Number of found documents: 201
Published from to

Zpráva o životním prostředí v Pardubickém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Pardubickém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav a vývoj životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2021 je předkládána ve stručném znění. Počínaje Zprávou 2020 došlo ke změně obsahového konceptu a struktury Zprávy, vycházející ze Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, za účelem průběžného hodnocení jejích indikátorů a plnění stanovených cílů a priorit. Hlavní oblasti vycházejí ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) a jsou zarámovány dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). Zpráva 2021 byla vládou projednána a schválena 21. 12. 2022 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2021 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (zdůvodnění jejich nedostupnosti a budoucí aktualizace), pro které nejsou data za rok 2021 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2021 je současně zveřejněna v elektronické podobě (https://www.cenia.cz, https://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2021 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2021. Podrobné zdroje dat jsou k dispozici na portále Envirometr (https://www.envirometr.cz). The Report on the Environment of the Czech Republic (the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, Government Resolution No. 446 of 17 August 1994, and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014. It is submitted to the Government of the Czech Republic for approval and subsequently to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for debate. It is a comprehensive document assessing the state and development of the environment in Czechia from all aspects based on the data available for the year under assessment. The Czech Environmental Information Agency has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. The Report concept was revised in 2018. As a result, a detailed version of the Report is now prepared every two years, and in the intervening period the most important information on the state and development of the environment is published in concise form. The 2021 Report is one of those concise versions. Starting with the 2020 Report, the content concept and structure of the Report, based on the State Environmental Policy of the Czech Republic 2030 with a view to 2050, has been changed to enable the continuous assessment of its indicators and meet the set goals and priorities. The main areas are based on the State Environmental Policy 2030 (1. Environment and health, 2. Climate-neutral and circular economy, 3. Nature and landscape) and are framed by other topics central to the state and development of the environment (Planetary boundaries, Climate change in Czechia, Financing of environmental protection, Opinions and attitudes of the Czech public). The 2021 Report was discussed and approved by the Government on 14 December 2022 and then submitted to both parliamentary chambers for debate. Due to the reporting and processing methodology used, at the time the Report was being drawn up some data sets for 2021 were not available or the data were only provisional. Information on data sets (the reasons for their unavailability and future updates) for which 2021 data were unavailable at the time of publication is provided in the relevant chapters. The 2021 Report is simultaneously published electronically (https://cenia.cz, https://www.mzp.cz) together with the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2021 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2021. Detailed data sources are available on the Envirometr portal (https://www.envirometr.cz). Keywords: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2021

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Plzeňském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Plzeňském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; rajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Jihomoravském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Jihomoravském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases