Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12240
Published from to

Genderové rozdiely v ochote priplácania si v zdravotníctve Českej republiky
Džoganík, Samuel; Čábelková, Inna; Špecián, Petr
2020 - Slovak
Keywords: Gender; genderové rozdiely; zdravotná starostlivosť; verejné zdravotníctvo; zdravotné výdaje; ochota príplatku; Gender; gender differences; health care; universal health care; health expenditures; willingness to pay extra Available in a digital repository NRGL
Genderové rozdiely v ochote priplácania si v zdravotníctve Českej republiky

Džoganík, Samuel; Čábelková, Inna; Špecián, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazetinu II
Zelina, Dušan; Cahlíková, Lucie; Špulák, Marcel
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Dušan Zelina Supervisor: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Derivates of Amaryllidaceae alkaloids and their biological activity: Derivates of tazettine II Plants of family Amaryllidaceae are a rich source of alkaloids that are characterized by a broad biological activity. Perhaps the world's best-known member of this family has become galanthamine, which, because of its potent inhibitory potential, has found a place in the treatment of Alzheimer's disease. Based on the conducted studies, the alkaloid tazettine has been chosen for this thesis. The main purpose was to prepare more active derivatives of tazettine and to test the biological activity for potential use in the treatment of cancer and Alzheimer's disease. Ten aromatic esters of tazettine were prepared. Reaction yields ranged from 33,5-69,3 %. Derivatives were identified by MS, NMR and optical rotation. Prepared compounds were tested for their inhibitory potential against human cholinesterases - AChE and BuChE. Unfortunately, it has not been possible to prepare derivatives, which exhibit significant activity in inhibiting AChE or BuChE. Anti-tumor activity of the derivates has been tested on the panel of selected... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Dušan Zelina Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: Deriváty tazettínu II Rastliny čeľade Amaryllidaceae sú bohatým zdrojom alkaloidov ktoré sa vyznačujú širokou biologickou aktivitou. Azda celosvetovo najznámejším zástupcom tejto čeľade sa stal galanthamín, ktorý si pre svoj silný inhibičný potenciál našiel miesto v terapii Alzheimerovej choroby. Na základe uskutočnených štúdií bol pre túto prácu zvolený alkaloid tazettín. Hlavným cieľom bola príprava aktívnejších derivátov tazettínu a testovanie biologickej aktivity v súvislosti s potenciálnym využitím v liečbe nádorových ochorení a Alzheimerovej choroby. Bolo pripravených desať aromatických esterov tazettínu. Výťažky reakcií boli v rozmedzí 33,5- 69,3 % Deriváty boli identifikované pomocou MS, NMR a optickej otáčavosti. Pripravené látky boli podrobené testovaniu, kde sa skúmal ich inhibičný potenciál voči ľudským cholínesterázam - AChE a BuChE. Žiaľ, nepodarilo sa pripraviť deriváty ktoré by vykazovali významnú aktivitu v inhibícii AChE alebo BuChE. Na paneli vybraných bunečných línií sa testovala protinádorová aktivita derivátov. Avšak ani v tomto prípade sa... Keywords: Amaryllidaceae; alkaloidy; Alzheimerova choroba; tazettin; biologická aktivita; Amaryllidaceae; alkaloids; Alzheimer's disease; tazettine; biological activity Available in a digital repository NRGL
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazetinu II

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Dušan Zelina Supervisor: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Derivates of ...

Zelina, Dušan; Cahlíková, Lucie; Špulák, Marcel
Univerzita Karlova, 2020

Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazettinu I
Pidaný, Filip; Cahlíková, Lucie; Kuneš, Jiří
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Filip Pidaný Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Derivatives of Amaryllidaceae alkaloids and their their biological activity: Derivatives of tazettine I A study conducted between 1981 and 2014 found that 65% of small molecule based drugs are related to natural substances. The plants of the family Amaryllidaceae contain a particular and still not fully investigated group of alkaloids called Amaryllidaceae alkaloids. Their important biological effects include, for example, antiviral, antibacterial, antifungal, antiparasitic, cytotoxic and, in particular, motor-neuronal system-mediated effects mediated by inhibition of cholinesterases. A widespread Amaryllidaceae alkaloid is tazettine, a structural type alkaloid of tazettine that has increased interest in the early 1970s due to its cytotoxic acitivity, but appears less interesting in the studies conducted. The subject of this thesis was the preparation of tazettin alkaloid derivatives. The cholinesterase inhibitory activity was then tested. Cytotoxic activity in a panel of selected tumor and healthy cell lines was studied by screening. Unfortunately, none of the derivatives prepared by us showed an... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Filip Pidaný Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: deriváty tazettínu I V štúdii realizovanej medzi rokmi 1981 až 2014 bolo zistené, že 65 % liečív charakteru malých molekúl je vo vzťahu s prírodnými látkami. Rastliny čeľade Amaryllidaceae obsahujú osobitnú a stále nie úplne preskúmanú skupinu alkaloidov nazývaných Amaryllidaceae alkaloidy. Medzi ich významné biologické účinky patria napríklad antivírusové, antibakteriálne, protiplesňové, antiparazitické, cytotoxické a predovšetkým účinky súvisiace s motoricko- neurónovým systémom sprostredkované inhibíciou cholinesteráz. Široko rozšíreným Amaryllidaceae alkaloidom je tazettín, alkaloid tazettínového štruktúrneho typu, o ktorý vzrástol záujem na počiatku 70. rokov 20. storočia v súvislosti s cytotoxickým pôsobením, avšak v rámci prevedených štúdii sa javí ako látka menej zaujímavá. Predmetom tejto diplomovej práce bola príprava derivátov alkaloidu tazettínu. Následne bola testovaná inhibičná aktivita voči cholinesterázam. Skríningovo bola študovaná cytotoxická aktivita na paneli vybraných nádorových a zdravých bunkových líniách. Bohužiaľ, žiaden nami pripravený... Keywords: Amaryllidaceae; alkaloidy; deriváty; tazettin; biologická aktivita; Amaryllidaceae; alkaloids; derivatives; tazettine; biological activity Available in a digital repository NRGL
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazettinu I

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Filip Pidaný Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Pidaný, Filip; Cahlíková, Lucie; Kuneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Vliv délky strečinku na silové schopnosti a flexibilitu kickboxerů.
Nižníková, Alexandra; Kainová, Lucie; Dlouhý, Martin
2020 - Slovak
TITLE: Effect of lenght of stretching on the strength and flexibility of kickboxers AUTHOR: Bc. Alexandra Nižníková DEPARTMENT: Department of physical education SUPERVISOR: Mgr. Lucie Kainová ABSTRACT: The main aim of the diploma thesis was to examine the effect of lenght of stretching on strength ability, and flexibility of kickboxers. The research lasted 12 weeks and was conducted in two research groups. People in the 19-40 age range did kick-boxing three times a week. The experimental group consisted of 25 kick-boxers who did 15 minutes stretching before and 30 minutes stretching after the training. The control group also consisted of 25 kick-boxers, but they did stretching only for 5 minutes before and after the training. In the research we used our own stretching program, that was applied before and after the training. Based on the results, we noticed an improvement in the experimental group in all tests. The control group showed an improvement in strength tests, but on the contrary, we noticed a deterioration in the flexibility tests. KEYWORDS: Stretching, kickbox, flexibility, strength ability NÁZEV: Vliv délky strečinku na silové schopnosti a flexibilitu kickboxerov AUTOR: Bc. Alexandra Nižníková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Lucie Kainová ABSTRAKT: Hlavním cílem mojí diplomové práce bylo zjistit, jaký je vliv délky strečinku na silové schopnosti a flexibilitu kickboxerů. Náš výzkum trval 12 týdnů a byl proveden ve dvou výzkumných souborech. Účastníci ve výzkumných souborech ve věku 19-40 let trénovali kickbox třikrát týdně. Experimentální soubor tvořilo 25 kickboxerů, kteří dělali strečink 15 minut před a 30 minut po tréninku. Kontrolní soubor tvořilo také 25 kickboxerů, ti však dělali strečink pouze 5 minut před a 5 minut po tréninku. Ve výzkumu jsme použili námi vytvoření protahovací program, který jsme realizovali před a po tréninku. Na základě výsledků jsme zaznamenali zlepšení v rámci experimentálního souboru ve všech testech. V kontrolním souboru nastalo zlepšení v silových testech, ale naopak při testech flexibility bylo zaznamenáno zhoršení. KLÍČOVÁ SLOVA: strečink, flexibilita, kickbox, silové schopnosti Keywords: strečink; kickbox; flexibilita; silové schopnosti; stretching; kickbox; flexibility; strength abilities Available in a digital repository NRGL
Vliv délky strečinku na silové schopnosti a flexibilitu kickboxerů.

TITLE: Effect of lenght of stretching on the strength and flexibility of kickboxers AUTHOR: Bc. Alexandra Nižníková DEPARTMENT: Department of physical education SUPERVISOR: Mgr. Lucie Kainová ...

Nižníková, Alexandra; Kainová, Lucie; Dlouhý, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely
Gladiš, Michal; Marcelli, Miroslav; Mucha, Ivan
2020 - Slovak
Cyberpropaganda and its Communication Models In this thesis, communication models representing the functioning of communication in a network of social interactions are analyzed. Understanding the communication of new media can contribute to understanding the processes that take place in cyberspace. The aim of this thesis is to decipher the forms of propaganda that operate in it. This work can contribute to the understanding of several forms of current social events, such as public relations, influencing public opinion or political struggle, which have significantly moved into cyberspace. The presentation of cyberspace and new media from several perspectives, together with the complex characterization of the communication that takes place in them, creates its overall image, in which the thesis reveals possible penetrations of propaganda tendencies of targeted manipulation with its members. In this thesis, cyberpropaganda is approached from several points of view. It is about updating propaganda models from the mass media to the emergence of new forms, techniques and tools that have enabled the new media. The starting point of this research is to clarify the complexity of communication, which is not shaped exclusively by its new technical aspects, but is to some extent a continuation of its previous... Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely V tejto diplomovej práci sú analýzované komunikačné modely reprezentujúce fungovanie komunikácie v sieti spoločenských interakcií. Porozumenie komunikácie nových médií môže prispieť k pochopeniu procesov odohrávajúcich sa v prostredí súčasného kyberpriestoru. Cieľom tejto diplomovej práce je dešifrovať formy propagandy, ktoré v ňom pôsobia. Táto práca tak môže prispieť k porozumeniu niekoľkých foriem súčasného spoločenského diania, ako sú vzťahy s verejnosťou, ovplyvňovanie verejnej mienky či politický boj, ktoré sa vo významnej miere presunuli do kybernetického priestoru. Predstavenie kyberpriestoru a nových médií z niekoľkých perspektív spoločne s komplexným charakterizovaním komunikácie, ktorá v nich prebieha, vytvára jeho celkový obraz, v ktorom práca odhaľuje možné prieniky propagandistických tendencií cieleného manipulovania s jej členmi. Ku kyberpropagande sa v diplomovej práci pristupuje z niekoľkých hľadísk. Ide o aktualizovanie propagandistických modelov z masových médií až po vznik nových foriem, techník a nástrojov, ktoré umožnili nové médiá. Východiskom tohto skúmania je osvetlenie komplexnosti komunikácie, ktorá nie je fomovaná výhradne svojimi novými technickými parametrami, ale je do... Keywords: propaganda; komunikácia; kyberpriestor; nové médiá; sieť; dáta; propaganda; communication; cyberspace; new media; network; data Available in a digital repository NRGL
Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely

Cyberpropaganda and its Communication Models In this thesis, communication models representing the functioning of communication in a network of social interactions are analyzed. Understanding the ...

Gladiš, Michal; Marcelli, Miroslav; Mucha, Ivan
Univerzita Karlova, 2020

Interakce redukovaného a oxidovaného glutathionu s mědí, železem a zinkem
Salanciová, Ingrid; Karlíčková, Jana; Jenčo, Jaroslav
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Ingrid Salanciová Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Title of Thesis: Interactions of reduced and oxidized glutathione with copper, iron and zinc Copper (Cu), iron (Fe) and zinc (Zn) are important trace elements that are necessary for proper function of the body. Excess but also the lack of these metals may lead to pathological conditions. Glutathione is the main antioxidant in the human body so it is expected to protect the organism against concequences of metal excess. Glutathione occurs in the reduced (GSH) and oxidized state as glutathione disulfide (GSSG) in the organism, both states forming an important redox system. On the other hand, glutathione can reduce these metals so that could participate in the formation of free radicals (metal based Fenton reaction). In this diploma thesis, was tested the ability of reduced and oxidized glutathione to interact with Fe, Cu and Zn in various (patho) physiological pH conditions was tested by using in vitro spectrophotometric competitive methods. Interactions include not only the chelation of Cu, Fe and Zn ions, but also their reductive activity toward Cu2+ and Fe3+ cations. Hematoxylin, bathocuproinedisulfonic acid disodium salt, ferrozine... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Ingrid Salanciová Školiteľ: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Interakcie redukovaného a oxidovaného glutathionu s meďou, železom a zinkom Meď (Cu), železo (Fe) a zinok (Zn) sú dôležité stopové prvky, ktoré sú potrebné pre správnu funkciu tela. Prebytok, ale aj nedostatok týchto kovov môže viesť k patologickým stavom. Glutathion je hlavný antioxidant v ľudskom tele, pomáha zabrániť poškodeniu organizmu pri preťažení kovmi. V organizme sa vyskytuje v redukovanej (GSH) a oxidovanej forme (GSSG) ako glutathion disulfid, obe formy vytvárajú dôležitý redoxný systém. Glutathion, môže spomínané kovy redukovať, takže by sa mohol podieľať na tvorbe voľných radikálov (Fentonova reakcia na bázy kovu). V tejto diplomovej práci bola testovaná schopnosť redukovaného a oxidovaného glutathionu interagovať s Cu, Fe a Zn pri rôznych (pato) fyziologických podmienkach pH pomocou in vitro spektrofotometrických kompetitívnych metód. Interakcie zahŕňajú nielen chelatáciu Cu, Fe a Zn, ale aj ich redukčnú aktivitu voči katiónom Cu2+ a Fe3+ . Ako špecifické indikátory sme použili hematoxylín, disodnú soľ kyseliny bathocuproindisulfónovej, ferrozín a dithizon. Obe formy glutathionu nevykazujú žiadnu... Keywords: redukovaný glutathion; oxidovaný glutathion; chelatácia; redukcia; meď; železo; zinok; reduced glutathione; oxidized glutathione; chelation; reduction; copper; iron; zinc Available in a digital repository NRGL
Interakce redukovaného a oxidovaného glutathionu s mědí, železem a zinkem

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Ingrid Salanciová Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Title of Thesis: Interactions of ...

Salanciová, Ingrid; Karlíčková, Jana; Jenčo, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2020

Festivaly současného tance a pohybu na Slovensku a jejich role ve slovenském tanečním prostředí
Hlubinová, Ivana; Christov, Petr; Pšenička, Martin
2020 - Slovak
The goal of the Bachelor's thesis is to map out three Slovak contemporary dance festivals - Bratislava v pohybe, Nu DanceFest, KioSK festival, and Prague's festival presenting Slovak dancing Hybaj ho - and point out their role and significance for Slovak contemporary dance based on the analysis. In order to draw a complete picture, it is necessary to understand the historical context and the development of the dance in the modern era after 1989. The work is based on contextual events and facts which play a key role in grasping the topic. I address their history, circumstances of their origin, dramaturgy, audiences, and the venues where they take place. The focus of this work is to examine their contribution in relation to the independent contemporary dance scene in Slovakia. Úlohou bakalárskej práce je zmapovať tri slovenské festivaly zamerané na súčasný tanec a pohybové divadlo - Bratislava v pohybe, Nu DanceFest a KioSK festival a jeden pražský festival prezentujúci slovenský tanec Hybaj ho! - a na základe analýz poukázať na ich rolu a význam pre súčasný tanec na Slovensku. Na to, aby bolo možné vykresliť ich prínos je potrebné pochopiť historický kontext a načrtnúť súčasnú situáciu vo vývoji tanca po roku 1989. Práca sa opiera o kontextové udalosti a fakty, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri uchopení jednotlivých súvislostí. Pozornosť venujem ich histórii, okolnostiam ich vzniku, dramaturgii, publiku a priestorom, v ktorých sa uskutočňujú. Zámerom tejto práce je preskúmať ich prínos vo vzťahu k nezávislému slovenskému tanečnému prostrediu. Keywords: tanec|divadlo|slovensko|festivaly|současné divadlo|pohybové divadlo; dance|contemporary dance|Slovakia|festivals|contemporary theatre|theatre Available in a digital repository NRGL
Festivaly současného tance a pohybu na Slovensku a jejich role ve slovenském tanečním prostředí

The goal of the Bachelor's thesis is to map out three Slovak contemporary dance festivals - Bratislava v pohybe, Nu DanceFest, KioSK festival, and Prague's festival presenting Slovak dancing Hybaj ho ...

Hlubinová, Ivana; Christov, Petr; Pšenička, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Rozvoj výbušné síly dolních končetin hráček extraligového týmu ve volejbale
Čmeľ, Martin; Vorálek, Rostislav; Petružela, Jan
2020 - Slovak
Title: Developing the explosive strength of the lower extremities of the players of the extra league team in volleyball. Subject: Measuring the jump height of twelve players of the extra league team. Objectives: Measure to see if it is possible, by systematically training the explosive strength of the lower extremities, to increase the jump height for volleyball players after a period of three months. Results: To compare the results of each single measurement with the first measurement performed prior to systematic training of the explosive strength of the lower extremities Key words: Development, explosive strenght, lower extremities, player, volleyball, team. Názov: Rozvoj výbušnej sily dolných končatín hráčok extraligového tímu vo volejbale. Subjekt: Meranie výšky výskoku dvanástich hráčok extraligového tímu. Cieľ práce: Meraním zistiť, či je možné, systematickým tréningom výbušnej sily dolných končatín, zvýšiť výšku výskoku u hráčok volejbalu po dobu troch mesiacov. Výsledky: Porovnať výsledky každého jednotlivého merania s prvým meraním, vykonaným pred systematickým tréningom výbušnej sily dolných končatín. Kľúčové slová: Rozvoj, výbušná sila, dolné končatiny, hráč, volejbal, tím. Keywords: rozvoj; výbušná sila; dolné končatiny; hráč; volejbal; tím; development; explosive strength; lower extremities; player; volleyball; team Available in a digital repository NRGL
Rozvoj výbušné síly dolních končetin hráček extraligového týmu ve volejbale

Title: Developing the explosive strength of the lower extremities of the players of the extra league team in volleyball. Subject: Measuring the jump height of twelve players of the extra league team. ...

Čmeľ, Martin; Vorálek, Rostislav; Petružela, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Spolupráce severských států v oblasti obrany v rámci NORDEFCO
Ročkár, Matej; Svobodný, Petr; Kadlecová, Lucie
2020 - Slovak
Keywords: NORDEFCO; severské štáty; obrana; obranná politika; Dánsko; Fínsko; Island; Nórsko; Švédsko; NORDEFCO; Nordic Countries; Defense; Defense Policy; Denmark; Finland; Iceland; Norway; Sweden Available in a digital repository NRGL
Spolupráce severských států v oblasti obrany v rámci NORDEFCO

Ročkár, Matej; Svobodný, Petr; Kadlecová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

"Vodca" Marián Kotleba
Pecuch, Valentín; Kubátová, Hana; Kuľková, Miroslava
2020 - Slovak
Personalization of politics has become a global phenomenon nowadays. Politicians are becoming more frequently characterized by their personal qualities, and are becoming more and more prominent at the expense of their parties. My bachelors thesis is focused on personalization of far-right groups and parties, more particularly on the personalized leadership of Marian Kotleba throughout his political career. The aim of the thesis is to analyze, to what extend does Marian Kotleba meet the indicators of a personalized leader. The thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the theoretical basis, while the second sketches political biography of Marian Kotleba and political groupings and parties Slovak Togetherness, Slovak Togetherness - National Party and Kotlebists - People's Party Our Slovakia. The third part is concerned with categorizing personalized leadership of Marian Kotleba and analysis of indicators typical for personalized leaders. Resulting from our analysis, Marian Kotleba met most of the indicators marking a personalized leader. This confirms the claim that far-right parties usually have very strongly personalized leaders. However, this far-right orientation becomes a handicap, because state limited Kotleba in some instances. Personalizácia politiky sa v dnešných dňoch stala všadeprítomným fenoménom. Politici sú čím ďalej viac charakterizovaní podľa osobnostných vlastností a dostávajú sa na úkor svojich politických strán viac a viac do centra diania. Moja bakalárska práca sa venuje personalizácii v rámci krajne pravicových subjektov, konkrétne personalizovanému vodcovstvu Mariana Kotlebu naprieč jeho politickou kariérou. Cieľom práce je skúmať, nakoľko spĺňa Marian Kotleba indiktátory personalizovaného vodcu. Práca je rozdelená na viacero častí, pričom prvá poskytuje teoretickú oporu, druhá načrtáva politickú biografiu Mariana Kotlebu a politické zoskupenia Slovenská pospolitosť, Slovenská pospolitosť - národná strana a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Tretia časť sa venuje kategorizácii personalizovaného vodcovstva Mariana Kotlebu a skúmaniu indikátorov typických pre personalizovaných vodcov. Vo výsledku Marian Kotleba spĺňal väčšinu indikátorov personalizovaného vodcu. Potvrdilo sa tým tvrdenie, že krajne pravicové strany majú veľmi personalizovaných lídrov. Práve táto krajne pravicová orientácia sa ale stala pre Kotlebu překážkou, pretože vo viacerých momentoch bol limitovaný štátom. Keywords: personalizácia; krajná pravica; Marian Kotleba; Slovenská pospolitosť; Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko; personalization; far-right; Marian Kotleba; Slovak Togetherness; Kotlebists - People's Party Our Slovakia Available in a digital repository NRGL
"Vodca" Marián Kotleba

Personalization of politics has become a global phenomenon nowadays. Politicians are becoming more frequently characterized by their personal qualities, and are becoming more and more prominent at the ...

Pecuch, Valentín; Kubátová, Hana; Kuľková, Miroslava
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases