Number of found documents: 38982
Published from to

Metody řešení environmentálních rizik v USA a Kanadě a vzájemná spolupráce těchto dvou zemí
Markéta Rezková; vedoucí práce Karina Mužáková
2015 - Czech
Předmětem této diplomové práce jsou metody řešení environmentálních rizik. Prioritně se věnuje metodám využívaným Spojenými státy americkými a Kanadou a vzájemné spolupráci při řešení environmentálních rizik těchto dvou zemí. Teoretická část práce vymezuje riziko, risk management a environmentální rizika. Další část představuje metody řešení environmentálních rizik v Evropské unii, konkrétně pak v podmínkách České republiky (ČR). V praktické části diplomové práce jsou analyzovány vybrané metody řešení environmentálních rizik ve Spojených státech amerických a Kanadě a zvláštní část je věnována analýze jejich společné kooperace a konkrétním příkladům spolupráce. Následuje komparace a zhodnocení přístupů k řešení environmentálních rizik v rámci Evropské unie České republiky, Spojených států amerických (USA) a Kanady. Na základě tohoto zhodnocení a komparace jsou formulována doporučení pro Českou republiku, jež by mohla využít zkušeností s řešením environmentálních rizik v USA a Kanadě pro zkvalitnění a zefektivnění metod používaných v ČR a zlepšení environmentální spolupráce s okolními státy. Keywords: environmentální rizika; rizikový management Available to registered users in the Library of TUL
Metody řešení environmentálních rizik v USA a Kanadě a vzájemná spolupráce těchto dvou zemí

Předmětem této diplomové práce jsou metody řešení environmentálních rizik. Prioritně se věnuje metodám využívaným Spojenými státy americkými a Kanadou a vzájemné spolupráci při řešení ...

Markéta Rezková; vedoucí práce Karina Mužáková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Optimalizace volby programového vybavení pro podporu řízení lidských zdrojů v podniku
Petra Tichá; vedoucí práce Petr Weinlich
2015 - Czech
Diplomová práce se věnuje personálním informačním systémům na trhu a ve vybraných podnicích. Prostor je dán podnikovým zdrojům, především lidským a informačním zdrojům. Úvodní kapitoly se zaměřují na vymezení tématu řízení lidských zdrojů a základních pojmů týkajících se informačních systémů obecně, jejich rozdělení, struktura a funkcionalita. V další části se práce zabývá nabídkou personálních informačních systémů na českém a světovém trhu. Každý produkt je představen jednotlivě a následně jsou všechna řešení porovnána dohromady. Poslední kapitola rozebírá volbu personálních informačních systémů a docházkových systémů v podnicích vybraných s ohledem na velikost jejich organizace. Tato část práce vznikla díky spolupráci s vybranými podniky. V závěru jsou zdůrazněny nejdůležitější výstupu z analýzy volby optimálního programového vybavení pro podporu řízení lidských zdrojů. Keywords: software; personální management Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace volby programového vybavení pro podporu řízení lidských zdrojů v podniku

Diplomová práce se věnuje personálním informačním systémům na trhu a ve vybraných podnicích. Prostor je dán podnikovým zdrojům, především lidským a informačním zdrojům. Úvodní kapitoly se zaměřují na ...

Petra Tichá; vedoucí práce Petr Weinlich
Technická univerzita v Liberci, 2015

Uplatnění projektového řízení v oblasti kvality
Miloš Nožička; vedoucí práce Klára Antlová
2015 - Czech
Tématem této diplomové práce je využití projektového řízení v oblasti kvality. Práce si klade za cíl přiblížení problematiky využití principů projektového managementu a jeho aplikaci v oblasti, kde ještě není příliš etablován. Pro tyto účely byl použit projekt experimentů s lepidlem, který má za cíl zajistit stabilitu procesu lepení autoskel v různých klimatických podmínkách. Práce obsahuje tři stěžejní části: teoretickou, analytickou a praktickou. V první části je vysvětlena problematika řízení projektů v teoretické rovině, kde je literární rešerší přiblížen teoretický základ řízení, plánování a kontroly projektů a také nástrojům a metodám managementu kvality, které jsou použity v praktické části. Druhá část práce se zabývá analýzou současného stavu projektu řešeného v případové studii a rozborem využití principů projektového managementu v oblasti IT, kde je těchto principů již dlouhodobě využíváno. Do praktické části práce je zahrnuta aplikace vybraných nástrojů projektového řízení na projekt experimentů s lepidlem na autoskla. V této části jsou představeny návrhy na zlepšení projektu z pohledu jeho řízení, plánování a kontroly. V závěru práce jsou vyzdvihnuty přínosy nasazení projektového managementu. Keywords: projektový management Available to registered users in the Library of TUL
Uplatnění projektového řízení v oblasti kvality

Tématem této diplomové práce je využití projektového řízení v oblasti kvality. Práce si klade za cíl přiblížení problematiky využití principů projektového managementu a jeho aplikaci v oblasti, kde ...

Miloš Nožička; vedoucí práce Klára Antlová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza poškození potahů automobilových sedadel
Daniel Bogdanoski; vedoucí práce Jindra Porkertová
2015 - Czech
Cílem bakalářské práce je ověření důvodů vzniku garančních nákladů spojených s reklamací potahů automobilových sedadel. V rešeršní části je popsán význam autosedadel, trend v jejich vývoji a dále jsou popsány metody používané k testování autopotahů. V experimentální části jsou porovnána jednotlivá poškození autopotahů, s ohledem na příčinu jejich vzniku a je vyhodnocena oprávněnost garančních nákladů spojená s těmito garančními případy. Keywords: autopotahy; automobilové sedačky; zkoušení materiálů; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Analýza poškození potahů automobilových sedadel

Cílem bakalářské práce je ověření důvodů vzniku garančních nákladů spojených s reklamací potahů automobilových sedadel. V rešeršní části je popsán význam autosedadel, trend v jejich vývoji a dále jsou ...

Daniel Bogdanoski; vedoucí práce Jindra Porkertová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zjišťování vlivu procesních kapalin od světových výrobců na technologii vrtání slitiny hliníku a na jakost obrobeného povrchu
Zdeněk Burian; vedoucí práce Alexey Popov
2015 - Czech
Diplomová práce obsahuje informace o hliníku, jeho slitinách a procesních kapalinách používaných při obrábění. Dále obsahuje informace o vyhodnocování drsnosti povrchu obrobených ploch. Zabývá se vlivem zkoušených procesních kapalin na parametry drsnosti povrchu otvorů vyvrtaných do slitiny hliníku a také sleduje vliv těchto kapalin na tvorbu třísky. Keywords: vrtání; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Zjišťování vlivu procesních kapalin od světových výrobců na technologii vrtání slitiny hliníku a na jakost obrobeného povrchu

Diplomová práce obsahuje informace o hliníku, jeho slitinách a procesních kapalinách používaných při obrábění. Dále obsahuje informace o vyhodnocování drsnosti povrchu obrobených ploch. Zabývá se ...

Zdeněk Burian; vedoucí práce Alexey Popov
Technická univerzita v Liberci, 2015

Setrvačníkový systém pro rekuperaci energie ve vozidlech
Václav Kadlec; vedoucí práce Miroslav Malý
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá systémy pro rekuperaci a akumulaci kinetické energie ve vozidlech. Práce uvádí přehled principů akumulace energie (princip elektrický, hydraulický a mechanický), přehled koncepcí hybridních hnacích řetězců a několik příkladů existujících sériových či prototypových vozů vybavených hybridním hnacím ústrojím s rekuperací a akumulací energie. Dále se věnuje zkoumání zvolené koncepce setrvačníkového systému KERS pomocí simulačního modelu vozidla sestaveného v softwaru Matlab/Simulink. Ve třetí části práce jsou popsány komponenty navrhovaného konceptu mechanického rekuperačního systému a je pevnostně analyzován vysokootáčkový setrvačník. Keywords: pohony; strojní konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Setrvačníkový systém pro rekuperaci energie ve vozidlech

Diplomová práce se zabývá systémy pro rekuperaci a akumulaci kinetické energie ve vozidlech. Práce uvádí přehled principů akumulace energie (princip elektrický, hydraulický a mechanický), přehled ...

Václav Kadlec; vedoucí práce Miroslav Malý
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zefektivnění výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a.s.
Martin Zaňka; vedoucí práce František Manlig
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zefektivněním výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a. s. Cílem práce je analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení efektivity výroby. Na základě vyhodnocení vstupních dat bylo navrženo několik návrhů zlepšení z pohledu produktivity, úspory prostoru, ergonomie nebo materiálového toku. Pro zpracování projektu je využit metodický postup DMAIC a v závěru je uvedeno vyhodnocení navržených opatření. Keywords: produktivita; výroba; výrobní management Available to registered users in the Library of TUL
Zefektivnění výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a.s.

Bakalářská práce se zabývá zefektivněním výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a. s. Cílem práce je analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení efektivity výroby. Na základě vyhodnocení ...

Martin Zaňka; vedoucí práce František Manlig
Technická univerzita v Liberci, 2015

Smrt-problematika umírání
Petr Gebrián; vedoucí práce Bořek Šípek
2015 - Czech
Tato bakalářská práce přináší pohled na historicky důležitý přehled problematiky smrti a umírání od počátku věků, později především na období raného středověku až do současnosti. Avšak průběh dějin smrti je pouze okrajová záležitost, která postupně přechází do řešení a realizace umělecké intervence v interiéru městských lázních v Jablonci nad Nisou. Tato intervence je vyvrcholení mého celkového ovlivnění četbou především dvoudílné publikace "Dějiny smrti" od Phillipa Ari?se a získávání informací týkající se smrti a umírání formou svého vlastního vnímání. Má osoba zde řeší zpětné uvědomění si smrti u sebe sama, které jsem nalezl ve vzpomínkách z dětství a jsou součástí této budovy. Jelikož je v dnešní době budova už desetiletí mimo provoz, je součástí určité formy smrti. V této bakalářské práci jsem její funkci personifikoval. Jelikož její původní funkce, kterou nesla je nadobro ztracená, vytvořil jsem jakýsi pomyslný sarkofág, kterým je uzavřeno nefunkční srdce budovy, tedy její bazénu. Sarkofág je sám o sobě tvořen formou plátna, které nese intuitivní malebnou kompozici, která vychází z mého nitra a je doplněna malou světelnou aplikací. V neposlední řadě je tato intervence mou soukromou pietní akcí, kterou naposledy vnímám budovu v její tehdejší funkci a následně očekávám její reinkarnaci ve velmi odlišné podobě. Keywords: design prostředí; smrt; umírání; design Available to registered users in the Library of TUL
Smrt-problematika umírání

Tato bakalářská práce přináší pohled na historicky důležitý přehled problematiky smrti a umírání od počátku věků, později především na období raného středověku až do současnosti. Avšak průběh dějin ...

Petr Gebrián; vedoucí práce Bořek Šípek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Fenomén světelného znečištění
Jan Ramba; vedoucí práce Bořek Šípek
2015 - Czech
V mé práci se dám na stranu většiny společnosti, která ví, že problém světelného znečištění nelze za aktuálních podmínek vyřešit. Pro mě, je fenomén světelného znečištění jev, který patří k přirozenému vývoji městské zástavby a společnosti, která v těchto městech žije. Jedná se o jev spojený s rozvojem měst a s obydlováním planety. V daleké budoucnosti se tento jev určitě objeví i s osidlováním jiných planet. Má idea se přiklání k názoru, že světelné znečištění je jev související s rozvojem měst a společnosti a jde ho pouze redukovat různými způsoby. Proto v mé myšlence tento jev beru, jako daný a " neřešitelný, patřící k městu. Snažím se ho řešit jako interesovaný divák, který miluje noční oblohu. Ví, vůbec, mladší generace obyvatel co je to temná obloha plná hvězd? Neví, bohužel. Veliká část populace je městy natolik pohlcená, že se nikdy nedostala pod absolutně temnou noční oblohu. Pokusím se tento překrásný jev obyvatelům měst přiblížit a přesvědčit je, že se zde doopravdy něco děje. Pokusím se jim i vysvětlit na co vše světelné znečištění působí a jak se této negativní situaci dá pomoci, a jako největší cíl si kladu ukázat lidem pravou noční oblohu ve městě, ať se sami zamyslí. Tuto, až romantickou myšlenku bych rád spojil s moderními technologiemi a dostal se tak blíže k již zahlcené a na světle závislé společnosti blíže, nejlépe až " pod jejich kůži" a to díky návrhu aplikace, která jim alespoň částečně ukáže obrazy bez těchto jevů. Keywords: design prostředí; světelné znečištění; design Available to registered users in the Library of TUL
Fenomén světelného znečištění

V mé práci se dám na stranu většiny společnosti, která ví, že problém světelného znečištění nelze za aktuálních podmínek vyřešit. Pro mě, je fenomén světelného znečištění jev, který patří k ...

Jan Ramba; vedoucí práce Bořek Šípek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Dům klidu, Ralsko
Lukáš Dlabola; vedoucí práce Jiří Buček
2015 - Czech
Cílem práce je navrhnout místo vhodné k nalezení klidu v současné době, klidu vnějšího i vnitřního. Práce je volně inspirována ve způsobu hledání klidu knihou Haruki Murakamiho Norské dřevo. Keywords: architektonické projekty; komunitní centra Available to registered users in the Library of TUL
Dům klidu, Ralsko

Cílem práce je navrhnout místo vhodné k nalezení klidu v současné době, klidu vnějšího i vnitřního. Práce je volně inspirována ve způsobu hledání klidu knihou Haruki Murakamiho Norské dřevo.

Lukáš Dlabola; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases