Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 480
Published from to

Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Hydrogeologická a hydrologická data v záznamech kontaminovaných lokalit v databázi SEKM
Tylčer, Jiří; Suchánek, Zdeněk
2022 - Czech
V databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktualizované projektem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM, 2018-2021) je ve stavu v květnu 2022 evidováno přibližně 10 200 kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Každý strukturovaný záznam takové lokality obsahuje řadu hydrogeologických a hydrologických charakteristik, které slouží především pro posouzení možnosti migrace kontaminace. Nejdůležitějším syntetickým parametrem hydrogeologických a hydrologických poměrů na lokalitě je „Možnost migrace kontaminace“. Podkladem pro hodnocení je přiřazení lokality do jedné z pěti skupin typů hydrogeologických struktur kontaminovaných míst. Pro soubor lokalit nejvyšší kategorie priority A demonstrujeme statistická data o výskytu sledovaných „hydro“ parametrů v členění podle pěti typů možnosti migrace, a to pro každou podkategorií A1, A2 a A3. V souhrnné mapce území České republiky je uvedena lokalizace 451 předmětných kontaminovaných míst kategorie priority A. As of May 2022, approximately 10,200 contaminated and potentially contaminated sites are registered in the database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) updated by the National Inventory of Contaminated Sites project (NIKM, 2018-2021). Each structured record of such site contains a number of hydrogeological and hydrological characteristics, which serve primarily to assess the possibility of contamination migration. The most important synthetic parameter of the hydrogeological and hydrological conditions at the site is the "Possibility of migration of contamination". The basis for the assessment is the assignment of the site to one of the five groups of types of hydrogeological structures of contaminated sites. For the set of localities of the highest priority category A, we demonstrate statistical data on the occurrence of the monitored "hydro" parameters, broken down by five types of migration options, for each subcategory A1, A2 and A3. The summary map of the territory of the Czech Republic shows the location of 451 subject contaminated sites of priority category A. Keywords: registrace kontaminovaných lokalit; záznam o kontaminované lokalitě; hydrogeologická charakteristika lokality; hydrologická situace; možnosti migrace kontaminace; registration of contaminated sites; record of contaminated site; hydrogeological characteristics of the locality; hydrological situation; possibilities of migration of contamination Available in a digital repository NRGL
Hydrogeologická a hydrologická data v záznamech kontaminovaných lokalit v databázi SEKM

V databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktualizované projektem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM, 2018-2021) je ve stavu v květnu 2022 evidováno přibližně 10 200 ...

Tylčer, Jiří; Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství
Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Available in a digital repository NRGL
Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství

Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - English
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic. Keywords: kontaminovaná místa; inventář; metodologie; registrace kontaminovaných míst; plánování analytických materiálů; plánování měst a venkova; contaminated sites; inventory; methodology; registration of contaminated sites; planning analytical materials; town and country planning Available in a digital repository NRGL
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)

The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Královéhradeckém kraji 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Královéhradeckém kraji 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

Data a aplikace Laboratoře dálkového průzkumu
Kvapil, Jiří
2022 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrál; remote sensing data; radar; multispectral Available in a digital repository NRGL
Data a aplikace Laboratoře dálkového průzkumu

Kvapil, Jiří
CENIA, 2022

Hodnocení porostů chmele pomocí bezpilotních prostředků
Seidlová, Jana
2022 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; chmel; změny; remote sensing data; hop; change Available in a digital repository NRGL
Hodnocení porostů chmele pomocí bezpilotních prostředků

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Efektivita využití indicií kontaminovaných míst získaných pomocí DPZ pro Národní inventarizaci kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) měl za cíl naplnit databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) na stav cca 9053 aktualizovaných a validovaných záznamů s vyhodnocenou prioritou, zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního prostředí. Očekáváme, že počet záznamů bude přibližně 10100. Tisíce z kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) zanesených v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) jsou zároveň místy nakládání s odpady. Článek je zaměřen na možnosti využití informací z inventarizace pro problematiku nakládání s odpady. Úvodní projektová úloha realizovaná v letech 2018–2019 se týkala mapování indicií KM/PKM metodami dálkového průzkumu Země (DPZ). Mapování přineslo řadu poznatků o územní distribuci indicií. Použitím metod DPZ byla získána významná část (cca 18 %) z celkového počtu cca 10100 hodnocených lokalit evidovaných v SEKM. Ze skupiny typů indicií zjištěných pomocí metod DPZ a souvisejících s komunálními odpady (typy indicií c, p, l, r) pochází 48,5 % všech záznamů hodnocených lokalit vzniklých z indicií. Využití metod DPZ, např. interpretace ortofotomap může být významným přínosem pro výkon veřejné správy na úseku územního plánování a ochrany životního prostředí. SEKM je dnes kompletní veřejnou databází Ministerstva životního prostředí využitelnou odbornou i laickou veřejností. Řada v ní obsažených informací může být využita pro problematiku ukládání odpadů na povrchu terénu. The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project was aimed to fill the database of the Contaminated Sites Register (SEKM) with approximately 9053 updated and validated records with evaluated priority, taking into account the risk from the point of view of life and health of the population and the environment. We expect the number of records to be approximately 10100. Thousands of contaminated and potentially contaminated sites (KM / PKM) entered in the SEKM register are also waste management sites. The article focuses on the possibility of using information from the inventory for waste management. The initial project task implemented in the years 2018–2019 concerned the mapping of KM / PKM clues by remote sensing (RS) methods. The mapping provided a wealth of insights into the territorial distribution of clues. Using remote sensing methods, a significant part (approx. 18%) was obtained from the total number of approx. 10100 evaluated sites registered in SEKM. 48.5% of all records of evaluated localities arising from clues come from the group of types of clues determined using remote sensing methods and related to municipal waste (types of clues c, p, l, r). The use of remote sensing methods, such as the interpretation of orthophotomaps, can be a significant benefit for the performance of public administration in the field of spatial planning and environmental protection. Today, SEKM is a complete public database of the Ministry of the Environment that can be used by the professional and general public. Many of information contained in it can be used for the issue of waste disposal on the surface. Keywords: inventář kontaminovaných míst; kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; stopy kontaminovaných míst; stopy dálkového průzkumu Země; nakládání s odpady; contaminated sites inventory; contaminated sites; potentionally contaminated sites; clues of contaminated sites; remote sensing clues; waste management Available in a digital repository NRGL
Efektivita využití indicií kontaminovaných míst získaných pomocí DPZ pro Národní inventarizaci kontaminovaných míst

Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) měl za cíl naplnit databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) na stav cca 9053 aktualizovaných a validovaných záznamů s ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice
Martiniaková, Ivana; Král, Jakub
2022 - Czech
Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a negativními vlivy, popisuje tři hlavní způsoby sběru, které se v evropských zemích rozlišují, a diskutuje o tom, zda zachovat stávající systém sběru nebo zda by bylo lepší zavést systém zálohování pro dosáhnutí hodnoty tříděného sběru na 77 %. do roku 2025. The article focuses on the impacts of Directive 2019/904/EU on the management of plastic beverage bottles with a volume of up to three liters. It describes how various European countries and the Czech Republic deal with loading and negative effects, describes three main collection methods which are distinguished in European countries and discusses whether to maintain the existing collection system or whether it would be better to introduce a back-up system to achieve the value of sorted collection at 77% by 2025. Keywords: sběrné systémy; zálohovací systém; směrnice EU; plastové lahve; collection systems; back-up system; EU directive; plastic bottles Available in a digital repository NRGL
Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice

Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a ...

Martiniaková, Ivana; Král, Jakub
CENIA, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases