Number of found documents: 287
Published from to

Dějiny 20. století. České, československé nebo böhmisch?
Kopeček, Michal
2017 - Czech
Článek se zamýšlí nad přístupy k soudobým dějinám alternativními k národocentrickému historiografickému mainstreamu. Všímá si vzestupu transnationálních resp. „zapletených“ dějin a jejich potenciální přínos porovnává s tradičními alternativami v českém historickém myšlení spjatými zejména s tzv. „bohemistickou“ resp. středoevropskou perspektivou rozvíjenou mj. v myšlení československého disentu 70. a 80. let 20. století. This study explores the possibility of alternative approaches to the history of contemporary states formed on national principles. The author assesses the positive and negative aspects of transnational and entangled history and the possible application of such an approach to Czech history, working with the concepts "Czech", "Czechoslovak" and "Böhmisch". Keywords: transnational history; entanglement; historiography; Czechoslovakia; alternative discourse Available at various institutes of the ASCR
Dějiny 20. století. České, československé nebo böhmisch?

Článek se zamýšlí nad přístupy k soudobým dějinám alternativními k národocentrickému historiografickému mainstreamu. Všímá si vzestupu transnationálních resp. „zapletených“ dějin a jejich potenciální ...

Kopeček, Michal
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Výzkum alfonsinské astronomie
Hadravová, Alena; Hadrava, Petr
2017 - Czech
Příspěvek se stručně zabývá dějinami Alfonsinské astronomie, rozšířené po celé Evropě od 20. let 14. století až do 16. století. Alfonsinská astronomie zahrnuje jak matematické tabulky a jejich pravidla k užívání, tak astronomick přístroje. The contribution deals with the history of Alfonsine astronomy which was spreaded over the Europe from the 1320´s up to the early modern time. It consists from the astronomical tables and rules as well as instruments and theoretical treatises. Keywords: history of astronomy; Alfonsine astronomy Available at various institutes of the ASCR
Výzkum alfonsinské astronomie

Příspěvek se stručně zabývá dějinami Alfonsinské astronomie, rozšířené po celé Evropě od 20. let 14. století až do 16. století. Alfonsinská astronomie zahrnuje jak matematické tabulky a jejich ...

Hadravová, Alena; Hadrava, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii
Smetana, Vít
2017 - Czech
Studie, sepsaná v roce 2011, analyzuje pojímání československých dějin v anglicky psané historiografii po roce 1989, se zvláštním důrazem na politické dějiny jakožto osu soudobých dějin. Autor popisuje přístupy jednotlivých historiků k ústředním událostem 20. století v Československu, přičemž hodnotí a sumarizuje jejich závěry. Druhá část studie se zaměřuje na otázku, do jaké míry je česká historiografie soudobých československých dějin recipována mezinárodní komunitou historiků, a zdůrazňuje potřebu užší vzájemné spolupráce bez ohledu na jazykové bariéry. This study analyzes the treatment of Czechoslovak history by historians writing in English during the past two decades, with the emphasis on political history as an axis of contemporary history. The author describes historians' approaches to major 20th-century events in Czechoslovakia, evaluating and summarizing their findings. The second part of the study focuses on Czech historiography of contemporary Czechoslovak history and its reception by the international historiographic community. The author emphasizes the need for mutual cooperation regardless of language barriers. Keywords: contemporary history; English-language historiography; Czech historiography; Czechoslovakia; political history Available at various institutes of the ASCR
Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii

Studie, sepsaná v roce 2011, analyzuje pojímání československých dějin v anglicky psané historiografii po roce 1989, se zvláštním důrazem na politické dějiny jakožto osu soudobých dějin. Autor ...

Smetana, Vít
Ústav pro soudobé dějiny, 2017

Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944
Smetana, Vít
2015 - Czech
Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi Východem a Západem“. Do konce roku se však jednoznačně proti postavil SSSR a spolu s ním komunistické vedení v Moskvě. Následovalo ochablé podvolení se a stále jednoznačnější orientace na Východ. This study demonstrates that the year 1944 was exceptional in the context of the overall development of Czechoslovak foreign policy. It was in this year, and only then, that the exile leadership proclaimed its ambition to play the role of a “bridge between East and West.” However, by the end of the year, the U.S.S.R., soon followed by the Communist leaders in Moscow, expressed its negative attitude to this idea. What followed was a flabby submission and a growing foreign policy orientation towards the East. Keywords: Czechoslovakia; international relations; WWII Available at various institutes of the ASCR
Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944

Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi ...

Smetana, Vít
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944
Maršálek, Zdenko
2015 - Czech
Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších souvislostí se vyvíjela i situace československého exilu a jeho ozbrojených sil. První polovina roku 1944 byla přípravným obdobím na okamžik domnělého zásadního rozhodnutí. Na konci léta vstoupily československé formace na východní i západní frontě do bojových operací, okamžik konečného vítězství však byl ještě daleko. In the introduction, the article deals with the problems of the strategic situation of the Allies in the year 1944. In the summer of 1944, it seemed that the war could end soon, but despite the heavy losses, Germans managed to recover. The situation of the Czechoslovak exile and its military formations developed on this broader context. The first half of 1944 was thus a period of preparation for the moment of deemed critical decision. At the end of the summer, the Czechoslovak military formations entered the combat operations both on Eastern and Western fronts, the moment of final victory was however still far away. Keywords: resistance in World War II; Czechoslovak army-in-exile; Czechoslovakia in World War II Available at various institutes of the ASCR
Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944

Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe
Čermáková, Barbora; Devátá, Markéta
2015 - Czech
Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení pravidel (kritérií pro zařazení) i význam pojmenování výjimek (posouzení z pohledu celku, souvztažnost pamětních míst). Dále metodika rozpracovává popis a dokumentaci pamětního místa a uvádí možné způsoby zpracování získaných dat, jež jsou nutným předpokladem pro odbornou analýzu a interpretaci. The methodology deals with a methodological capture of the phenomenon of memorial sites as basic elements of memory studies. It shows how rules (criteria applying to inclusion) are determined, as well as the importance of naming exceptions (assessment from the viewpoint of the whole complex of memorial places, correlation of memorial places). The methodology also elaborates the description and documentation of memorial places and presents techniques that can be employed to process collected data, which are a necessary prerequisite for a professional analysis and interpretation. Keywords: memorial places; communist regime; cultural memory; contemporary history Available in a digital repository NRGL
Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe

Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení ...

Čermáková, Barbora; Devátá, Markéta
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce
Bednařík, Petr
2014 - Czech
Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského soužití a ukázkou humanistického chování ve 20. století. The text deals with the question of how i could be personality humanist Přemysl Pitter uses in school education of Czechoslovakian history. Pitter is a good example for teaching the Czech-German- Jewish coexistence and demonstration of humanistic behavior in the 20th century. Keywords: Přemysl Pittner; humanism; school education Available at various institutes of the ASCR
Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce

Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2014

Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
Nosková, Helena
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a migracemi obyvatel. The paper deals with the history of grammar schools in Jeseník and Králiky. Changes and traditions, education and cultural capital of the years 1918-2000, with forays into the past, in the context of political change and human migration. Keywords: education; cultural fund; high school Available at various institutes of the ASCR
Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko

Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava
Kokoška, Stanislav
2013 - Czech
Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé sociální skupiny, zapojení do válečné výroby a postupné germanizaci podle rasových hledisek. The reform of the occupation administration played a major role in Heydrich´s occupation policy, which was based on the need to depoliticize Czech society, divide it up into individual social groups and link it to war production and gradual Germanisation according to racial considerations. Keywords: Protectorate Bohemia and Moravia; Heydrich´s occupation policy Available at various institutes of the ASCR
Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava

Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé ...

Kokoška, Stanislav
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska
Maršálek, Zdenko
2013 - Czech
Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi. On the case of on region, the article examines the phenomenon of death in war and its variability. It also describes the conflict of the fates of ordinary men with the major historical events. Keywords: World War II; Czechoslovak resistance abroad; regionality Available at various institutes of the ASCR
Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska

Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases