Number of found documents: 44379
Published from to

Přístup k dětskému pacientovi s dušností v přednemocniční péči
SEMANOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje tématu "Přístup k dětskému pacientovi s akutní dušností v přednemocniční péči". Jedná se o aktuální téma, u kterého bylo v poslední době Pneumologickou společností upraveny doporučené postupy k terapii dětí s akutní dušností. Hlavní náplní práce je terapeutický přístup a farmakologická léčba u dětských pacientů s dušností. V úvodu se zaměřuji na obecnou problematiku dětské dušnosti, dále na popis akutní subglotické laryngitidy a akutní epiglotitidy. V praktické části byly zvoleny dva cíle: prvním cílem bylo zmapovat problematiku znalostí záchranářů ZZS JčK s nejnovějším postupem u dětí s akutní dušností v přednemocniční péči. Druhým cílem bylo zjistit zkušenosti záchranářů s podáním inhalace nebulizované formy adrenalinu + pulmicortů u dětí s akutní dušností v přednemocniční péči. Následně byly stanoveny dvě výzkumné otázky VO1: Jaké jsou znalosti zdravotnických záchranářů v problematice akutní dětské dušnosti a nových zavedených postupů od dětské pneumologické společnosti? A VO2: Jaké jsou zkušenosti záchranářů s nejnovější aplikací farmakoterapie u dětské akutní dušnosti v přednemocniční péči? K naplnění těchto cílů byl využit kvantitativní výzkum formou dotazování respondentů a respondentek. Byl vytvořen vlastní anonymní dotazník, který obsahoval 15 otázek. Výzkumný vzorek tvořili zdravotničtí záchranáři z Jihočeského kraje s různou délkou praxe. Dovoluji si tvrdit, že oba cíle bakalářské práce byly naplněny, jelikož výzkumné otázky byly zodpovězeny. Zdravotničtí záchranáři mají základní znalosti v dané problematice a zkušenosti s novým postupem byly různorodé, ale převážně pozitivní. Zlepšení výsledků respondentů by mohlo být docíleno častějším a pravidelnějším školením. This bachelor thesis is dedicated to the topic Approach towards a Paediatric Patient with Acute Dyspnoea in Pre-Hospital Care. It is a current topic, as Czech Society of Paediatric Pulmonology has recently modified its recommended guidelines regarding therapy of children with acute dyspnoea. The main focus of this work is the therapeutic approach and pharmacologic treatment of paediatric patients with dyspnoea. In the introduction, I address the general matter of dyspnoea in children, then I describe acute subglottic laryngitis and acute epiglottitis. The practical part has two aims: first, to map how knowledgeable the emergency responders serving in Emergency Medical Services of South Bohemian Region are in regards of the newest guidelines dedicated to children with acute dyspnoea in pre-hospital care; second, to learn about the experience of the emergency responders with the administration of nebulised adrenaline + Pulmicort in children with acute dyspnoea in pre-hospital care. Consequently, two research questions were established. The first question is: What knowledge do emergency responders possess in the matter of acute dyspnoea in children and the new established guidelines of Czech Society of Paediatric Pulmonology? The second question is: What is the experience of emergency responders with the newest administration of pharmacotherapy regarding acute dyspnoea in children in pre-hospital care? Quantitative research in the form of asking the respondents was adopted in order to reach the aims. An anonymous questionnaire was created. It contained 15 questions. The sampling was made up by emergency medical responders from South Bohemian Region with varying amount of work experience. I maintain that both the aims of this bachelor thesis were reached, as the research questions were answered. Emergency medical responders do have elementary knowledge in the matter in question, and although experience with the new guidelines varied, it was mostly positive. More frequent and regular training could lead to an improvement of the respondents' results. Keywords: Dětská akutní dušnost; Přednemocniční péče; Akutní subglotická laryngitida; Akutní epiglotitida; Nový doporučený postup léčby; Acute dyspnoea in children; Pre-hospital care; Acute subglottic laryngitis; Acute epiglottitis; New recommended guidelines on treatment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přístup k dětskému pacientovi s dušností v přednemocniční péči

Tato bakalářská práce se věnuje tématu "Přístup k dětskému pacientovi s akutní dušností v přednemocniční péči". Jedná se o aktuální téma, u kterého bylo v poslední době Pneumologickou společností ...

SEMANOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv cirkadiánního rytmu na práci zdravotnického záchranáře
ŠEDIVÝ, Martin
2024 - Czech
Téma bakalářské práce je ,,Vliv cirkadiánního rytmu na práci zdravotnického záchranáře". Většina záchranářů si ani nemusí uvědomovat, jak velkou oběť přináší tím, že vykonávají toto náročné povolání. Jedná se o velice úctyhodnou práci, která je zatížena obrovskou dávkou stresu a náročným pracovním režimem. Kombinace těchto dvou nepříznivých faktorů může mít po delší době negativní dopad na zdraví záchranářů. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu cirkadiánní rytmus, spánkem a jeho strukturou, výživou, pohybovými aktivitami, modrým světlem, kofeinem, zdravotními komplikacemi, které jsou výsledkem narušeného cirkadiánního rytmu a vlivem cirkadiánní rytmicity na efektivitu práce. Výzkumná část byla realizována pomocí polostrukturovaných rozhovorů a do výzkumného šetření bylo zahrnuto 12 informantů, kteří jsou zaměstnáni na Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje na pozici zdravotnický záchranář. Každému informantovi byly položeny stejné otázky, které byly následně vyhodnoceny technikou kódování a byly rozděleny do několika kategorií a podkategorií. Hlavní témata pro zodpovězení cíle práce byly zdravotní komplikace směnného provozu, adaptace na směnný provoz, zásady správného stravování a spánkové návyky. Z výzkumu vyplynulo, že cirkadiánní rytmus práci zdravotnického záchranáře ovlivňuje, ale je to velice individuální a na každého záchranáře to působí odlišným způsobem. Na střídající se nepravidelné směny je obtížné si zvyknout a práce v noci není z fyziologického hlediska ideální. Většina záchranářů nám potvrdila v nočních hodinách nižší výkonnost při práci a delší reakční dobu. Dále noční směny negativně ovlivňují zdravotní stav pracovníků a po letech se mohou vyskytnout zdravotní komplikace, které záchranáři nemusí dovolit nadále vykonávat svou práci tak kvalitně jako dříve. The topic of the bachelor's thesis is "The effect of the circadian rhythm on the work of a paramedic". Most rescuers may not even realize the great sacrifice they make by performing this demanding profession. This is a very respectable job, which is burdened with a huge amount of stress and a demanding work schedule. The combination of these two unfavorable factors may have a negative impact on the health of rescuers over a longer period of time. The theoretical part deals with the explanation of the term circadian rhythm, sleep and its structure, nutrition, physical activities, blue light, caffeine, health complications that are the result of a disturbed circadian rhythm and the effect of circadian rhythmicity on work efficiency. The research part was implemented using semi-structured interviews, and 12 informants who are employed at the South Bohemian Region Medical Rescue Service in the position of paramedic were included in the research investigation. Each informant was asked the same questions, which were then evaluated using the coding technique and were divided into several categories and subcategories. The main topics for responding the objective of the work were health complications of shift work, adaptation to shift work, principles of proper nutrition and sleeping habits. Research has shown that the circadian rhythm affects the work of a paramedic, but it is very individual and affects each paramedic in a different way. Alternating irregular shifts are difficult to get used to, and working at night is not ideal from a physiological point of view. Most of the rescuers confirmed to us that they had a lower work performance and a longer reaction time during the night hours. Furthermore, night shifts have a negative effect on the health of workers, and health complications may occur years later, which may not allow rescuers to continue to perform their work as well as before. Keywords: Cirkadiánní rytmus; spánek; výživa; fyzická aktivita; modré světlo; kofein; Circadian rhythm; sleep; nutrition; physical activity; blue light; caffeine Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv cirkadiánního rytmu na práci zdravotnického záchranáře

Téma bakalářské práce je ,,Vliv cirkadiánního rytmu na práci zdravotnického záchranáře". Většina záchranářů si ani nemusí uvědomovat, jak velkou oběť přináší tím, že vykonávají toto náročné povolání. ...

ŠEDIVÝ, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Nové trendy v kardiopulmonální resuscitaci a jejich možný přínos pro léčbu pacientů v přednemocniční péči
ŠKOLAUDY, Vojtěch
2024 - Czech
Kardiopulmonální resuscitace je soubor na sebe navazujících logických postupů, který má zásadní význam pro přežití pacientů s náhlou zástavou oběhu. V posledních desetiletích došlo k významnému pokroku v metodách a technikách kardiopulmonální resuscitace, což vedlo k vývoji nových trendů, které mají potencionálně zlepšit výsledky resuscitačních snah. Prvním cílem bakalářské práce bylo zmapování nových trendů v kardiopulmonální resuscitaci pohledem zdravotnických záchranářů a přínos trendů pro pacienty v přednemocniční péči. Druhým cílem bylo zhodnotit rozdíly mezi novými a starými trendy v kardiopulmonální resuscitaci. Praktická část byla zpracována pomocí dvou kvalitativních šetření. První výzkumné šetření bylo realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zdravotnickými záchranáři, kteří pracují u zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Druhé výzkumné šetření bylo vypracováno pomocí analýzy dokumentů, která se zaměřovala na dokumenty Guidelines z roku 2000, 2005, 2010 a 2015. V těchto dokumentech jsme se zaměřili na vývoj trendů a postupů v rámci kardiopulmonální resuscitace. Z výsledků prvního výzkumného šetření vyplývá, že se záchranáři dostatečně orientují v nových trendech kardiopulmonální resuscitace. Negativním zjištěním bylo, že laická společnost nevyužívá automatizovaný externí defibrilátor v rámci neodkladné resuscitace. Dalším negativním zjištěním bylo, že ačkoli jsou záchranáři odborně vzděláni a školeni, musí v rámci kardiopulmonální resuscitace konzultovat s lékařem podání léčiv. Z druhého výzkumného šetření vyplývá, že trendy a postupy v kardiopulmonální resuscitaci se nyní zaměřují na včasnou defibrilaci a kvalitně prováděnou srdeční masáž. Na základě výsledků může bakalářská práce poskytnout rozdíly mezi novými a starými trendy a pohled zdravotnických záchranářů na aktuální trendy. Cardiopulmonary resuscitation is a set of interrelated logical procedures that is essential for the survival of patients with sudden circulatory arrest. In recent decades, there have been significant advances in cardiopulmonary resuscitation methods and techniques, which have led to the development of new trends to potentially improve the outcomes of resuscitation efforts. The first aim of the bachelor thesis was to map new trends in cardiopulmonary resuscitation from the perspective of paramedics and the benefits of the trends for patients in pre-hospital emergency care. The second aim was to evaluate the differences between new and old trends in cardiopulmonary resuscitation. The practical part was developed using two qualitative investigations. The first research investigation was carried out by means of semi-structured interviews with paramedics working at the South Bohemian Region Ambulance Service. The second research investigation was conducted using document analysis, which focused on the Guidelines documents from 2000, 2005, 2010 and 2015. In these documents, we focused on the development of trends and practices within cardiopulmonary resuscitation. The results of the first survey show that paramedics are sufficiently familiar with new trends in cardiopulmonary resuscitation. A negative finding was that the general public does not use an automated external defibrillator in emergency resuscitation. Another negative finding was that although paramedics are professionally educated and trained, they have to consult a physician for administration of drugs during cardiopulmonary resuscitation. The second research investigation shows that trends and practices in cardiopulmonary resuscitation now focus on early defibrillation and well-performed cardiac massage. Based on the results, the bachelor thesis can provide the differences between new and old trends and the perspective of paramedics on current trends. Keywords: guidelines; kardiopulmonální resuscitace; postupy; trendy; zdravotničtí záchranáři; guidelines; cardiopulmonary resuscitation; procedures; trends; paramedics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nové trendy v kardiopulmonální resuscitaci a jejich možný přínos pro léčbu pacientů v přednemocniční péči

Kardiopulmonální resuscitace je soubor na sebe navazujících logických postupů, který má zásadní význam pro přežití pacientů s náhlou zástavou oběhu. V posledních desetiletích došlo k významnému ...

ŠKOLAUDY, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Hodnocení finančního zdraví podniků zapojených v síti
ŠINDLEROVÁ, Sandra
2024 - Czech
Tato diplomová práce analyzuje mezipodnikovou síť, přičemž se zaměřuje na finanční analýzu jednotlivých entit této sítě a detailní studii finančního zdraví podniků, které ji tvoří. Teoretická část nejprve představuje metody a ukazatele v oblasti finanční analýzy. Následně je aplikována shluková analýza pro výzkum podobností mezi jednotlivými subjekty v síti a k vytvoření shluků, což přispívá k lepšímu porozumění struktury této sítě. Následně je vymezena síťová ekonomika a analýza struktury jádra a periferie. Praktická část je věnována vybrané podnikatelské síti a detailněji charakterizuje podniky této sítě. Zahrnuje především analýzu podnikatelské sítě s využitím vybraných predikčních modelů a finančních ukazatelů. Dále jsou výsledky predikčních modelů použity k další analýze s využitím shlukové analýzy. Na závěr této práce budou dosažené výsledky sumarizovány a postupně vyhodnoceny. V poslední části této práce jsou formulována konkrétní doporučení na základě výsledků této práce a je zde stanoven závěr této práce, vyplývající z provedené analýzy. This thesis analyzes an inter-business network, focusing on the financial analysis of the individual entities of this network and a detailed study of the financial health of the companies of which it is made of. At first, the theoretical presents methods and indicators in the field of financial analysis. Subsequently, cluster analysis is applied to research similarities between individual entities in the network and to create clusters, which contributes to a better understanding of the structure of this network. Subsequently, the network economics and the analysis of the structure of the core and periphery are defined. The practical part is devoted to a selected business network and characterizes the businesses of this network in more detail. It mainly includes the analysis of the business network using selected prediction models and financial indicators. Furthermore, the results of the prediction models are used for further analysis using cluster analysis. At the end of this work, the achieved results will be summarized and gradually evaluated. In the last part of this work, specific recommendations are formulated based on the results of this work and the conclusion of this work, resulting from the performed analysis, is determined here. Keywords: finanční zdraví; síťová ekonomika; ukazatele finanční analýzy; síťové vztahy; financial health; network economy; indicators of financial analysis; network relationships Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení finančního zdraví podniků zapojených v síti

Tato diplomová práce analyzuje mezipodnikovou síť, přičemž se zaměřuje na finanční analýzu jednotlivých entit této sítě a detailní studii finančního zdraví podniků, které ji tvoří. Teoretická část ...

ŠINDLEROVÁ, Sandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Slovotvorné postupy u současných francouzských neologismů
SOUKENÍKOVÁ, Michaela
2024 - Czech
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl excerpovat vzorek současných neologismů a ty následně analyzovat. Teoretická část práce seznamuje se slovotvornými postupy ve francouzštině, které jsou následně v praktické části aplikovány na excerpovaný vzorek z platformy Néoveille a dále analyzovány s pomocí jazykového korpusu, webu a umělé inteligence. The present thesis aims to excerpt a sample of contemporary neologisms and then analyse them. The theoretical part introduces word-formation patterns used in French, which are then applied in the practical part to the excerpted sample from the Néoveille platform and further analysed with the help of a linguistic corpus, the web and artificial intelligence. Keywords: lexikologie; korpus; neologismus; slovotvorba; analýza; lexicology; corpus; neologism; word-formation; analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Slovotvorné postupy u současných francouzských neologismů

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl excerpovat vzorek současných neologismů a ty následně analyzovat. Teoretická část práce seznamuje se slovotvornými postupy ve francouzštině, které jsou ...

SOUKENÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Screening sarkopenie u hospitalizovaných pacientů na standardním oddělení nemocnice
VÁCLAVÍKOVÁ, Monika
2024 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřená na zmapování znalostí sester v oblasti sarkopenie a popsání současného stavu využívání screeningových nástrojů pro její identifikaci v praxi. Na základě stanovených cílů byly definovány dvě výzkumné otázky, které zní: "Jaké znalosti mají sestry v oblasti sarkopenie?" a "Jaké screeningové metody sestry využívají?" Dále byly stanoveny dvě hypotézy zaměřené na znalosti sester. H1: Znalosti sester v oblasti sarkopenie se liší v souvislosti s oddělením, na kterém pracují. H2: Znalosti sester v oblasti sarkopenie se liší v souvislosti s délkou jejich praxe. V průběhu analýzy dat byly formulovány další hypotézy, které umožnily lepší porozumění zkoumané problematice. Empirická část práce kombinovala smíšenou výzkumnou strategii s využitím polostrukturovaných rozhovorů a nestandardizovaných dotazníků. Kvalitativního šetření se účastnilo pět sester a jedna lékařka. Do kvantitativního výzkumu se zapojilo 179 sester z různých oddělení. Výsledky ukázaly nedostatečné znalosti sester o sarkopenii, což potvrdilo kvalitativní i kvantitativní šetření. Také jsme zjistili minimální využití hodnoticích nástrojů sarkopenie v praxi. Výsledky šetření statisticky potvrdily vztah mezi znalostmi sester a jejich postojem k hodnoticím nástrojům, mezi délkou praxe sester a preferencí klinického pozorování místo hodnoticích nástrojů a rozdíl mezi postojem sester v souvislosti s typem oddělení. Dále byl nalezen vztah mezi věkem respondentů a reakcí na výsledky hodnoticích nástrojů. Zastoupení používaných hodnoticích nástrojů bylo na všech odděleních stejné. Výsledky výzkumného šetření odhalily slabé stránky ve znalostech sester a nedostatečné využití screeningových metod sarkopenie v praxi. Na základě výsledků výzkumu je zřejmé, že je zapotřebí zlepšit znalosti sester v oblasti sarkopenie, zejména na odděleních s vysokým výskytem pacientů trpících touto chorobou. Je také důležité školit zdravotníky a zajistit, aby screeningové metody byly aktivně zavedeny do praxe. This thesis aims to map nurses' knowledge of sarcopenia and describe the current utilization of screening tools for its identification in practice. Two research questions were formulated: "What knowledge do nurses possess regarding sarcopenia?" and "What screening methods do nurses employ?" Furthermore, two hypotheses were formulated: H1: Nurses' knowledge in the field of sarcopenia varies depending on the department they work in. H2: Nurses' knowledge in the field of sarcopenia varies depending on the length of their practice. Additional hypotheses were formulated during the data analysis, allowing for a better understanding of the research issue. The empirical part of the thesis combined a mixed research strategy using semi- structured interviews and non-standardized questionnaires. Five nurses and one physician participated in the qualitative survey, while 179 nurses from various departments were involved in the quantitative research. The results showed insufficient knowledge of nurses about sarcopenia, which was confirmed in both qualitative and quantitative surveys. Minimal utilization of sarcopenia assessment tools in practice was also identified. Statistical analysis confirmed relationships between nurses' knowledge and their attitudes toward assessment tools, as well as between length of practice and preference for clinical observation over assessment tools. Age of respondents was found to correlate with reactions to assessment tool results. Representation of assessment tools used was consistent across all departments. The research survey results revealed weaknesses in nurses' knowledge and insufficient utilization of sarcopenia screening methods in practice. Based on the research findings, it is evident that improving nurses' knowledge in the field of sarcopenia, especially in departments with a high prevalence of patients suffering from this condition, is necessary. It is also important to train healthcare professionals and ensure that screening methods are actively implemented in practice. Keywords: screening; sarkopenie. ošetřovatelství; sestra; hospitalizace; pacient; standardní oddělení; screening; sarcopenia; nursing care; nurse; hospitalization; patient; standard ward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Screening sarkopenie u hospitalizovaných pacientů na standardním oddělení nemocnice

Tato diplomová práce je zaměřená na zmapování znalostí sester v oblasti sarkopenie a popsání současného stavu využívání screeningových nástrojů pro její identifikaci v praxi. Na základě stanovených ...

VÁCLAVÍKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Uvědomění, znalosti a dovednosti potřebné k poskytování kulturně kompetentní péče
NOVOTNÁ, Štěpánka
2024 - Czech
Úvod: Migrace obyvatel je v současné době stále aktuální. Sestry pracující u praktických lékařů by se měly celoživotně vzdělávat v oblasti kulturní kompetence. Každá sestra by měla mít kulturní znalosti, postoje a dovednosti, aby mohla ošetřovat různé minority. Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň kulturních kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících u praktických lékařů. Metodika: Výzkumné šetření probíhalo pomocí kvantitativní metody v ordinacích praktického lékaře, která byla součástí výzkumného grantového projektu GAJU číslo 046/2021/S. Výzkum probíhal od května do listopadu 2022. Byly osloveny sestry ze tří krajů. Výsledky byly zjišťovány pomocí anonymního dotazníku, který se skládal z nestandardizované a standardizované části. Obsahoval celkem 79 otázek. Dotazník zjišťoval, jaké mají sestry kulturní znalosti, citlivost, dovednosti a zda si toto všechno uvědomují. Výsledky: Výzkumný soubor byl tvořen 120 respondenty. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že sestry v ordinacích praktického lékaře poskytují kulturně kompetentní péči. Byly odhaleny nedostatky práce sester, kterými jsou komunikační bariéra a tlumočnický vztah s daným zařízením. Sestry mají kulturní znalosti, kulturní dovednosti a jsou kulturně citlivé. Uvědomují si, že kulturní kompetence jsou neustálým procesem a měly by se i nadále v této oblasti kontinuálně vzdělávat. Bylo zjištěno, že nemají negativní postoje vůči pacientům z jiných kultur. Závěr: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na multikulturní ošetřovatelství v ordinacích praktických lékařů. Na základě výsledků diplomové práce bude vytvořen článek do časopisu, který bude přínosný pro nelékařský zdravotnický personál i laickou veřejnost. Introduction: Population migration is still a topical issue today. Nurses working in general practitioners surgeries should receive lifelong training in cultural competence. Every nurse should have cultural knowledge, attitudes and skills to be able to treat different minorities. The aim of this thesis is to determine the level of cultural competence of non-medical health care workers working in general practitioners surgeries. Methodology: The research investigation was conducted using a quantitative method in general practitioner's offices as part of a GAJU research grant project number 046/2021/S. The research was being conducted from May to November 2022. Nurses from three regions were contacted. The results were collected using an anonymous questionnaire, which consisted of a non-standardized and a standardized part. It contained a total of 79 questions. The questionnaire looked into the nurses cultural knowledge, sensitivity, skills and whether they were aware of all these. Results: The research group consisted of 120 respondents. From the research results, it is clear that nurses in general practitioners surgeries provide culturally competent care. Some flaws concerning nurses work were revealed, which are communication barrier and the interpretation relationship with the set institution. Nurses have cultural knowledge, cultural skills and are culturally sensitive. They realize that cultural competence is an ongoing process and they should be educated continually in this area. It was noted that they do not have negative attitudes towards patients from other cultures. Conclusion: This thesis provides a comprehensive view of multicultural nursing in general practitioners surgeries. Based on the results of the thesis, a journal article will be written that will be beneficial to non-medical health care personnel and also the general public. Keywords: Diversita; kulturní kompetence; model; multikulturní ošetřovatelství; praktický lékař; sestra; Diversity; cultural competence; model; multicultural nursing; general practitioner; nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uvědomění, znalosti a dovednosti potřebné k poskytování kulturně kompetentní péče

Úvod: Migrace obyvatel je v současné době stále aktuální. Sestry pracující u praktických lékařů by se měly celoživotně vzdělávat v oblasti kulturní kompetence. Každá sestra by měla mít kulturní ...

NOVOTNÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Management hojení chronických ran u pacientů po chirurgickém zákroku
ŠKORNIČKA, Matěj
2024 - Czech
Teoretická část diplomové práce předkládá definici pojmu chronická rána a její specifikaci po chirurgickém zákroku. Druhá část je zaměřena na faktory, které podporují její vznik a hojení. Třetí část představuje aspekty spojené s interakcí s pacientem a managementem hojení chronických ran. Dále se zde objevují inovace v hojení chronických ran. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké používají sestry hodnotící metody na posouzení ran a zmapovat, jak samotnou péči o pacienta s chronickou ranou po chirurgickém zákroku realizují. Snahou bylo zjistit maximum aspektů a následně získat odpovědi na výzkumné otázky. Empirická část je zpracována kvalitativním výzkumným šetřením technikou polostrukturovaného rozhovoru a nezúčastněného pozorování na chirurgických odděleních. Rozhovor poskytlo 11 informantů z různých krajů a různých oddělení a dále bylo učiněno 6 pozorování. Výsledky přinesly zjištění, že jednou z nevýznamnějších využívaných metod jsou jejich smysly, hodnotící pomůcky nebo škály a fotodokumentace. Sestry rády tyto metody využívají. Edukace a profesionální asertivní komunikace je podle sester nedílnou součástí procesu při hojení rány. Podpůrnými metodami v léčbě rány je pravidelný debriedment a využití nynějších metod, jež zahrnují vlhké hojení a podtlakové metody. Z výsledků lze usoudit, že sestry rády používají nové metody a techniky, ovšem vše záleží na ordinaci ošetřujícího lékaře. Důležitým aspektem, který sestry zmiňují, je spolupráce mezi zdravotnickými obory. The theoretical part of the thesis presents the definition of the term chronic wound and its specification after surgery. The second part is focused on the factors that support its formation and healing. The third section presents aspects related to patient interaction and management of chronic wound healing. In addition, there are innovations in the healing of chronic wounds. The aim of the diploma thesis was to find out what assessment methods nurses use to assess wounds and map how they implement the care of a patient with a chronic wound after surgery. The effort was to find out the maximum aspects and then get answers to the research questions. The empirical part is processed by qualitative research using the technique of semi-structured interviews and non-participant observation in surgical departments. The interview was given by 11 informants from different regions and different departments, and 6 observations were also made. The results revealed that one of the most important methods used is their senses, evaluation tools or scales and photo documentation. Nurses like to use these methods. According to the nurses, education and professional assertive communication is an integral part of the wound healing process. Supporting methods in the treatment of the wound are regular debridement and the use of current methods, which include moist healing and negative pressure methods. From the results, it can be concluded that nurses like to use new methods and techniques, but everything depends on the doctor's office. An important aspect that the nurses mention is the cooperation between health professions. Keywords: management; hojení ran; chronická rána; chirurgický zákrok; moderní metody; management; wound healing; chronic wound; surgery; modern methods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Management hojení chronických ran u pacientů po chirurgickém zákroku

Teoretická část diplomové práce předkládá definici pojmu chronická rána a její specifikaci po chirurgickém zákroku. Druhá část je zaměřena na faktory, které podporují její vznik a hojení. Třetí část ...

ŠKORNIČKA, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Okruhy témat sledovaných ve výslechových protokolech tajných nekatolíků z Pelhřimovska z konce předtoleranční doby
DIEPOLDOVÁ, Zuzana
2024 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním okruhů témat, jež byla sledována a projednávána během výslechů s tajnými nekatolíky v předtoleranční době, tj. roku 1779 a později, u Hrdelního soudu v Pelhřimově, za pomoci písemně dochovaných výslechových protokolů, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Pelhřimov, a konkrétně se nacházejí ve fondu Archiv města Pelhřimov. Práce tak navazuje na předchozí bakalářskou práci autorky, v níž jsou vybrané výslechové protokoly z téhož archivu editovány, a doplňuje ji o nové poznatky a přesnější interpretace. Práce zpracovává šest nejčastěji vyskytujících se témat probíraných při vyslýchání osob podezřelých z tajného nekatolictví, přičemž je každému motivu věnována samostatná část textu. První kapitola je zaměřena na osobní údaje vyslýchaných, které byly vždy zaznamenány na začátku výslechu, a na popisy charakteristických rysů osob. V druhé kapitole je pohled namířen na osobní prožívání víry pronásledovaných nekatolíků a na to, jaké panovaly rozdíly ve věrouce mezi nimi a katolíky. Třetí kapitola se věnuje tématu úředního zacházení a procesu vyšetřování, stejně jako i případnými tresty usvědčených viníků. Vzájemnou sítí kontaktů mezi nekatolíky z domácího či zahraničního prostředí se zabývá čtvrtá kapitola. Dále v páté kapitole je rozebrána problematika zakázaných nekatolických knih, jejich významný vliv na nekatolíky a pokusy katolické církve o jejich odstranění. Poslední šestá kapitola se zaměřuje na společensky měnící se roli a postavení žen z převážně venkovského prostředí, jež jsou zmíněny v protokolech. Pro názorné příklady jsou uvedeny v kapitolách ukázky přepsaných úryvků z protokolů. This handed diploma thesis is devoted to ranges of topics discussed during interrogations of secret non-Catholics in pre-tolerance period in 1779 at the municipal court in Pelhřimov based on the written preserved interrogations protocols, which are deposited in Státní okresní archiv Pelhřimov and are specifically situated in archive's fund Archiv města Pelhřimov. This research adds and builds on the author's previous bachelor thesis, in which the selected interrogations protocols were edited. In this study the six most frequently occurring topics talked over during interrogations of suspected individuals of non-Catholicism are processed, whereas a separate part of the text is devoted to each subject. The first chapter focuses on the personal data of the interrogated ones, which were registered at the beginning of the questioning, and descriptions of characteristic features. In the second chapter the focus is concentrated on persecuted people's personals experience of faith and also on what were the main differences in religious education between them and the Catholics. The third chapter is devoted to the issue of the official treatment and process of investigation as well as possible punishments for convicted perpetrators. The mutual network of contacts between non-Catholics from the domestic or foreign surroundings is dealt with in the fourth chapter. In the fifth chapter the issue of forbidden non-Catholics books is analysed, also their influence on the non-Catholics and elimination attempt from the Roman Catholic Church's side. The sixth chapter is studying socially changing role and position of women predominantly from a rural background mentioned in interrogation protocols. For illustration, there are transcribed excerpts from studied protocols, which are presented in each of these chapters. Keywords: tajní nekatolíci; výslechové protokoly; vyšetřování; náboženství; víra; zakázaná literatura; protireformace; rekatolizace; secret non-Catholics; interrogation protocols; investigations; religion; faith; forbidden books; Counter-Reformation; recatholicization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Okruhy témat sledovaných ve výslechových protokolech tajných nekatolíků z Pelhřimovska z konce předtoleranční doby

Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním okruhů témat, jež byla sledována a projednávána během výslechů s tajnými nekatolíky v předtoleranční době, tj. roku 1779 a později, u Hrdelního soudu v ...

DIEPOLDOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Estetická kvalita a její užitek
NIKIFOROV, Grigorij
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, proč se účinek některých uměleckých děl snáze "opotřebovává" a vytrácí, zatímco jiná umělecká díla jsou schopna esteticky působit nesrovnatelně delší dobu. Oporou pro naplňování cílů a zodpovídání dílčích a postupně vynořujících se otázek mi je kontextualistická estetická teorie amerického filozofa Stephena Coburna Peppera, kterou navrhuji doplnit vlastním konceptem životnosti, chápaným jako udržitelnost estetického působení živé kvality. Zvláštní pozornost je věnována habituaci a dalším mutacím navykání, které v Pepperovo kontextualistickém myšlení nebyly hlouběji tematizovány. Mutace estetického vyčerpání dovoluje propojit Pepperovo estetické myšlení s marginalistickým ekonomickým zákonem klesajícího mezního užitku, čím vytvářím nástroj pro rozlišování mezi estetickými uměleckými díly životnými a neživotnými. Koncept životnosti se stává rámcem, jak pro vymezení estetické hodnoty, tak pro vypořádání se s myšlenkou, zda můžeme uvažovat o nějakém užitku uměleckých děl. This bachelor thesis explores why the effect of some artistic works fades more easily over time while others are capable of significantly longer periods of aesthetic resonation. Drawing upon the contextualist aesthetic theory of American philosopher Stephen Coburn Pepper, I propose supplementing it with my own concept of 'vividness lifespan' understood as the sustainability of the aesthetic impact by vivid quality. Special attention is given to habituation and other mutations of conditioning, which were not deeply addressed in Pepper's contextualist thinking. The mutation of aesthetic fatigue allows for connecting Pepper's aesthetic thought with the marginalist economic law of diminishing marginal utility, thereby creating a tool for distinguishing between aesthetic artworks that have sustainable 'vividness lifespan' and those that have not. The concept of vividness lifespan becomes a framework both for description of aesthetic value and for grappling with the idea of whether we can consider any utility of artistic works. Keywords: Kontextualistická estetická teorie; estetická hodnota; koncept životnosti; proces fundování; proces habituace; mutace navykání; zákon klesajícího mezního užitku; upřímný umělec; užitek uměleckých děl; Contextualist aesthetic theory; aesthetic value; concept of vividness lifespan; process of funding; process of habituation; mutations of conditioning; law of diminishing marginal utility; sincere artist; utility of artistic works Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Estetická kvalita a její užitek

Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, proč se účinek některých uměleckých děl snáze "opotřebovává" a vytrácí, zatímco jiná umělecká díla jsou schopna esteticky působit nesrovnatelně delší dobu. ...

NIKIFOROV, Grigorij
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases