Number of found documents: 38982
Published from to

Mezi domy
Renata Sehnoutková; vedoucí práce Leona Matějková
2015 - Czech
Má práce se týká otázky významu veřejného a poloveřejného prostoru jakožto kolektivního bydlení. Konkrétním místem, na kterém jsem se rozhodla tuto otázku a problémy z ní vyplývající zkoumat a z hlediska environmental designu pojmout, je vnitroblok v Hradci Králové. Prostor tohoto konkrétního vnitrobloku je v současné době v dezolátním stavu. Při analýze historického vývoje zahrady, jakožto prvku lidských sídel, jsem narazila na semiramidiny zahrady. Rozhodla jsem se vyextrahovat princip vertikální zahrady a propojit jej s členitostí a zároveň i přehledností. Keywords: design prostředí; architektonický design; kolektivní bydlení Available to registered users in the Library of TUL
Mezi domy

Má práce se týká otázky významu veřejného a poloveřejného prostoru jakožto kolektivního bydlení. Konkrétním místem, na kterém jsem se rozhodla tuto otázku a problémy z ní vyplývající zkoumat a z ...

Renata Sehnoutková; vedoucí práce Leona Matějková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Systém pro sledování a vyhledávání vozidel
František Vlas; vedoucí práce Roman Špánek
2015 - Czech
Cílem práce je vytvořit systém, který za pomoci dostupných dat o pozici automobilu dokáže vystopovat jeho aktuální pozici. Dále bude schopen odhadnout směr následujícího pohybu automobilu v závislosti na současné poloze a dosavadní trajektorii. Současně bude řešit způsob, jak upozornit vozidla projíždějící okolo odcizeného vozidla, že se jedná o hledané vozidlo. Keywords: geocentrické souřadnicové systémy; informační technologie Available to registered users in the Library of TUL
Systém pro sledování a vyhledávání vozidel

Cílem práce je vytvořit systém, který za pomoci dostupných dat o pozici automobilu dokáže vystopovat jeho aktuální pozici. Dále bude schopen odhadnout směr následujícího pohybu automobilu v závislosti ...

František Vlas; vedoucí práce Roman Špánek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Autobusové nádraží v Liberci
Monika Suchá; vedoucí práce Bořek Šípek
2015 - Czech
Ve své bakalářské práci se zabývám revitalizací autobusového nádraží v Liberci. Ve své práci se snažím plně respektovat aktuální situaci (umístění, okolní zástavba, trasa tunelu apod.), automobilovou dopravu a pohodlí cestujících. V současné době je autobusové nádraží naddimenzované, špatně chránící před okolními vlivy, jako jsou sníh a déšť. Nádraží působí neintimně, chaoticky a zázemí tvoří pouze provizorní montovaná odbavovací hala, která rozhodně nenaplňuje potřeby cestujících a není na takové úrovni, jaké by si stotisícové město zasloužilo. Ve své práci se snažím vytvořit nádraží, které bude plně uspokojovat potřeby cestujících, dopravy a bude nastiňovat charakter Liberce. Ve své práci jsem navázala na přírodní krásy, kterými Liberec oplývá. Inspirována čistotou a jednoduchostí přírody, ladnými křivkami a přírodními tvary, ve snaze docílit příjemného a přirozeného pocitu na místě tak neobvyklém, jako je autobusové nádraží. Keywords: design prostředí; architektonický design; autobusová nádraží Available to registered users in the Library of TUL
Autobusové nádraží v Liberci

Ve své bakalářské práci se zabývám revitalizací autobusového nádraží v Liberci. Ve své práci se snažím plně respektovat aktuální situaci (umístění, okolní zástavba, trasa tunelu apod.), automobilovou ...

Monika Suchá; vedoucí práce Bořek Šípek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Revitalizace lokality Na Františku, Praha
Jakub Honzák; vedoucí práce Jiří Buček
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je zviditelnit a podpořit tvář Anežského kláštera, případně doplnit vybrané území o nové objekty s veřejným prostranstvím. Zvýšit atraktivitu lokality a reagovat na stávající historickou zástavbu v území, navrhnout účel a potenciál nové architektury se stávajícím provozem kláštera. Keywords: architektonické projekty; kláštery Available to registered users in the Library of TUL
Revitalizace lokality Na Františku, Praha

Cílem diplomové práce je zviditelnit a podpořit tvář Anežského kláštera, případně doplnit vybrané území o nové objekty s veřejným prostranstvím. Zvýšit atraktivitu lokality a reagovat na stávající ...

Jakub Honzák; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Urbanistická vize pro město Rožnov pod Radhoštěm
Michal Vašek; vedoucí práce Jiří Klokočka
2015 - Czech
Obsahem studie bude výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanistického vývoje města Rožnova pod Radhoštěm. Navrhované řešení musí obsahovat následující prvky: navrhnout funkční a prostorovou koncepci urbanistického rozvoje města, vycházející z kontextuální analýzy, a předkládající jasnou vizi pro vývoj v dlouhodobém horizontu. Tento zastřešující rámec bude obsahovat: definování strukturálních prvků organismu města s důrazem na dlouhodobý vývoj artikulování městské struktury a stěžejních veřejných prostorů, a návrh doplnění navazující zástavby v urbanistickém rozsahu definování dopravní koncepce města pro transitní i vnitřní dopravu odhalení a pojmenování rozvojových ploch v rámci města, a definování jejich využití v rámci ucelené koncepce definování charakteru a prostorově-funkčního uspořádání hranice mezi městem a okolní krajinou Keywords: architektonické projekty; urbanismus Available to registered users in the Library of TUL
Urbanistická vize pro město Rožnov pod Radhoštěm

Obsahem studie bude výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanistického vývoje města Rožnova pod Radhoštěm. Navrhované řešení musí obsahovat následující prvky: navrhnout funkční a ...

Michal Vašek; vedoucí práce Jiří Klokočka
Technická univerzita v Liberci, 2015

Guggenheimovo muzeum umění a designu v Helsinkách, Finsko
Kateřina Fryzelková; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - Czech
Práce se zabývá návrhem multifunkčního muzea umění a designu do finské metropole Helsinky na prominentní parcele situované v přístavu v centru města. Návrh se snaží maximálně využít potenciál místa, zapojuje muzeum do areálu přístavu, využívá těsné blízkosti moře a parku. Koncept hmot vytváří veřejný výstavní prostor podél břehu moře, na který se otevírají hlavní funkce muzea. Vzniká tak přístupná a otevřená muzejní instituce, která svou variabilitou umožňuje různorodou prezentaci umění a designu. Keywords: architektonické projekty; muzejní budovy Available to registered users in the Library of TUL
Guggenheimovo muzeum umění a designu v Helsinkách, Finsko

Práce se zabývá návrhem multifunkčního muzea umění a designu do finské metropole Helsinky na prominentní parcele situované v přístavu v centru města. Návrh se snaží maximálně využít potenciál místa, ...

Kateřina Fryzelková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vliv UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky
Linda Horňaková; vedoucí práce Petra Komárková
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky, a také vlivem údržby na změnu těchto vlastností. V rešeršní části jsou rozebrány materiály používané k výrobě autosedaček, dále se práce věnuje UV záření a jaký vliv má na vlastnosti textilií. V experimentální části je popsáno a vyhodnoceno měření provedené na textilních materiálech pro potahy autosedaček. Keywords: vlastnosti materiálů; textilní materiály; automobilové sedačky Available to registered users in the Library of TUL
Vliv UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky

Bakalářská práce se zabývá vlivem UV záření na vybrané užitné vlastnosti materiálů určených pro automobilové sedačky, a také vlivem údržby na změnu těchto vlastností. V rešeršní části jsou rozebrány ...

Linda Horňaková; vedoucí práce Petra Komárková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Hodnocení vybraných užitných vlastností košilovin s různou finální úpravou
Barbora Janečková; vedoucí práce Katarína Zelová
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu speciálních finálních úprav na vybrané užitné vlastnosti košilovin. První kapitola je věnována košilovinám, jako takovým a požadavkům na ně kladeným. Podrobněji je rozebrána prodyšnost košilovin, propustnost vodních par košilovin a stanovení savosti vůči vodě postupem vzlínání u košilovin. V druhé kapitole je čtenář seznámen se speciálními finálními úpravami aplikovanými na košiloviny, kterými jsou Non Iron, Easy Care a Soft. V experimentální části je popsána metoda měření jednotlivých zkoušek a vyhodnocení, jakou měrou speciální finální úpravy ovlivňují vybrané užitné vlastnosti košilovin. Keywords: košiloviny; vlastnosti materiálů; textilní materiály; oděvní materiály Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení vybraných užitných vlastností košilovin s různou finální úpravou

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu speciálních finálních úprav na vybrané užitné vlastnosti košilovin. První kapitola je věnována košilovinám, jako takovým a požadavkům na ně kladeným. ...

Barbora Janečková; vedoucí práce Katarína Zelová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Kalkulace cen produktů vybraného podniku
Nikola Kestlerová; vedoucí práce Jaroslava Syrovátková
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku cestovního ruchu a to především z hlediska tvorby cen zájezdů. Autorka představuje různé kalkulační systémy a varianty metod sestavování cen. Zvláštní pozornost věnuje problematice cestovní kanceláře a agentury. Uvádí jejich klasifikace, poskytované služby a charakterizuje smlouvu o zájezdu. Zaměřuje se kalkulaci cen zájezdů v cestovním ruchu. Na konkrétní cestovní kanceláři, která působí na celém území České republiky a má rozsáhlou pobočkou síť, aplikuje metody tvorby kalkulací a navrhuje upravený kalkulační vzorec pro tuto cestovní kancelář. Keywords: kalkulace nákladů; kalkulace cen Available to registered users in the Library of TUL
Kalkulace cen produktů vybraného podniku

Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku cestovního ruchu a to především z hlediska tvorby cen zájezdů. Autorka představuje různé kalkulační systémy a varianty metod sestavování cen. Zvláštní ...

Nikola Kestlerová; vedoucí práce Jaroslava Syrovátková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.
Jana Procházková; vedoucí práce Lenka Sojková
2015 - Czech
Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v této práci zkoumá uvedené tržní prostředí a jeho specifika, a to jak z hlediska makrookolí, tak následně i mikrookolí zvoleného podniku. Dále se autorka blíže věnuje charakteristice samotného podniku, kdy byly zjištěny jeho silné a slabé stránky a nalezena konkurenční výhoda. V práci jsou také identifikováni konkurenti Pivovaru Svijany a je analyzováno jeho postavení na daném trhu vzhledem k tržnímu podílu a také vzhledem k nákladům na jednotku produkce. Závěrečná část diplomové práce se pak zabývá vlivem a významem vybraného realizovaného projektu a posléze i působením dotačních prostředků obecně na tržní pozici a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s. Keywords: tržní prostředí; konkurenceschopnost; pivovarnictví Available to registered users in the Library of TUL
Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.

Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v ...

Jana Procházková; vedoucí práce Lenka Sojková
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases