Number of found documents: 2070
Published from to

Parametry zemních těles lesních cest
Pelesná, Jitka; Tománek, Jaroslav; Bystrický, Roman
2017 - Czech
Tato práce se zabývá zjištěním skutečných rozměrů zemních těles lesních cest, které se nacházejí na LS Kácov a jejich porovnáním s projektovou dokumentací. Práce je rozdělena do 2 částí, a to teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením a seznámením se základními pojmy ohledně lesních cest, výstavby lesních cest a zároveň přibližuje pojmy zemní těleso, výkopový a násypový svah, zemní práce a popisuje stroje určené pro zemní práce. V praktické části jsou prezentovány 2 projektové dokumentace, jejichž hodnoty jsem porovnávala se skutečnými rozměry zemních těles 3 lesních cest. Z naměřených dat bylo zjištěno několik odchylek od projektové dokumentace. Jednalo se o změnu příčného sklonu nebo zřízení nového příkopu. Klíčová slova: zemní těleso, odvozní cesty, výkopový svah, násypových svah. This work deals with finding the actual dimensions of forest roads, earthworks on LS Kácov and comparing them with project documentation. The work is divided into 2 parts, theoretical and practical part. The theoretical part presents and explains the basic term concerning forest roads, the construction of forest roads, and at the same time presents the terms earth structures, earthwork and embankment slope, earth moving and describes the machines designed for earth moving. In the practical part, two project documentations are presented, details of which I compared with the actual dimensions of 3 earthworks. From the measured data I found a number of derogations from the project documentation. It was a change of inclination, or construction of a new drainage channel. Keywords: zemní těleso; odvozní cesta; výkopový svah; násypový svah dostupnost_czu
Parametry zemních těles lesních cest

Tato práce se zabývá zjištěním skutečných rozměrů zemních těles lesních cest, které se nacházejí na LS Kácov a jejich porovnáním s projektovou dokumentací. Práce je rozdělena do 2 částí, a to ...

Pelesná, Jitka; Tománek, Jaroslav; Bystrický, Roman
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Java aplikace - teorie a praxe
Kučera, Lukáš; Halbich, Čestmír; Tereza , Tereza
2017 - Czech
Tématem této diplomové práce je Java aplikace teorie praxe. Práce se zabývá vprvní části teoretickým úvodem do programovacích jazyků, historii Javy, rozdělením dle paradigmat, přístupem. Součástí je bližší seznámení s programovacím jazykem Java a přehled základních funkcí a syntaxí Javy, jako programovacího jazyka, jakožto objektově orientovaného Praktická část diplomové práce se zabývá již samosatným programováním aplikace vjazyce Java. Tato část se také zabývá samotnou přípravnou, analýzou a návrhem grafického rozhraní aplikace, obsahuje části programu které jsou blíže popsány a vysvětleny. Vytvořený program je funkčním celkem pro přehled claimů exportovaných z jiného sytému. The theme of diploma thesis is a Java application theory and practice. The thesis deals in the first part of theoretical introduction to programming languages, history of java, classification by paradigm. The thesis includes a closer acquaintance with the Java programming language and an overview of the basic functions and syntax of Java like a programming language such as object-oriented The practical part of the thesis deals programming of applications in Java. This section also deals the preparatory of development, analysis and design of graphical user interface of application. The thesis contains parts of the program code which are described and explained. The program is functional and it is for overview of claims which are exported from another system. Keywords: Java aplikace; příkazy; vzory; modely; situace; možnosti; hlediska; plánování; návrh; paradigma dostupnost_czu
Java aplikace - teorie a praxe

Tématem této diplomové práce je Java aplikace teorie praxe. Práce se zabývá vprvní části teoretickým úvodem do programovacích jazyků, historii Javy, rozdělením dle paradigmat, přístupem. Součástí je ...

Kučera, Lukáš; Halbich, Čestmír; Tereza , Tereza
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina
Hochová, Lenka; Čížková, Dana; Šrůtka, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina v teoretické části vysvětluje poškození dřevin, chorobu stromu, způsoby onemocnění. Součástí je i stručné shrnutí biotických i abiotických činitelů, kteří poškození způsobují. Okrajově je popsána Manionova teorie stresu, která názorně vypovídá o postupném působení stresorů na dřevinu. Kapitola druhá se zabývá způsoby, jakými se zdravotní stav posuzuje. Uvádím i používané stupnice hodnocení. Metodika práce je zaměřena na vyhledání poškození dřevin, případně jiných anomálií s následným určením způsobu poškození přímo v prostoru arboreta. Poloha arboreta v prostoru Hruboskalského skalního města dává možnost nalezení takových onemocnění, které jsou typické pro husté, vzrostlé porosty. První dřeviny v arboretu byly vysázeny již v roce 1860, předpokládá se, že u takto starých dřevin budou poškození, případně onemocnění patrná. Zaměřila jsem se na introdukované dřeviny, které jsou pro toto arboretu typické, okrajově zmiňuji i viditelná poškození domácích dřevin. Výsledkem práce je zhodnocení stavu vybraných dřevin a součástí práce je tabulka se zjištěnými výsledky. V diskuzi a závěru jsou výsledky konfrontovány a je navrženo doporučení. Diploma thesis Health condition of trees in the arboretum Bukovina explains the damage of trees, tree diseases, impacts of deseases in its theoretical part. It also includes a brief summary of biotic and abiotic factors that cause damage. The Manionova stress theory, which clearly indicates the gradual effect of stressors on the species, is described. The second chapter is focused on the ways how is the health condition of trees assessed. The typical rating scale is also mentioned. The methodics is focused on finding damage of trees or other anomalies with subsequent determination of the method of damage in the area of the arboretum. Location arboretum in the area Hruboskalsko rock town gives the possibility to find such damages that are typical for dense, mature stands. The first trees were planted in arboretum in 1860, so it is expected that on this old trees many diseases are evident. I focused on introduced tree species that are typical for this arboretum, it is also mentioned visible damage of native woods. The result of the work is to evaluate the status of selected species and the end of the thesis show the table with the detected results. At the end of the discussion the results are confronted and some recommendations are proposed. Keywords: patogeny lesních dřevin; hmyzí škůdci lesních dřevin; introdukované dřeviny; Arboretum Bukovina dostupnost_czu
Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina

Diplomová práce Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina v teoretické části vysvětluje poškození dřevin, chorobu stromu, způsoby onemocnění. Součástí je i stručné shrnutí biotických i abiotických ...

Hochová, Lenka; Čížková, Dana; Šrůtka, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Populační hustota srnce obecného (Capreolus capreolus) v oblasti Hartmanicka (JZ Čechy)
Večeřová, Petra; Červený, Jaroslav; Rohla, Jan
2017 - Czech
Tato diplomová práce vznikla na základě často diskutovaného tématu populační hustoty spárkaté zvěře. Sledovaná oblast se nachází v jihozápadních Čechách, v oblasti Hartmanicka. Větší částí zasahuje do území Chráněné krajinné oblasti Šumava a menší částí do území Národního parku Šumava, proto je tato práce zaměřena na populační hustotu srnčí zvěře. K určení populační hustoty byly použity dvě metody, jedna z přímých metod a jedna z nepřímých metod. Z přímých metod se používala metoda pomocí sčítání srnčí zvěře z posedů a z nepřímých metod byla využita metoda sčítání trusu na pravidelně čištěných plochách. Sčítání probíhalo na transektech o velikosti 200 m2 (100 x 2 m) nebo (50 x 4 m). Z uvedených výsledků vyplývá, že populace srnčí zvěře má dlouhodobě sestupný charakter. Nejvíce srnčí zvěř preferovala lesní mlaziny v nižších polohách, v nadmořské výšce 525 až 650 m n.m., naopak nejméně se vyskytovala v polohách o nadmořské výšce 950 až 1125 m n. m., z biotopů nejméně preferovala srnčí zvěř lesní porosty ve věku 81 let +. This diploma thesis was based on frequently discussed topic of population density in hoofed game. The monitored area is in the south-west of Bohemia, in Hartmanice. The greater part of the territory extends into the conservation area and a smaller part od the Šumava National park, with this work focusing on the population density of roe deer. To determine population densities, two methods were used, one direct method and one indirect method. For the direct method, a census method was used for the roe deer from a high seat and the indirect method, a method of counting droppings was used on a sample of regulary cleaned surfaces. Counting was carried out on transects of 200 m2 (100 x 2 m) or (50 x 4 m). The present results indicate that the population of roe deer is seeing a long downward trend. Most roe deer prefer the brushwood at lower altitudes, at an altitude of 525 to 650 m above sea level (asl), with less occuring in the positions of the altitude of 950 to 1125 m asl. The habitat least preferred by roe deer was forests aged 81 years and older. Keywords: Capreolus capreolus; vývoj populace; Šumava; Lynx lynx dostupnost_czu
Populační hustota srnce obecného (Capreolus capreolus) v oblasti Hartmanicka (JZ Čechy)

Tato diplomová práce vznikla na základě často diskutovaného tématu populační hustoty spárkaté zvěře. Sledovaná oblast se nachází v jihozápadních Čechách, v oblasti Hartmanicka. Větší částí zasahuje do ...

Večeřová, Petra; Červený, Jaroslav; Rohla, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Přispívá vodní stres a mezidruhová konkurence k funkční konvergenci nebo divergenci vlastností mokřadních rostlin?
Műnichová, Radka; Douda, Jan; Alena, Alena
2017 - Czech
Práce je založena na experimentu trvajícím pět let. V 52 plastových nádobách byly pěstovány čtyři druhy mokřadních rostlin. Jednalo se o dva druhy trav (Calamagrostis canescens a Deschampsia cespitosa) a dva druhy ostřic (Carex elata a Carex elongata). Byly nastaveny tři typy vodního režimu: vysoká, nízká a kolísavá hladina vody, kdy se po roce střídala vysoká a nízká hladina vody. Rok před první sběrem byl vystříhán nejsilnější kompetitor Carex elata. Pro hodnocení vlivu vodního režimu (vodního stresu) a odstranění dominanty (konkurence) na funkční vlastnosti druhů a společenstva byly vybrány dva ukazatele: specifická listová plocha (SLA) a obsah sušiny v listech (LDMC). SLA je indikátor strategií využívání zdrojů, konkurenceschopnosti o světlo a účinnosti fotosyntézy. Druhy s vysokým SLA jsou obvykle lepší konkurenti o světlo, ale hůře snášejí vodní stres. LDMC odráží investice rostliny do trvalých listových struktur, a tudíž do retence živin. Tato studie prokázala vliv vodního režimu na LDMC. Výrazný vliv byl pozorován u druhu Deschampsia cespitosa, která měla vyšší průměrné hodnoty LDMC v suchém vodním režimu, což naznačuje zvýšené investice do trvalých listových struktur. A vliv odstranění dominanty na SLA, kdy v nádobách bez odstranění dominanty byly průměrné hodnoty SLA vyšší. Zvýšená SLA naznačuje zvýšenou intenzitu kompetice o světlo. Předkládaná práce potvrdila indikační potenciál specifické listové plochy a obsahu sušiny v listech pro detekci různých typů stresu v podmínkách mokřadních společenstev. This diploma thesis is based on the experiment which took 5 years. In 52 plastic containers were planted four species wetland plants; two species of grasses (Calamagrostis canescens and Deschampsia cespitosa) and two species of sedges (Carex elata and Carex elongata). Three types of water regime were set up with: high, low and fluctuating water level, where the high and low level of water took turns after one year. One year before the data collection the strongest competitor Carex elata was cut out. For the evaluation of the role of water level (environmental stress) and removal of the dominant (competition) we selected two functional trait indicators: specific leaf area (SLA) and leaf dry matter content (LDMC). SLA is an indicator of resource strategies, competitiveness and efficiency of light photosynthesis. Species with high SLA are usually better competitors for light, but tolerate harder the environmental stress. LDMC reflects a plants investment in persistent leaf structures and therefore in nutrient retention. A significant effect of water regime on LDMC was observed in the species Deschampsia cespitosa that had higher average values of LDMC in dry water regime, which is indicating higher investment into persistent leaf structures. And the effect of the dominant removal on SLA, where the values of SLA in the containers without removed dominant were higher. Increased SLA implies increased intensity of competition for light. My diploma thesis supported that specific leaf area and leafdry matter content are important functional indicators different types of stress conditions in wetland communities. Keywords: Calamagrostis canescens; Carex elata; Carex elongata; Deschampsia cespitosa; koexistence rostlin; konkurence; LDMC; obsah sušiny v listech; SLA; specifická listová plocha; vodní stres dostupnost_czu
Přispívá vodní stres a mezidruhová konkurence k funkční konvergenci nebo divergenci vlastností mokřadních rostlin?

Práce je založena na experimentu trvajícím pět let. V 52 plastových nádobách byly pěstovány čtyři druhy mokřadních rostlin. Jednalo se o dva druhy trav (Calamagrostis canescens a Deschampsia ...

Műnichová, Radka; Douda, Jan; Alena, Alena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv doby lovu na výběr mikrohabitatu u jelena evropského v Doupovských horách
Křivan, Lukáš; Ježek, Miloš; Stanislav, Stanislav
2017 - Czech
V této diplomové práci se zabývám GPS telemetrií jelena evropského (Cervus elaphus) v prostředí Doupovských hor v území Vojenského újezdu Hradiště. V první části práce je řešen úvod do obecné problematiky preferencí a výskytu jelena evropského a dalších příbuzných kopytníků. Druhá část práce se zaměřuje na vlastní výzkum. Poziční data sledované laně Dorotky byla shromažďována v období 1.7. až 30. 3. 2014. Cílem práce bylo, zjistit, jestli má vliv doby lovu na mikrohabitatové preference laně jelena evropského a jestli je výběr stanovišť náhodný, nebo je ovlivněný vlastnostmi stanoviště. Výzkum probíhal z dat pořízených GPS obojkem a z dat, která vznikla laserovým leteckým skenováním povrchu (technologie LiDAR). Pro srovnání a zjištění preferencí laně, byla vytvořena síť náhodných srovnávacích bodů. Terénním průzkumem a technologií LiDAR byla zkoumána závislost průměrné maximální výšky vegetace v okolí pozic Dorotky na období roku a denní době. Data byla vyhodnocena ANOVOU pro neparametrické rozdělení dat (Kruskal-Wallisova) a v programu Microsoft Excel. Na každém stanovišti byly podrobně zjištěny informace o dané lokalitě včetně viditelností, výskytu mysliveckých zařízení a výškách porostu. Výsledky ukazují, že nejvyšší průměrná výška vegetace byla na stanovištích vyhledávaných laní během východu a dne. Nejnižší byla v noci a při západu. Laň preferovala v době lovu během dne husté křoviny a během noci otevřené prostory s většími rozhledovými vlastnostmi, kde aktivně hledala potravu. Nejvíce preferovaná viditelnost v době lovu a mimo lov byla východním směrem. Nejméně preferovaná viditelnost byla vždy západním směrem. Minimální výskyt mysliveckých zařízení je v době lovu během dne a východu, maximální v nočních hodinách. Toto chování bylo pravděpodobně způsobeno zvýšenou loveckou aktivitou. Výsledky práce mohou být využity v lesním hospodářství při ochraně lesa a při plánování mysliveckého managementu populací jelení zvěře. This master thesis is focused on GPS telemetry of red deer (Cercus elaphus) in the environment of the Doupov Mountains in the Military training Hradiště. In the first part of the thesis are solution of introduction to general issues preferences and the occurrence of red deer and other related ungulates. The second part of the thesis is focused on my own research. The Positional data monitored hind Dorothy was collected in the period 1. 7. 30. 3. 2014. The aim was to determine, if the time hunting have to influence to microhabitat preferences on the hind of red deer and if the selection of posts are accidental or is influenced by the characteristics of the post. The Research conducted of data inventory from GPS using collar and of data, which arised laser air scanning the surface (technology LiDAR). For comparison and finding the preferences of the hind was created the network accidental comparative points. Field exploration and LiDAR technology consider the dependence of the average height of vegetation around of Dorothy positions the period of the year and the time of day. Data was evaluated ANOVA for the non-parametric data distribution (Kruskal-Wallisova) and the program Microsoft Excel. At each station has been carefully identified information about the location including visibility of the hunting-game device and height of stand. The results indicate that the average height of the vegetation was at the stands searched by the hind of red deer during a sunrise and a day. The lowest was in night and at sunset. The hind of red deer prefer, in hunting time during the day, thick scrub and during the night more open spaces with larger views properties, where she actively looking for food. The most preferred visibility at the time of hunting and off time hunting was to the eastern direction. The most least preferred visibility was always to the western direction. Minimum presence of the hunting-game device is in the time of hunting during at the day and sunrise, maximum at night. This behavior was probably caused increased hunting activity. The results of the thesis may be used in forestry management, for forest protection and by planning of hunting management of the red deer populations. Keywords: VVP Hradiště; mikrohabitatové preference; GPS telemetrie; letecké laserové skenování; LiDAR; Cervus elaphus dostupnost_czu
Vliv doby lovu na výběr mikrohabitatu u jelena evropského v Doupovských horách

V této diplomové práci se zabývám GPS telemetrií jelena evropského (Cervus elaphus) v prostředí Doupovských hor v území Vojenského újezdu Hradiště. V první části práce je řešen úvod do obecné ...

Křivan, Lukáš; Ježek, Miloš; Stanislav, Stanislav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Insolvenční řízení z pohledu věřitele
Tlustá, Klára; Pikola, Pavel; Jaromír, Jaromír
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a přinesl novou právní úpravu úpadkového práva. Práce se zaměřuje na insolvenční řízení z pohledu věřitele, jakožto jednoho z hlavních procesních subjektů tohoto řízení. V první části práce jsou popsána teoretická východiska pro uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení, jelikož pro jejich úspěšné uspokojení v co nejvyšší možné míře je nezbytná dokonalá znalost zákona č. 182/2006 Sb. Neméně důležité je orientování se v prováděcích předpisech insolvenčního zákona. Ve druhé části práce je provedena analýza vstupních dat, která se zaměřuje na věřitele v insolvenčním řízení a uspokojování jejich přihlašovaných pohledávek s tím, že získaná data jsou statisticky zpracována a zhodnocena. This thesis discusses the Insolvency Act No. 182 / 2006 Coll. Insolvency and Its Resolution which came into force on January 1, 2008. This Act replaced Act no. 328/1991Coll., on Bankruptcy and Settlement and brought new legal adjusting of bankruptcy law. The thesis focuses on insolvency proceedings in point of view of creditor, as one of the main procedural subjects in the proceedings. The first part describes the theoretical basis for the application of claims of creditors in insolvency proceedings, because for their successful satisfaction is necessary to perfect understand of Act No. 182 / 2006 Coll. Equally important is the orientation in implementing regulations of Insolvency law. In the second part of thesis there is an analysis of input data with a focus on creditors in insolvency proceedings and the satisfaction creditors receivables. The obtain data are statistically processed and evaluated. Keywords: věřitel; dlužník; insolvenční řízení; úpadek; insolvenční správce; insolvenční soud; přihláška pohledávky; schůze věřitelů; věřitelský výbor; přezkumné jednání; zajištěný věřitel dostupnost_czu
Insolvenční řízení z pohledu věřitele

Diplomová práce pojednává o zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o ...

Tlustá, Klára; Pikola, Pavel; Jaromír, Jaromír
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Komunitní zahrady – revolta v městském veřejném prostoru
Šestáková, Eliška; Kunt, Miroslav; Miroslav, Miroslav
2017 - Czech
Souhrn Diplomová práce pojednává o tématu městských komunitních zahrad, které se v posledních letech i v České republice začínají prosazovat. Nejprve práce pojednává o potřebě kontaktu městského člověka s přírodním živlem. Načrtává stručnou historii a vývoj městského zahradničení v České republice. Předkládá konkrétní příklady současných komunitních zahrad v zahraničí i u nás, porovnává situaci komunitního zahradničení v Praze a ve Vídni a snaží se roztřídit různorodé spektrum městského zahradničení a komunitních zahrad. Ukazuje možné příčiny vzniku tohoto fenoménu, jeho cíle, funkce a přínosy. Význam diplomové práce spočívá v představení rozmanitého množství témat, která se v komunitních zahradách objevují. Mezi hlavními to jsou: regionální zásobování, rozmanitost pěstovaných odrůd, soběstačnost a udržitelnost, společné vlastnictví, sociální interakce, neformální vzdělávání, ochrana a podpora životního prostředí. Neméně důležitým důsledkem komunitních zahrad je schopnost přemýšlet nad souvislostmi a změna přístupu ke konzumnímu způsobu života. Potenciál komunitních zahrad v městském veřejném prostoru může obsahovat i možná řešení širokého okruhu lokálních i globálních problémů a výzev současné společnosti. K tomu všemu se zde rozvíjejí vztahy na všech možných úrovních. V neposlední řadě se diplomová práce zabývá tématem veřejného prostoru a jeho komunity. V rámci praktické části diplomové práce byl řešen projekt Komunitní zahrady Vidimova v Praze. Zahrada se nachází ve dvoře bývalé školky. Budova je v současnosti využívaná Úřadem městské části Prahy 11. Řešený prostor zahrady má necelých 3 800 m2. Zástavba zde má sídlištní charakter s hustou výstavbou převážně obytných panelových vícepodlažních budov. Návrh vycházel z rozborů územních vztahů, přírodních podmínek a ze zhodnocení současného stavu daného území a jeho komunity. Jedná se o stále rostoucí komunitu, v současnosti čítající přes 40 pravidelných členů. Tato zahrada má velký potenciál začlenit široký okruh uživatelů, ale především je nutné zapojit všechny dotčené subjekty do procesu rozhodování a utváření této zahrady. Summary The diploma thesis discusses a topic of urban community gardens, which are growing trend over recent years in the Czech Republic. First of all the thesis focus on the need of urban human contact for nature elements. It outlines a brief history and development of urban gardening in the Czech Republic. The literary section proceeds further with concrete examples of existing community gardens, both abroad and in our country, it compares the situation of community gardening in Prague and Vienna and it is trying to sort through a diverse range of urban gardening and community gardens. It shows possible causes of this phenomenon and its objectives, features and benefits. The significance of this thesis is to show a diverse range of topics that appear in community gardens. Among the main are the following: regional supply, diversity of cultivated varieties, self-sufficiency and sustainability, common ownership, social interaction, informal education, protection and promotion of the environment. Equally important consequence of community gardens is the ability to think about the context and the change in attitude towards consumerism. The potential of community gardens in urban public space can also contain possible solutions to a wide range of local and global issues and challenges of contemporary society. On top of that there are developing relationships at all possible levels. The literary section in the end mentions public space and community. The practical part of this thesis was dedicated to project, which focused on Community garden Vidimova in Prague. This garden is located in the courtyard of a former kindergarten. The building is currently used by the Municipality of Prague district 11. Designed space garden has nearly 3,800 square meters. Development here has the character of a settlement with dense construction mainly residential multi-storey panel buildings. The project proposal was based on analyses of regional relations, natural conditions and the evaluation of the current state of the territory and its community. It is an constantly growing community that now includes over 40 regular members. This garden has a great potential to incorporate a wider range of users, but above all it is necessary to involve all concerned subjects in decision-making and the creation of this garden. Keywords: Komunitní zahrady; Veřejný prostor; Zahradničení; Udržitelnost; Město; Praha dostupnost_czu
Komunitní zahrady – revolta v městském veřejném prostoru

Souhrn Diplomová práce pojednává o tématu městských komunitních zahrad, které se v posledních letech i v České republice začínají prosazovat. Nejprve práce pojednává o potřebě kontaktu městského ...

Šestáková, Eliška; Kunt, Miroslav; Miroslav, Miroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Projekt interiérové vertikální zahrady
Hrabětová, Jana; Vacek, Oldřich; David, David
2017 - Czech
Kvůli neustálému rozšiřování zastavěné plochy jsou vertikální zahrady ve světě krajinné architektury poměrně diskutovaným tématem. Vysoká poptávka vede specializované společnosti k neustálému vývoji nových technologií zabývajících se způsobem ozeleňování vertikálních ploch. Vzhledem ke ztíženým klimatickým podmínkám jsou v českém prostředí v současnosti upřednostňovány spíše interiérové vertikální zahrady nad exteriérovými. Interiérové vertikální zahrady nejsou pouze estetickým prvkem vnitřního prostředí, ale přináší i další pozitivní funkce. V současné době mnoho lidí pracujících v kancelářích trpí tzv. syndromem nemocných budov, jenž je způsoben nepříznivým mikroklimatem moderních staveb. Tento problém je možné řešit aplikací zeleně v interiéru, která zvyšuje vlhkost vzduchu, absorbuje prachové částice a pozitivně působí na lidskou psychiku. Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří interiérových vertikálních zahrad v prostoru Observatoře Žižkovské věže v Praze. Jednoduchý a čistý design interiéru vyhlídkového modulu televizní věže je vhodný pro umístění zelených stěn, které podtrhují atraktivitu daného prostoru. Cílem této studie je vytvoření jednotného konceptu designu vertikálních zahrad, s využitím odlišných technologií a sortimentu rostlin. V rámci projektu byly zhodnoceny faktory ovlivňující návrh interiérových zelených stěn, tedy světelné podmínky, teplota a vlhkost vzduchu, a technická infrastruktura. Na tyto analýzy navazuje samotný návrh interiérových vertikálních zahrad zahrnující současný stav prostoru, technické informace o vybraných systémech, osazovací plány a vizualizace. V moderním světě stále více lidí tráví většinu svého času v uzavřených prostorách. Vertikální zahrady představují jisté pojítko člověka s přírodou, a pro tuto vlastnost zaujímají důležitou pozici v současné architektuře. Přestože popularita vertikálních zahrad stále stoupá, náklady na jejich realizaci zůstávají poměrně vysoké. Vertical gardens are considered to be quite a recent topic in the world of landscape architecture. Companies are pushed to come up with new technologies regarding application of the vegetation on the vertical surfaces. Interior vertical gardens are more common in Czech Republic than the exterior vertical gardens because of the local climate. Interior vertical gardens are not just beautiful but they present a lot of other positive functions. Nowadays, a lot of people are suffering by the Sick Building Syndrome which is caused by bad microclimate of modern buildings. This problem can be solved by using indoor plants. Indoor plants improve air humidity and quality and have a positive psychological effect. The subject of this thesis is designing three interior vertical gardens in Observatory of the Zizkov tower in Prague. Simple and attractive design of the interior is underlined by the vertical gardens. Objective of the thesis is creating unifying theme of the vertical garden´s design but using different kind of technologies and plants. Analysis of factors important for creating interior vertical gardens, such as light conditions, temperature and air humidity and technical infrastructure, are part of the thesis. The project part of the thesis includes design of the interior vertical gardens, technical information about particular technologies which have been used, planting plans and visualizations owadays majority of people spend most of the time indoors. Interior vertical gardens connect people with nature. Because of that they are very important in the modern architecture. However, vertical gardens are still quite expensive which is considered to be their biggest downside. Keywords: moderní architektura; vertikální zahrada; veřejný prostor; interiér; pokojové rostliny dostupnost_czu
Projekt interiérové vertikální zahrady

Kvůli neustálému rozšiřování zastavěné plochy jsou vertikální zahrady ve světě krajinné architektury poměrně diskutovaným tématem. Vysoká poptávka vede specializované společnosti k neustálému vývoji ...

Hrabětová, Jana; Vacek, Oldřich; David, David
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Antimikrobiální aktivita konopného extraktu u patogenů způsobujících onemocnění kůže
Pařízek, Štěpán; Fraňková, Adéla; Klouček, Pavel
2017 - Czech
Choroby vyvolané mikroby jsou v celosvětovém měřítku příčinou morbidity a ohrožení zdraví lidí. Přes nesporný globální přínos antibiotik se lze v dnešní době stále častěji setkávat s výskytem infekcí způsobených bakteriemi rezistentními k antibiotikům. Lze to přisuzovat dlouhodobě zvýšené spotřebě antibiotik, ale především jejich nevhodným užíváním. Vývoj syntetických antibakteriálních léčiv v posledních desetiletích výrazně stagnuje, navíc tato antibiotika ničí v těle i pro člověka důležité bakterie. Tato skutečnost vyvolává silnou potřebu hledat přírodní léčebné prostředky s podobnými nebo lepšími antimikrobiálními vlastnostmi. Je známo, že mnoho rostlin produkuje široké spektrum sekundárních metabolitů s antimikrobiálními účinky, které různými mechanismy působí inhibičně na růst a reprodukci patogenních mikroorganismů. Z prozkoumaných rostlinných léčiv se jeví jako vhodná alternativa antibiotik konopí, které je lidmi již velmi dlouho využíváno při mnoha onemocněních. Tato práce se zaměřuje na antimikrobiální aktivitu extraktů ze šesti různých genotypů konopí. Extrakty s různým poměrem kanabinoidů byly testovány in-vitro mikrodiluční metodou na vybraných patogenech, způsobujících onemocnění kůže (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.). Výsledky potvrdily antimikrobiální aktivitu všech testovaných extraktů. Velmi dobrá minimální inhibiční koncentrace byla vyhodnocena zejména u Streptococcus spp. s koncentrací 4 ug/ml. Nejlepší výsledky proti všem patogenům vykazovaly extrakty NHS4, JB3 a CK3 s minimální inhibiční koncentrací v rozsahu od 4 do 16 ug/ml. Pouze extrakty CK2, N3 a JC1 se jevily jako neúčinné (MIC 512 ug/ml), protože u nich nemohla být vyhodnocena inhibiční koncentrace. Diseases caused by microbes are worldwide cause of morbidity and public health risks. Despite undisputed global benefits of antibiotics, the occurrence of infections caused by antibiotics-resistant bacteria becomes more frequent. This can be attributed to increased consumption of antibiotics in the long term, but also to their inappropriate use. Appart from that, progress in the field of synthetic antibacterial drugs research is dramatically stagnating in recent decades, plus the the antibiotics have bad effects to many bacteria types beneficial to human body. This generates a strong need to seek for natural remedies with similar or better antimicrobial effects. It is known that many plants produce a wide range of secondary metabolites with antimicrobial effects. Such metabilites inhibit growth and reproduction of pathogenic microorganisms by various mechanisms. From explored herbal medicines hemp, traditionally used to cure many diseases, appears to be a suitable alternative to antibiotics. This thesis focuses on the antimicrobial activity of extracts of six different cannabis genotypes. Extracts with different ratios of cannabinoids have been tested using in vitro microdilution method on selected pathogens, causing skin disease (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.). Results confirmed the antimicrobial activity of all tested extracts. Very good minimum inhibitory concentration was assessed mainly for Streptococcus spp. with a concentration of 4 ug/ml. Extracts NHS4, JB3 and CK3 showed best results against all pathogens, with minimal inhibitory concentrations in the range from 4 to 16 ug/ml. Only extracts of CK2, N3 and JC1 have proven ineffective (MIC 512 ug/ml), because they could not be evaluated by the inhibitory concentration. Keywords: antimikrobiální aktivita; konopný extrakt; léčebné konopí; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp. dostupnost_czu
Antimikrobiální aktivita konopného extraktu u patogenů způsobujících onemocnění kůže

Choroby vyvolané mikroby jsou v celosvětovém měřítku příčinou morbidity a ohrožení zdraví lidí. Přes nesporný globální přínos antibiotik se lze v dnešní době stále častěji setkávat s výskytem infekcí ...

Pařízek, Štěpán; Fraňková, Adéla; Klouček, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases