Number of found documents: 80
Published from to

Application of confocal microscopy and stereological methods to measuring mesophyll geometrical characteristics of fresh norway spruce needles: method adjustment
Lhotáková, Z.; Albrechtová, Jana; Janáček, Jiří; Kubínová, Lucie
2006 - English
3D structure of Norway spruce needle mesophyll was studied by confocal microscopa and stereological methods (fakir, point counting, Cavalieri principle). Fresh hand sections 80 micrometers thick proved to be most suitable. The measurement should be restricted only to the middle region of the optical section series Trojrozměrná struktura mezofylu smrkových jehlic byla zkoumána pomocí konfokální mikroskopie a stereologických metod, využívajících virtuální prostorové mřížky. Metoda dává dobré výsledky, omezí-li se měření na vnitřní část řezu Keywords: Norway spruce; stereology; confocal microscope Available at various institutes of the ASCR
Application of confocal microscopy and stereological methods to measuring mesophyll geometrical characteristics of fresh norway spruce needles: method adjustment

3D structure of Norway spruce needle mesophyll was studied by confocal microscopa and stereological methods (fakir, point counting, Cavalieri principle). Fresh hand sections 80 micrometers thick ...

Lhotáková, Z.; Albrechtová, Jana; Janáček, Jiří; Kubínová, Lucie
Fyziologický ústav, 2006

"Přezbrojení" ve Středisku vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR
Lisková, Zuzana
2006 - Czech
Příspěvek popisuje změny v práci SVI FgÚ související s přechodem na elektronické zdroje, metody propagace elektronických zdrojů a zkušenosti s řešením projektu 1N04171 The review describes changes in the methods of work in the Scientific Information Centre of the Institute of Physiology caused by using electronic sources, propagation and experience with project solution Keywords: electronic sources; biomedical sciences; elektronické zdroje Available at various institutes of the ASCR
"Přezbrojení" ve Středisku vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR

Příspěvek popisuje změny v práci SVI FgÚ související s přechodem na elektronické zdroje, metody propagace elektronických zdrojů a zkušenosti s řešením projektu 1N04171...

Lisková, Zuzana
Fyziologický ústav, 2006

Effect of N-acetylcysteine on infarct size and PKC expression in rat heart adapted to chronic hypoxia
Balková, P.; Nováková, O.; Ježková, J.; Neckář, Jan; Břeh, J.; Staňková, B.; Novák, F.; Ošťádal, Bohuslav; Kolář, František
2005 - English
Oxidative stress associated with chronic hypoxia plays an important role in the development of increased cardiac ischemic tolerance. ROS can play a dual role in the myocardial ischemic tolerance. They contribute to heart injury but also are involved in the protection Oxidační stres vyvolaný v důsledku adaptace na chronickou hypoxii hraje významnou úlohu v rozvoji kardioprotektivního účinku. Reaktivní formy kyslíku se mohou podílet jednak na vzniku buněčného poškození, jsou však také součástí protektivních signálních drah Keywords: chronic hypoxia; oxidative stress; infarction Available at various institutes of the ASCR
Effect of N-acetylcysteine on infarct size and PKC expression in rat heart adapted to chronic hypoxia

Oxidative stress associated with chronic hypoxia plays an important role in the development of increased cardiac ischemic tolerance. ROS can play a dual role in the myocardial ischemic tolerance. They ...

Balková, P.; Nováková, O.; Ježková, J.; Neckář, Jan; Břeh, J.; Staňková, B.; Novák, F.; Ošťádal, Bohuslav; Kolář, František
Fyziologický ústav, 2005

Intensity and contrast restoration of data sets captured by a confocal microscope
Čapek, Martin; Kubínová, Lucie; Hána, K.; Smrčka, P.
2005 - English
Images captured by a confocal microscope are degraded by light attenuation with depth. We developed a histogram warping based method to eliminate this problem Obrazy získané konfokálním mikroskopem jsou zatížené útlumem jasu a kontrastu s hloubkou zaostření. Vyvinuli jsme metodu založenou na deformaci histogramů těchto obrazů, která tento problém eliminuje Keywords: histogram warping; light attenuation; confocal microscope Available at various institutes of the ASCR
Intensity and contrast restoration of data sets captured by a confocal microscope

Images captured by a confocal microscope are degraded by light attenuation with depth. We developed a histogram warping based method to eliminate this problem...

Čapek, Martin; Kubínová, Lucie; Hána, K.; Smrčka, P.
Fyziologický ústav, 2005

Antioxidative enzymes and PKC in cardioprotection induced by chronic hypoxia: Influence of lipid diets
Hlaváčková, M.; Balková, P.; Nováková, O.; Neckář, Jan; Kolář, František; Novák, F.
2005 - English
Cardioprotective effect of chronic hypoxia on the extent of myocardial ischemia/reperfusion injury can be modified by the diet lipid composition in a PKC-dependent manner Kardioprotektivní účinek adaptace na chronickou hypoxii je významně ovlivněn lipidovým složením diety, klíčovou úlohu zde sehrává aktivace různých izoforem proteinkinázy Keywords: chronic hypoxia; proteinkinase C; heart Available at various institutes of the ASCR
Antioxidative enzymes and PKC in cardioprotection induced by chronic hypoxia: Influence of lipid diets

Cardioprotective effect of chronic hypoxia on the extent of myocardial ischemia/reperfusion injury can be modified by the diet lipid composition in a PKC-dependent manner...

Hlaváčková, M.; Balková, P.; Nováková, O.; Neckář, Jan; Kolář, František; Novák, F.
Fyziologický ústav, 2005

Efficient compensation of the light attenuation with depth in confocal microscopy
Čapek, Martin; Kubínová, Lucie
2005 - English
Images captured by a confocal laser scanning microscope from deep layers of the specimen are often darker than images from the top most layers due to absorption and scattering of both excitation and fluorescent light. These effects cause problems in subsequent analysis of biological objects. Therefore, methods for compensation of the light attenuation with depth must be used Pokles jasu a kontrastu s hloubkou zaostření v konfokální mikroskopii se dá kompenzovat jak optimalizací mikroskopu během snímání, tak pomocí vhodných algoritmů zpracování dat po nasnímání Keywords: confocal microscopy; light attenuation Available at various institutes of the ASCR
Efficient compensation of the light attenuation with depth in confocal microscopy

Images captured by a confocal laser scanning microscope from deep layers of the specimen are often darker than images from the top most layers due to absorption and scattering of both excitation and ...

Čapek, Martin; Kubínová, Lucie
Fyziologický ústav, 2005

Analysis of endoplasmic reticulum by confocal microscopy
Janáček, Jiří; Radochová, Barbora; Demjénová, E.; Schwarzerová, K.; Tomori, Z.; Karen, Petr; Kubínová, Lucie
2005 - English
Image analysis techniques for preprocessing, segmentation and estimation of geometrical characteristics of fiber-like structures from images captured by a confocal microscope are presented. Methods are demonstrated on the study of endoplasmic reticulum of tobacco cells Jsou popsány techniky analýzy obrazu pro předzpracování, segmentaci a měření geometrických charakteristik vláknitých struktur z obrazů snímaných konfokálním mikroskopem. Metody jsou ukázány na studiu endoplazmatického retikula tabákových buněk Keywords: confocal microscopy; endoplasmic reticulum; image analysis Available at various institutes of the ASCR
Analysis of endoplasmic reticulum by confocal microscopy

Image analysis techniques for preprocessing, segmentation and estimation of geometrical characteristics of fiber-like structures from images captured by a confocal microscope are presented. Methods ...

Janáček, Jiří; Radochová, Barbora; Demjénová, E.; Schwarzerová, K.; Tomori, Z.; Karen, Petr; Kubínová, Lucie
Fyziologický ústav, 2005

Metabolické účinky dlouhodobého podávání thiazolidindionů při inzulinové rezistenci
Kazdová, L.; Pravenec, Michal
2005 - Czech
Dlohodobé účinky piogltazonu zlepšily u potkanů dyslipidemii, inzulinovou rezistenci ve svalech a v tukové tkáni. Postupné snižování sérových koncentrací inzulinu během léčby naznačuje pozitivní účinky na hyperinzulinemii a na možnost prevence diabetu 2. typu Long-term pioglitazone treatment of rats ameliorates dyslipidemia and insulin resistance in muscle and adipose tissue. Gradual decrease in serum insulin levels during therapy suggest positive effects on hyperinsulinemia and a possibilty to prevent type 2 diabetes Keywords: Thiazolidinediones; chronic treatment; Cd36 Available at various institutes of the ASCR
Metabolické účinky dlouhodobého podávání thiazolidindionů při inzulinové rezistenci

Dlohodobé účinky piogltazonu zlepšily u potkanů dyslipidemii, inzulinovou rezistenci ve svalech a v tukové tkáni. Postupné snižování sérových koncentrací inzulinu během léčby naznačuje pozitivní ...

Kazdová, L.; Pravenec, Michal
Fyziologický ústav, 2005

Activation of mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase by different analogues of coenzyme Q
Rauchová, Hana; Mikšík, Ivan; Fato, R.; Bergamini, C.; Lenaz, G.
2004 - English
The aim of our study was to test the synthetic analogues of coenzyme Q (CoQ) on the activity of mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase. We used idebenone and its two derivatives: methoxyidebenone and acetylidebenone and three other componds in which aliphatic chain of CoQ was substituted by thiazoimidazol type groups. The present results can support our previous data suggesting differences between mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase and other dehydrogenases of respiratory chain in the transfer of reducing equivalents to the CoQ pool Cílem naší studie bylo testovat syntetické analogy koenzymu Q (CoQ) na aktivitu mitochondriální glycerol-3-fosfátdehydrogenázy. Použili jsme idebenon a jeho dva deriváty: methoxyidebenon a acetylidebenon a tři další látky, ve kterých alifatický řetězec CoQ byl nahrazen thiazoimidazolovými skupinami. Současné výsledky podporují naše předcházející závěry, které navrhly určité rozdíly v přenosu redukčních ekvivalentů na CoQ mezi mitochondriální glycerol-3-fosfátdehydrogenázou a dalšími dehydrogenázami respiračního řetězce Keywords: glycerol-3-phosphate; coenzyme Q; idebenone Available at various institutes of the ASCR
Activation of mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase by different analogues of coenzyme Q

The aim of our study was to test the synthetic analogues of coenzyme Q (CoQ) on the activity of mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase. We used idebenone and its two derivatives: ...

Rauchová, Hana; Mikšík, Ivan; Fato, R.; Bergamini, C.; Lenaz, G.
Fyziologický ústav, 2004

Visualization of villous vessels in human placenta
Janáček, Jiří; Kubínová, Lucie; Jirkovská, M.; Tomori, Z.; Hlinka, R.; Krekule, Ivan
2002 - English
Available at various institutes of the ASCR
Visualization of villous vessels in human placenta

Janáček, Jiří; Kubínová, Lucie; Jirkovská, M.; Tomori, Z.; Hlinka, R.; Krekule, Ivan
Fyziologický ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases