Number of found documents: 54229
Published from to

Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou
VESELKOVÁ, Karolína; VYHLÍDAL, Tomáš
2019 - Czech
Hlavním cílem práce je navržení a výroba inovativní sportovně kompenzační pomůcky k inline bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se mozkové obrny, sportu jedinců s tělesným postižením, kompenzačních pomůcek a inline bruslení. V praktické části je popis dvou vyrobených pomůcek od původní myšlenky přes výrobu až po jejich testování. První z nich - tříkolové odrážedlo, se ukázalo jako velmi nestabilní, a tedy nevhodné pro osoby s mozkovou obrnou. Druhá pomůcka - čtyřkolové odrážedlo, kterou testovali dva probandi s mozkovou obrnou, skutečně může spolužit k výuce bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. The main aim of the thesis is to design and implement innovative adapted equipment for inline skating for individuals with cerebral palsy. The theoretical part contains chapters: cerebral palsy, sports of individuals with physical disabilities, compensatory aids, inline skating. The practical part is a description of the two aids made from the original idea, through production to testing. The first one trike, which was very unstable for using for people with cerebral palsy. The second four-wheeled walking frame, which tested two probands with cerebral palsy, really can be used for teaching inline skating with individuals with cerebral palsy. Keywords: aplikované inline bruslení; tělesné postižení; sportovní pomůcka; aplikované pohybové aktivity; adapted inline skating; physical disability; sport equipment; adapted physical activity Available in digital repository of UPOL.
Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou

Hlavním cílem práce je navržení a výroba inovativní sportovně kompenzační pomůcky k inline bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se mozkové obrny, sportu ...

VESELKOVÁ, Karolína; VYHLÍDAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komunikácia s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva
JURÍKOVÁ, Martina; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka
2019 - Czech
Cieľom prehľadovej bakalárskej práce bola sumarizácia aktuálnych dohľadaných publikovaných poznatkov o komunikácii s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva. Prvý cieľ práce sa sústreďuje na charakteristiku afázie a jej prejavy, vplyv komunikácie s pacientmi s afáziou na zdravotnú starostlivosť a kvalitu ich života a taktiež popisuje stav komunikácie medzi všeobecnými sestrami a pacientmi s afáziou v praxi. Druhý cieľ sa zameriava na stratégie, ktoré podporujú komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi s afáziou a taktiež na vzdelávacie programy zdravotníckych pracovníkov, vrátane všeobecných sestier, ako komunikačných partnerov pacientov trpiacich afáziou. Rešeršná činnosť bola vykonaná pomocou elektronických databáz Ebsco, PubMed, Ovid, ScienceDirect. The aim of the review bachelor thesis was to summarize the current published findings on communication with patients with poststroke aphasia in the context of nursing. The first aim of the thesis is to focus on the characteristics of aphasia and its manifestations, the impact of communication with patients with aphasia on health care and quality of their life and also describes the state of communication between nurses and patients with aphasia in practice. The second objective focuses on strategies that promote communication between health professionals and patients with aphasia, as well as training programs for health professionals, including nurses, as communication partners for patients with aphasia. The search activity was performed using electronic databases Ebsco, PubMed, Ovid, ScienceDirect. Keywords: afázia; cievna mozgová príhoda; komunikácia; ošetrovateľstvo; pacient; komunikačné stratégie; aphasia; post stroke; communication; nursing; patient; communication strategies Available in digital repository of UPOL.
Komunikácia s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva

Cieľom prehľadovej bakalárskej práce bola sumarizácia aktuálnych dohľadaných publikovaných poznatkov o komunikácii s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva. Prvý ...

JURÍKOVÁ, Martina; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Organizační kultura
KŘEHLÍKOVÁ, Kateřina; DOČEKAL, Vít
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje organizační kultuře. Zaměřuje se na prvky organizační kultury. Jedná se o případovou studii, jejímž cílem je popis organizační kultury v organizaci XY. Identifikuje jednotlivé prvky organizační kultury a popisuje tyto prvky v konkrétní organizaci XY. This bachelor thesis deals with organizational culture. It focuses on elements of organizational culture. This is a case study to describe the organizational culture in organization XY. This bachelor thesis identifies the elements of organizational culture and describes these elements in a certain organization XY Keywords: Organizační kultura; prvky organizační kultury; základní přesvědčení; hodnoty; normy; postoje; artefakty; Organizational culture; elements of organizational culture; basic assumption; values; norms; attitudes; artefacts Available in digital repository of UPOL.
Organizační kultura

Tato bakalářská práce se věnuje organizační kultuře. Zaměřuje se na prvky organizační kultury. Jedná se o případovou studii, jejímž cílem je popis organizační kultury v organizaci XY. Identifikuje ...

KŘEHLÍKOVÁ, Kateřina; DOČEKAL, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Segmentální analýza tělesného složení u dětí mladšího školního věku
BŘEZÍKOVÁ, Lucie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Keywords: Dívky; chlapci; frakcionace tělesné hmotnosti; celková tělesná voda; intracelulární voda; extracelulární voda; bioelektrická impedance; kosterní svalstvo; tukuprostá hmota.; Girls; boys; body weight fractionation; total body water; intracellular water; extracellular water; bioelectric impedance; skeletal muscle mass; fat free mass. Available in digital repository of UPOL.
Segmentální analýza tělesného složení u dětí mladšího školního věku

BŘEZÍKOVÁ, Lucie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metodika nácviku základních prvků pole dance
KRŇÁVKOVÁ, Pavla; POLÁKOVÁ, Martina
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá základní metodickou řadou pole dance. Při zpracování práce bylo užito metody analýzy zdrojů. Výsledkem práce je vytvoření základní metodické řady pole dance pro jednotlivé úrovně obtížnosti, vysvětlit metodiku nácviku a správnou techniku k provedení prvků. Závěr poukazuje na problematiku spojenou s tvorbou základní metodické řady. The bachelor thesis deals with the basic methodical field of pole dance. The method of resource analysis was used in the work. The result of this work is to create basic methodical field of pole dance for particular levels of difficulty, explain methodology of training and correct technique for performing elements. The conclusion points to problems connected with the creation of the basic methodical series. Keywords: pole dance; prvky pole dance; mallakhamb; čínský cirkus; tanec; pole fitness; pole sport; mistrovství pole dance; pole dance; elements pole dance; mallakhamb; chinese circus; dance; pole fitness; pole sports;champioship pole dance Available in digital repository of UPOL.
Metodika nácviku základních prvků pole dance

Bakalářská práce se zabývá základní metodickou řadou pole dance. Při zpracování práce bylo užito metody analýzy zdrojů. Výsledkem práce je vytvoření základní metodické řady pole dance pro jednotlivé ...

KRŇÁVKOVÁ, Pavla; POLÁKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.
FIALA, Lubomír; SIGMUND, Erik
2019 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit jaké ukazatele životního stylu rodin (počet kroků (PK), čas strávený u obrazovky (ST), úroveň tělesné hmotnosti, aktivní účast v organizované volnočasové aktivitě (OVPA)), podporují u dětí s nadváhou/obezitou a normostenických dětí docílit doporučení denního PK. Dále zjistit vztahy mezi dětmi a rodiči s ohledem na pohybovou aktivitu (PA), účasti v OVPA, věk a pohlaví dětí. K monitorování byl použit pedometr Yamax SW 200. Finální výzkumný soubor tvořilo (n = 185) rodin s předškolními dětmi a (n = 649) rodin se školními dětmi. The main goal of the thesis was found out what indicators of family lifestyle (step count (SC), screen time (ST), weight status, active participation in organized leisure-time physical activity (OPA)) are supporting to achive recommended daily SC at overweight/obese children and normal weight children. Another goal was to find out relations between children and parents considering to physical aktivity (PA), partocipation in OPA, children´s age and sex. For monitoring was used pedometer Yamax SW 200. The final research set contains (n = 185) families with pre-school children and (n = 649) families with school children. Keywords: Počet kroků; organizovaná volnočasová pohybová aktivita; předškoláci; školní děti; nadváha a obezita; krokoměr.; Step counts; organized leisure-time physical aktivity; preschool children; school-aged children; overweight and obesity; pedometer. Available in digital repository of UPOL.
Vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit jaké ukazatele životního stylu rodin (počet kroků (PK), čas strávený u obrazovky (ST), úroveň tělesné hmotnosti, aktivní účast v organizované volnočasové ...

FIALA, Lubomír; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti izokinetického testování ramenních svalů
ŘEŘUCHOVÁ, Šárka; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvořit návrhy testovacích protokolů diagnostikujících svalovou sílu ramenních kloubů ve vybraných kinetických pohybech na IsoMed 2000 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Zpracování práce bylo založeno na analýze vědeckých serverů, odborných článků a knih zabývajících se studiem izokinetické diagnostiky ramenního kloubu, jejíž výsledky jsou syntetizovány do přehledných kapitol. Hlavní část výsledků obsahuje porovnání metodik testování kinetických pohybů ramenního kloubu. Ze syntetizovaných poznatků jsou sestaveny testové protokoly, které mohou být využity k budoucímu měření na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. The aim of this bachelor thesis is to create proposals for testing protocols diagnosing muscle strength of shoulder joints in selected kinetic movements for IsoMed 2000 at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. This paper was based on the analysis of scientific servers, scientific articles and books dealing with the study of isokinetic diagnostics of the shoulder joint, the results of which are synthesized into well-arranged chapters. The main part of the results is a comparison of the methods of testing the kinetic movements of the shoulder joint. Test protocols, which can be used for future measurements at the Faculty of Physical Culture of Palacký University, are compiled from synthesized knowledge. Keywords: izokinetická dynamometrie; glenohumeralní kloub; sval; rameno; izokinetika; testovací protokol; isokinetic dynamometry; glenohumeral joint; muscle shoulder; isokinetics; test protocol Available in digital repository of UPOL.
Možnosti izokinetického testování ramenních svalů

Cílem bakalářské práce je vytvořit návrhy testovacích protokolů diagnostikujících svalovou sílu ramenních kloubů ve vybraných kinetických pohybech na IsoMed 2000 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. ...

ŘEŘUCHOVÁ, Šárka; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití fyziotréninku u mladých tenistů
POSPÍŠIL, Jan; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možností využití fyziotréninku u mladých hráčů tenisu. Nalezneme zde informace o fyzických nárocích, které tenis přináší i o tréninku dětí. Hlavním cílem bylo analyzovat hluboký stabilizační systém a navrhnout zásobník cviků. Na základě testové baterie, která obsahovala 5 testů, bylo vyšetřeno 20 mladých tenistů. Hlavním zjištěním práce je, že kvalita funkce svalové souhry dolní části trupu u dětí hrajících tenis není optimální. Objevují se zde kompenzační mechanismy a asymetrické zapojení svalstva podílejícího se na stabilitě zkoumané oblasti. Hluboký stabilizační systém není připraven na zátěž, kterou tenis přináší. The bachelor thesis deals with the use of physiotraining in young tennis players. Here you can find information about the physical demands, whichtennis brings and about children training. The main goal was to analyze the deep stabilization system and design a stack of exercises. On the basic of the test batteries containing 5 test, 20 young tennis playes were examined. The main finding of the work is that the qualityof the muscular interplay of the lower torso in children playing tennis is not optimal. There are compensatory mechanism and asymmetric muscle involvement, wchich participate in stability of the examined area. The deep stabilization systém is not ready for the tennis load. Keywords: Klíčová slova: fyziotrénink; tenis; hluboký stabilizační systém; trénink; trénink mládeže; physiotraining; tennis; deep stabilization system; training; youth training Available in digital repository of UPOL.
Využití fyziotréninku u mladých tenistů

Bakalářská práce se zabývá možností využití fyziotréninku u mladých hráčů tenisu. Nalezneme zde informace o fyzických nárocích, které tenis přináší i o tréninku dětí. Hlavním cílem bylo analyzovat ...

POSPÍŠIL, Jan; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rešerše odborné literatury zabývající se přípravou plavců se zaměřením na sprinterské disciplíny
HÁJKOVÁ, Marie; VIKTORJENÍK, Dušan; DUB, Jiří
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší odborné literatury zaměřující se přípravou plavců, kteří se specializují na sprinterské disciplíny. Snaží se nastínit teorii plaveckého sprintu a tréninkových plaveckých metod. Nejprve se věnuje základním poznatkům plavání, poté pracuje s články z databází zaměřující se na plavce krátkých disciplín. This bachelor thesis focuses on a research of professional literature targeted on training of swimmers of sprinter disciplines. It gives an overview of theory of sprint discipline and other training methods. It summarises the main facts as well as professional articles related to swimmers of short disciplines. Keywords: plavání; plavecké způsoby; dospívající plavci; plavci na krátké vzdálenosti; plavecký sprint; swimming; swimming styles; adolescent swimmers; short distance swimmers; sprint discipline Available in digital repository of UPOL.
Rešerše odborné literatury zabývající se přípravou plavců se zaměřením na sprinterské disciplíny

Tato bakalářská práce se zabývá rešerší odborné literatury zaměřující se přípravou plavců, kteří se specializují na sprinterské disciplíny. Snaží se nastínit teorii plaveckého sprintu a tréninkových ...

HÁJKOVÁ, Marie; VIKTORJENÍK, Dušan; DUB, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Československé ruční palné zbraně od historie po současnost a jejich využití Vězeňskou službou České republiky
URBÁŠEK, Martin; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj ručních palných zbraní v České republice a jejich využití v rámci Vězeňské služby České republiky. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji a historii pistolí, samopalů i útočných pušek české výroby, českému zbrojnímu průmyslu i vývozu českých zbraní a český konstruktérům, typům českých zbraní ve výzbroji Vězeňské služby České republiky a jejich využití v rámci v rámci výkonu služby. Bachelor thesis is focused on a history and development of hand firearms in Czech Republic. In each chapter i will pay attention to the evolution and history of pistols, submachine guns and assault rifles made in Czech Republic, weapon industry, export of Czech guns and czech weapon designers, types of czech weapon used by Czech prison service and their usage in specific occassions within the prison service. Keywords: pistole; samopal; puška; vězeňská služba; eskorta.; pistol; submachine gun; assault rifle; prison service; escort. Available in digital repository of UPOL.
Československé ruční palné zbraně od historie po současnost a jejich využití Vězeňskou službou České republiky

Bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj ručních palných zbraní v České republice a jejich využití v rámci Vězeňské služby České republiky. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji a ...

URBÁŠEK, Martin; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases