Number of found documents: 2070
Published from to

Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun
Kyralová, Kristýna; Kopřiva, Radek; Lenka, Lenka
2017 - Czech
Diplomová práce Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun se zabývá volbami a volebním chování obyvatel mající trvalé bydliště ve městě Lanškroun. V práci jsou charakterizovány výsledky jednotlivých voleb do zastupitelstva města z let 2002, 2006, 2010 a 2014. Následně je práce zaměřena na volební chování obyvatel. Informace o volebním chování občanů byly čerpány z provedeného dotazníkového šetření. Práce se dělí do dvou částí. První část diplomové práce tvoří teoretická část, která definuje základní pojmy týkající se tématu voleb. Zaměřuje se především na pojmy jako lokální demokracie, komunální politika, volby a volební chování. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku města Lanškroun, analyzuje jednotlivé komunální volby a na základě výsledků dotazníkového šetření vysvětluje podobu volebního chování obyvatel Lanškrouna. This graduation thesis Vote and Voting Behaviour of Citizen of the Town Lanškroun deals with vote and voting behaviour of inhabitants, who have permanent residence in the town Lanškroun. In thesis the returns of particular elections to municipal government of the town are characterized from years 2002, 2006, 2010 and 2014. Subsequently the thesis is focused on the voting behaviour of the population. Informations about voting behaviour of citizen were obtained from performed questionnaire research. The thesis is divided into two parts. The first part of graduation thesis is theoretical, which defines the basic concepts related to the topic of elections. It focuses mainly on concepts such as local democracy, local politics, vote and voting behaviour. The practical part focuses on the characteristics of the town Lanškroun, analyzes individual municipal vote and on the basis of results of the questionnaire results explains the voting behaviour of the population of Lanškroun. Keywords: Volební chování; Volby; Zastupitelstvo obce; Komunální politika; Lanškroun; Politická strana; Volič dostupnost_czu
Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun

Diplomová práce Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun se zabývá volbami a volebním chování obyvatel mající trvalé bydliště ve městě Lanškroun. V práci jsou charakterizovány výsledky ...

Kyralová, Kristýna; Kopřiva, Radek; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k e-governmentu
Filipová, Lucie; Ulman, Miloš; Martin, Martin
2017 - Czech
Diplomová práce "Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k eGovernmentu" zkoumá problematiku rozvoje elektronizace samosprávy ve vztahu k legislativě a eGovernmentu. Téma elektronizace veřejné správy je v posledních letech stále více diskutováno nejen v souvislosti s rostoucími nároky na rychlost zpracování a poskytování informací, ale také na usnadnění a zprůhlednění dílčích procesů ve veřejné správě. V teoretické části jsou popsány role eGovernmentu ve veřejné správě, proces elektronizace veřejné správy v ČR a jednotlivé služby eGovernmentu (Czech POINT, datové schránky, základní registry, komunikační infrastruktura veřejné správy), které využívají obce. Praktická část hodnotí stav využívaného softwarového a hardwarového vybavení, legislativně vázaného softwaru a služeb eGovernmentu na vzorku obcí mikroregionu Zábřežsko. Na základě výsledků dotazníkového šetření jsou závěrem stanovena doporučení pro zkoumaný vzorek 20 obcí mikroregionu Zábřežsko. Thesis "Development of an electronisation of local administration of Zábřežsko micro region in relation with eGovernment"examines the issues of the development of electronisation of autonomy in relation to legislation and eGovernment. The topic of the public administration has been increasingly discussed in recent years not only in the context of increasing demands for processing speed and information, but also to facilitate transparency and sub-processes in public administration. Theoretical part describes the role of eGovernment in the public administration, the process of electronisation of public administration and individual services of eGovernment (Czech POINT, data boxes, basic registers, communication infrastructure of public administration), which are being in place with municipalities. The practical part evaluates the situation of software and hardware equipment, legislatively bound on a contract software and service of eGovernment on a sample of villages Zábřežsko. On the basis of the results of the questionnaire researches are determinated recommendations for sample of 20 micro region Zábřežsko. Keywords: Czech POINT; datové schránky; e-government; elektronizace; hardware; legislativně vázaný software; samospráva; spisová služba; technologické centrum; veřejná správa; základní registry dostupnost_czu
Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k e-governmentu

Diplomová práce "Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k eGovernmentu" zkoumá problematiku rozvoje elektronizace samosprávy ve vztahu k legislativě a eGovernmentu. Téma ...

Filipová, Lucie; Ulman, Miloš; Martin, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Manažerské dovednosti
Červinková, Barbora; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Teoretická východiska v této práci vysvětlují pojmy blízce související s managementem a manažerskými dovednostmi. Úvodní část se týká přiblížení samotného pojmu manažer a management, dále jsou rozepsány manažerské funkce, které jsou souvisle rozvity do popisu dalších schopností, jako jsou komunikace, stanovování cílů, kompetence i koučování. Stěžejním bodem je přiblížení pojmů soft a hard dovednosti, které by manažeři měli vlastnit, anebo kterým by se měli v průběhu své praxi naučit. Jen díky správnému ovládání obou těchto skupin dovedností lze docílit kvalitního vedení organizace. Pro zřetelnější vysvětlení je v části manažerských dovedností obsažen grafický náhled, který přibližuje rozdělení dovedností. V druhé části práce, tedy praktické části, je popsána situace s dosavadními dovednostmi manažerů ve zvolené společnosti. Díky dotazníku je možné změřit současnou úroveň získaných dovedností manažerů na třech úrovních a dále lze vyhodnotit, jaký je zájem o zvyšování jednotlivých dovedností, anebo zda se manažeři cítí dostatečně kvalifikování na výkon své pracovní pozice. The theoretical basis of this thesis explains the terms closely associated with the management and managerial skills. Introductory part relates to approach the concept itself and the executive management, we are further broken down managerial functions, which are continuously illuminates to describe other skills, such as communication, goal setting, skills and coaching. The main point is to approach the concepts of soft and hard skills that managers should possess, or which should in the course of his practice to learn. Only by careful control of both of these groups of skills can lead to good organization. For a clearer explanation of the managerial skills included graphic view, which approximates the distribution of skills. In the second part, a practical part, described the situation with the existing skills of managers in the selected company. Thanks to the questionnaire, it is possible to measure the current level of acquired skills of managers at three levels and can be evaluated, what is the interest of improving individual skills, or whether managers feel sufficiently qualified for their job positions. Keywords: management; asertivní komunikace; myšlenková mapa; manažerské dovednosti; kompetence manažera; soft dovednosti a hard dovednosti; manažerské funkce; řídící proces; formulování cílů; koučování dostupnost_czu
Manažerské dovednosti

Teoretická východiska v této práci vysvětlují pojmy blízce související s managementem a manažerskými dovednostmi. Úvodní část se týká přiblížení samotného pojmu manažer a management, dále jsou ...

Červinková, Barbora; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami
Vodičková, Martina; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. V teoretické části práce jsou popsány obaly, jejich typy a funkce, dále je přiblížena historie papírenství v České Republice a světový trh s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. Pro tento typ obchodu je velice důležitá legislativa jednotlivých zemí, a proto jsou zde také stručně popsány právní úpravy vybraných zemí včetně mezinárodně uznávané certifikace. Ve vlastní práci je proveden rozbor prodeje společnosti Mondi Štětí a.s. v letech 2010 až 2012 s následným vytyčením destinací s nejvyššími odběry obalového papíru s koncovým užitím pro styk s potravinami. Poslední část je věnována hodnocení obchodu z pohledu společnosti Mondi Štětí a.s. a jsou zde obsaženy návrhy na optimalizaci vedoucí ke zrychlení obchodu s touto komoditou. The master´s thesis deals with international trade with packaging paper intended for contact with food. The theoretical part concentrates on packaging types and functions, the history of the paper industry in the Czech Republic and the world market with packaging paper intended for contact with food. The legislation of each country is very important for this type of business, therefore the legislation in selected countries is briefly described, including internationally regarded certification. In the practical part the author analyses the sales of the company Mondi Štětí a.s. in the years from 2010 to 2012 and defines countries with the highest purchasing of packaging paper for end-use with food contact. The third part is devoted to evaluation of the market and the way the company trades on the market. There are contained proposals for optimization leading to the acceleration of trade in this commodity Keywords: obal; obchod; legislativa; certifikace; hygiena dostupnost_czu
Mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami

Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. V teoretické části práce jsou popsány obaly, jejich typy a funkce, dále je přiblížena historie ...

Vodičková, Martina; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Drobná církevní architektura v rozvoji venkova
Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní architektury. Dále jsou zde přiblíženy právní, technologické a ekonomické aspekty vztahující se k drobné církevní architektuře. Ve výzkumné části diplomové práce byl proveden terénní výzkum, při kterém byly zkoumány drobné církevní objekty v katastrálním území města Neveklov, a byl zhodnocen jejich stav. Tato část práce dále zahrnuje informace o financování péče o drobné církevní objekty ve zkoumané oblasti. Závěr práce obsahuje doporučení vlastníkům ohledně získávání prostředků na financování péče o tyto objekty. V příloze diplomové práce je uveden přehled všech drobných církevních objektů na Neveklovsku, jejich vyznačení v mapách a fotodokumentace. The thesis focuses on research of minor church objects located in Neveklovsko. Theoretical part of thesis includes the definition of basic concepts, functions and types of minor church architecture. This part also describes the legal aspects, technological aspects and economic aspects related to the minor church architecture. In research part of thesis, there was realized field research in cadastral area of the town Neveklov, in which the minor church objects were examined, and also their condition was evaluated. This part of thesis contains information about financing of care for minor church objects in surveyed area. The conclusion of thesis contains the recommendation to owners about acquire funds to finance care of minor church objects. Attachment contains a description of all objects in Neveklovsko, marking on maps and photo documentation. Keywords: drobná církevní architektura; kříž; kaple; kulturní památka; boží muka; Neveklovsko; dotace; kulturní rozvoj dostupnost_czu
Drobná církevní architektura v rozvoji venkova

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní ...

Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015
Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
2017 - Czech
Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního hlediska, kam se v rámci finančních trhů řadí, jaké druhy pojištění existují atd. Dále je navázáno konkrétními informacemi z analyzované ČSOB pojišťovny a.s., a to jak historických, tak současných. V další sekci je rozebrána problematika finanční analýzy, a to jak v obecném pojetí, tak i speciálně přizpůsobené oboru pojišťovnictví. V analytické části práce je provedena nejprve finanční analýza výkazů pojišťovny a dále finanční analýza obvyklých ukazatelů. Navazují elementární charakteristiky časových řad, a to ukazatelů zisku, počtu pracovníků, předepsaného pojistného, podílu na pojistném trhu a výplat pojistného plnění. V další části je rozebrán pojistný trh z hlediska konkurence a porovnání vývoje situace ČSOB pojišťovny a.s. s lídrem pojistného trhu Českou pojišťovnou, dále Kooperativou a Generali pojišťovnou v oblasti zisku, předepsaného zisku a počtu smluv. Předepsaný zisk a počet smluv je v tomto případě ještě samostatně rozdělen na životní a neživotní pojištění. V závěru analytické části práce jsou provedeny predikce na rok 2016 a 2017. This thesis focuses on the statistical analysis of the financial indicators the ČSOB insurance company inc. in the years 1993 to 2015. First is the issue of insurance from a global point of view, where in the context of financial markets ranks, what kinds of insurance there are etc. Furthermore, it is established by specific information from the analysis of ČSOB insurance company for historical and even current. In the next section also examines the issue of financial analysis, both in general concept and specifically tailored to the field of insurance. In the analytical part of the thesis is carried out first, the financial analysis of statements of insurance companies on financial analysis of standard and special financial indicators for insurance companies. Follow the elemental characteristics of time series, indicators, profit, number of employees, the premiums, the share of the insurance market and insurance indemnities. In the next section is discussed the insurance market in terms of competition and comparison the development of the situation CSOB pojistovna with the leader of the insurance Česká pojišťovna further by Kooperativa and Generali insurance company in the areas of profit, the prescribed profit and the number of contracts. The specified income and the number of contracts in this case have separately divided into life and non-life insurance. At the conclusion of the analytical part of the work are made a prediction for 2016 and 2017. Keywords: ČSOB pojišťovna; a.s.; finanční analýza; finanční ukazatele v pojišťovnictví; pojistný trh; komparace; pojišťovnictví dostupnost_czu
Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015

Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního ...

Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj místní samosprávy v obci Písek
Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního politického systému a také jeho činnost v oblasti rozvoje obce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí se samosprávou i obcí samotnou, jako jsou obecní samospráva, komunální volby a polemiky. Praktická část pak charakterizuje Písek z historického, demografického a socioekonomického hlediska. Dále se zaměřuje na komunální politiku v tomto městě, zabývá se místními politickými subjekty, chodem zastupitelstva a polemikami, které zde vznikají. Praktická část také zahrnuje analýzu komunálních voleb v letech 1994 až 2014 a popisuje vývoj místní samosprávy po posledních volbách v roce 2014. The diploma thesis deals with local government municipal politics in the city of Písek. The work is focused on the development of local government in the period after 1989 to the present. The subject of the work is an analysis of the local political system as well as its activities in the field of municipal development. The work is divided into theoretical practical. The theoretical part explains the basic concepts that are related to local government and communities alone, such as municipal government, municipal elections controversy. The practical part then characterizes Sand historical, demographic socio-economic perspective. It also focuses on communal politics in this city, dealing with local political entities running the council controversies that arise here. The practical part includes analysis also municipal elections between 1994 and 2014 and describes the development of local government after the last elections in 2014. Keywords: rozvoj obce; rozpočet obce; participace občanů; spolek; Písek; místní samospráva; komunální volby; kandidátní listina; politická strana; komunální koalice dostupnost_czu
Vývoj místní samosprávy v obci Písek

Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního ...

Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Online marketingový audit
Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou analyzovány 3 zahraniční projekty společnosti na základě online marketingového auditu. V práci jsou detailně zkoumány 3 weby společnosti, včetně jejich analýz návštěvnosti a konkurence. Další část je věnována samotným nástrojům internetového marketingu. Nástroje jsou rozebírány jeden po druhém a okomentovány konkrétními hodnotami. Zvlášť byla od nástrojů oddělená část SEO, která byla zkoumána z technického hlediska. Dále byla analyzovaná účinnost webu z hlediska použitelnosti a důvěryhodnosti. Práce si klade za cíl ohodnotit stav současného online marketingu ve zkoumané společnosti a díky zkoumání na třech trzích zároveň dospět k obecnějším závěrům. V práci došlo k okomentování všech výsledků a návrhů některých doporučení, které by měly společnosti z hlediska online marketingu prospět. This diploma thesis deals with online marketing at Alensa, s.r.o. (Ltd.) The first part of the thesis examines the basics of online marketing, including its tools. The next part analyses three foreign projects within Alensa, based on an online marketing audit. This thesis analyses all three websites by their traffic and their standing among their competitors. The next part of the thesis is devoted directly to the online marketing tools. These online marketing tools are discussed individually and with comments related to their values. SEO analysis was done from a technical perspective. The effectiveness of the website based on site usability and trustworthiness was also analysed. This dissertation aims to assess the current state of online marketing in Alensa and tries to reach a more general conclusion by analyzing three markets simultaneously. The conclusion of this thesis includes comments on all the results and proposes some recommendations to help the company to succeed in terms of online marketing. Keywords: online marketing; online marketingový audit; elektronický obchod; search engine marketing; webová analytika dostupnost_czu
Online marketingový audit

Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou ...

Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv sorbentů na retenční čáru kontaminované nivní půdy
Hnatajková, Eva; Jačka, Lukáš; Pavlásek, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem sorbentů na retenční křivku kontaminované nivní půdy (půdní typ fluvisol) a porovnáním těchto retenčních křivek půdy bez sorbentu s půdou, do které byl sorbent aplikován. Jako sorbenty byly použity biochar (BC), amorfní oxid manganu (AMO) a jejich kombinace. Půdní vzorky byly odebrány ve specifické oblasti v blízkosti řeky Litavky ve Středočeském kraji. K pokusu byly využity dva rozdílné typy vzorků. První typ vzorků byl odebrán z kolonových experimentů a druhý typ vzorků byl odebrán přímo z rostlého terénu. Všechny vzorky byly odebrány do Kopeckého válečků o objemu 100 cm3. Měření retenčních čar bylo provedeno přímou metodou v laboratoři. Pro laboratorní stanovení retenčních čar byla použita klasická souprava přístrojů. Pískový tank, písko-kaolínový tank a přetlakové aparáty. Naměřená data byla proložena modelem van Genuchten. Porovnávané hodnoty jsou objemová hmotnost, parametry podle vztahu van Genuchten (Thétas, ThétaR, Alfa, n) a hodnoty pF (0; 1,0; 2,0; 2,7; 3,0; 3,7; 4,18). Porovnání půd ošetřených různými sorbenty bylo založeno na průměru, směrodatné odchylce a rozdílu a poměru průměrů. Určitý vliv sorbentů na tvar retenční čáry byl naměřen. Zejména vliv biocharu, ve vyšších podtlacích byl výrazný. V práci se nám potvrdila např. i hypotéza podle VERHEIJEN et al. (2010), že biochar zvyšuje celkovou retenci půdní vody, ale nezvyšuje obsah vody využitelný rostlinami. Vliv AMO na retenční křivku byl zanedbatelný. Tedy sorbent AMO má pouze velmi malý vliv na změnu zadržování vody v testované půdě. Vliv kombinovaného sorbentu (AMO + BC) na retenční křivku byl výraznější než aplikace pouze samotného sorbentu AMO. Tato kombinace sorbentů má vliv na zadržování vody v půdě v závislosti na daném podtlaku. The thesis deals with the influence of sorbents on the retention curve of the contaminated alluvial soil (fluvisol). The retention curves of soil without sorbents (reference soil) are compared with the soils enriched by the following sorbents. Biochar (BC), amorphous manganese oxide (AMO) and combination of (AMO + BC). Soils sample were collected is specific uncultivated area in the valley of Litavka river (located in the central part of the Czech republic). Two different types of samples were used for measurement of retention curves. First type of the samples were collected from the column experiments and second type were the samples collected in the field. All samples were extracted using in Kopecky rings (100 cm3). The measurement of the retention curves was performed by a direct method in the laboratory. For laboratory determination of the retention curves classical set of instruments were used (sandbox, sand-kaolin box and pressure apparatuses). The measured data were fitted using van Genuchten. Values compared are the bulk density, parameters of van Genuchten model (Thétas, ThétaR, Alfa, n), and values pF (0; 1.0; 2.0; 2.7; 3.0; 3.7; 4.18). The comparison of retention curves of differently treated soil was based on the average, standard deviation and the difference and ratio of the avarages. According to presented findings sorbents affected shapes of the retention curves. Especially biochar influence water content for high pF values. We confirmed the hypothesis according to VERHEIJEN et al. (2010), that biochar tincrase the total retention of soil water, but does not increase the amoust of water avaible plants. The influence of AMO on retention curve was negligible. Therefore sorbent AMO has a small influence on change of water retention in the tested soil. The effect of combined sorbent (AMO + BC) on the retention more significant than effect of using AMO sorbent only. This combination of sorbents affects the water retention depending on applied pF. Keywords: biochar; amorfní oxid manganu; vliv sorbentů; retenční čára dostupnost_czu
Vliv sorbentů na retenční čáru kontaminované nivní půdy

Diplomová práce se zabývá vlivem sorbentů na retenční křivku kontaminované nivní půdy (půdní typ fluvisol) a porovnáním těchto retenčních křivek půdy bez sorbentu s půdou, do které byl sorbent ...

Hnatajková, Eva; Jačka, Lukáš; Pavlásek, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza vývoje vodovodní sítě a využití vodních zdrojů v Hradci Králové a okolí
Barborik, Lukáš; Gdulová, Kateřina; Bašta, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou využití zdrojů pitné vody, vývojem vodovodní sítě a vodohospodářských staveb od 60. let 20 století po současnost. Podkladové materiály poskytla na vyžádání společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze svých archivů. Materiály se skládají z textových a mapových výstupů generelů vodovodní sítě. Pro analýzu byly vytvořeny mapy vodovodní sítě v letech 1973, 1981, 1994 a 2010, jejichž podkladovými mapami jsou digitalizované dobové materiály. Zpracování grafických výstupů proběhlo v program ArcMap. Výsledná analýza hodnotí vývoj a budoucnost zdrojů pitné vody, vodovodní síť a vodohospodářské stavby a může sloužit jako výchozí bod pro podrobnější zkoumání historických událostí a vývoje v Hradci Králové a okolí. This thesis analyzes the use of water resources, development of water supply and water management structures since the 60s of the 20th century to the present day. Background materials provided on request by Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. from their archives. The materials consist of text and map outputs from master plans of water supply network. For the analysis were created maps of water network in the years 1973, 1981, 1994 and 2010, whose underlying maps are digitized material from the period. As graphical output was used ArcMap program. The analysis assesses the development and future of drinking water resources, water network and water management structures and can serve as a starting point for a more detailed examination of historical events and developments in and around Hradec Králové. Keywords: vodní zdroje; Hradec Králové; vodohospodářské stavby; vodovodní síť; historický vývoj; GIS; generel vodovodní sítě dostupnost_czu
Analýza vývoje vodovodní sítě a využití vodních zdrojů v Hradci Králové a okolí

Diplomová práce se zabývá analýzou využití zdrojů pitné vody, vývojem vodovodní sítě a vodohospodářských staveb od 60. let 20 století po současnost. Podkladové materiály poskytla na vyžádání ...

Barborik, Lukáš; Gdulová, Kateřina; Bašta, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases