Number of found documents: 287
Published from to

Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech
Hoppe, Jiří
2021 - Czech
Konferenční příspěvek přináší stručný přehled o genezi a činnosti čtyř mezioborových vědeckých týmů (Šikova týmu, Richtova týmu, Machoninova týmu a Mlynářova týmu), které výrazně spoluutvářely společenskou i politickou dynamiku v ČSSR v 60. letech 20. století. Ukazuje, jak tyto týmy podporovaly změny a inovace ve způsobu uplatňování vedoucí úlohy KSČ, jak nově analyzovaly parametry a limity stávajícího státního zřízení a jak promýšlely a inspirativně modelovaly alternativy jeho budoucnosti. The conference paper provides a brief overview of the genesis and activities of four interdisciplinary scientific teams (Šik's team, Richta's team, Machonin's team and Mlynář's team), which significantly co-created social and political dynamics in the Czechoslovak Socialist Republic in the 1960s. It shows how these teams supported changes and innovations in the way the CPC's leading role was exercised, how they newly analyzed the parameters and limits of the current state system, and how they thought out and inspiringly modeled alternatives for its future. Keywords: Prague Spring 1968; scientific and technological revolution; Action programme Available at various institutes of the ASCR
Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech

Konferenční příspěvek přináší stručný přehled o genezi a činnosti čtyř mezioborových vědeckých týmů (Šikova týmu, Richtova týmu, Machoninova týmu a Mlynářova týmu), které výrazně spoluutvářely ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Science, Occupation, War: 1939-1945. A Collective Monograph
Šimůnek, Michal V.
2021 - English
The Volume deals with the German science policy during the WW2 in different occupied countries of Europe in cross-national coparison. It containts 15 contributions from different countries. Keywords: science policy; WW2; occupied Europe Available at various institutes of the ASCR
Science, Occupation, War: 1939-1945. A Collective Monograph

The Volume deals with the German science policy during the WW2 in different occupied countries of Europe in cross-national coparison. It containts 15 contributions from different countries.

Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Between Persecution and Redeployment. The Contribution to Prosopography of the Academic Staff of the Charles University in Prague in Context of the Measures from the Autumn 1939
Kostlán, Antonín; Šimůnek, Michal V.; Hořejš, M.
2021 - English
This chapter offers a prosopographical evaluation of the changes in the academic staff of the Charles University in Prague after 17 November 1939. It analyzes the different redeployment possibilities and offers a comparison with the situation at the Czech Technical University in Prague. Keywords: national socialism; history of science; WW2 Available at various institutes of the ASCR
Between Persecution and Redeployment. The Contribution to Prosopography of the Academic Staff of the Charles University in Prague in Context of the Measures from the Autumn 1939

This chapter offers a prosopographical evaluation of the changes in the academic staff of the Charles University in Prague after 17 November 1939. It analyzes the different redeployment possibilities ...

Kostlán, Antonín; Šimůnek, Michal V.; Hořejš, M.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Destruction and Scientific Knowledge. On Significance of the German Armament Industry and Military Administration for R&D in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the ‘Total War’ (Totalkrieg), 1943–1945
Šimůnek, Michal V.
2021 - English
This chapter offers an overview of the development of Czech corporate research during the German occupation, especially in the period of the total war (1943-1945). It summarizes also the current knowledge on the transfers of scientifically relevant entities into the Protectorate of Bohemia and Moravia etc. Keywords: national socialism; history of science; WW2 Available at various institutes of the ASCR
Destruction and Scientific Knowledge. On Significance of the German Armament Industry and Military Administration for R&D in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the ‘Total War’ (Totalkrieg), 1943–1945

This chapter offers an overview of the development of Czech corporate research during the German occupation, especially in the period of the total war (1943-1945). It summarizes also the current ...

Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Czech Ethnography in the Protectorate of Bohemia and Moravia. At the Crossroads of Slavic Studies, Regionalism and Heimatschutzbewegung - an Attempt at an Insight into a Seldom Researched Topic
Ducháček, Milan
2021 - English
The aim of this contribution is to map the dilemmas that Czech ethnographers were facing in the Protectorate of Bohemia and Moravia. With the end of the Czech-Slovak consensus on co-existence in a common, unitary state, the étatist, and later defensive ethos of Czechoslovak ethnography of the 1930s lost its foundation and argumentation basis. Similarly, too, after the Munich Agreement 1938 and quite definitively after the Nazi occupation, the notions of unity, purity and distinctive character of the ‘Slavic’ culture of ‘Czechoslovak state nation’ faced its ideological and methodological limitations. The present study emphasizes the continuity of problems that plagued the interwar Czechoslovak ethnography, including understaffing of Czechoslovak ethnography due to limitations of university policy at Czechoslovak universities in Prague, Brno and Bratislava. The article presents an analysis of institutional and academic foundation of ethnography after the closing of Czech universities on 17 November 1939. It describes both the conceptual and personnel continuity of care for regional cultural heritage in the 1930s. It also touches upon the ambivalent nature of documentary activities of the Ethnographic Commission of the Czech Academy of Sciences and Arts. Alongside with the orientation on general anthropology, including its racial aspects, the activities of Czech ethnographers during the occupation tended to focus on documentation of vernacular architecture. In this regard they also joined forces with architects and urban planners on projects that linked the idea of modernization of the countryside with efforts aimed at preserving its ‘traditional’ character in the spirit of the German Heimatschutzbewegung. This direction, as well as other impulses and motifs from the Protectorate era, were then further developed in the ethnographic ‘revival’ of the second half of the 1940s, which - paradoxically enough - resonated both with ‘new Slavic policy’ after 1945 and, to some extent, even with the subsequent Sovietization of the field. Keywords: ethnography; Protectorate of Bohemia and Moravia Available at various institutes of the ASCR
Czech Ethnography in the Protectorate of Bohemia and Moravia. At the Crossroads of Slavic Studies, Regionalism and Heimatschutzbewegung - an Attempt at an Insight into a Seldom Researched Topic

The aim of this contribution is to map the dilemmas that Czech ethnographers were facing in the Protectorate of Bohemia and Moravia. With the end of the Czech-Slovak consensus on co-existence in a ...

Ducháček, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Menšiny kolem nás
Bednařík, Petr; Kovařík, David; Maršálek, Zdenko; Nosková, Helena
2021 - Czech
Publikace se věnuje národnostním menšinám v České republice a zobrazuje jejich historii i současnost. Informuje o činnosti jejich organizací a spolků. Ukazuje také obraz národnostních menšin v českých médiích. The publication deals with national minorities in the Czech Republic and describestheirhistory and present. It informs about the activities of their organizations and associations. It also shows the image of national minorities in the Czech media. Keywords: minorities; ethnicity; identity Available at various institutes of the ASCR
Menšiny kolem nás

Publikace se věnuje národnostním menšinám v České republice a zobrazuje jejich historii i současnost. Informuje o činnosti jejich organizací a spolků. Ukazuje také obraz národnostních menšin v českých ...

Bednařík, Petr; Kovařík, David; Maršálek, Zdenko; Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků” od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi
Ducháček, Milan
2021 - Czech
Práce se zaměřuje na proměnu volnočasových aktivit českých akademických intelektuálů na konci 19. století. Neklade si však nárok na formulování autoritativních tezí. Pokouší se pouze na vzorku několika českých badatelů z oblasti kulturních studií zachytit známky proměny vnímání volného času. Od tradičního prolínání práce s dolce far niente (Jaroslav Goll, Josef Pekař) se zde obracíme k aspektům signalizujícím příchod techniky (Lubor Niederle) a k systematické racionalizaci volnočasových aktivit podle anglosaského, především amerického způsobu (Aleš Hrdlička). Představa o tom, jak na konci 19. století trávili volný čas akademici a intelektuálové, vycházela ze standardních kontur práce a zahálky vzdělaného a lépe situovaného předlitavského příslušníka buržoazie jako součásti „zahálčivé třídy“. Duševní práce a volný čas se zde často překrývaly a byly k nerozeznání. Konec století však již ohlašoval příchod amerikanizace a pragmatizace denního režimu. Na základě vzpomínek etnografa Karla Chotka, který v roce 1919 navštívil česko-amerického antropologa Aleše Hrdličku ve Smithsonově ústavu ve Wahingtonu DC a absolvoval zde krátkou studijní stáž, lze získat představu o denním režimu humpoleckého rodáka Hrdličky, který pracoval. Jako námezdní dělník ve Spojených státech se Hrdlička dostal na vlivnou výzkumnou pozici v prestižní vědecké instituci. Příkladem překvapivě systematického oddělení pracovní doby od času stráveného nad prací může být Hrdličkův pracovní rytmus se podstatně lišil při práci v terénu a naopak v kanceláři, kdy věnoval výrazně více prostoru duševní relaxaci. Zahrnoval střídmé stravovací návyky a přiměřenou úroveň tělesné aktivity v pracovním režimu. V meziválečném období se otázka účelného trávení volného času a racionalizace pracovní doby dle Hrdličkova vzoru stala nejen inspirací pro jeho žáky, ale i námětem úvah sociologů jako byl Inocenc Arnošt Bláha. o efektivním modelu životního stylu „intelektuálů“. The work focuses on teh transformation of Leisure activities fot he Czech academic intellectuals at the end of the 19th century. It does not stake a claim on authoritative theses. It only attempts to use a sample of a few Czech researchers from the field of culture studies to capture the signs of the transformation of the way leisure was percieved. Here, we turn from the traditional overlap fo work with dolce far niente (Jaroslav Goll, Josef Pekař) to signs signalling the arrival of technology (Lubor Niederle) and systematic rationalisation of leisure activities according to the Anglo-Saxon, mainly American way (Aleš Hrdlička). The idea of how academics and intellectuals spent their free time at the end of the 19th century was based on standard contours of work and idleness of an educated and better-situated Cisleithenian member of the bourgeoisie as part of the „idle class“. Mental work and leisure often overlapped here and were indistinguishible. The end of the century however, was already announcing the arrival of Americanisation and pragmatisation of the daily schedule. Based on the memoirs of ethnographed Karel Chotek, who visited Czech-American antrhopologist Aleš Hrdlička at the Smithsonian institution in Wahington DC in 1919 and spent a brief study internship there, on gets an idea of the daily schedule of the Humpolec-born Hrdlička who worked his way up as a wage laborer in the United States to having an influential research position at the prestigiois scientific institution. Hrdlička´s working rhytm, which differed when working in the field and in the office, and included moderate eating habits and standard level of activity within the working schedule, can serve as an example of a surprisingly systematic separation of working hours from time spent on mental relaxation. In the inter-war period, the question of purposeful leisure and the rationalisation of working hours in Hrdlička´s tradition became not only an inspiration for his pupils but also the subjekt of deliberations of sociologists such as Innocence Arnošt Bláha on the effective model of the „intellectual“ life style. Keywords: leisure time; intellectual history; anthrology Available at various institutes of the ASCR
Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků” od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi

Práce se zaměřuje na proměnu volnočasových aktivit českých akademických intelektuálů na konci 19. století. Neklade si však nárok na formulování autoritativních tezí. Pokouší se pouze na vzorku ...

Ducháček, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Physicians for the Reich? The Czech Physicians as a Professional Group between Germanization and Engagement in Germany, 1940–1944
Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
2021 - English
This chapter offers an overview of the German strategies towards the Czech medical community after the closure of the Czech universities in November 1939 and in the context of the total war. It delivers calculation of the numbers of physicians needed for running the public health administration etc. Keywords: national socialism; history of science; WW2 Available at various institutes of the ASCR
Physicians for the Reich? The Czech Physicians as a Professional Group between Germanization and Engagement in Germany, 1940–1944

This chapter offers an overview of the German strategies towards the Czech medical community after the closure of the Czech universities in November 1939 and in the context of the total war. It ...

Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Úvod
Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
2020 - Czech
Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením tohoto výzkumu. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a na přeshraniční a transnacionální perspektivy. The introductory chapter of the book presents the history of research into the phenomenon of forced service to the inhabitants of the occupied countries in the German armed forces. The grant project, the output of which is the presented book, is a continuation and deepening of this research. Emphasis is placed on international cooperation and on cross-border and transnational perspectives. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením ...

Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Přehled dosavadního výzkumu
Sovilj, Milan
2020 - Czech
Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované výsledky na toto téma. The study provides an overview of current research of the forcibly mobilised persons of various European countries and regions to the Wehrmacht during the Second World War. It also presents the most important published results on this topic. Keywords: forcibly mobilised persons; Second World War; current research Available at various institutes of the ASCR
Přehled dosavadního výzkumu

Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases