Number of found documents: 38982
Published from to

Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky
Martin Pelcl; vedoucí práce Jiří Chvojka
2015 - Czech
Tato práce se zabývá studiem kombinace metody 3D tisku s nanovlákny pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky vývoj tkáňového nosiče pro nahrazení poškozené chrupavčité tkáně. První část práce je věnována rešerši, která byla vypracována na dané téma a z níž bylo vycházeno dále při tvorbě práce. Teoretická část je zaměřena na biologii hyalinní chrupavky, proces tkáňového inženýrství a dále zde jsou konkrétně představeny přístroje, materiály a postupy, které byly využity v experimentální části. V experimentální části je v časové posloupnosti popsán postup výroby tkáňového nosiče a jeho testování. Jsou zde uvedeny dosažené výsledky, které jsou dále rozebrány a vyhodnoceny. Keywords: tkáňové inženýrství; nanovlákna; trojrozměrný tisk Available to registered users in the Library of TUL
Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky

Tato práce se zabývá studiem kombinace metody 3D tisku s nanovlákny pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky vývoj tkáňového nosiče pro nahrazení poškozené chrupavčité tkáně. První část práce je ...

Martin Pelcl; vedoucí práce Jiří Chvojka
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů
Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě jejich nalezení, navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje a vysvětluje pojmy týkající se účetních subsystémů, nákladů včetně jejich klasifikace a kalkulačního systému s jeho členěním. V praktické části je nejprve představena společnost, a poté jsou analyzovány její náklady, bod zvratu, kalkulační vzorec a kalkulace podniku. Na příkladu sestavení kalkulací dvou vybraných produktů vyráběných v podniku je demonstrována aplikace kalkulačních postupů v praxi. Nedostatky zjištěné při analýze kalkulačního systému jsou identifikovány a zároveň autorka předkládá vlastní návrhy, jejichž cílem je tyto nedostatky odstranit. Keywords: účetnictví; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů

Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě ...

Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nákladový controlling a jeho význam pro vnitropodnikové řízení
Jan Vrabec; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Diplomová práce analyzuje fungování nákladového controllingu v rámci vnitropodnikového řízení v v podniku TRW Automotive Czech s.r.o., který vyrábí brzdy a další pasivní bezpečnostní prvky pro významné světové automobilky. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému vymezení controllingu, začlenění controllingového oddělení do organizační struktury podniku, základním složkám a nástrojům nákladového controllingu, kde jsou zároveň charakterizovány různé typy kalkulací. Navazuje popis společnosti, jejich podnikatelských aktivit a analýza mikrookolí podniku. Poté jsou charakterizovány základní činnosti související s využitím controllingu v jabloneckém podniku. V práci je uveden způsob sestavování kalkulace pro konkrétní výrobek. Nakonec je provedeno vlastní zhodnocení využívání nákladového controllingu ve společnosti TRW a předložen návrh možných změn. Keywords: controlling; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Nákladový controlling a jeho význam pro vnitropodnikové řízení

Diplomová práce analyzuje fungování nákladového controllingu v rámci vnitropodnikového řízení v v podniku TRW Automotive Czech s.r.o., který vyrábí brzdy a další pasivní bezpečnostní prvky pro ...

Jan Vrabec; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza produktů povinného ručení pro firmy :
Tereza Mašková; vedoucí práce Arnošt Böhm
2015 - Czech
Tato diplomová práce "Analýza produktů povinného ručení pro firmy" se věnuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, konkrétně pro vozidla firem. Porovnává se zde význam a efektivita flotilového pojištění s individuálními smlouvami pro každé vozidlo. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů z pojišťovnictví, jako je pojišťovna nebo pojištění a jeho druhy. Dále se pak práce zaobírá samotným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla obecně a v rámci České republiky. Úvod praktické části je věnován firmě Ontex a jejím požadavkům na pojištění vozidel. V další části jsou rozebrány vybrané pojišťovny a provedeny analýzy jejich nabídek pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve flotilovém pojištění a v individuálních smlouvách. Keywords: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Available to registered users in the Library of TUL
Analýza produktů povinného ručení pro firmy :

Tato diplomová práce "Analýza produktů povinného ručení pro firmy" se věnuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, konkrétně pro vozidla firem. Porovnává se zde význam a efektivita flotilového ...

Tereza Mašková; vedoucí práce Arnošt Böhm
Technická univerzita v Liberci, 2015

Mezinárodní franchising - vstup německého podnikatelského subjektu na český trh
Zuzana Némethová; vedoucí práce Jaroslav Demel
2015 - Czech
Franchising patří mezi moderní, kapitálově nenáročné formy podnikání s uplatněním v národním i mezinárodním měřítku. Tato forma podnikání je ve stručnosti založena na poskytnutí podnikatelského nápadu jinému podnikateli za úplatu. Mezinárodní franchising představuje uplatnění franchisového způsobu podnikání v mezinárodním měřítku. Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním franchisingem jakožto způsobem rozšíření určitého franchisového systému do zahraničí. Konkrétně se jedná o německý systém, jehož cílem je český trh. Analytická část se věnuje definici franchisingu, možným formám i výhodám a záporům plynoucích pro smluvní strany franchisingu. Praktická část podává informaci o aktuální situaci na českém trhu v oblasti franchisingu a detailně charakterizuje zvolenou firmu včetně jejího záměru vstoupit na český trh. Na základě analýzy samotné firmy a faktorů ovlivňujících firmu je poskytnut návrh doporučení týkající se vstupu zvolené firmy na český trh. Keywords: franchising; podnikání Available to registered users in the Library of TUL
Mezinárodní franchising - vstup německého podnikatelského subjektu na český trh

Franchising patří mezi moderní, kapitálově nenáročné formy podnikání s uplatněním v národním i mezinárodním měřítku. Tato forma podnikání je ve stručnosti založena na poskytnutí podnikatelského nápadu ...

Zuzana Némethová; vedoucí práce Jaroslav Demel
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vývoj značicího laserového zařízení pro Heatshield DPF a DOC projektu BMW N47C EU6
David Forst; vedoucí práce Pavel Němeček
2015 - Czech
Práce shrnuje současně používané metody značení na výrobních linkách Monroe Czechia s.r.o.. Dále definuje silné a slabé stránky jednotlivých metod značení. Diplomová práce je zaměřena na využití laseru jako značícího nástroje pro trvalé průmyslové značení. Jádrem práce je design značícího stroje včetně zakládacího přípravku heatshieldu DPF a DOC. Design je vytvořen tak, aby dodržel požadavky a standart EMSEC zavedený v Monroe Czechia s.r.o.. Keywords: identifikace objektů; lasery; označování výrobků; strojní konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Vývoj značicího laserového zařízení pro Heatshield DPF a DOC projektu BMW N47C EU6

Práce shrnuje současně používané metody značení na výrobních linkách Monroe Czechia s.r.o.. Dále definuje silné a slabé stránky jednotlivých metod značení. Diplomová práce je zaměřena na využití ...

David Forst; vedoucí práce Pavel Němeček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Alternativní metoda měření transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů
Tereza Pouchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá měřením transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů pomocí několika metod. Metoda simuluje transport potu od pokožky. Měřícím zařízením byla termovizní kamera. V rešeršní části se zabývá oborem termografie a problematikou týkající se transportu vlhkosti v textilii. V experimentální části jsou popsány experimenty pro zjištění šíření kapalné vlhkosti pomocí termografie a měření na přístroji MMT. Dále je popsán experiment stanovení emisivity textilních materiálů. V závěru každého experimentu je vyhodnocení naměřených a zpracovaných dat. Práce je doplněna o diskuzi výsledků získaných z experimentů. Keywords: vlastnosti textilií; termofyziologický komfort; vlastnosti materiálů; pleteniny; termografie; vlhkost materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Alternativní metoda měření transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů

Tato diplomová práce se zabývá měřením transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů pomocí několika metod. Metoda simuluje transport potu od pokožky. Měřícím zařízením byla termovizní kamera. V ...

Tereza Pouchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Rychlost zotavení textilie jako charakteristika mačkavosti
Andrea Rozborová; vedoucí práce Katarína Zelová
2015 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na vliv finálních úprav na mačkavost bavlněných textilií. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku mačkavosti a vědeckou literaturu, která se zabývá mačkavostí textilií a metodou měření úhlu pomocí úhlu zotavení. Experimentální část obsahuje výsledky a hodnocení vlivu finálních úprav na mačkavost, rychlost zotavení a podíly deformací. K měření bylo využito inovované metody hodnocení mačkavosti pomocí úhlu zotavení snímaného web kamerou. Snímky byly měřeny v programu NIS-Elements AR. Keywords: vlastnosti textilií; mačkavost; plošné textilie; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Rychlost zotavení textilie jako charakteristika mačkavosti

Bakalářská práce je zaměřena na vliv finálních úprav na mačkavost bavlněných textilií. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku mačkavosti a vědeckou literaturu, která se zabývá mačkavostí ...

Andrea Rozborová; vedoucí práce Katarína Zelová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Predikce délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích
Kateřina Šíchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
2015 - Czech
Předmětem bakalářské práce je využití makety lidského těla k predikování délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o proporcích lidského těla, z antropologie, somatometrie a poznatky o pohyblivosti páteře a celého těla. Ze získaných poznatků vychází experimentální část práce, ve které je provedena plošná konstrukce makety lidského těla na vybrané probandy. Na základě konstrukcí 2D modelů je provedeno několik druhů měření a posuzování délkových změn tělesných rozměrů. Ze závěrečných výsledků je navrženo použití experimentu v konkrétních případech lidské činnosti. Keywords: somatometrie Available to registered users in the Library of TUL
Predikce délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích

Předmětem bakalářské práce je využití makety lidského těla k predikování délkových změn tělesných rozměrů lidského těla v dynamických pozicích. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o ...

Kateřina Šíchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"
Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
2015 - Czech
Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který vyhodnocuje inovační aktivity z primárních dat zakoupených od ČSÚ za období 2008-2010. V tomto dotazníkovém šetření poskytují podniky informace o produktových, procesních, organizačních a marketingových inovacích. Údaje o inovačních aktivitách je možné agregovat pro každé jednotlivé odvětví podle CZ-NACE. Na základě tohoto lze vysledovat typické inovační chování firem v České republice za každé průmyslové odvětví. Výstupem diplomové práce je tak souhrnný poznatek o inovačních aktivitách ve vybraných odvětvích. Keywords: software; inovace Available to registered users in the Library of TUL
Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"

Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který ...

Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases