Number of found documents: 217471
Published from to

Osobní příprava seniorů na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu systému sociální pomoci
TESAŘOVÁ, Dagmar; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Diplomová práce je věnovaná seniorům. Senioři jsou významnou cílovou skupinou sociální práce, která v důsledku očekávaných demografických změn české populace, bude nabývat na významu. Počet seniorů v populaci se zvyšuje v poměrném zastoupení i v absolutních číslech. Tato práce se věnuje mladým seniorům v kohortě 63-73 let a zkoumá jejich osobní přípravu na stáří. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak se senioři připravovali a připravují na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu současného systému sociální pomoci? K zodpovězení výzkumné otázky byly stanoveny tyto dílčí cíle: 1. Zjistit, jak senioři prožívají své stáří. 2. Zjistit, zda se orientují v současném systému sociální pomoci ČR. 3. Zjistit, zda se mají na koho obrátit v souvislosti s potenciálně klesající soběstačností. Na základě analýzy odborné literatury a pramenů jsem zpracovala teoretická a další konceptuální východiska pro empirickou část. Pro realizaci výzkumného projektu byla zvolena kvalitativního výzkumná strategie a provedeny kvalitativní rozhovory s mladými seniory. The thesis is devoted to seniors. Seniors are an important target group of social work, which will gain in importance as a result of expected demographic changes in the Czech population. The number of seniors in the population increases in proportional representation even in absolute numbers. This work deals with young seniors in a cohort of 63-73 years and examines their personal preparation for old age. The aim of the research was to find out how seniors were preparing and preparing for potentially declining self-sufficiency in the context of the current social assistance system? To answer the research question, the following sub-goals have been set: 1. To find out how seniors experience their old age. 2. To find out whether they are familiar with the current system of social assistance in the Czech Republic. 3. To find out who to contact with potentially declining self-sufficiency. Based on the analysis of literature and sources, I have elaborated theoretical and other conceptual bases for the empirical part. A qualitative research strategy was chosen to carry out the research project and qualitative interviews with young seniors were conducted. Keywords: senioři; mladí senioři; příprava na stáří; konečnost; systém sociální pomoci ČR; aktivní stárnutí; umění stárnout; koordinátor péče pro seniory; seniors; young old seniors; preparation for old age; finality; system of social assistance in the Czech Republic; active aging; the art of aging; senior care coordinator Available in digital repository of UPOL.
Osobní příprava seniorů na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu systému sociální pomoci

Diplomová práce je věnovaná seniorům. Senioři jsou významnou cílovou skupinou sociální práce, která v důsledku očekávaných demografických změn české populace, bude nabývat na významu. Počet seniorů v ...

TESAŘOVÁ, Dagmar; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Financování regionů v rámci regionální politiky EU
NETOLICKÁ, Pavla; MATOUŠEK, Pavel; ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Financování regionů v rámci regionální politiky EU je uskutečňováno na základě šestiletých programových obdobích, která stanoví konkrétní pravidla pro získávání finančních prostředků. Tato práce se zabývá porovnáním programových období probíhajících v letech 2007-2013 a 2014-2020 a zhodnocením změn, které proběhly v souvislosti s pokusem o zvýšení efektivity regionální politiky. První část pojednává o historickém vývoji strukturální politiky. V další etapě práce charakterizuje obě programová období v oblastech programových dokumentů, cílů, financování, fondů a efektivity. Závěrečná část pak srovnává tyto oblasti, hodnotí změny v období 2014-2020 a uvádí úvahy de lege ferenda. The financing of regions within the EU regional policy is based on six-year programming periods which determine specific rules for fund raising. This thesis deals with the comparison of the programming periods running in 2007-2013 and 2014-2020 and the evaluation of the changes that took place in connection with the attempt to increase the effectiveness of the regional policy. The first part discusses the historical development of the structural policy. Next phase of the thesis characterizes both programming periods in the areas of program documents, aims, financing, funds, and efficiency. The final part then compares these areas, evaluates the changes in the period 2014-2020 and presents considerations de lege ferenda. Keywords: Regionální politika EU; Evropská unie; regiony; financování; programové období; Regional policy of the EU; European Union; regions; financing; programming period Available in digital repository of UPOL.
Financování regionů v rámci regionální politiky EU

Financování regionů v rámci regionální politiky EU je uskutečňováno na základě šestiletých programových obdobích, která stanoví konkrétní pravidla pro získávání finančních prostředků. Tato práce se ...

NETOLICKÁ, Pavla; MATOUŠEK, Pavel; ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Právní regulace činnosti bank
HRČEK, Jakub; MATOUŠEK, Pavel; KOHAJDA, Michael
2019 - Czech
Ve své diplomové práci jsme se nejprve zabýval obecnými teoretickými východisky bankovního sektoru, důvody a způsoby jeho regulace. Dále jsem shrnul podmínky vstupu bank na bankovní trh v České republice. Ze základních povinností bank, které musí dodržovat, jsem se nejprve věnoval kapitálovým požadavkům. Tyto požadavky jsou na banky kladeny několika právními předpisy jak na národní tak evropské úrovni, díky čemuž jsou tyto podmínky nepřehledné. Z těchto důvodu jsem je přehledně uspořádal. Druhou povinností bank, které jsem se věnoval, byla přiměřenost likvidity rovněž podle národní i evropské úpravy. Cílem mé práce bylo tyto požadavky uspořádat a vytvořit ucelený přehled těchto požadavků, a to ve světle aktuální právní úpravy. In my diploma thesis I've dealt with general theoretical basis of the banking sector and with methods and reasons of regulation. Further I have summarized conditions that banks have to fulfil to enter the banking market of the Czech Republic. In addition, I've dealt with the basic bank duties. Firstly, I've dealt with capital requirements, which are required by national and European legislation, for this reason they are confusing. In reason to make these requirements clearer, I have organized them properly. Secondly I have dealt with a liquidity requirements, that are also required by both national and European legislation. The aim of my diploma thesis was to sort these requirements clearly under current legislation. Keywords: Regulace; Bankovnictví; Bankovní licence; Kapitálová přiměřenost; Přiměřenost likvidity; Basel III; Regulation; Banking; Banking license; Capital adequacy; Adequacy of liquidity; Basel III Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace činnosti bank

Ve své diplomové práci jsme se nejprve zabýval obecnými teoretickými východisky bankovního sektoru, důvody a způsoby jeho regulace. Dále jsem shrnul podmínky vstupu bank na bankovní trh v České ...

HRČEK, Jakub; MATOUŠEK, Pavel; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Krytá jízdárna a ustájení koní – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Tereza Šimůnková; Petráň Miroslav
2019 -
Předmětem této diplomové práce je návrh kryté jezdecké haly volnočasového areálu Čihadla na Praze 14. Hlavním podkladem je komplexní urbanistické řešení tohoto území, které bylo zpracováno v rámci přediplomího projektu v zimním semestru 2018/2019, které bylo v diplomové práci zachováno. Jezdecký areál se nachází u rybníku Martiňák na východní straně areálu Čihadla. V součastné době je zde rekreační park u Čeňku, který nabízí volnočasové vyžití. Je zde vybudováno dětské hřiště s atrakcemi a in-line dráha. Z urbanistické koncepce je zde navržena rekreační zóna, která zahrnuje dětský park, jezdecký klub a skautský tábor. Tyto dvě nově navržené budovy maximálně reaguji na charakter současné krajiny. Řešená plocha je mírně svažitá směrem k rybníku a nově navrhované objekty jsou zasazeny částečně do terénu. Díky tomu zamezíme úbytku zelených ploch nahrazením vegetační střechy. Jezdecký areál bude lákadlo pro lidi v každém ročním období. Během provozu olympijských parků zde budou probíhat ukázky olympijských disciplín v jezdectví - Parkurové skákání, drezura a jezdecká všestrannost. Za nepříznivé počasí bude možné využívat nově vybudovanou jezdeckou halu, která bude přizpůsobena nejen pro klub, ale i pro diváckou veřejnost. Mimo dobu olympijských parků zde bude jezdecká škola a krytá jízdárna bude moct být multifunkčně využita i pro jiné dočasné účely. Budou zde probíhat dětské tábory s koňmi, školení jezdců a trenérů, trenérské zkoušky apod... K ubytování zde bude sloužit nově navržený skautský tábor.The subject of this diploma thesis is the design of the indoor riding hall situated in the area Cihadla in Prague 14. This proposal is set in a complex urban design of this area, which was elaborated as part of a prediploma project in the winter semester 2018/2019, which was preserved in the thesis. The riding area is located by the Martinak pond on the eastern side of the Cihadla complex. Currently, there is a recreational park called Cenek, which offers leisure activities. There is a playground with attractions and an in-line track. From the view of urban conception there is designed a recreational zone, which includes a children's park, a riding club and a scout camp. Two newly designed buildings, indoor riding hall and accomodation part, respond to the character of the contemporary landscape. The area is slightly sloping towards the pond and the newly designed buildings are partially set in the field. This will prevent the loss of green areas by replacing the vegetation roof. The riding area will attract people in every season. During the event of the Olympic Parks, there will be exhibitions of Olympic disciplines in horse riding - show jumping, dressage and equestrian versatility. In bad weather it will be possible to use the newly built riding hall, which will be adapted not only for the club, but also for the public. Outside the time of holding the Olympic Parks, there will be a riding school and the indoor riding hall will be used for other temporary purposes. There will be children's camps with horses, training of riders and coaches, coaching exams, etc ... The newly designed scout camp will serve for accommodation. Keywords: kůň; jízdárna; jezdectví; ustájení koní; horse; riding hall; equestrian club; horse stabling Available at various departments of the ČVUT.
Krytá jízdárna a ustájení koní – Čihadla, Praha 14

Předmětem této diplomové práce je návrh kryté jezdecké haly volnočasového areálu Čihadla na Praze 14. Hlavním podkladem je komplexní urbanistické řešení tohoto území, které bylo zpracováno v rámci ...

Kopřiva Miloš; Tereza Šimůnková; Petráň Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Petr Špaček; Drobný Viktor
2019 -
PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ODDĚLENÉ ČÁSTI KYJSKÉHO RYBNÍKA. HMOTA KRYTÉHO BAZÉNU JE INSPIROVÁNA LEDOVCEM VYSTUPUJÍCÍM Z KER. PRO LEPŠÍ DOSTUPNOST A PROSTUPNOST ÚZEMÍM, JE OBJEKT PROŘÍZNUT TUNELEM, KTERÝ SAHÁ AŽ DO 2.NP. PRO ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU JE NA BAZÉNU POUŽITO VÍCEÚČELOVÉ ZASTŘEŠENÍ SLOUŽÍCÍ JAK PRO REKREACI, TAK I JAKO LYŽAŘSKÝ SVAH. SVAHEM JE CELÁ BUDOVA NATOČENA NA SEVEROZÁPAD, ABY BYLO V CHLADNĚJŠÍM OBDOBÍ ZAMEZENO NADMĚRNÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE PŘI ZASNĚŽOVÁNÍ SVAHU. V ZIMĚ SE V PARTERU BAZÉNU VYSKYTUJE LEDOVÁ BRUSLÍCÍ PLOCHA, KTERÁ SE V LÉTĚ PROMĚNÍ V KOUPACÍ BAZÉNEK. MATERIÁLOVĚ SE JEDNÁ O ŽELEZOBETONOVÝ SKELET, DOPLNĚNÝ O ZTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ JÁDRA A OCELOVÉ NOSNÍKY, PŘEVÁŽNĚ PODEPÍRAJÍCÍ STŘECHU. OBJEKT JE ZALOŽEN NA PILOTÁCH NAD HLADINOU RYBNÍKA. CELÁ TATO KONSTRUKCE JE DO 4.NP SKRYTA ZA PŘEDSAZENOU FASÁDOU Z PERFOROVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU. VÝŠE JE PŘIZNÁNA ZA PROSKLENÝM LOP SYSTÉMEM, KTERÝ ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ PROSVĚTLENÍ PROSTORU BAZÉNU VE 4.NP A VÝHLED Z BUDOVY PRO NÁVŠTĚVNÍKY.THE SUBJECT OF DIPLOMA THESIS IS A DESIGN OF A COVERED SWIMMING POOL IN THE AREA OF KYJSKY POND IN PRAGUE 14TH. IT WAS BASED ON THE URBANISTIC PLAN PLAN FROM THE PRE-DIPLOMA PROJECT. THE BUILDING IS LOCATED OVER THE LEVEL OF THE SEPARATED PART OF THE KYJSKY POND. THE MATTER OF THE COVERED POOL IS INSPIRED BY GLACIER GETTINF OFF LAYER OF ICE FLOES. FOR BETTER AVAILABILITY AND PERMEABILITY, THE OBJECT IS CUTTED BY A TUNNEL WHICH COMES UP TO THE 2ND FLOOR. FOR THE CONSERVATION OF THE NATURAL CHARACTER, THE POOL IS COVERED BY THE MULTI-PURPOSE ROOF WHICH IS USED FOR RECREATION AND AS A SKI SLOPE. THE WHOLE BUILDING IS TURNED TO NORTHWEST BY THE SLOPE TO PREVENT ENERGY FROM EXCESSIVE CONSUMPTION FROM OVER - SNOWING IN COOL PERIOD. IN WINTER THERE OCCUR THE ICE SKATING RING IN THE PARTERR OF THE SWIMMING POOL, WHICH IS TURNED INTO THE BATHING POOL IN THE SUMMER. MATERIALALLY IT IS ABOUT REINFORCED CONCRETE SKELETON, COMPLETED BY STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE CORE AND STEEL GIRDERS MOSTLY SUPPORTING THE ROOF. THE OBJECT IS BASED ON STILTS OVER THE POND LEVEL. THIS WHOLE STRUCTURE IS HIDDEN UP TO FOURTH FLOOR BY THE "IN FRONT PLANT" FACADE FROM THE PERFORATED ALUMINUM SHEET. ABOVE 4TH FLOOR, THE STRUCTURE IS RECOGNIZED BEHIND THE GLASSED LIGHT PERIPHERAL SYSTEM WHICH PROVIDES SUFFICIENT LIGHTING OF THE POOL HALL IN THE 4TH FLOOR AND A VIEW FOR VISITORS. Keywords: KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN; LYŽAŘSKÝ SVAH; PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH; BRUSLÍCÍ PLOCHA; COVERED SWIMMING POOL; SKI SLOPE; PERFORATED ALUMINIUM SHEET; ICE SKATING RING Available at various departments of the ČVUT.
Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14

PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ...

Kopřiva Miloš; Petr Špaček; Drobný Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Oleksandra Tsesko; Bobro Martin
2019 -
Projekt a související urbanistický návrh vytváří olympijský areál na Praze 14, Čihadla. Základním konceptem urbanistického pojetí olympijského areálu je vytvoření dominantní pohledové osy, která spojuje tři odlišná centra sportovních aktivit (každé navrženo jednou autorkou urbanistického plánu) a trvalých občanských staveb. Tato pohledová osa je také důležitá pro návštěvníky, neboť park Čihadla jako takový je poměrně rozsáhlý a momentálně nepřehledný. Vstup do areálu, je možný ze všech tří center pro lepší rozprostření davu lidí v době konání olympijských her nebo větších sportovních utkání. Hlavní vstup je koncipován na východní straně parku, kde se nachází objekty občanské vybavenosti a k nim přidružené víceúčelové fotbalové hřiště/hokejová ledová plocha. Linie hlavní cesty se od vstupní části dál line k objektu sportovní haly a plaveckého areálu a různými venkovními hřišti. Odtud dále prostřednictvím lávky pro pěší pokračuje ke Kyjskému rybníku. Zde formou rampy schází k přidruženému molu, kde se v době letních olympijských her odehrávají vodní sportovní aktivity. Navrhovaný objekt se nachází v centru řešeného území a jeho hlavní náplní je krytý plavecký bazén s wellness prostory a víceúčelovou sportovní halou. Všechny zmíněné provozy se spojují v jediném objektu, který je přirozenou formou zakomponován do stávajícího kopce a společně s ním vytváří nenásilný a zároveň výrazný prvek v okolní krajině. Nad objektem bazénu se tyčí tři světlovody, které slouží jako hlavní zdroj přirozeného světla pro wellness provozy. K objektu ze západu přiléhá velká slunící terasa, opět hlavně pro potřeby bazénu a wellness. Fasáda hlavního objektu je zhotovena jako prosklená fasáda s pravidelným rastrem svislých rámů, které jsou v přímém kontrastu tří světlovodů, které jsou zhotoveny z pohledového betonu. Zmíněné světlovody jsou inspirované podmořskými živočichy - pláštěnci. Veřejný prostor v nejbližším okolí projektu je doplněn o pobytové schody, které jsou vepsány do druhé části přítomného kopce. Jejich umístění dovoluje sledování sportovních klání během olympijských her na velkoplošném plátně, které se nachází na fasádě hlavního objektu s víceúčelovou sportovní halou. Západní část téhož kopce lze během zimních měsíců proměnit na perfektní místo pro bobování. V blízkém okolí na přilehlém náměstí se nachází vodní prvek, který by měl zpříjemnit pobyt hlavně během letních měsíců. Jako další prvky sportovního vyžití můžeme zmínit skatepark, tenisové kurty, streetball a hřiště pro beach volejbal. Velká část náměstí a pobytových schodů je zastřešena lehkou konstrukcí.Project and connected urbanistic design create an Olympic complex situated in Prague 14, Čihadla neighbourhood. The main concept behind the urbanistic solution is to develop a principal axis which will connect three centres for sports activities (each designed by one of the three authors of the urbanistic concept) and permanent public buildings. The axis serves mainly to visitors for more natural orientation in the spread area. Although there are three main entrances which can be used during more significant events, the main entry point lays on the East part of the area where one can find administrative buildings, football pitch and hockey field. The central axis with a road goes from the main entrance on the east to the sports hall and indoor swimming pool. It continues through the pedestrian bridge to Kyjský pond. There, in the form of a ramp, it goes down to the pier where one can find water sports activities during summer Olympic games. The designed building is located in the very centre of the area, and it serves as indoor swimming with wellness capacities and multipurpose sports hall. All parts mentioned are accommodated in a single object, which is blending into the surrounding landscape. A simple form of the main object is highlighted with three huge skylights, which brings natural light for the wellness part. There is a big sunbathing terrace attached to the building from the west side. Façade of the main volume is made of glass with a strict raster of vertical window frames. Such a solution creates contrast with the three skylights, which are made of exposed concrete. These skylights have a very organic shape, and they are inspired by a sea animal called tunicate. The public space surrounding the building is equipped with an outdoor auditorium, which is placed in the second part of the present hill. Visitors can watch sports matches there during Olympic games which are broadcasted on a large screen placed on the part of the facade with the multipurpose sports hall. During winter the west part of the same hill can be used for bobbing. On the square in front of the building, there is a water element which should be used primarily during hot summer days. A significant part of the square is shaded with lightweight shading structure. Among other activities surrounding the building we can find skatepark, tennis court, streetball and beach volleyball. Keywords: krytý plavecký areál; víceúčelový bazén; sport; wellness; Praha; olympiáda; plavecký bazén; rekreační bazén; příroda; pohledový beton; sklo; světlovod; volnočasové aktivity; vodní sportovní aktivity; pravidelný; organický; krajina; urbanismus; pláštěnec; indoor swimming area; polyfunctional pool; sport; wellness; Prague; olympics; swimming pool; recreational pool; nature; architectural concrete; glass; skylight; leisure activity; water sports activities; regular; organic; landscape; urban planning; tunicate Available at various departments of the ČVUT.
Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla, Praha 14

Projekt a související urbanistický návrh vytváří olympijský areál na Praze 14, Čihadla. Základním konceptem urbanistického pojetí olympijského areálu je vytvoření dominantní pohledové osy, která ...

Kopřiva Miloš; Oleksandra Tsesko; Bobro Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav
Linhartová Eva; Petra Vojtková; Dvořák Jakub
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového administrativního centra Mladé Boleslavy a řešení dopravy v okolí areálu Škoda Auto. Budova je jak svou filozofií tak svou koncepcí v území spojnicí mezi závodem Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. Je tedy umístěn na pomezí dvou náměstí, kdy na jedné straně je dominanta Hlavní administrativní budovy Škoda Auto a na druhé je dominantou budova Radnice. Hlavním cílem bylo navrhnout budovu s krátkodobě i dlouhodobě pronajímatelnými jednotkami pro práci a jednání. Celková filozofie budovy je maximální variabilita pracovních, jednacích a relaxačních prostor pro zvenku příchozí osoby. Další doplňkové funkce jsou zde výstavní a prezentační prostory a kavárna. Interiér je koncipován tak, aby umožňoval výběr prostředí dle specifických požadavků příchozích. Koncept návrhu je ukončení námi navrženého zelného pásu, který prochází územím a navazuje na pomyslný zelený prstenec kolem města Mladá Boleslav. Ukončení je navrženo konceptem "zelené koule", tedy budovy kulatých a lehkých tvarů s ocelovou fasádou porostlou zelení. Tvoří kontrast k okolním ostrým hranám formálních administrativních budov.This Master´s thesis deals the design Inovation centre in Mladá Boleslav. It based on urbanistic study elaborated in framework pre-diploma project. The urbanistic study deals the design new administrative centre in Mladá Boleslav and solution transport solutions around Škoda Auto areal. Building is is both its philosophy and its end in the area connecting line between Škoda Auto and city Mladá Boleslav. It is situated the border of two squares, where in the one side is dominant of the Main office Building Škoda Auto and in the second side is dominant of the town hall. The main goal was to design building with rentable units in the short and long term for work and meetings. Overall philosophyof building is the maximum variability of working, meeting and relaxing spaces for the outside of the incoming person. Other additional functions are showcasing and presentation spaces and cafe. The interier is designed to allow environment according to specific requirements of incoming. The concept of design is the end of the green belt, which passes through the area and follows the imaginary green ring around the city Mladá Boleslav. The end is designed by the "green ball" concept, hus, a round-shaped building with a steel façade with green. it forms a contrast to the surrounding sharp edges of formal office buildings. Keywords: administrativní budova; zelená fasáda; ocelová fasáda; kavárna; betonová stavba; město Mladá Boleslav; Administration building; green facade; steel facade; cafe; concrete building; city Mladá Boleslav Available at various departments of the ČVUT.
INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav

Diplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového ...

Linhartová Eva; Petra Vojtková; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nová budova Národní knihovny v kontextu konverze území bývalé holešovické elektrárny
Šourek Michal; Kateřina Zemanová; Pavelec Vít
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem Národní knihovny na území bývalé Holešovické elektrárny. V rámci předdiplomního projektu jsme na tomto území navrhovali nový urbanistický koncept. Jedná se o území, které je v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a nachází se mezi Vltavou, ulicí Partyzánská a Výstavištěm. Již řadu let se řeší otázky Národní knihovny České republiky. Nároky na knihovnu se v posledních letech poměrně pozměnily. Předmětem diplomové práce je návrh moderního, otevřeného a příjemného prostoru, jako zásobárny dostupných informací v nejrůznějších formách a zároveň místo pro setkávání a další volnočasové, vzdělávací a pracovní aktivity. Mezi další proměny moderní knihovny patří například automatické sklady a celková dostupnost značné části informací v elektronické podobě.The thesis deals with the design of the National Library in the area of the former Holešovice power plant. As part of a pre-diploma project, we designed a new urban concept in this area. It is an area that is in the immediate vicinity of the Nádraží Holešovice metro station and is located between Vltava, Partyzánská street and Výstaviště Holešovice exhibition grounds. For many years state the National Library is a subject of discussion. The subject of the thesis is the design of a modern, open and pleasant space, as a store of available information in various forms and at the same time a place for meetings and other leisure activities. Another example of metamorphosis is, for example, fully automated bookstores and the overall availability of a significant amount of information in electronic form. Keywords: Holešovice; Národní knihovna; konverze území; conversion of the area; National library; Holešovice Available at various departments of the ČVUT.
Nová budova Národní knihovny v kontextu konverze území bývalé holešovické elektrárny

Diplomová práce se zabývá návrhem Národní knihovny na území bývalé Holešovické elektrárny. V rámci předdiplomního projektu jsme na tomto území navrhovali nový urbanistický koncept. Jedná se o území, ...

Šourek Michal; Kateřina Zemanová; Pavelec Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Základní škola Malešice
Lédl Petr; Tereza Césarová; Fišar Tomáš
2019 -
V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho důvodu je zde navržena nová základní škola poblíž bytové zástavby. Cílem návrhu je vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky i jejich učitele, které nabízí kromě ideálních podmínek pro vzdělávání také prostory pro odpočinek a trávení volného času. Nová škola je koncipována jako kompaktní blok s vnitřním centrálním atriem, které nabízí propojení interiéru s exteriérem. Ke škole náleží tělocvična, školní jídelna a základní atletická dráha. Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je prezentován v úvodní části tohoto portfolia. V další části zahrnují architektonickou studii a vybrané technické aspekty stavebního díla. Důležitou součástí práce je závěrečný seznam zdrojů a literatury.Within the solved estate Teplárny Malešice, a brand new modern urban quarter has been designed, which has the potential to become a new center of the area Prague - Malešice. For this reason, a new elementary school near the residential development is proposed here. The main goal of this design is creating a safe and pleasant environment for both, students and their teachers, which offers not only ideal conditions for learning but for a leisure time as well. The new school is designed as a compact block with an inner central atrium, which offers interior interconnection with the exterior. The school has a gym, a school canteen and a basic athletic track. The design builds on the pre-diploma project, which is presented in the introduction of this portfolio. The following part includes the architectural study, and the selected technical aspects of the structure. The work also includes a bibliography a literature and resources used. Keywords: škola; atrium; skelet; beton; příroda; school; atrium; framework; concrete; nature Available at various departments of the ČVUT.
Základní škola Malešice

V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho důvodu je zde navržena nová základní škola ...

Lédl Petr; Tereza Césarová; Fišar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10
Uhlík Michal; Kateřina Týcová; Kovařík Jan
2019 -
Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti exitu 14 dálnice D10, na severovýchodní hranici města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Navržené varianty byly porovnány podle skupiny kritérií a nejvhodnější varianta byla dále rozpracována do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení.The aim of this thesis is to create a set of preliminary designs of an intersection connecting the relocation of the road II/331 to current road network. The structure is situated close to D10 highway exit number 14, at the north-east border of Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. The designs were later evaluated and compared through a set of criteria. The most suitable design was further detailed to fit the standards of a building permit documentation. Keywords: Křižovatka; okružní křižovatka; turbo-okružní křižovatka; rekonstrukce; variantní řešení; Intersection; roundabout; turbo-roundabout; reconstruction; variant solution Available at various departments of the ČVUT.
Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10

Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v ...

Uhlík Michal; Kateřina Týcová; Kovařík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases