krsek Pavel; Jakub Cmíral; Drbohlav Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk
Šůcha Přemysl; Matěj Petr; Benedikt Ondřej
2019 -
Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce definuje problém jako smíšené celočíselné lineární programování (MILP). Problém je definován s ohledem na možnosti, které poskytuje program Process Simulate od firmy Siemens. V práci je popsán algoritmus řešící tento problém. Algoritmus potřebuje informace o spotřebě energií, proto práce přináší dva způsoby jejího získávání. První je založen na získání informace z ovladače Kuka-Krc. Druhý je založený na datech využívající informace ze standardního ovladače. Experimenty ukázaly, že je možné ušetřit až 8 % spotřebované energie pro časově optimální trajektorie jen úpravami jejich parametrů. Ještě větší úspory lze dosáhnout relaxací doby cyklu.Energy optimisation is becoming an important problem nowadays. Especially in the industry where robotic cells are often used. This thesis focuses on energy optimisation for the robotic cells. Namely, it provides a definition of the problem as mixed integer linear programming (MILP). The problem is defined with regards to options that are provided by the software tool Process Simulate by Siemens. An algorithm solving the problem is described. Since the algorithm needs information about energy consumption, two ways of obtaining it are provided. One is based on getting the information from Kuka-Krc controller. The other is data-driven based on the information from the default controller. The experiments showed that it is possible to save up to 8 % of energy consumption for time-optimal trajectories just by adjusting their parameters. By relaxing the cycle time, we can provide even bigger saving. Keywords: optimalizace spotřeby energií; smíšené celočíselné lineární programování; robotické buňky; energy optimisation; mixed integer linear programming (MILP); robotic cells Available at various departments of the ČVUT.
Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk

Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce ...

Šůcha Přemysl; Matěj Petr; Benedikt Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV
Báča Tomáš; Petr Štibinger; Čížek Petr
2019 -
Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro robotický simulátor Gazebo, díky kterým je možné vytvářet realistické simulace obsahující radioaktivní zářiče a překážky s různými vlastnostmi. K detekci radioaktivního záření slouží moderní senzor Timepix, jehož rozměry a nízká hmotnost umožňují jeho umístění přímo na palubu malých bezpilotních helikoptér. Stávající model tohoto detektoru pro simulátor Gazebo byl kompletně přepracován. Veškeré interakce záření s prostředím jsou nyní řešeny na úrovni jednotlivých částic. V prostředí simulátoru byly navrženy a otestovány algoritmy pro řízení libovolně velké skupiny helikoptér, která pomocí palubních senzorů Timepix aktivně vyhledává pozici zářiče. Teoretické předpoklady a simulace jsou podpořeny také reálným experimentem, ve kterém je pomocí helikoptéry mapována intenzita gamma záření, produkovaného izotopem Americia-241.This thesis tackles the task of using a group of unmanned aerial vehicles (UAVs) to locate an unknown source of ionizing radiation. The task is solved for an environment containing obstacles. A significant contribution of this work is the development of plugins for a robotic simulator Gazebo, which allow for creation of highly realistic simulations with radiation sources and obstacles of various properties. The detection of radiation is performed by a modern detector Timepix. Small size and low weight of the detector allow for it to be directly mounted onto a UAV. The current Gazebo model of this detector was completely reworked. Now the simulation takes into account interactions of individual radiation particles with the environment. The simulated environment was used to design and test algorithms for control of a group of UAVs. These UAVs utilize the onboard sensors to estimate the position of the radiation source in real time. The theoretical assumptions and simulation results are supported by a real experiment, in which one UAV was mapping the intensity of gamma radiation produced by an isotope of Americium-241. Keywords: Radioaktivita; ionizující záření; drony; bezpilotní helikoptéry; částicový detektor; Timepix; simulace; Gazebo; Kalmanův filtr; Radioactivity; ionizing radiation; drones; unmanned aerial vehicles; particle detector; Timepix; simulation; Gazebo; Kalman filter Available at various departments of the ČVUT.
Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV

Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří ...

Báča Tomáš; Petr Štibinger; Čížek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí
Lucki Michal; Mikhail Nurov; Látal Jan
2019 -
Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení vybraných párů optických systémů na společné fyzické vrstvě, např. různé rychlosti systémů (10 Gbit / s a 80 Gbit / s), spektra (CWDM versus DWDM) a modulace (amplituda, fáze nebo víceosé). Koexistence různých systémů bude ukázána ve stejné fyzické vrstvě prezentované v simulačním softwaru Optsim. Výsledky simulace budou provedeny a porovnány pro nejvyšší úsilí o poměr BER(Bit Error Rate), Q- faktoru a poměru SNR(Signal-to-Noise-Ratio).The aim of the thesis is to study the possibilities of simultaneous operations of different optical systems on a common physical layer of optical transmission networks. This thesis primarily deals with comparing the possibilities and limitations of selected pairs of optical systems on a common physical layer such as different speed systems (10 Gbit/s and 80 Gbit/s), spectral grid (CWDM versus DWDM) and modulations (amplitude, phase or multilevel). Coexistence of different systems will be shown at the same physical layer presented in Optsim simulation software. Simulation results will be performed and compared for the highest effort of Bit Error Ratio, Q-factor and Signal-to-noise-Ratio. Keywords: WDM; CWDM; DWDM; Optsim; BER; Q-faktor; optické systémy; SNR; koexistence optických systémů; WDM; CWDM; DWDM; Optsim; BER; Q-factor; optical systems; SNR; coexistence of optical systems Available at various departments of the ČVUT.
Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí

Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení ...

Lucki Michal; Mikhail Nurov; Látal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Lobbování v Evropské komisi - analýza vztahů zájmových skupin a Evropské komise na základě Bouwenovy teorie
ŠLACHTA, David; SPURNÁ, Karolína
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá lobbingem zájmových skupin v Evropské komisi ve třech oblastech. Jedná se o oblasti kultury, zahraniční politiky a zemědělství. K tomu využívá teorii přístupu Pietera Bouwena a data z Rejstříku zástupců zájmových skupin. Časově je omezena nástupem nově složené komise v roce 2014 a končí 1. lednem 2019. Cílem práce bylo zjistit jaké druhy zájmových skupin v daných oblastech nejčastěji působí a také jaké druhy zájmů jsou Komisi nejčastěji poskytovány v uvedených oblastech. Na základě analýzy lze konstatovat, že se ve vybraných oblastech nejčastěji vyskytují evropské asociace a jsou nejvíce poskytovány informace o evropských zájmech. V oblasti zemědělství pak jsou relativně aktivní také samostatné podniky poskytující detailní znalosti. The concern of this bachelor thesis is lobbying in the European commision in three areas, agriculture, foreign policy and culture. To analyze the relation between the Commision and interests groups the thesis use Pieter Bouwen's theory of access and data from European Union's Transparency register of interest groups. The timeline of the analysis is from november 2014 when new Commison was appointed until january 2019. The purpose of this work was to find out what kind of interest groups is most active in those area and what kind of information does Commision in those areas seek and get. Everything is based on Bouwen's theory. The analysis shows that in all areas european associations are the most active and that means that Commision on those areas gets usually Information about European Encompassing Interest. Only in agriculture was also quite a few individual companies with primary interest in this area so only here Commision gets bigger amout of Expert Knowledge. Keywords: Lobbing; Evropská unie; Evropská komise; zájmové skupiny; teorie přístupu; Lobbying; European Union; European Commision; theory of access; interest groups Available in digital repository of UPOL.
Lobbování v Evropské komisi - analýza vztahů zájmových skupin a Evropské komise na základě Bouwenovy teorie

Tato bakalářská práce se zabývá lobbingem zájmových skupin v Evropské komisi ve třech oblastech. Jedná se o oblasti kultury, zahraniční politiky a zemědělství. K tomu využívá teorii přístupu Pietera ...

ŠLACHTA, David; SPURNÁ, Karolína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Etapová hra - Letem světem
VOLOŠIN, Jiří; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá popisem konkrétní táborové etapové hry Letem světem, kterou realizoval tábornický oddíl Zlaté šípy v létě 2016. V teoretické části se věnuji pojmu volný čas a jeho funkcím. Dále pak plánování, dramaturgii a realizaci táborové etapové hry. V praktické části je popsána konkrétní táborová hra, kde jsou podrobněji rozepsány vybrané etapy. The bachelor thesis deals with the description of a particular camp stage game called "Letem světem" ("Around the World"), which was realized by the camp section Zlaté šípy in the summer of 2016. In the theoretical part, I deal with the term of "free time" and its functions, further with planning, dramaturgy and realization of the camp stage game. A particular camp game is described in the practical part, with selected stages elaborated in detail. Keywords: volný čas; etapová hra; letní tábor; hra; zážitková pedagogika; free time; stage game; summer camp; game; outdoor education Available in digital repository of UPOL.
Etapová hra - Letem světem

Bakalářská práce se zabývá popisem konkrétní táborové etapové hry Letem světem, kterou realizoval tábornický oddíl Zlaté šípy v létě 2016. V teoretické části se věnuji pojmu volný čas a jeho funkcím. ...

VOLOŠIN, Jiří; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Uplatnění na volném trhu práce z pohledu zaměstnavatelů a osob s tělesným postižením
VERUŇÁKOVÁ, Barbora; JURKOVIČOVÁ, Petra
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá uplatněním na volném trhu práce z pohledu zaměstnavatelů a osob s tělesným postižením. Teoretická část je zaměřena na základní informace spojené s problematikou tělesného postižení, vzděláním a profesní přípravou osob s tělesným postižením a jejich podporou při hledání zaměstnání. Tuto část uzavírá kapitola, která přibližuje témata společenské odpovědnosti firem a diverzity na trhu práce. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu. Cílem bylo zjistit, pomocí kvalitativního výzkumu, názory a zkušenosti osob s tělesným postižením a zaměstnavatelů, v problematice uplatnění na volném trhu práce. The thesis deals with the application on the free labor market from the perspective of employers and persons with physical disabilities. The theoretical part is focused on basic information related to the issue of physical disability, education and professional preparation of people with disabilities and their support in finding a job. This section cocludes with a chapter that outlines the isuue of corporate social responsibility and laber market diversity. The practical part is devoted to own research. The aim was to find out, through qualitative research, the opinions and experiences of people with physical disabilities and employers in the area of application on the free labor market. Keywords: Zaměstnávání osob s tělesným postižením; osoba s tělesným postižením; trh práce; zaměstnavatelé; employment of people with physical disabilities; physical disabled person; labor market; employers Available in digital repository of UPOL.
Uplatnění na volném trhu práce z pohledu zaměstnavatelů a osob s tělesným postižením

Diplomová práce se zabývá uplatněním na volném trhu práce z pohledu zaměstnavatelů a osob s tělesným postižením. Teoretická část je zaměřena na základní informace spojené s problematikou tělesného ...

VERUŇÁKOVÁ, Barbora; JURKOVIČOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sociální vztahy u dětí se syndromem ADHD v předškolním a mladším školním věku
ZITTOVÁ, Aneta; JOCHMANNOVÁ, Leona
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké sociální vztahy mají z pohledu pedagogů a rodičů děti se syndromem ADHD. Předkládaná práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část se zabývá syndromem ADHD, jeho definicí, charakteristikou, příčinami vzniku, diagnostikou a vhodnými přístupy k dítěti s ADHD. V teoretické části se dále podrobně věnujeme sociálním vztahům dětí s ADHD s pedagogy, rodiči a jejich vrstevníky. Výzkumná část popisuje výzkumné šetření, průběh získávání a vyhodnocování dat. Pro výzkum byly zvoleny kvalitativní výzkumné metody - případové studie založené na pozorování jedinců s ADHD a strukturovaný rozhovor s rodiči dětí s ADHD, jejich pedagogy a s dětmi samotnými. Práce by měla přispět ke zlepšení sociálních vztahů u dětí se syndromem ADHD a pomoci jim vhodnými přístupy k lepšímu začleňování se do kolektivu svých vrstevníků. The target of this diploma thesis is to find out how do the social relations of children with syndrome ADHD look like from the point of view of their parents and teachers. The thesis consists of the theoretical and the research part. The theoretical part deals with syndrome ADHD, its definition, characteristics, the cause of its origin, diagnostics and suitable attitude to a child with ADHD. In the theoretical part, we are also devoted to social relations of children with ADHD with teachers, parents and their peers in detail. The research part describes research survey, the development of gaining and evaluation of the data. The qualitative research methods were chosen for the research - case studies based on observation of individuals with ADHD and structured interview with the parents of children with ADHD, their teachers and with the children themselves. The thesis should contribute to improvement of social relations of children with ADHD and help them to better integration to the group of their peers by using the suitable methods. Keywords: ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); nepozornost; hyperaktivita; impulzivita; sociální vztahy; rodina; škola; učitelé; ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder; inattention; hyperactivity; impulsivity; social relations; family; school; teachers Available in digital repository of UPOL.
Sociální vztahy u dětí se syndromem ADHD v předškolním a mladším školním věku

Cílem diplomové práce je zjistit, jaké sociální vztahy mají z pohledu pedagogů a rodičů děti se syndromem ADHD. Předkládaná práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část se ...

ZITTOVÁ, Aneta; JOCHMANNOVÁ, Leona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoje studentů středních škol k osobám se zdravotním postižením
NAVRÁTILOVÁ, Ingrid; POTMĚŠIL, Miloň
2019 - Czech
Práce se zabývá postoji studentů středních škol k osobám se zdravotním postižením. Obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zabývá definování pojmu zdravotní postižení, etiologií a charakteristikou jednotlivých druhů zdravotního postižení. Druhá kapitola se věnuje problematice postojů. Poslední kapitola je zaměřena na vývojové období adolescence. Empirická část diplomové práce je zaměřena na kvantitativní výzkum prováděný dotazníkovým šetřením u studentů středních škol. The thesis deals with the attitudes of secondary school students towards people with disabilities. It is divided into a theoretical and practical section. The theoretical section contains three chapters. The first chapter includes the defining of the term disability, etiology and description of each of the disabilities. The second chapter deals with the issues of attitudes. The last chapter is focused on the developmental stages of adolescence. The empirical section of the thesis includes the quantitative research and the data was gathered through the questionnaire that was filled by the secondary school students. Keywords: zdravotní postižení; postoje; studenti středních škol; adolescence; disablity; attitudes; secondary school students; adolescence Available in digital repository of UPOL.
Postoje studentů středních škol k osobám se zdravotním postižením

Práce se zabývá postoji studentů středních škol k osobám se zdravotním postižením. Obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zabývá ...

NAVRÁTILOVÁ, Ingrid; POTMĚŠIL, Miloň
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases