Number of found documents: 541173
Published from to

Implementace vyhodnocovače lambda výrazu
Máj Petr; Jan Sliacký; Scholtzová Jiřina
2019 -
l-kalkul je stěžejní koncept počítačových věd. Jako takový je učen na většině univerzit vyučujících informatiku a počítačové vědy včetně FIT ČVUT. Pro mnoho studentů může být studium l-kalkulu a pochopení jeho významu a dopadu na současné programovací jazyky obtížnou úlohou. Tato práce vytváří evaluátor l-kalkulu a jeho front-end navržený tak, aby prezentoval l-kalkul jako programovací jazyk a umožnil snadnou integraci do výukových materiálů.l-calculus is a fundamental concept in computer science and as such is taught at almost all universities with a computer science programme, including FIT CTU. But for many students, learning the l-calculus and understanding its significance and impact on programming languages is a challenging task. This thesis describes a l-calculus evaluator and its front-end designed to help students understand l-calculus by treating it more like a programming language and by effortless integration with existing course materials. Keywords: lambda calculus; l-calculus; evaluator; interpreter; interak-tivní interpreter; lambda calculus; l-calculus; evaluator; interpreter; interactiveinterpreter Available at various departments of the ČVUT.
Implementace vyhodnocovače lambda výrazu

l-kalkul je stěžejní koncept počítačových věd. Jako takový je učen na většině univerzit vyučujících informatiku a počítačové vědy včetně FIT ČVUT. Pro mnoho studentů může být studium l-kalkulu a ...

Máj Petr; Jan Sliacký; Scholtzová Jiřina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rétorické dovednosti učitele střední školy
Lorenzová Jitka; Michal Šírek; Vališová Alena
2019 -
Hlavní myšlenkou práce bylo vytvořit ucelený přehled rétorických dovedností, které jsou zásadní právě pro učitele středních škol. V teoretické části jsou popsány jednotlivé dovednosti, jejich možnosti užití a též přehled chyb a nedostatků, kterých se učitelé při své práci dopouštějí. To, jak důležité je učitelům nabízet možnost rozšíření si rétorických dovedností, potvrdila i praktická část práce (dotazník vyplněný učiteli SŠ), jejíž výsledky odhalují připravenost učitelů na výuku právě v oblasti rétoriky. Pro navýšení vypovídací hodnoty výsledků šetření bylo provedeno srovnání s podobným výzkumem, který se též zaměřoval na rétorické dovednosti učitelů, nicméně dotazníky byly rozdány studentům. Jelikož je trendem současné doby využití techniky a mladí lidé stále více komunikují prostřednictvím elektroniky, je učitel stěžejní osobou, která může studentům přiblížit krásu a důležitost mluvené řeči a též důležitost rozvoje komunikačních dovedností. Zvýšené nároky na rétorické dovednosti učitelů májí tudíž velmi silný přesah i na budoucnost příštích generací. Motivovat učitele k rozvoji svých rétorických dovedností, je proto jistě prioritou a zájmem celé společnosti.The main idea of this work was to create a comprehensive overview of rhetorical skills, which are essential for all teachers at schools. In the theoretical parts individual skills are described, possibility of its use and the errors and weaknesses made by teachers. It is very important to offer the possibility of extending a rhetorical skills to all teacher, which was proved by practical part - teacher questionnaire, where the results of it shows the readiness for teachers in the field of rhetoric. The results of the investigation to the value was compared with a similar research, which also focused on the rhetorical skills of teachers, however, questionnaires were distributed to students. As the present trend of using technology and young people increasingly communicate via electronics, teacher is the person who can bring beauty and importance of spoken language and the importance of communication skills to students. Elevated claims on rhetorical skills of teachers have very strong overlap for the future of coming generations. Motivation of teachers to develop their rhetorical skills must therfore have priority and interest of the society. Keywords: rétorika; rétorické dovednosti; verbální komunikace; neverbální komunikace; učitel; pedagogika; výzkum; dotazník; student; rhetoric; rhetorical skills; verbal communication; nonverbal communication; teacher; pedagogy; research; questionnaire; student Available at various departments of the ČVUT.
Rétorické dovednosti učitele střední školy

Hlavní myšlenkou práce bylo vytvořit ucelený přehled rétorických dovedností, které jsou zásadní právě pro učitele středních škol. V teoretické části jsou popsány jednotlivé dovednosti, jejich možnosti ...

Lorenzová Jitka; Michal Šírek; Vališová Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38
Kocián Karel; Jakub Nováček; Tothová Dagmar
2019 -
V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně identifikovat případné nehodové lokality. V závěru diplomové práce je provedeno porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti silničního provozu s dalšími metodicky uznávanými nástroji z oblasti bezpečnosti silničního provozu.In the diploma thesis "Identification of Safety Deficits on Road I/38", the main object is to carry out a safety inspection of mentioned road, to carry out an accident assessment and to locate an accident site. At the end of the thesis, there is a comparison of detected safety level with other methodically respected tools. Keywords: bezpečnostní inspekce; statistické vyhodnocení nehodovosti; lokalizace nehodových lokalit; porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti; safety inspection; accident assessment; localization of accident sites; comparison of detected safety level Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38

V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit ...

Kocián Karel; Jakub Nováček; Tothová Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bezpečnostní analýza SOHO směrovačů
Kokeš Josef; Jakub Kaloč; Čejka Tomáš
2019 -
Cieľom práce je zoznámiť čitateľa s problematikou bezpečnostného testovania smerovačov a niektorými rozšírenými zraniteľnosťami smerovačov, vrátane prekonávania bariéry medzi lokálnou sieťou a internetom. Práca zároveň aplikuje vybudované teoretické zázemie a testuje niekoľko SOHO smerovačov bežne distribuovaných internetovými poskytovateľmi. V teoretickej časti práca predstavuje vybrané technické štandardy relevantné pre bezpečnosť sieťových prvkov. Následne je predstavený koncept bezpečnostného testovania a viaceré klasifikácie testov. S využitím predstavených informácií práca popisuje konkrétnu metodiku bezpečnostného testovania smerovačov a rozoberá celý postup jeho priebehu. V praktickej časti sa predstavená metodika aplikuje na vybrané smerovače a použije sa na otestovanie vybraných zraniteľností. Výsledky testovania sú analyzované v záve\-rečnej časti práce.The aim of this thesis is to inform the reader about the issues of router security testing and some common router vulnerabilities, including overcoming the barrier between the local area network and the internet. The paper applies the acquired theoretical information to perform security testing on some SOHO routers commonly distributed by internet providers. The theoretical part of this paper describes the technical standards which are relevant for the security of network devices. The following part of the thesis defines the fundamentals of security testing and various classifications of security test. The particular methodology of router security testing and its whole procedure are both defined and described in the thesis based on the presented background information. The practical part of this paper demonstrates the use of the methodology of router security testing and is used to perform security tests of some of the chosen vulnerabilities. The results are described in the final part of this paper. Keywords: analýza zraniteľností smerovačov; informačná bezpečnosť; smerovač; bezpečnostné štandardy; penetračné testovanie; útoky na smerovače; výsledky bezpečnostného testovania; testovacie nástroje; Kali Linux; router vulnerability analysis; cybersecurity; router; cybersecurity standards; penetration testing; attacks on routers; results of security tests; penetration testing tools; Kali Linux Available at various departments of the ČVUT.
Bezpečnostní analýza SOHO směrovačů

Cieľom práce je zoznámiť čitateľa s problematikou bezpečnostného testovania smerovačov a niektorými rozšírenými zraniteľnosťami smerovačov, vrátane prekonávania bariéry medzi lokálnou sieťou a ...

Kokeš Josef; Jakub Kaloč; Čejka Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Škálovatelnost algoritmu nejbližších sousedů
Kordík Pavel; Antonín Dvořák; Šimeček Ivan
2019 -
Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro hledání k nejbližších sousedů. Představili jsme tři konkrétní přístupy. Prvním z nich je použití k-means shlukování pro kNN, druhým tvorba aproximativního kNN grafu za použití lokálně senzitivní hashování a posledním kNN na grafické kartě. Implementace jsou z podstatné části psány v jazyce C++. V práci je nakonec provedeno měření skutečné efektivity jednotlivých algoritmů.This thesis deals with efficient algorithms used for k nearest neighbors. We introduced three different approaches. First of them is k-means clustering for kNN, second one is an approximate kNN graph construction using locality sensitive hashing and last one kNN on graphical processing unit. Most parts of implementations are writen in C++. In the end we measure real efficiency of given algorithms. Keywords: kNN; škálovatelnost; paralelní implementace; efektivní hledání sousedů; graf sousedů; strojové učení; CUDA; cuBLAS; Open MPI; kMkNN; LSH; kNN; scalable; parallel implementation; efficient neighbor search; neighbour graph; machine learning; CUDA; cuBLAS; OPEN MPI; kMkNN; LSH Available at various departments of the ČVUT.
Škálovatelnost algoritmu nejbližších sousedů

Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro hledání k nejbližších sousedů. Představili jsme tři konkrétní přístupy. Prvním z nich je použití k-means shlukování pro kNN, druhým tvorba ...

Kordík Pavel; Antonín Dvořák; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce útoků na Active Directory
Buchovecká Simona; Lukáš Kotlaba; Prágl Miroslav
2019 -
Organizace, které využívají Active Directory pro správu identit, musí chránit svá data před protivníky a bezpečnostními hrozbami. Tato práce analyzuje známé útoky na Active Directory a možnosti jejich detekce založené na Windows Security auditu. Implementační část je zaměřená na návrh detekčních pravidel pro analyzované scenáře útoků. Pravidla byla navrhnuta a implementována v technologii Splunk, následně otestována a vyhodnocena vykonáním útoků ve virtuálním prostředí. Navrhnutá pravidla, případně detekční principy v nich použité, mohou sloužit jako základ implementace bezpečnostního monitorování Active Directory prostředí v organizacích, a to nezávisle na vybrané technologii. Příloha práce obsahuje navrhnutá pravidla ve formě Analytic Stories, která rozširují obsah existující aplikace Splunk ES Content Update. Analytic Stories jsou navíc doplněna o relevantní vyhledávání, která poskytují kontext využitelný pro investigaci.Organizations that use Active Directory for managing identities have to protect their data from adversaries and security threats. This thesis analyses known attacks targeting Active Directory and the possibilities of detection based on Windows Security auditing. The implementation part focuses on designing detection rules covering the analyzed attack scenarios. The rules were designed and implemented in Splunk; tested and evaluated by performing the attacks in a virtual environment. The rules, or the detection principles used in them, can serve as a baseline for implementation of Active Directory security monitoring in organizations, regardless of the chosen technology. The appendix contains the designed rules set in the form of Analytic Stories, extending the content of an existing application Splunk ES Content Update. The Stories are supplemented by related searches providing context useful for investigation. Keywords: detekce útoků; detekční pravidla; bezpečnostní audit; Lateral Movement; Microsoft Windows; Active Directory; Splunk; Windows Event Log; attack detection; detection rules; security auditing; Lateral Movement; Microsoft Windows; Active Directory; Splunk; Windows Event Log Available at various departments of the ČVUT.
Detekce útoků na Active Directory

Organizace, které využívají Active Directory pro správu identit, musí chránit svá data před protivníky a bezpečnostními hrozbami. Tato práce analyzuje známé útoky na Active Directory a možnosti jejich ...

Buchovecká Simona; Lukáš Kotlaba; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stres v organizaci a jeho eliminace
Vobořilová Jarmila; Radek Kokoška; Dobrovská Dana
2019 -
V této bakalářské práci, která je zaměřena na část teoretickou a část praktickou, se zabývám stresem v organizaci a jeho eliminací. Zaměřil jsem se, na organizaci ozbrojených složek. V teoretické části se zabývám pojmem stres, popisuji zátěžové situace v organizaci xy. Specifikuji základní pojmy, odhaluji příčiny vzniku stresu, jeho fáze a následky. Cílem praktické části je dotazníkovým šetřením zjistit stresory působící na zaměstnance a navrhnout opatření k eliminaci stresorů v dané organizaci.This undergraduate dissertation, which focuses on both theoretical and practical aspects, deals with the topic of stress in an organisation and its elimination. I focused on the organisation of armed forces. In the theoretical section, I discuss the concept of stress and describe stressful situations in organisation. I specify the main concepts and describe causes, stages and effects of stress. The purpose of the practical section is to expose stressors which have an impact on the employees in organisation. For this purpose, the employees were asked to fill in questionnaires. Measures to achieve the elimination of stressors in the organisation are also proposed. Keywords: Stres; organizační stres; stresory; syndrom vyhoření; pracovní výkon; Stress; organisational stress; stressors; burnout syndrome; work performance Available at various departments of the ČVUT.
Stres v organizaci a jeho eliminace

V této bakalářské práci, která je zaměřena na část teoretickou a část praktickou, se zabývám stresem v organizaci a jeho eliminací. Zaměřil jsem se, na organizaci ozbrojených složek. V teoretické ...

Vobořilová Jarmila; Radek Kokoška; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji
Kocián Karel; Ksenia Moreva; Tothová Dagmar
2019 -
Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a dopravních konfliktů. Zautomatizování Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, za využití počítačových programů (např. GIS) a vytvoření vhodného návrhu transformace veřejně dostupných nehodových dat (JDVM) do dopravně - inženýrských parametrů. Následně aplikování tohoto zautomatizovaného postupu a jeho ověření v rámci identifikování nehodových lokalit, ze kterých bude vybráno 20 kritických, jenž budou dále detailně analyzovány.The aim of the present diploma thesis titled "Traffic Accident Analysis on 1st Class Roads in the Central Bohemia Region" is an analysis of the current status assessment of 1st Class Roads of Central Bohemia Region from the perspective of traffic accidents and conflicts. Automating identification methodology and solutions of the places with frequent traffic accidents upon the usage of computer applications (e.g. "GIS") and creating a suitable proposal of transformation publicly available accident data (JDVM) into traffic-engineering parameters. Subsequent defining this automated procedure and its verification within identifying accident sites of which twenty critical ones will be selected for further analysis. Keywords: silniční nehodovost; analýza nehodovosti; dopravní průzkum; dopravní konflikty; sanační opatření; bezpečnost silničního provozu; traffic accidents; accidents analysis; traffic survey; traffic conflicts; redevelopment measures; traffic safety Available at various departments of the ČVUT.
Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji

Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a ...

Kocián Karel; Ksenia Moreva; Tothová Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele)
Andres Pavel; Jaroslav Šindler; Voda Jan
2019 -
Bakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se zaměřuje na technologické prvky, které ovlivňují školní prostředí. Zabývá se nároky, které kladou technologie na schopnosti a dovednosti učitelů i žáků. Popisuje procesy změny, které budou muset školy podstoupit, aby obstály v digitální době, i jejich řízení. Nahlíží na práci pedagoga ovlivněnou technologií. Nedílnou součástí digitální společnosti je také technologie sama. Ve školním prostředí se mísí sociální vztahy, mnohdy zprostředkované sociálními sítěmi, hardwarové vybavení pořízené školou či donesené samotnými žáky, rozličné softwarové aplikace sloužící k výuce, komunikaci nebo k relaxaci. Empirická část práce je koncipována jako případová studie učitele základní školy, který do jím vyučovaných předmětů integruje komunikační technologii (aplikaci) Microsoft Teams. Autor práce (v roli angažovaného pozorovatele) zachycuje a analyzuje průběh přípravy učitele na vyučování (vč. didaktické analýzy učiva) a transformace výuky touto technologií. Klasifikuje přínosy a problémy, které učitel překonával v průběhu zavádění aplikace. Výsledkem práce je případová studie učitele základní školy, která popisuje řešení problematiky zavádění technologie do výuky a může posloužit dalším pedagogům jako inspirace pro digitalizaci a zapojení technologie do výchovně vzdělávacího procesu.The bachelor's thesis called Incorporating Deploying Microsoft Teams for Teaching (Teacher Case Study) deals with the topics of integrating modern information and communication technologies into ordinary teaching. The theoretical part is aimed at technological influences, which transform the school environment. It deals with the demands being placed on teachers and pupils' competences. It describes processes of changes that school will have to undergo to succeed in the digital era and their management. It reviews the teacher's work influenced by technologies. The integral part of the digital society is technology itself. In the school environment social relationships, very often mediated via social network, are mixed with hardware equipment, acquired by the school or brought by pupils themselves, as well as with various software applications, serving for teaching, communication or relaxation. The empirical part is designed as a case study of a primary school teacher, who integrates communication technology (application) Microsoft Teams into subjects he teaches. The author of this thesis collects and analyses the development of transformation of teaching under that technology. The author also classifies the positives and drawbacks, which the teacher had to overcome while incorporating the application. The outcome of this thesis is a case study of a primary school teacher, which describes the problematics of incorporating technologies into teaching and can, therefore, serve to other teachers as inspiration for digitalization and integrating technologies into the teaching process. Keywords: technologie; změna; učitel; žák; komunikace; spolupráce; sociální síť; transformace; kompetence; informační a komunikační technologie; Microsoft Teams; technology; change; teacher; pupil; communication; cooperation; social network; transformation; competence; information and communication technology; Microsoft Teams Available at various departments of the ČVUT.
Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele)

Bakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se ...

Andres Pavel; Jaroslav Šindler; Voda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnání výskytu syndromu vyhoření u učitelů základních a středních škol
Lorenzová Jitka; Jan Krpata; Semrád Jiří
2019 -
Problematika syndromu vyhoření v učitelské profesi je v současné době jedním z neřešených a zastíraných témat. Podobně jako otázka smysluplnosti reformy školství je otázkou, zda jsou pedagogové schopni zvládnout nepřiměřené pracovní nároky bez systematické podpory. Tématem závěrečné práce bylo proto porovnat výskyt syndromu vyhoření a jeho faktorů u učitelů základních a středních škol a rovněž tak navrhnout preventivní doporučení pro pedagogy. Výzkumnou hypotézou práce bylo prvotně srovnání výskytu symptomů syndromu u pedagogů na středních školách a na školách základních. Předmětem výzkumu byla kvantitativní analýza syndromu vyhoření v kontextu profesní zátěže učitele. Ze závěrů výzkumu by pak mělo vyplynout, v jaké míře je tento syndrom zastoupen u pedagogů ve sféře primárního školství v porovnání se školstvím sekundárním. Návrhem obsaženým v závěrečné práci je současně možnost konkrétního řešení a doporučení postupů autoregulace pro pedagogy. Větší ambice si práce však činit nemůže. Při prevenci vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci v principu. V práci má býtsamozřejmě pociťován smysl, ale práce by neměla být jediným smyslem a záměrem v životě člověka. Ani pro učitele, který musísám sebe před vlastním vyhořením chránit právě proto, aby byl schopen pomáhat efektivně druhým, obzvláště v případě dětí. Předmětem zadané bakalářské práce je proto nejen základní průzkum výskytu tohoto jevu u učitelů středních a základních škol a porovnání jednotlivých faktorů syndromu vyhoření, ale také obecný rozbor zaznamenaných návrhů oslovených pedagogů pro řešení současného stavu školství nacházejícího se v krizi svých forem i obsahů a rovněž tak v úpadku hodnot vzdělávání samotných. Cílem práce bylo porovnat výskyt syndromu vyhoření a jeho faktorů konkrétně u učitelů základních a středních škol a navrhnout bližší preventivní doporučení pro pedagogy. Bylo však značně obtížné určit měřítko stresové reakce učitelů s ohledem na významnou odlišnost aspektů pedagogické práce na základní a na střední škole. Práce byla koncipována jako teoreticko - empirická. V teoretické části byla provedena analýza syndromu vyhoření v kontextu profesnízátěže učitele. V části výzkumné byls využitím MBI: Maslach Burnout Inventory proveden výzkum výskytu tohoto jevu u učitelů středních a základních škol a bylo provedeno porovnání jednotlivých faktorů syndromu vyhoření ve výzkumné kohortě. Základní otázkou výzkumu bylo v této práci pokusit se zodpovědět, zda jsou metodické standardy ve vzdělávacím systému obecně dostatečnou podporou a zárukou kvalitní práce pedagogů a rovněž jejich ochranou před vyčerpáním a profesním vyhořením vzhledem k jejich odlišné pracovní zátěži v různých sférách vzdělávacího systému. Z provedeného výzkumu závěrečné práce vyplynula další otázka, zda by byli učitelé ochotni spolupracovat při tvorbě nově koncipované struktury systému vzdělávání pro ideálně reformní návrat ke smysluplnosti a efektivitě vzdělávání.The issue of burnout in the teaching profession is currently one from unsolved and obscured themes. Like the question of the meaningfulness of school reform, the question is whether educators are able to cope with disproportionate work demands without systematic support. The topic of the thesis was to compare the incidence of burnout and its factors for primary and secondary school teachers, as well as propose preventive recommendations for teachers. The research hypothesis of the work was primarily a comparison of the occurrence of syndrome symptoms in teachers at secondary schools and at primary schools. The subject of the research was the quantitative analysis of burnout in the context of the teacher's workload. The conclusions of the research should then indicate to what extent this syndrome is represented by teachers in primary education compared to secondary education. At the same time, the proposal contained in the final thesis is a possibility of a concrete solution and recommendations for self-regulation procedures for educators. However, work cannot do more to work. In the prevention of burnout, one's own attitude to working in principle is important. Of course, there is a sense of work to be felt at work, but work should not be the only purpose and purpose in a person's life. Not even for a teacher who has to protect himself before burnout just to be able to help others effectively, especially for children. The subject of this bachelor thesis is therefore not only a basic survey of the occurrence of this phenomenon in secondary and primary school teachers and comparison of individual factors of burnout, but also a general analysis of recorded proposals of addressed teachers to solve the current state of education located in the crisis of its forms and contents as well as in the value of education itself. The aim of the work was to compare the incidence of burnout and its factors specifically in primary and secondary school teachers and to propose more preventive recommendations for teachers. However, it was very difficult to determine the scale of teachers' stress response in view of the significant differences in pedagogical aspects between elementary and secondary school. The thesis was conceived as theoretical - empirical. In the theoretical part, the burnout syndrome was analyzed in the context of the teacher's workload. In the research part, using the MBI: Maslach Burnout Inventory, research was conducted on the occurrence of this phenomenon in secondary school and primary school teachers and a comparison of burnout factors in the research cohort was made. The basic question of the research was to try to answer whether the methodological standards in the education system are generally sufficient support and guarantee the quality of teachers' work as well as their protection against exhaustion and professional burnout due to their different workloads in different spheres of the education system. The research of the final thesis revealed another question whether teachers would be willing to cooperate in the creation of a newly conceived education system structure for an ideal reform return to the meaningfulness and effectiveness of education. Keywords: Učitel; syndrom vyhoření; žák; porovnání; výzkum; dotazník; Maslach Burnout Inventory; základní škola; střední škola; Teacher; burnout syndrome; student; comparison; research; questionnaire; Maslach Burnout Inventory; elementary school; high school Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání výskytu syndromu vyhoření u učitelů základních a středních škol

Problematika syndromu vyhoření v učitelské profesi je v současné době jedním z neřešených a zastíraných témat. Podobně jako otázka smysluplnosti reformy školství je otázkou, zda jsou pedagogové ...

Lorenzová Jitka; Jan Krpata; Semrád Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases