Number of found documents: 328
Published from to

VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže - těžební pokus
Vrzák, J.; Borecký, K.; Borovec, Jakub
2018 - Czech
Zpráva popisuje průběh těžebního pokusu vedoucího k odstranění a uložení dnových sedimentů z nádrže. Součástí zprávy je monitoring technologických podmínek a vlivu těžby a zpracování sedimentů na jakost vody v nádrži. The report describes the progress of the mining experiment leading to the removal and deposit of bottom sediments from the reservoir. The report includes monitoring of technological conditions and the influence of mining and processing of sediments on the water quality in the reservoir. Keywords: sediment dredging; geotextile tube; water quality Available at various institutes of the ASCR
VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže - těžební pokus

Zpráva popisuje průběh těžebního pokusu vedoucího k odstranění a uložení dnových sedimentů z nádrže. Součástí zprávy je monitoring technologických podmínek a vlivu těžby a zpracování sedimentů na ...

Vrzák, J.; Borecký, K.; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2018

Monitoring tohoročních štik obecných a bolenů dravých ve vodní nádrži Švihov
Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Keywords: biomanipulation; marking; piscivorous fish; recapture Available at various institutes of the ASCR
Monitoring tohoročních štik obecných a bolenů dravých ve vodní nádrži Švihov

Blabolil, Petr; Matěna, Josef; Halačka, Karel; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. QJ1620240 v roce 2018
Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného plůdku bolena dravého. The aim of the study was to carry out a survey of fish stocks in the inshore part of Švihov Reservoir with a special attention on the natural reproduction of pike and the spatial dispersion of marked asp fry. Keywords: piscivorous fish; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. QJ1620240 v roce 2018

Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného ...

Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal; Muška, Milan
2018 - English
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake. Keywords: biomass; abundance; open-water distribution Available at various institutes of the ASCR
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017

This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2018

Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2018 - Czech
Zpráva shrnuje dosavadní poznatky o ekofyziologii klikoroha borového se zaměřením na vývoj na různých druzích dřevin a metody laboratorního chovu. The report summarizes recent knowledge on large pine weevil ecophysiology, especially development on different host species and methodology of maintaining laboratory cultures. Keywords: large pine weevil; ecophysiology; development Available at various institutes of the ASCR
Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce

Zpráva shrnuje dosavadní poznatky o ekofyziologii klikoroha borového se zaměřením na vývoj na různých druzích dřevin a metody laboratorního chovu....

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2018

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2017
Peterka, Jiří
2018 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2017

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; de Moraes, Karlos Ribeiro; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
2018 - Czech
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže. The aim of the study was to monitor the overall status of the fish stock of the Lipno reservoir in the key year 2017, when the fishing rules were changed. The catches of multimesh gillnets, fry trawling, seining and electrofishing, and the assessment of European catfish were evaluated. The species composition and relative abundance of fish in all significant reservoir volumes were found, and the year class strength of all species 2017 was quantified. The report also contains recommendations for further fishery management of the reservoir. Keywords: fish stock assessment; angling; population dynamics Available at various institutes of the ASCR
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017

Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; de Moraes, Karlos Ribeiro; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
Biologické centrum, 2018

Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2017
Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
2018 - Czech
Cílem provedené studie bylo na nádrži Žlutice odhadnout početnost populace sumce velkého a srovnat ji s jinými zkoumanými lokalitami, zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců, stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži, stanovit roční přírůstek sumců v nádrži a vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků. Shrnutí provedených prací a dosažené výsledky jsou obsahem této zprávy. The aim of the study was to estimate the population density of wels catfish in the Žlutice Reservoir and to compare it with other localities studied, to determine the average length and weight of the catfish, to determine the proportion of artificially stocked and naturally reproduced catfish, to estimate the annual growth and to evaluate the catfish diet based on stomach contents. A summary of the work carried out and the results achieved are the content of this report. Keywords: apex predator; fish biomass; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2017

Cílem provedené studie bylo na nádrži Žlutice odhadnout početnost populace sumce velkého a srovnat ji s jinými zkoumanými lokalitami, zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců, stanovit podíl uměle ...

Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku
Hejzlar, Josef; Potužák, J.; Drozd, B.; Rutegwa, M.
2018 - Czech
Produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu by měla být založena na přirozené potravě v podobě zooplanktonu anebo zoobentosu a doplňkovém krmení a hnojení aplikovaných v rámci vyrovnané živinové bilance. Měření metabolismu (tj. primární produkce a respirace metodou analýzy kontinuálního měření rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci) a bilance vstup – výstup pro C, N a P pro polointenzivně obhospodařovaný rybník Dehtář v růstové sezóně 2015 nicméně prokázaly, že aplikace krmiv a hnoje byly z hlediska využitelné potravy ryb nejméně v 3–4násobném přebytku, efektivita přenosu živin potravními řetězci do ryb byla nízká a většina primární produkce zůstala pro produkci ryb nevyužita, což vedlo následně k eutrofizačním problémům s akumulací sestonické biomasy ve vodě, vysokou respirací fytoplanktonu a mikrobiálních řetězců, stavům hypoxie a intenzivním koloběhům N a P. Semi-intensive production of fish in pond culture is based on natural food in the form of zooplankton or zoobenthos and supplemental feeding and manuring applied with balanced nutrient budget. Measurement of the metabolism (i.e., primary production and respiration by the method of continuous measurement of dissolved oxygen in the water column) and the input / output balance for C, N and P in the semi-intensive Dehtář fishpond in the 2015 growth season have shown that additions of fish feeding and manure were from the point of view of utilisable fish feeding in a 3 – 4 fold excess, the efficiency of nutrient transfer through fish food chains was low and that most of the primary production remained unused for fish production, resulting in eutrophication problems with accumulation of biomass in water, high respiration of phytoplankton and microbial chains, hypoxia conditions, and intense N and P cycling. Keywords: production fishpond; metabolism; continuous temperature and oxygen measurement; nutrient balance; phosphorus regeneration Available at various institutes of the ASCR
Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku

Produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu by měla být založena na přirozené potravě v podobě zooplanktonu anebo zoobentosu a doplňkovém krmení a hnojení aplikovaných v rámci vyrovnané živinové ...

Hejzlar, Josef; Potužák, J.; Drozd, B.; Rutegwa, M.
Biologické centrum, 2018

Závěrečná zpráva 2018 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR.
Frouz, Jan; Mudrák, Ondřej; Sun, Daquan; Müllerová, V.; Ardestani, Masoud Mortazavi; Zeníková, P.; Veselá, H.; Veselá, M.; Cejpek, J.; Dvorščík, P.; Hnilička, F.; Jačka, L.; Walmsley, A.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Buchbauerová, L.; Reinshmitová, E.; Vicentini, Fabio; Baldrian, Petr; Lin, Qiang
2018 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2018. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2018 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR.

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2018....

Frouz, Jan; Mudrák, Ondřej; Sun, Daquan; Müllerová, V.; Ardestani, Masoud Mortazavi; Zeníková, P.; Veselá, H.; Veselá, M.; Cejpek, J.; Dvorščík, P.; Hnilička, F.; Jačka, L.; Walmsley, A.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Buchbauerová, L.; Reinshmitová, E.; Vicentini, Fabio; Baldrian, Petr; Lin, Qiang
Biologické centrum, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases