Number of found documents: 27130
Published from to

Analýza e-shopu PattiStudio.cz
Javorová, Jana; Batani, Hana; Kubíčková, Miloslava
2015 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu internetového obchodu PattiStudio.cz. V teoretické části budou zpracovány literární zdroje, týkající se marketingu a marketingové komunikace, se zaměřením na specifika internetového prostředí. V praktické části bude analýzována stávající situace e-shopu a jeho marketingové a komunikační aktivity. Bude zpracována analýza konkurenčních firem a analýza zákazníků e-shopu a jejich nákupního chování. Na základě zjištěných faktů budou navržena vhodná opatření vedoucí ke zvýšení ekonomické aktivity e-shopu a zlepšení komunikace s jeho zákazníky. Rovněž budou vypracovány návrhy nových aktivit pro podporu dalšího rozvoje e-shopu. Keywords: marketingové cíle; marketingové strategie; situační analýza; SWOT analýza; komunikační plán; propagace; marketing aims; marketing strategy; situation analysis; SWOT analysis; communication plan; promotion Available in digital repository of UTB.
Analýza e-shopu PattiStudio.cz

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu internetového obchodu PattiStudio.cz. V teoretické části budou zpracovány literární zdroje, týkající se marketingu a marketingové komunikace, se zaměřením na ...

Javorová, Jana; Batani, Hana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o.
Nešporová, Kateřina; Kubíčková, Miloslava; Brišová, Hana
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V první části jsou vymezeny marketingové pojmy související s příslušnou problematikou uvedení nového výrobku na trh. Druhá, praktická část, aplikuje teoretické poznatky do praxe a je rozdělena do několika kapitol. Nejdříve je představena společnost VITAR, s.r.o. a marketingový mix nového výrobku. Poté je uvedena marketingová strategie a jsou sestaveny komplexní marketingové analýzy. Jako první je uveden Porterův model pěti sil, následuje analýza konkurence, poté PESTE analýza a práci zakončuje SWOT analýza. Nedílnou součástí práce jsou návrhy a doporučení pro uvedení nového výrobku na trh. Keywords: nový výrobek; marketingový mix; Porterův model pěti sil; SWOT analýza; PEST analýza; doplňky stravy; New Product; Marketing Mix; Porter's Five Forces Model; SWOT Analysis; PEST Analysis; Food Supplements Available in digital repository of UTB.
Uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá problematikou uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V první části jsou vymezeny marketingové ...

Nešporová, Kateřina; Kubíčková, Miloslava; Brišová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Průzkum potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o.
Šohaj, David; Berka, Lubomír; Kubíčková, Miloslava
2015 - Czech
Cílem této práce bude zpracování průzkumu potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o. Tento segment zahrnuje plastové součásti pro kancelářskou techniku; od přesných dílů pro kopírovací zařízení až po součástky nejrůznějších pořadačů papíru. Práce bude rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude zabývat jednotlivými systémy a nástroji pro práci s potenciálními odběrateli a jejich třídění. Zaměří se na společnosti operující na území Evropy. Praktická část pak bude aplikovat teoretické poznatky do praxe. Bude tvořena popisem současné situace společnosti v daném odvětví a plány pro budoucnost. Následně bude zpracována databáze potenciálních klientů dle příslušných kritérií. Hlavním cílem práce bude ukázat nové příležitosti pro společnost a směr, kterým by se mohla v tomto segmentu ubírat. Keywords: Průzkum; trh B2B; kancelářská technika; plastové díly; ozubená kola; veletrhy; Research; B2B market; office equipment; plastic components; gears; fairs Available in digital repository of UTB.
Průzkum potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o.

Cílem této práce bude zpracování průzkumu potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o. Tento segment zahrnuje plastové součásti pro kancelářskou techniku; od přesných ...

Šohaj, David; Berka, Lubomír; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Problematika ekonomické situace Základní školy Vsetín, Sychrov 97
Šerá, Iveta; Molek, Michal; Brázdilová, Petra
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá popisem organizační struktury a finanční analýzou příspěvkové organizace Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Práce je zpracována na základě účetních výkazů za období 20102014 a člení se na dvě části. V teoretické části je popsán neziskový sektor, příspěvková organizace a její fondy a metody finanční analýzy. Praktická část se zabývá charakteristikou sledované organizace. Dále je zde pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy zkoumána problematika ekonomické situace vybrané instituce. Dle těchto výsledků je navrhnuto řešení, jak má tato škola lépe hospodařit se svými peněžními prostředky. Keywords: Neziskový sektor; příspěvková organizace; základní školy; finanční analýza; Non-profit sector; allowance organization; elementary school; financial analysis Available in digital repository of UTB.
Problematika ekonomické situace Základní školy Vsetín, Sychrov 97

Tato bakalářská práce se zabývá popisem organizační struktury a finanční analýzou příspěvkové organizace Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Práce je zpracována na základě účetních výkazů za období ...

Šerá, Iveta; Molek, Michal; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Hodnocení finanční situace společnosti PARTR s.r.o.
Štěpánová, Eva; Brázdilová, Petra; Heczková, Eva
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se bude zabývat finanční analýzou společnosti PARTR spol. s r.o. Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude řešit finanční analýzu teoreticky, budou zde rozebrány a popsány ukazatele finanční analýzy, uživatelé a členění finanční analýzy. Další částí bude popsáno krátkodobé finanční plánování, které je součástí BP. Praktická část bude rozdělena do více kapitol mezi, které bude patřit charakteristika společnosti PARTR spol. s r.o., stručná finanční analýza v letech 2005 až 2011. Poté budou důkladněji rozebrány roky 2012, 2013 a 2014. V závěru práce bude srovnání společnosti s její konkurenční společností a navržení krátkodobého finančního plánu. Keywords: Finanční analýza; ukazatele finanční analýzy; hospodářský vývoj; horizontální a vertikální analýza; finanční plán; Financial analysis; financial analysis indicators; economic development; horizontal analysis; vertical analysis; financial plan Available in digital repository of UTB.
Hodnocení finanční situace společnosti PARTR s.r.o.

Tato bakalářská práce se bude zabývat finanční analýzou společnosti PARTR spol. s r.o. Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude řešit finanční ...

Štěpánová, Eva; Brázdilová, Petra; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011 - 2014
Vaškůjová, Klára; Heczková, Eva; Brázdilová, Petra
2015 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011-2014. Cílem práce je zjistit a vyhodnotit, jak obec Kaňovice hospodaří ve sledovaných letech. První část práce je věnována teorii, která se týká této problematiky. Jsou zde charakterizovány pojmy, jako je obec, rozpočet a rozpočtová skladba. Praktická část se nejprve zabývá charakteristikou obce Kaňovice a její demografickou strukturou. Poté jsou analyzovány příjmy a výdaje dle druhového i odvětvového třídění, a je také provedena analýza financování obce. V závěru praktické části je vyhodnoceno hospodaření obce, a jsou doporučeny návrhy na zlepšení hospodaření obce Kaňovice. Keywords: samospráva; rozpočet obce; obec Kaňovice; příjmy obce; výdaje obce; self-management; municipal budget; municipality of Kanovice; municipality revenues; municipality expenses Available in digital repository of UTB.
Zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011 - 2014

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení hospodaření obce Kaňovice v letech 2011-2014. Cílem práce je zjistit a vyhodnotit, jak obec Kaňovice hospodaří ve sledovaných letech. První část ...

Vaškůjová, Klára; Heczková, Eva; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Komunikační plán pro C-firmy Europe S.E
Köglerová, Kristína; Kubíčková, Miloslava; Vorlová, Růžena
2015 - Czech
Cílem práce je sestavit komunikační plán pro společnost C-firmy Europe S.E. Hlavní náplní této firmy je poskytování služeb spojených se založením a prodejem obchodních společností. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou popsány teoretické informace z oblasti marketingové komunikaci, komunikačního mixu a popsány hlavní části komunikačního mixu - reklama, přímý marketing, podpora prodeje, public relations a osobní prodej. V druhé části je charakterizována firma, její služby a sestaven komunikační plán. Keywords: Marketingová komunikace; cíle komunikace; komunikační plán; reklama; podpora prodeje; přímý marketing; public relations; osobní prodej; Marketing communication; aims of the communication; communication plan; advertising; sales promotion; direct marketing; personal selling Available in digital repository of UTB.
Komunikační plán pro C-firmy Europe S.E

Cílem práce je sestavit komunikační plán pro společnost C-firmy Europe S.E. Hlavní náplní této firmy je poskytování služeb spojených se založením a prodejem obchodních společností. Práce je rozdělena ...

Köglerová, Kristína; Kubíčková, Miloslava; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.
Juráňová, Ivana; Bočkayová, Michaela; Kubíčková, Miloslava
2015 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový plán, který je nezbytný pro chod a řízení každé společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části budou zpracovány informace týkající se marketingového plánování z dostupných literárních zdrojů. Ve druhé praktické části bude zpracována situační analýza současné situace společnosti, analýza zákazníků, partnerů a konkurence. Bude zhodnocen současný stav marketingového plánování firmy a na základě zjištěných údajů bude sestaven marketingový plán a doporučeny kroky pro následující období. Keywords: marketingový plán; situační analýza; SWOT analýza; marketingový mix; marketingové cíle; marketingové strategie; marketing plan; situation analysis; SWOT analysis; marketing mix; marketing aims; marketing strategies Available in digital repository of UTB.
Marketingový plán společnosti SVIT Machinery s.r.o.

Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový plán, který je nezbytný pro chod a řízení každé společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části budou zpracovány informace týkající ...

Juráňová, Ivana; Bočkayová, Michaela; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza stávající situace komunikačního mixu firmy Epos spol. s r.o. s cílem zefektivnění
Kučerová, Michaela; Šilhánová, Jana; Kubíčková, Miloslava
2015 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zdokonalení komunikačního plánu firmy EPOS spol. s r.o. a sestavení jednotlivých doporučení pro zefektivnění komunikace se zákazníky. Práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První část se bude zabývat teoretickými poznatky, které budou aplikovány v praktické části. Praktická část bude tvořena popisem stávající situace firmy EPOS spol. s r.o., která se specializuje na zpracování a potisk papíru do rolí, formulářů, lístků a prodej ostatního papírenského zboží. Následně bude zpracován stávající komunikační mix firmy. Pro snazší pochopení bude vypracována SWOT analýza. Předpokládaným závěrem je navržení nových, efektivnějších řešení komunikace se zákazníky a zkvalitnění jejich informovanosti. Keywords: Komunikační mix; webové stránky; webové bannery; SWOT analýza; reklama; Communication mix; websites; web banners; SWOT analysis; advertising Available in digital repository of UTB.
Analýza stávající situace komunikačního mixu firmy Epos spol. s r.o. s cílem zefektivnění

Cílem této bakalářské práce je zdokonalení komunikačního plánu firmy EPOS spol. s r.o. a sestavení jednotlivých doporučení pro zefektivnění komunikace se zákazníky. Práce bude rozdělena do dvou ...

Kučerová, Michaela; Šilhánová, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny
Grmanová, Lenka; Tvarůžková, Jana; Brišová, Hana
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá, vytvořením vyhovujícího komunikačního plánu pro hotel Adamantino. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na oblast teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je objasnění teoretických pojmů, kde je každá jednotlivá část komunikačního mixu detailně rozebrána. Práce vysvětluje dílčí náležitosti komunikačního plánu. Praktická část této práce je nejprve věnována základní charakteristice hotelu a jeho organizační struktuře. Dále je vymezena cílová skupina a také zhodnoceny současné a plánované aktivity hotelu. V praktické části této práce je obsažena analýza mezoprostředí konkurence a také SWOT analýza. Hlavním cílem práce je navržení konkrétního komunikačního plánu a jeho realizace v uvedeném hotelu. Keywords: Marketingová komunikace; komunikační plán; komunikační mix; SWOT analýza; cílová skupina; Marketing communication; communication plan; communication mix; SWOT analysis; target group Available in digital repository of UTB.
Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny

Tato bakalářská práce se zabývá, vytvořením vyhovujícího komunikačního plánu pro hotel Adamantino. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na oblast teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části ...

Grmanová, Lenka; Tvarůžková, Jana; Brišová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases