Number of found documents: 257
Published from to

Basic characteristics of sulfide catalysts for the direct decomposition of H2S
Bonnet, Florian; Kaluža, Luděk
2024 - English
Sulfide catalysts are crucial in the hydrodesulfurization (HDS) of petroleum fractions, facilitating the hydrogenolysis of carbon-sulfur bonds. This process generates significant volumes of hydrogen sulfide (H2S), which is typically processed in the Claus unit. However, excess H2S can overwhelm the Claus process, creating both operational and environmental challenges. Researchers are now exploring sulfide catalysts for the direct thermo-catalytic decomposition of H2S to address this issue. Supported catalysts, like Mo/Al2O3, and commercial catalysts, considered typical monolayer-type well-dispersed catalysts, show the highest O2 uptake, ranging from 41.29 μmol/g for MoS2/Al2O3 (KLO) to 58.70 μmol/g for the commercial 715. Unsupported multilayer catalysts, such as Ni/MoWS2 (KKP), exhibit lower O2 uptake at 2.54 μmol/g, though it demonstrates high HDS activity with thiophene. Moreover, O2 uptake effectively describes the sintering of the Mo monolayer phase during the thermocatalytic reaction of H2S at 800°C. These O2 uptakes clearly correlate with the XRD patterns, where the MoS2 phase is X-ray amorphous with an O2 uptake of about 19.04 μmol/g, while the MoS2 phase in the spent catalyst shows certain crystallinity exhibiting an average particle size by Scherrer equation of about 6 nm and the O2 uptake of 1.63 μmol/g. O2 chemisorption thus serves as a valuable measure of the dispersion of Mo sulfides. The results obtain with the study of CoMo/Al2O3 (KJJ-family catalysts), highlight the correlation between the increasing amount of adsorbed O2 with the increasing nominal loading of MoO3 and the increasing rate constant of thiophene kTH. This research reveals the potential of these catalysts in hydrocarbon refining. The findings underline the connection between catalytic chemistry, process engineering, and environmental sustainability, with the objective to enhance industrial refining processes. Keywords: sulfide catalyst; O2 chemisorption; H2S decomposition Available at various institutes of the ASCR
Basic characteristics of sulfide catalysts for the direct decomposition of H2S

Sulfide catalysts are crucial in the hydrodesulfurization (HDS) of petroleum fractions, facilitating the hydrogenolysis of carbon-sulfur bonds. This process generates significant volumes of hydrogen ...

Bonnet, Florian; Kaluža, Luděk
Ústav chemických procesů, 2024

Poloprovozní ověření odstraňování rtuti ze spalin pomocí elektrochemických metod
Šyc, Michal; Grolig, O.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
2023 - Czech
Jedná se o závěrečnou zprávu projektu Poloprovozní ověření odstraňování rtuti ze spalin pomocí elektrochemických metod TK04020330 shrnující průběh činností za poslední rok projektu a výsledky dosažené v průběhu projektu. Obsahem zprávy je popis zprovozňování a chodu pilotní jednotky navržené a zkonstruované v průběhu projektu. Dále jsou uvedeny výsledky laboratorních experimentů, poloprovozního ověřování technologie a provozního testování oxidace rtuti ve spalinách. Součástí zprávy jsou i závěry, ke kterým výsledky experimentů vedou.\n This is the final report of the project Pilot-scale verification of mercury removal from flue gas by electrochemical methods TK04020330 summarizing the course of activities for the last year of the project and the results achieved during the project. The content of the report is a description of the commissioning and operation of the pilot unit designed and constructed during the project. The results of laboratory experiments, pilot-scale verification of the technology, and testing of mercury oxidation in flue gas. The conclusions drawn from the experimental results are included in the report. Keywords: electroseparation technology; mercury; flue gas; wet desulfurization Available on request at various institutes of the ASCR
Poloprovozní ověření odstraňování rtuti ze spalin pomocí elektrochemických metod

Jedná se o závěrečnou zprávu projektu Poloprovozní ověření odstraňování rtuti ze spalin pomocí elektrochemických metod TK04020330 shrnující průběh činností za poslední rok projektu a výsledky dosažené ...

Šyc, Michal; Grolig, O.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
Ústav chemických procesů, 2023

Závěrečná zpráva o využití membránové separace solí obsahujících sírany a chloridy typických kovů z průmyslových vod
Šyc, Michal; Veselý, Václav
2023 - Czech
Cílem spolupráce bylo ověřit možné využití membránových procesů pro získávání kovů nebo jejich hydroxidů a to nejlépe v separované formě. Jako základní membránovou metodu budeme uvažovat elektrodialýzu/elektrokoagulaci. Procesy budou ověřeny na třech typických druhů promyslových odpadních vod. Prvním druhem jsou průsakové vody, druhým pak průmyslové vody z technologie povrchových úprav a třetím pak jsou vody technologické z hydrometalur-gického zpracování odpadů. Cílem není návrh technologie na finální úpravu průmyslových odpadních vod. The aim of the collaboration was to verify the possible use of membrane processes for the recovery of metals or their hydroxides, preferably in separated form. As a basic membrane method we will consider electrodialysis/electrocoagulation. The processes will be validated on three typical types of industrial wastewater. The first type is leachate, the second is industrial water from surface treatment technology and the third is process water from hydrometallurgical waste treatment. The aim is not to design a technology for the final treatment of industrial wastewater. Keywords: membrane processes; industrial wastewater; metal hydroxides Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o využití membránové separace solí obsahujících sírany a chloridy typických kovů z průmyslových vod

Cílem spolupráce bylo ověřit možné využití membránových procesů pro získávání kovů nebo jejich hydroxidů a to nejlépe v separované formě. Jako základní membránovou metodu budeme uvažovat ...

Šyc, Michal; Veselý, Václav
Ústav chemických procesů, 2023

Příprava monovrstevných a vícevrstevných katalyzátorů MoS2 pro rozklad H2S
Kaluža, Luděk; Zdražil, Miroslav; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
2023 - Czech
Byl připraven monovrstevný katalyzátor MoS2/Al2O3 a vícevrstevné (krystalické) katalyzátory MoS2/Al2O3 a MoS2/TiO2. Byly stanoveny základní strukturně-texturní parametry katalyzátorů fyzisorpcí N2 a roentgenovou difrakční analýzou. Monolayer catalyst MoS2/Al2O3 and multilayer (crystalline) catalysts MoS2/Al2O3 and MoS2/TiO2 were prepared. The basic structural-textural parameters of the catalysts were determined by N2 physisorption and X-ray diffraction analysis. Keywords: MoS2 monolayer; crystalline MoS; Al2O3; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Příprava monovrstevných a vícevrstevných katalyzátorů MoS2 pro rozklad H2S

Byl připraven monovrstevný katalyzátor MoS2/Al2O3 a vícevrstevné (krystalické) katalyzátory MoS2/Al2O3 a MoS2/TiO2. Byly stanoveny základní strukturně-texturní parametry katalyzátorů fyzisorpcí N2 a ...

Kaluža, Luděk; Zdražil, Miroslav; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
Ústav chemických procesů, 2023

Studie proveditelnosti:Technologie odstranění Hg pomocí elektrochemických metod – velká jednotka a její porovnání s alternativní technologií
Zach, Boleslav; Veselý, Václav; Šyc, Michal; Puchýř, R.; Foltýn, M.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
2023 - Czech
V úvodních kapitolách bylo provedeno seznámení s technologií pro záchyt Hg ze spalovacích procesů pomocí elektrochemických metod (membránový elektrolyzér), návrh jednotky kapacitně použitelné pro typický elektrárenský blok. Tato technologie při poloprovozních zkouškách plně neprokázala účinnost z laboratorních testů. Tyto poznatky byly zohledněný při návrhu jednotky pro větší elektrárenské zařízení, proto je v návrhu uvažováno s použitím více \nparalelně řazených jednotek, což klade nároky na zastavěný prostor. Počtu použitých jednotek a velikost zastavěného prostoru pak odpovídá i vysoká cena investice. Jedná se sice o technologii, která nespotřebovává žádné chemikálie ani sorbenty – pouze elektrickou energii, ale jedná se o technologii investičně i provozně nákladnou, jak plyne ze srovnání s alternativními technologiemi. Ze srovnání investiční nákladů a kumulovaných výdajů (investice, reinvestice, údržba a provozní náklady) pro technologii na základě elektrochemické metody s elektrolyzérem a dvě alternativní technologie je patrné, že pokud bude rozhodujícím kritériem pro volbu technologie pouze ekonomické hledisko, vychází jednoznačně při současných cenách nejlépe technologie dávkování roztoku Na2S do pracího roztoku absorbéru pro čištění spalin.\n In the introductory chapters, an introduction to the technology for Hg capture from combustion processes using electrochemical methods (membrane electrolyzer)and the design of a unit with capacity applicable to a typical power plant unit was made. This technology has not fully demonstrated its effectiveness from laboratory tests in semi-operational trials. These findings have been taken into account in the design of the unit for a larger power plant, therefore the design considers the use of more units in parallel, which places demands on the built-up space. The number of units used and the size of the built-up area is then matched by the high cost of the investment. Although this is a technology that does not consume any chemicals or sorbents - only electricity - it is an investment and operationally expensive technology, as can be seen from the comparison with alternative technologies. A comparison of the investment costs and cumulative expenditure (investment, reinvestment, maintenance and operating costs) for the electrochemical technology with electrolyzer and the two alternative technologies shows that if the economic aspect alone is the decisive criterion for the choice of technology, the technology of dosing Na2S solution into the scrubber absorber solution for flue gas treatment clearly comes out best at current prices. Keywords: electroseparation technology; mercury; flue gas; wet desulfurization Available on request at various institutes of the ASCR
Studie proveditelnosti:Technologie odstranění Hg pomocí elektrochemických metod – velká jednotka a její porovnání s alternativní technologií

V úvodních kapitolách bylo provedeno seznámení s technologií pro záchyt Hg ze spalovacích procesů pomocí elektrochemických metod (membránový elektrolyzér), návrh jednotky kapacitně použitelné pro ...

Zach, Boleslav; Veselý, Václav; Šyc, Michal; Puchýř, R.; Foltýn, M.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
Ústav chemických procesů, 2023

Chirální separace modifikátorů: Souhrnná výzkumná zpráva II (VJ01010065-V3)
Storch, Jan
2022 - Czech
Předběžný výsledek (VJ01010065-V2) projektu Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě (VJ01010065), podává podrobné informace o chirálním dělení modifikátorů – helicenů na jednotlivé opticky čisté formy, které budou v dalším řešení projektu využity pro modifikaci SERS aktivních povrchů.\nZpráva je vytvořena jako výstup etapy WP2a, jejíž realizace probíhala v období 1/2022 – 12/2022 dle projektové dokumentace. Modifikátory připravené v rámci WP1b byly v tomto roce děleny pomocí chirální HPLC na opticky čisté formy. Protože jde z velké části o nově připravené látky, pro každou molekulu bylo třeba vyvinout zcela novou metodu chirální separace nejprve v analytickém měřítku, poté v preparativním.\n Preliminary result (VJ01010065-V2) of the project Express and portable detection of banned compounds with using innovative techniques: flexible and chiral SERS, selective surface extraction, neural networks (VJ01010065), provides detailed information on the chiral resolution of modifiers - helicenes to individual optically pure forms, which will be used for modification of SERS active surfaces in the future project.\nThe report is an output of the WP2a stage, which was carried out in the period 1/2022 - 12/2022 according to project documentation. The modifiers prepared under WP1b were separated during this year using chiral HPLC to optically pure forms. Since these compounds, are mostly newly prepared, a completely new method of chiral separation had to be developer for each molecule. First in the analytical scale, then at the preparative scale.\n Keywords: SERS detection; Raman spectroscopy; helicene; chiral plasmonics Available on request at various institutes of the ASCR
Chirální separace modifikátorů: Souhrnná výzkumná zpráva II (VJ01010065-V3)

Předběžný výsledek (VJ01010065-V2) projektu Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové ...

Storch, Jan
Ústav chemických procesů, 2022

Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií (SS02030008-V13)
Kameníková, Petra; Šyc, Michal
2022 - Czech
Produkce lithium-iontových baterií se každoročně zvyšuje již od 90. let 20. století, kdy byly uvedeny na trh, a to nejprve pro použití v přenosných zařízeních, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, tablety apod. V posledních letech poptávka dále narůstá v souvislosti s rozvojem elektromobility. Baterie obsahují řadu cenných složek, které by po ukončení životnosti baterie měly být recyklovány. Tato zpráva shrnuje dostupné informace o složení různých typů baterií a existující metody pro jejich recyklaci. The production of lithium-ion batteries has been increasing every year since their introduction to the market in the 1990s, initially for use in portable devices such as cameras, mobile phones, tablets, etc. In recent years, demand has continued to grow driven by the development of electromobility. Batteries contain a number of valuable components that should be recycled at the end of the battery's lifetime. This report summarises available information on the composition of different types of batteries and methods for their recycling. Keywords: lithium-ion batteries; LIB composition; recycling Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií (SS02030008-V13)

Produkce lithium-iontových baterií se každoročně zvyšuje již od 90. let 20. století, kdy byly uvedeny na trh, a to nejprve pro použití v přenosných zařízeních, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, ...

Kameníková, Petra; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2022

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022
Šyc, Michal; Grolig, O.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
2022 - Czech
Reakce výzkumné základny vyvolala zájem o ověření pokrokovějších technik separace rtuti ze spalin, než jsou BAT. Tyto techniky zachovávají stávající palivovou základnu a soustřeďují se na proces mokré vypírky kyselých plynů. Ústav chemických procesů vyvinul původní technologii elektroseparace \nrozpustné formy rtuti z mokré vápencové vypírky, kdy v procesu zároveň dochází k oxidaci metalické rtuti, aby bylo dosaženo požadovaného záchytu. The response of the research base has sparked interest in validating more advanced mercury separation techniques from flue gas than BAT. These techniques maintain the existing fuel base and focus on the wet scrubbing process of acid gases. The Institute of Chemical Process Fundamentals has developed an original electro-separation technology of the soluble form of mercury from the wet limestone slurry, where the process simultaneously oxidizes the metallic mercury to achieve the desired capture. Keywords: electroseparation technology; mercury; flue gas; wet scrubbing Available on request at various institutes of the ASCR
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022

Reakce výzkumné základny vyvolala zájem o ověření pokrokovějších technik separace rtuti ze spalin, než jsou BAT. Tyto techniky zachovávají stávající palivovou základnu a soustřeďují se na proces mokré ...

Šyc, Michal; Grolig, O.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
Ústav chemických procesů, 2022

Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie.
Pohořelý, Michael; Hušek, Matěj; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal
2022 - Czech
Tato zpráva se zabývá přístupem tří vybraných evropských států (Německa, Rakouska a Francie – dle zadání zaměstnanců MŽP) ke zpracování čistírenských kalů aplikovaných na zemědělskou půdu. V první části jsou shrnuty legislativní limity a porovnány s limity EU a ČR. Další části jsou věnovány popisu legislativy a hlubšímu pochopení jednotlivých opatření v kalové otázce u zájmových států.\n This report examines the approach of three selected European countries (Germany, Austria and France - as commissioned by the MoE staff) to the treatment of sewage sludge applied to agricultural land. The first part summarises the legislative limits and compares them with those of the EU and the Czech Republic. The following parts are devoted to a description of the legislation and a deeper understanding of the individual sludge measures in the countries of interest. Keywords: sewage sludge; environmental protection; eu legislation Available at various institutes of the ASCR
Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie.

Tato zpráva se zabývá přístupem tří vybraných evropských států (Německa, Rakouska a Francie – dle zadání zaměstnanců MŽP) ke zpracování čistírenských kalů aplikovaných na zemědělskou půdu. V první ...

Pohořelý, Michael; Hušek, Matěj; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2022

Analýza problematiky textilníci odpadů v ČR
Shtukaturova, Anastasia; Šyc, Michal; Gregor, J.; Kropáč, J.; Pavlas, M.; Valta, J.
2022 - Czech
Textilní průmysl je čtvrtým největším znečišťovatelem životního prostředí po průmyslu potravinářském, stavebním a dopravním, a je pátým největším producentem skleníkových plynů. Je známo, že EU směruje k úplnému zákazu skládkování a chce dosáhnout maximální možné míry recyklace v souladu s nyní dostupnými technologiemi, což znamená, že textilní odpad musí být recyklován na úrovni s ostatními komoditami. V roce 2018 EU vydala balíček k oběhovému hospodářství, který musí být implementován do legislativy každého členského států. Je důležité přizpůsobit odpadový režim jednotlivých členských zemí takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximální míry udržitelnosti životního prostředí. V návaznosti na balíček k oběhovému hospodářství v roce 2021 v České Republice vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který směřuje Českou Republiku k přechodu na cirkulární ekonomiku. Hlavními výzvami dle nového odpadového zákona jsou zákaz skládkování využitelných materiálů od roku 2030 a dosažení ambiciózních recyklačních cílů pro recyklovatelné materiály včetně textilních odpadů. Pro podporu přechodu České Republiky na cirkulární model ekonomiky byl založen projekt CEVOOH, který vyžaduje výzkum v oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně–ekonomických procesů. Součástí projektu CEVOOH jsou textilní odpady, kde se řeší současný stav nakládání s touto komoditou a způsoby recyklace. V návaznosti na projekt CEVOOH, hlavním cílem této výzkumné zprávy bylo určit současný stav v oblasti textilních odpadů a určit způsoby jejich využití. Jako nástroj pro popsání současného stavu s textilními odpady a určení způsobů jejich využití v ČR byla zvolená analýza materiálových toků. The textile industry is the fourth largest polluter after the food, construction and transport industries and the fifth largest producer of greenhouse gases. It is well known that the EU is moving towards a total ban on landfill and wants to achieve the highest possible recycling rate with the technology available today, which means that textile waste have to be recycled at the same level as other commodities. In 2018, the EU adopted a Circular Economy Package that needs to be transposed into the legislation of each Member State. It is important to adapt the waste management policy of each Member State to achieve the highest level of environmental sustainability. As a follow-up to the Circular Economy Package, a new Waste Act appeared in the Czech Republic in 2021, which will guide it towards the transition to a circular economy. The main challenges of the new Waste Act are to ban the landfilling of recyclable materials from 2030 and to achieve ambitious recycling targets for recyclable materials, including textile waste. To support the Czech Republic's transition to a circular economy model, the CEVOOH project has been established, which requires research in areas such as material flows, innovative technologies to minimise the use of primary raw materials in production, maximum material utilisation and use of waste, by-products and intermediate products, eco-design of products, monitoring and evaluation of not only environmental but also socio-economic processes. Textile waste is a part of the CEVOOH project, where the current state of this commodity and recycling methods are the main goals. As a part of research for the CEVOOH project, Material Flow Analysis (MFA) has been chosen as a tool to describe the current state with textile waste and its waste management options in the country. Keywords: textile waste; material flows; textile waste management Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza problematiky textilníci odpadů v ČR

Textilní průmysl je čtvrtým největším znečišťovatelem životního prostředí po průmyslu potravinářském, stavebním a dopravním, a je pátým největším producentem skleníkových plynů. Je známo, že EU ...

Shtukaturova, Anastasia; Šyc, Michal; Gregor, J.; Kropáč, J.; Pavlas, M.; Valta, J.
Ústav chemických procesů, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases