Number of found documents: 113343
Published from to

Feministická právní teorie
Kvasová, Michaela; Wintr, Jan
2020 - Czech
v anglickém jazyce Feminist Legal Theory The master's thesis deals with the feminist legal theory, a young and dynamic legal field which is one of the challenges of current law. This theory is a combination of law and gender studies. Its focus lies in Anglo-American system of law, in which it has a dignified place among legal theories. In the Czech legal system, the feminist legal theory is not well known, but for those interested, the Faculty of Law of Charles University opens a compulsory subject Gender and Law regularly in the summer semester. The thesis is based mainly on sources in English, which were made available to the students participating in this subject. In the Czech language, no comprehensive publication has yet been published on the topic of feminist legal theory. The objective of this thesis was to elaborate this extensive legal field and present it to potential Czech readers. The structure of the thesis consists of an introduction, three main content parts and a conclusion. The parts are further divided into chapters, paragraphs, and sections. The first part deals with the concepts of feminism and gender, which represent the basic theoretical basis for the study of feminist legal theory. A separate chapter is reserved for each of the concepts, classifying them in the historical... v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu. V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace. Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a představit ji případným českým čtenářům. Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, oddíly a body. První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších teoretických... Keywords: Feministická právní teorie; feminismus; gender; Feminist legal theory; feminism; gender Available in a digital repository NRGL
Feministická právní teorie

v anglickém jazyce Feminist Legal Theory The master's thesis deals with the feminist legal theory, a young and dynamic legal field which is one of the challenges of current law. This theory is a ...

Kvasová, Michaela; Wintr, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Předkupní právo
Posejpalová, Aneta; Elischer, David; Zvára, Michael
2020 - Czech
The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right focuses on private law legislation. In the last years more than ever, there is more attention payed to Pre- emptive Right legislation. The main core of this is statutory Pre-emptive Right of co- owners to co-ownership share, bacause of frequent and substantial changes in legislation. The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right in its entire scope and deals with the general Pre-emptive Right legislation applicable to statutory and contractual Pre-emptive Right. The purpose of the thesis is to process the comprehensive topic of Pre-emptive Right according to the positive law. Part of the text is a comparison of current legislation with legislation contained in the previous Civil Code. Thesis also compares current legislation with German legislation and marginally with legislation contained in the General Civil Code. Introductory parts of the thesis include a basic characteristics of the institute of Pre-emptive Right in the theoretical legal level and a brief description of the development of Pre-emptive Right. Then there are selected questions of current legislation applicable into all types of Pre-emptive Right. The most extensive part of the thesis describes individual types of Pre-emptive Right, it is Pre-emptive Right in personam and... Práce se zabývá tématem předkupního práva se zaměřením na právní úpravu soukromoprávní. Právní úpravě předkupního práva je v posledních letech věnováno více pozornosti než kdy dříve. V jejím centru stojí zejména zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu, a to z důvodu častých a podstatných změn právní úpravy. Práce se zabývá tématem předkupního práva v celé jeho šíři a pojednává o obecné právní úpravě předkupního práva aplikovatelné na předkupní právo zákonné i smluvní. Cílem práce je uceleně zpracovat obsáhlé téma předkupního práva se zaměřením na právní úpravu de lege lata. Součástí textu je porovnání aktuální právní úpravy s právní úpravou obsaženou v předchozím občanském zákoníku. Práce rovněž stručně porovnává aktuální právní úpravu s úpravou německou a okrajově s úpravou obsaženou v obecném zákoníku občanském. Úvodní části práce obsahují základní charakteristiku institutu předkupního práva v teoretickoprávní rovině a stručný popis vývoje předkupního práva. Následují vybrané otázky platné právní úpravy předkupního práva aplikovatelné na všechny druhy předkupního práva. Nejrozsáhlejší část práce popisuje jednotlivé druhy předkupního práva, to je předkupní právo povahy obligační a věcné a předkupní právo zákonné a smluvní. Každý druh předkupního práva je... Keywords: předkupní právo; zákonné předkupní právo; smluvní předkupní právo; Pre-emptive Right; Statutory Pre-emptive Right; Contractual Pre-emptive Right Available in a digital repository NRGL
Předkupní právo

The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right focuses on private law legislation. In the last years more than ever, there is more attention payed to Pre- emptive Right legislation. The main ...

Posejpalová, Aneta; Elischer, David; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2020

Reprodukční strategie termita Silvestritermes minutus a její důsledky pro životní cyklus a ekologický úspěch
Křivánek, Jan; Hanus, Robert; Klimeš, Petr
2020 - Czech
Mixed reproductive strategies are unique modes of reproduction, in which the organisms alternate sexual and asexual offspring production to benefit from both processes. In termites, such a strategy was first described in 2009 and dubbed Asexual Queen Succession (AQS). Reproduction in most termite species is based on a presence of one pair of long-lived reproductives, the primary king and queen, producing in a lifelong strict monogamy all other colony members using classical sexual processes. In a few rare species, the primary queen has been observed to be replaced at some stage of colony development by a harem of neotenic queens. These arise from unfertilized eggs via thelytokous parthenogenesis and reproduce with the founding king. While the workers, soldiers and winged dispersing reproductives remain to be produced sexually, new generations of parthenogenetic neotenic queens appear in the colony to supplement the harem. As long as the founding king is alive, the genetic constitution of most offspring remains identical as if the founding queen would still be alive, while the overall fecundity of the colony increases thanks to the large number of queens. At the same time, the continuous renewal of the harem by new parthenogens offers a virtually unlimited lifespan extension to the colony. In my... Smíšené reprodukční strategie jsou unikátním způsobem, jak pomocí střídání pohlavně a nepohlavně vzniklých generací potomstva získat výhody z obou mechanismů. U termitů byla taková strategie poprvé popsána v roce 2009 a pojmenována Asexual Queen Succession (AQS). Rozmnožování většiny termitích druhů je založeno na přítomnosti jediného páru dlouhověkých pohlavních jedinců, primárního krále a královny, kteří ve striktní monogamii produkují všechny ostatní členy kolonie klasickým sexuálním procesem. U několika málo druhů však bylo pozorováno, že královna zakladatelka je v určité fázi nahrazena harémem neotenických královen, které vznikají z neoplozených vajíček s pomocí thelytokní partenogeneze a rozmnožují se s původním králem. Zatímco dělníci, vojáci a okřídlení králové a královny jsou i nadále produkováni pohlavní cestou, další generace neotenických královen opět vznikají partenogeneticky a doplňují přítomný harém. Dokud žije původní král, zůstává genetická struktura většiny potomstva v kolonii stejná, jako by byla královna zakladatelka stále přítomna. Díky velkému počtu královen však stoupá celková plodnost kolonie, kontinuální obnova harému partenogenů zároveň nabízí teoreticky neomezené prodloužení plodného života kolonie. Ve své práci jsem se podílel na popisu AQS u neotropického termita... Keywords: společenský hmyz; termiti; Termitidae; reprodukční strategie; Asexual Queen Succession; partenogeneze; pohlavní feromon; populační genetika; social insects; termites; Termitidae; reproductive strategies; Asexual Queen Succession; parthenogenesis; sexual pheromone; population genetics Available in a digital repository NRGL
Reprodukční strategie termita Silvestritermes minutus a její důsledky pro životní cyklus a ekologický úspěch

Mixed reproductive strategies are unique modes of reproduction, in which the organisms alternate sexual and asexual offspring production to benefit from both processes. In termites, such a strategy ...

Křivánek, Jan; Hanus, Robert; Klimeš, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny
Hemrová, Lucie
2020 - English
Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in the future agricultural landscape. Landscape dynamics of plant species is basically a result of extinction and colonization rates. Many studies have confirmed the former expectation that a number of habitats suitable for a plant species in a landscape stay unoccupied. The differences in species distribution and proportion of suitable habitats occupied by a given species are hypothesized to be due to the area and isolation of suitable habitats and colonization and survival ability of a given species. To understand species dynamics in a changing landscape, first we have to reveal the relationships between the distribution of species and their proportion of occupied habitats, habitat age, habitat configuration and species colonization and survival ability. After the complete understanding of the determinants of species dynamics we will be able to predict reliably species prospect in the future. The very basic aim of this thesis was to reveal the determinants of landscape dynamics of dry grassland species in terms of their distribution and frequency in the landscape. The importance of correct identification... Souhrn Rozsáhlé změny ve způsobu hospodaření, k nimž v minulosti došlo, měly za následek fragmentaci stanovišť mnoha druhů. Změny ve struktuře krajiny vyvolaly diskusi o vyhlídkách druhů fragmentovaných stanovišť v budoucí zemědělské krajině. Dynamika rostlin v krajině je výsledkem rychlosti, jakou druh kolonizuje stanoviště a jakou vymírají jeho lokální populace. Mnohé studie potvrdily dřívější předpoklad, že řada stanovišť vhodných pro daný druh zůstává v krajině neobsazena. Předpokládá se, že rozdíly ve výskytu druhů a proporci vhodných stanovišť, kterou daný druh obsazuje, jsou způsobeny plochou a izolovaností pro druh vhodných stanovišť a schopností daného druhu kolonizovat je a přežívat na nich. Abychom porozuměli dynamice druhů v měnící se krajině, musíme nejprve odhalit vztahy mezi výskytem druhů a proporcí obsazenosti jejich vhodných stanovišť, a stářím stanovišť, uspořádáním stanovišť a schopností druhů kolonizovat je a přežívat na nich. Jakmile plně porozumíme faktorům určujícím dynamiku druhů, budeme schopni věrohodně predikovat jejich přežívání do budoucna. Cílem této práce bylo odhalit faktory určující dynamiku druhů suchých trávníků, zejména faktory určující jejich rozšíření a četnost na krajinné úrovni. Důležitost správného určení vhodných stanovišť pro studovaný druh v pracích, které... Keywords: dry grasslands; landscape dynamics; life-history traits; metapopulations; species dynamics; suché trávníky; dynamika krajiny; druhové vlastnosti; metapopulace; dynamika druhů Available in a digital repository NRGL
Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny

Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in ...

Hemrová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Studium vlivu vybraných inhibitorů tyrozinkináz na mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou ABC lékovými efluxními transportéry
Sýkorová, Martina; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Sýkorová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on impact of selected tyrosine kinase inhibitors on multidrug resistance mediated by ABC drug efflux transporters Tyrosine kinases are an important class of enzymes controlling cell proliferation, carcinogenesis, apoptosis and cell differentiation. Deregulation of these enzymes can transform normal cell into a cancerous one. Blocking their function by tyrosine kinase inhibitors (TKi) is considered a promising treatment for various types of cancer. ATP-binding cassette (ABC) transporters form a family of transmembrane proteins that can transport a wide variety of substrates across biological membranes via ATP-dependent drug efflux pumps. They modulate drug pharmacokinetics, but on the other hand, lead to therapy failure due to overexpression in cancer cells. In our previous study, we evaluated inhibition properties of two selected TKi (alectinib, brivanib) in MDCKII cell lines (parent one and those transduced with human ABCB1, ABCC1 and ABCG2). Alectinib significantly inhibited ABCB1, ABCG2 but not ABCC1 transporter. Brivanib showed triple inhibition of all studied transporters. In the present work, we... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Sýkorová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu vybraných inhibítorov tyrozínkináz na mnohopočetnú liekovú rezistenciu sprostredkovanú ABC liekovými efluxnými transportérmi Tyrozínkinázy sú enzýmy dôležité pri bunkovej proliferácii, karcinogenéze, apoptóze a diferenciácii buniek. Deregulácia týchto enzýmov môže mať za následok premenu normálnej bunky na nádorovú. Blokovanie ich funkcie inhibítormi tyrozínkináz (TKi) sa považuje za sľubnú liečbu rôznych typov nádorov. ABC transportéry tvoria rodinu transmembránových proteínov schopných transportovať širokú škálu substrátov cez biologické membrány pomocou na ATP závislých liekových efluxných púmp. Ovplyvňujú farmakokinetiku liekov, na druhej strane ale zapríčiňujú zlyhanie terapie kvôli ich nadmernej expresii v nádorových bunkách. V našom predchádzajúcom výskume sme hodnotili inhibičné schopnosti dvoch vybraných TKi (alektinib, brivanib) v bunkových líniách MDCKII (parentných a transdukovaných ľudskými ABCB1, ABCC1 a ABCG2 transportérmi). Alektinib výrazne inhiboval transportéry ABCB1 a ABCG2, ale nie ABCC1. Brivanib preukázal inhibíciu všetkých troch študovaných transportérov. Na základe týchto výsledkov... Keywords: inhibitory tyrozinkináz; ABC lékové efluxní transportéry; mnohočetná léková rezistence; kombinační terapie; tyrosine kinase inhibitors; ABC drug efflux transporters; multidrug resistance; combination therapy Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu vybraných inhibitorů tyrozinkináz na mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou ABC lékovými efluxními transportéry

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Sýkorová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on ...

Sýkorová, Martina; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Kupní síla a její zneužití v evropském právu
Musil, Aleš; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
2020 - Czech
This rigorosum thesis entitled "Buyer Power and its Abuse in European Law" deals with the analysis of buyer power in European law from the perspective of legal theory (part one - theoretical) and analysis of legislative aspects of the abuse (part two - practical). Attention is paid to the perspective of European law on the issue of buyer power and its abuse, both from the perspective of competition law and of the concept of buyer power, primarily pursuing objectives other than competition on the market. In my rigorosum thesis, I address the issue of market buyer power as a concept different from both market seller power and purchasing power, which refers to the extent to which consumers or firms have available money for spending and consumption. The concept of market power has in fact two branches - seller power and buyer power. In my thesis, I prove that (i) they cannot be viewed as a mirror image and (ii) that buyer power is an umbrella concept covering monopsony and bargaining power. Buyer power as the umbrella concept is a buyer's ability to exert pressure on its suppliers so as to lower prices or extract other concessions in two forms - monopsony and bargaining power. Monopsony power is an inefficient purchasing behaviour that involves withholding demand to decrease the purchasing price paid... Tato rigorózní práce se pod názvem "Kupní síla a její zneužití v evropském právu" zabývá analýzou kupní síly v evropském právu z pohledu právní teorie (část první - teoretická) a analýzou právních úprav jejího zneužití (část druhá - praktická). Pozornost je věnována především pohledu evropského práva na problematiku kupní síly a jejího zneužití, a to jak z pohledu existenční ochrany hospodářské soutěže, tak z pohledu konceptu kupní síly, sledujícího především jiné cíle než ochranu hospodářské soutěže na trhu. Ve své práci se zabývám tržní kupní silou, kterou odlišuji jak od tržní síly na straně podávajícího, tak od ekonomického pojetí kupní síly, vyjadřujícího kupní sílu firem a spotřebitelů pomocí srovnání cen v národních měnách za stejné výrobky v tzv. spotřebním koši. Pojem tržní síly v sobě tedy zahrnuje jak tržní sílu na straně prodávajícího, tak tržní kupní sílu. Ve své rigorózní práci dokazuji, že (i) tyto tržní síly nemohou byt chápány jako zrcadlový odraz a (ii) kupní síla je zastřešující pojem pro monopsonii a vyjednávající sílu na straně odběratele. Kupní síla jako zastřešující pojem vyjadřuje odběratelovu schopnost ovlivňovat obchodní chování dodavatele s cílem dosáhnout snížení nákupní ceny a/nebo získání výhodnějších obchodních podmínek, a to ve dvou formách - ve formě monopsonie a ve... Keywords: kupní síla; evropské právo; soutěžní právo; Buyer power; European law; competition law Available in a digital repository NRGL
Kupní síla a její zneužití v evropském právu

This rigorosum thesis entitled "Buyer Power and its Abuse in European Law" deals with the analysis of buyer power in European law from the perspective of legal theory (part one - theoretical) and ...

Musil, Aleš; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2020

Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR
Dohnalová, Klára; Pávek, Petr; Červený, Lukáš
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Klára Dohnalová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Inhibitory effect of SPA70 on hPXR activation This work focuses on pregnane X receptor (PXR) and its antagonists. PXR is a ligand-activated nuclear receptor that plays a major role in detoxification of xenobiotics and protecting the organism from their toxic effects. Recent evidence also shows endogenous action of PXR in the metabolism of lipids, glucose and bile acids. However, PXR activation could be harmful, since induction of biotransformation enzymes by PXR agonists may result in reduced treatment efficacy, increased toxicity of drug metabolites and resistance to chemotherapeutic agents. Recent research has been intensively focused on PXR antagonists capable of abolishing these unfavourable effects. Recently discovered human PXR antagonist SPA70 has a promising potential for future usage. In this study, we investigated the inhibitory effect of SPA70 on activated PXR. To activate PXR we used agonists binding directly to PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) and also agonists activating PXR indirectly via cell signalling pathways (U0126, PD184352, PD0325901). Experiments were performed using luciferase... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Klára Dohnalová Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR Práce se zabývá pregnanovým X receptorem (PXR) a jeho antagonisty. PXR je ligandy aktivovaný jaderný receptor, jenž hraje dominantní roli v řízení detoxikace xenobiotik a chrání organismus před akumulací těchto mnohdy toxických sloučenin. Novější poznatky ukazují rovněž endogenní působení PXR v metabolismu lipidů, glukózy a žlučových kyselin. Aktivace PXR nepůsobí vždy protektivně, jelikož indukce biotransformačních enzymů působením agonistů PXR může vést k snížení účinnosti léčby, ke zvýšené toxicitě metabolitů léčiv nebo k rezistenci na chemoterapeutika. V poslední době se výzkum intenzivně zaměřuje na antagonisty PXR schopné vyrušit tyto nepříznivé jevy. Jednou z nových nadějných molekul z hlediska budoucího uplatnění v cílené antagonizaci lidského PXR je SPA70. V práci jsme zkoumali inhibiční účinek této sloučeniny na aktivovaný lidský PXR. Využili jsme agonistů působících přímou vazbou na PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) i nepřímo přes buněčné signalizační cesty (U0126, PD184352, PD0325901). Antagonistu jsme testovali metodou luciferase reporter gene... Keywords: nukleární receptory; PXR; genová regulace; transkripce; pregulace mRNA; nuclear receptors; PXR; gene regulation; transcription; upregulation of mRNA Available in a digital repository NRGL
Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Klára Dohnalová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Dohnalová, Klára; Pávek, Petr; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity
Dolinská, Dagmar; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2020 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Dagmar Dolinská Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Work title: Advanced methods for testing antimicrobial activity Goal: The aim of the work in the theoretical part was to summarize methods of antimicrobial screening focusing on antimycotics and in the practical part to evaluate the antifungal activity of 47 tested substances using the microdilution broth method. Methods: The substances were tested using quantitative microdilution broth method on eight strains of yeast and fibrous fungi. These were Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera and Trichophyton interdigitale. Results: The highest antimycotic activity was demonstrated by compound Ac-0a, where we recorded after 24 hours of incubation activity against all eight strains. However, it was not able to stop the growth of three strains after 48 hours of incubation, the strains concerned were Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus. Other samples which have shown activity were Cl-2, where activity was observed for Candida krusei, Aspergillus fumigatus and Trichophyton interdigitale strains, Cl-3 for... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Dagmar Dolinská Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název práce: Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity Cíl práce: Cílem práce bylo v teoretické části shrnout aktuální metody testování antimikrobních sloučenin se zaměřením na antimykotika a v praktické části vyhodnotit antifungální aktivitu u 47 testovaných látek pomocí mikrodiluční bujónové metody. Metody: Látky byly testovány kvantitativní mikrodiluční bujónovou metodou na osmi kmenech kvasinek a vláknitých hub. Jednalo se o kmeny Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera a Trichophyton interdigitale. Výsledky: Nejvyšší antimykotickou aktivitu projevila látka Ac-0a, u které jsme po 24hodinové inkubaci zaznamenali aktivitu proti všem osmi kmenům. U tří kmenů však již nebyla schopná zastavit růst po 48hodinové inkubaci, jednalo se o kmeny Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus a Aspergillus flavus. Další vzorky, u kterých byla zjištěna aktivita, byly Cl-2, kde byla aktivita zaznamenána u kmenů Candida krusei, Aspergillus fumigatus a Trichophyton interdigitale, Cl-3 u všech kmenů kromě Aspergillus flavus a Absidia corymbifera a... Keywords: Antimikrobní aktivita; Pokročilé metody; Minimální inhibiční koncentrace; Minimální cidní koncentrace; Antimicrobial activity; Advanced methods; Minimal inhibition concentration; Minimal cidal concentration Available in a digital repository NRGL
Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Dagmar Dolinská Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Work title: Advanced ...

Dolinská, Dagmar; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2020

Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa.
Šimková, Marie; Prašnická, Alena; Hyršová, Lucie
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Marie Šimková Supervisor: Mgr. Alena Prašnická Title of diploma thesis: Alternation of bile production due to iron depletion Introduction: Liver has an irreplaceable role in the production and secretion of bile. This body fluid serves as the main excretion way of some endogenous and exogenous substances. Another liver property is the ability to store substances essential for correct functions of the body, e.g. iron. It has been shown that iron could have an impact on the bile production and secretion. Aim: The aim of this diploma thesis was to discover an impact of iron depletion on the bile synthesis and metabolism, especially on bile acids, and the way it affects transporters expression. Methods: Male Wistar rats (n=6 in each group, 250 ± 20 g) were divided into two groups: control group (Chow diet) fed with standard diet and iron depletion group (ID), fed with iron depletion diet for 21 days. To investigate the changes in bile flow, the bile had been collected for 120 min during in vivo clearance study. The analysis of the changes in expression of bile transporters and enzymes responsible for de novo bile acid synthesis was performed at the mRNA (qRT-PCR) and protein (Western blot)... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Marie Šimková Školitel: Mgr. Alena Prašnická Název diplomové práce: Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa Úvod: Játra mají nezaměnitelnou funkci při tvorbě a sekreci žluče. Tato tekutina slouží jako hlavní exkreční cesta pro některé endogenní a exogenní látky. Další vlastností jater je také schopnost ukládat látky, které jsou nezbytné pro správnou funkci organismu, jako je například železo. Ukazuje se, že právě železo by mohlo mít vliv na tvorbu a sekreci žluče. Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda má nedostatek železa vliv na syntézu a metabolismus žluče, a to především žlučových kyselin, a na změny exprese příslušných transportérů. Metody: Samci potkanů kmene Wistar (n=6 v každé skupině, 250 ± 20 g) byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina (Chow diet) krmena standardní dietou a skupina s deplecí železa (ID), která byla krmena dietou s nízkým obsahem železa po dobu 21 dní. Pro zjištění změny toku žluče byla sbírána žluč po dobu 120 min během in vivo kinetické studie. Analýza exprese transportérů pro žluč a enzymů, zodpovědných za de novo syntézu žlučových kyselin, byla provedena na úrovni mRNA (qRT-PCR) a proteinu (Western blot). Výsledky: Deplece železa vedla... Keywords: železo; cholesterol; žlučové kyseliny; iron; cholesterol; bile acids Available in a digital repository NRGL
Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Marie Šimková Supervisor: Mgr. Alena Prašnická Title of diploma thesis: Alternation of ...

Šimková, Marie; Prašnická, Alena; Hyršová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Rozšířená mimetická gravitace
Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
2020 - English
We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be considered as a low energy limit of the projectable Horava-Lifshitz gravity. The proposed novel extension directly couples gradients of the mimetic scalar field to the curvature tensor. These couplings introduce into the energy momentum tensor an anisotropic stress which is non-vanishing even at the first order in perturbations around a cosmological background. Further we show that such terms modify the formula for the speed of sound of scalar perturbations and even more importantly change the speed of propagation for the gravitational waves. The appearance of the anisotropic stress and the consequent nontrivial speed of propagation of the gravity waves are new phenomena which were not present in the previously studied mimetic models. Furthermore, we demonstrate that the effective Newton's gravitational constant in the background Friedmann equations is shifted in the presence of the novel couplings of the mimetic scalar field. We calculate the quadratic action for scalar and tensor perturbations and briefly discuss possible instabilities. Finally we consider the current observational bounds on the model.... V této práci zkoumáme dvě nová rozšíření nedávno objevené mimetické gravitace. Mimetická gravitace je tensorová-skalární teorie schopná popisu temné hmoty na kosmologických škálách. Tato teorie lze být povážovánu za nízko-energetickou limitu projektovatelné Hařavovy-Lifshitzovy gravitace. Tato nová rozšíření představují přímou vazbu gradientu mimetického pole na tenzor křivosti. Tyto vazby jsou zdrojem anizotropního napětí v tenzoru energie a hybnosti, který je nenulový i v prvním řádu perturbací na kosmologickém pozadí. Dále ukážeme, že nově zavedené členy ovlivní rychlost zvuku skalárních kosmologických perturbací, ale především ovlivní i rychlost šíření gravitačních vln. Anizotropní napětí a netriviální rychlost propagace gravitačních vln jsou nové vlastnosti, které se v předchozích modelech mimetické hmoty nevyskytovaly. Dále demonstrujeme, že přítomnost mimetické hmoty změní effektivní Newtonovu konstantu na úrovni Friedmanových rovnic pro kosmologické pozadí. Odvodíme kvadratickou akci pro skalární i tenzorové perturbace a krátce diskutujeme možné nestability. Též diskutujeme omezení našeho modelu z pozorování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: mimetická gravitace; mimetic gravity Available in a digital repository NRGL
Rozšířená mimetická gravitace

We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be ...

Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases