Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 480
Published from to

Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - Czech
Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k 31.12.2021. Projekt proběhl v souladu se závaznou metodikou a manuálem. Na projektu spolufinancovaném z FS v rámci OPŽP se podílely týmy CENIA (management projektu a příprava indicií KM/PKM pomocí metod DPZ) a dodavatelů vybraných veřejnou soutěží. Plošnou inventarizaci zajistili členové „Společnosti DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2. Administraci inventarizace (záznamy v SEKM) zajišťovala firma ProGeo Consulting s.r.o. a supervizi Ing. Jiří Tylčer, CSc. Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS SEKM a DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze kterých bylo jako KM/PKM vyhodnoceno 8 643 míst. Zbývajících 21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno. Z dalších zdrojů bylo evidováno 1491 nových hodnocených lokalit. K 31. 12. 2021 bylo v SEKM evidováno celkem 10 134 KM/PKM (tzv. hodnocených lokalit). Tato KM/PKM mají v databázi SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu tzv. souhrnného formuláře včetně vyhodnocené priority dalšího postupu. Vrstva obsahovala 17 011 indicií, které následně inventarizační týmy ověřovaly v terénu. Z výsledků inventarizace byly mimo hlavní výstupy zpracovány i mapy distribucí KM/PKM v SO ORP 14 krajů, a to pro každou ze tří kategorii priorit (A, P, N). Výsledkem NIKM je naplněná databáze SEKM (10 134 záznamů), 14 zpráv o inventarizaci v jednotlivých krajích a Zpráva o inventarizaci na území ČR. Keywords: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; potentially contaminated sites; inventory of contaminated sites; records of contaminated sites; distribution of contaminated sites; SEKM database Available in a digital repository NRGL
Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)

Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Available in a digital repository NRGL
Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Jihomoravském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Jihomoravském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Kraji Vysočina 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Kraji Vysočina 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněná ke konci roku 2021 v rámci Národní inventarizace kontaminovaných míst na počet 10 134 záznamů hodnocených kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst obsahuje mj. 4619 lokalit evidovaných jako typ „skládka TKO“. Tato část databáze spolu s doplňkovými informačními zdroji byla podrobena analýze z pohledu parametrů jako jsou délka skládkování, datum uzavření skládky, velikost (plocha) skládky, lokalizace (územní reprezentativnost), stav poznatků o skládce, o její rizikovosti a o časové naléhavosti pro případná nápravná opatření. Získaná historická i aktuální data o starých skládkách komunálního odpadu jsme interpretovali a použili pro přípravu kritérií multikriteriálního výběru hlavních typů starých skládek a konkrétních lokalit pro odběry vzorků a technické práce, připravované v rámci následného výzkumného projektu. Výběr skládek pro odběry bude reprezentativní, pokud půjde o staré skládky komunálního odpadu, které se nacházejí v krajích Jihočeském, Jihomoravském, Středočeském a kraji Vysočina, mají rozlohu nad 100 m2, jsou kategorie P a A, nebyla pro ně stanovena nápravná opatření, nemají zajištěné financování nápravných opatření, skládkovalo se na nich 5 až 55 let a skládkování bylo ukončeno v devadesátých letech. The database of the Contaminated Sites Registration System, filled in at the end of 2021 as part of the National Inventory of Contaminated Sites for the number of 10,134 records of assessed contaminated and potentially contaminated sites, contains, amongst other data, 4,619 sites registered as a “Solid Municipal Waste Landfill” type. This part of the database, together with additional information sources, was analysed in terms of parameters such as landfilling duration, landfill closure date, landfill size (area), location (territorial representativeness), state of knowledge about the landfill, and its risk and time urgency for possible corrective measures. We interpreted the obtained historical and current data on old municipal waste landfills and used them for the preparation of criteria for multi-criteria selection of the main types of old landfills and the selection of specific sites for sampling and technical works, to be done within the subsequent research project. The selection of landfills for sampling will be representative in the case of old municipal waste landfills, which are located in the South Bohemian, South Moravian, Central Bohemian and Vysočina regions. They should have an area of more than 100 m2, be of categories P and A, not having any set corrective measures, with an absence of the financing of remedial measures, be landfilled between 5 to 55 years and their landfilling activities having been terminated in the 1990s. Keywords: odpad; skládky tuhého komunálního odpadu; komunální odpad; nelegální skládky; soupis kontaminovaných míst; potenciálně kontaminovaná místa; údaje a záznamy o kontaminovaných lokalitách; kritéria pro multikriteriální analýzu; waste; municipal solid waste landfills; municipal waste; illegal landfills; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; data and records of contaminated sites; criteria for multi-criteria analysis Available in a digital repository NRGL
Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst

Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněná ke konci roku 2021 v rámci Národní inventarizace kontaminovaných míst na počet 10 134 záznamů hodnocených kontaminovaných a potenciálně ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v kraji Hl. m. Praha 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v kraji Hl. m. Praha 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases