Number of found documents: 541038
Published from to

Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku
KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ORL. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část slouží jako východisko pro následný výzkum. Jsou zde rozebrána témata nádorů hlavy akrku, jejich léčba, kvalita života a faktory, které ji ovlivňují. Praktická část představuje samotný výzkum, jeho cíle a poté předkládá fakta získaná průzkumným šetřením. Zvýsledků tohoto šetření bylo prokázáno, že dotazovaní pacienti mají velice dobrou kvalitu života, a nejčastěji se u nich vyskytují problémy s polykáním, slinami, řečí abolestí. Dále můžeme také konstatovat, že nejsou významné rozdíly ve vnímání kvality života u mužů a žen. The thesis deals with the quality of life in patients with head and neck tumors. The issue is monitored using a standardized questionnaire (UW-QOL) in patients with head and neck cancer treated at the ENT department. The thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part serves as a foundation for subsequent research. The topics of head and neck tumors, their treatment, quality of life and factors influencing it are discussed. The practical part presents the research itself, its objectives and then presents the facts obtained by the exploratory survey. The results of this investigation have shown that the interviewed patients have a very good quality of life, and most often they have problems with swallowing, saliva, speech, and pain. Furthermore, we can also note that there are no significant differences in the perception of the quality of life in men and women. Keywords: kvalita života; otorinolaryngologie; nádory hlavy a krku; quality of life; otorinolaryngology; head and neck tumors Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života u pacientů s nádory hlavy a krku

Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality života u pacientů s nádory hlavy a krku. Problematika je sledována pomocí standardizovaného dotazníku (UW-QOL) u pacientů léčených na pracovišti ...

KALIVODOVÁ, Nikola; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Řešené úlohy v kosoúhlé axonometrii
ROLINC, Michal; JUKLOVÁ, Lenka; CHODOROVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zobrazovací metodou kosoúhlé axonometrie. Slouží k seznámení s touto metodou tak, aby byl čtenář schopen řešit základní úlohy. První kapitola se zabývá teorií, druhá pak základními konstrukcemi. Třetí obsahuje řešené úlohy. U čtenáře se předpokládá znalost pravoúhlé axonometrie, vlastností těles, osové anity a středové kolineace. Práce slouží k samostudiu a jako rozšíření pravoúhlé axonometrie. The Bachelor thesis is focused on projection method of clinogonal axonometry. It serves as an introduction into this method so that the reader is able to solve basic exercises. The rst chapter deals with theory, the second chapter deals with basic tasks. The third chapter contains solved exercises. The reader is expected to have knowledge about ortogonal axonometry, properties of solids, axial affinity and central collineation. This work serves as self-educational material and as an extension of ortogonal axonometry. Keywords: axonometrie; kosoúhlá axonometrie; řešené úlohy; axonometric projection; clinogonal axonometry; solved exercises Available in digital repository of UPOL.
Řešené úlohy v kosoúhlé axonometrii

Bakalářská práce se zabývá zobrazovací metodou kosoúhlé axonometrie. Slouží k seznámení s touto metodou tak, aby byl čtenář schopen řešit základní úlohy. První kapitola se zabývá teorií, druhá pak ...

ROLINC, Michal; JUKLOVÁ, Lenka; CHODOROVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy
BAŘINKOVÁ, Martina; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o příčinách školního neúspěchu dětí mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje vymezení období mladšího školního věku, příčin školní neúspěšnosti a jejich řešení. Empirická část práce se zaměřuje na konkrétní prostředí základních školy. Pomocí kvalitativního výzkumu realizovaného se čtyřmi pedagogy dané základní školy zjišťuje názory, jak pedagogové vnímají školní neúspěšnost a její příčiny v komparaci s názory jejich žáků. V závěru obeznamuje čtenáře s výsledky výzkumného šetření, z nichž mohou ve své práci se žáky, čerpat nejenom kolegové dané školy, ale i širší pedagogická veřejnost. This bachelor thesis gives a comprehensive overview of the causes of school failure of younger school children. The theoretical part deals with the definition of the younger school age, the causes of school failure and its solution. The empirical part of the thesis focuses on the specific environment of elementary school. Using qualitative research carried out with four teachers of the given primary school, he / she finds out how teachers perceive school failure and its causes in comparison with the opinions of their pupils. In conclusion, the reader acquaints readers with the results of the research, from which they can work with pupils, draw not only the colleagues of the school, but also the wider pedagogical public. Keywords: mladší školní věk; školní neúspěch; příčiny školního neúspěchu; postoj k učení; sebehodnocení; základní škola; žáci; pedagogové; dotazník; rozhovor; younger school age; school failure; couses of school failure; school performance; self-evaluation; primary school; pupils; teachers; questionnaire; interview Available in digital repository of UPOL.
Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy

Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o příčinách školního neúspěchu dětí mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje vymezení období mladšího školního věku, příčin školní neúspěšnosti a ...

BAŘINKOVÁ, Martina; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podmínky k přizpůsobení prostředí heterogenní třídy mateřské školy
HRUŠKOVÁ, Jana; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je posouzení podmínek k přizpůsobení se prostředí u dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole. Teoretická část se zabývá základními podmínkami, danými legislativními normami a podmínkami vzdělávání v dané mateřské škole. Empirická část je zaměřena na popis a nalýzu vhodných podmínek prostředí a vzdělávání v heterogenní třídě. The topic of this bachelor thesis is the assessment of the conditions for adaptation to the environment of children aged 2 to 3 in kindergarten. The theoretical part deals with basic conditions, given legislative norms and conditions of education in given kindergarten. The empirical part is focused on description and analysis of suitable environmental conditions and education in heterogeneous class. Keywords: Dítě ve věku 2 až 3 roky; legislativní normy; heterogenní třída; podmínky vzdělávání; všeobecné a psychosociální podmínky; vývoj dítěte; Child aged 2 to 3 years; legislative norms; heterogeneous class; educational conditions; general and psychosocial conditions; child development Available in digital repository of UPOL.
Podmínky k přizpůsobení prostředí heterogenní třídy mateřské školy

Tématem bakalářské práce je posouzení podmínek k přizpůsobení se prostředí u dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole. Teoretická část se zabývá základními podmínkami, danými legislativními ...

HRUŠKOVÁ, Jana; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spisovatelský typ Jiřího Langera (1894 - 1934)
BEZDĚKOVÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na nevšední život spisovatele Jiřího Langera, který se promítl především do jeho nejvýznamnějšího díla Devět bran. Devět bran znázorňuje devatero zastavení a zamyšlení nad příběhy a životy chasidských světců. Každé zastavení nám poskytuje nejen zábavu, ale také poučení. This bachelor´s essay is focused on the remarkable life of the author Jiří Langer, which was reflected primarily in his most important piece of work "Devět bran". "Devět bran" symbolizes nine intermissions for thought and meditation on stories and lives of the hasidic religious men. Each intermission provides us not only entertainment but also guidance. Keywords: Judaismus; židovská literatura; chasidismus; Jiří Langer; Halič; Belz; Judaism;Jewish literature; Hasidism; Jiri Langer; Halič; Belz Available in digital repository of UPOL.
Spisovatelský typ Jiřího Langera (1894 - 1934)

Bakalářská práce je zaměřena na nevšední život spisovatele Jiřího Langera, který se promítl především do jeho nejvýznamnějšího díla Devět bran. Devět bran znázorňuje devatero zastavení a zamyšlení nad ...

BEZDĚKOVÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoje a názory rodičů k alternativnímu školství
BEZDĚKOVÁ, Petra; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na postoje a názory rodičů k alternativnímu školství v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy alternativního školství, typy alternativních škol a krátký historický vývoj v ČR. V praktické části se pomocí rozhovoru zaměřím na názory a postoje rodičů, naplněním představ vzdělání jejich dětí a aktivní spoluprací při vzdělávacím procesu. The bachelor thesis is focused on parents' attitudes and opinions towards alternative education in the Czech Republic. The theoretical part defines the basic concepts of alternative education, types of alternative schools and short historical development in the Czech Republic. In the practical part I focused on the opinions and attitudes of parents, fulfilling the ideas of their children's education and active cooperation in the educational process. Keywords: Alternativní škola; typy alternativních škol; klasické reformní školy; postoje rodičů; spolupráce; komunikace;; Alternative school; types of alternative schools; classical reform school; parents´ attitudes; cooperation; communication Available in digital repository of UPOL.
Postoje a názory rodičů k alternativnímu školství

Bakalářská práce je zaměřena na postoje a názory rodičů k alternativnímu školství v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy alternativního školství, typy alternativních škol a ...

BEZDĚKOVÁ, Petra; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Oknem, okem, obzorem
KRÁLOVÁ, Jitka; BUČEK, Robert
2019 - Czech
Bakalářská práce popisuje cestu od realistického zobrazení k zobrazení abstraktnímu, která je vedená vnitřním procesem. Výchozím bodem je krajina, její subjektivní vnímání. Praktická práce je prezentována dvěma velkoformátovými kresbami. Písemná část se zabývá vnímáním přírodního prostředí a fenoménem divočiny. Dále se věnuje abstraktnímu expresionismu a vybraným autorům. Písemná část také obsahuje popis pracovního postupu a použitého materiálu. Bachelor thesis describes the way from realistic to abstract form, which is based on internal process. A starting point is a landscape, its subjective perception. Practise work is presented by two large format drawings. Written part deal with perception of natural environment and wilderness phenomenon. The thesis also deals with abstract expressionism and introduces selected artists. Written part also contains a description of the workflow and the used materials. Keywords: Krajina; divočina; abstraktní expresionismus; vnitřní proces; dokumentace cesty; kresba; Landscape; wilderness; abstract expresionism; internal process; documentary of way; drawing Available in digital repository of UPOL.
Oknem, okem, obzorem

Bakalářská práce popisuje cestu od realistického zobrazení k zobrazení abstraktnímu, která je vedená vnitřním procesem. Výchozím bodem je krajina, její subjektivní vnímání. Praktická práce je ...

KRÁLOVÁ, Jitka; BUČEK, Robert
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Colin MacInnes' Absolute Beginners in the Context of the British Youth Subcultures in the 1950s and 1960s
HRUŠKOVÁ, Lucie; ANTÉNE, Petr
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena zobrazení subkultur mládeže v románu Absolute Beginners od Colina MacInnese. Cílem teoretické části je tyto britské subkultury 50. a 60. let 20. století popsat a zároveň objasnit důvody, proč tyto subkultury vznikaly. Hlavním cílem praktické části je posléze analyzovat román Absolute Beginners právě v kontextu těchto subkultur mladých a sociálních změn v britské společnosti, kterými se román také zabývá. This thesis focuses on the portrayal of British youth subcultures in the novel Absolute Beginners written by Colin MacInnes. The goal of the theoretical part is to define these subcultures and describe the reasons behind their origin. The main goal of the practical part is then to analyse the novel Absolute Beginners in the context of these subcultures and the social changes in British society which are also dealt with in the novel. Keywords: Subkultury; mods; teds; skinheadi; rockeři; společnost; teenageři; Colin MacInnes; Subcultures; mods; teds; skinheads; rockers; society; teenagers; Colin MacInnes Available in digital repository of UPOL.
Colin MacInnes' Absolute Beginners in the Context of the British Youth Subcultures in the 1950s and 1960s

Bakalářská práce je zaměřena zobrazení subkultur mládeže v románu Absolute Beginners od Colina MacInnese. Cílem teoretické části je tyto britské subkultury 50. a 60. let 20. století popsat a zároveň ...

HRUŠKOVÁ, Lucie; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců
VLČKOVÁ, Lenka; PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem ošetřovatelské péče o nezralého novorozence za posledních deset let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je východiskem pro výzkumnou část. V teoretické části je charakterizován začátek neonatologie, dělení prenatálního období, základní projevy plodu v prenatálním období, klasifikace nezralého novorozence a popsány jeho určující znaky a v neposlední řadě příčiny předčasného porodu. Dále jsou popsány jednotlivé metody, techniky užívané v ošetřovatelské péči o nezralého novorozence a nejvíce užívané fyzioterapeutické metody v péči o něj. V praktické části je popsán realizovaný průzkum u dvou skupin matek nezralých novorozenců rodících v letech 2005 až 2008 a matek rodících v letech 2015 až 2018. Data byla získaná prostřednictvím elektronického dotazníku. Výsledky šetření ukázaly, že nejvíce využívanou metodou v současnosti je klokánkování. Matky jsou více zapojovány ošetřujícím personálem do péče o své dítě a to již na JIP a také v současné době mají matky častější možnost společné hospitalizace se svým dítětem již po porodu, než tomu bylo dříve. Na metodě klokánkování a kojení se shodly matky obou skupin, že jim byla přínosem v navázání vztahu s dítětem, ve stimulaci tvorby mateřského mléka a v neposlední řadě v lepším vývoji dítěte. The diploma thesis focuses on the development of nursing care for premature newborn in the last 10 years. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is the starting point for the research part. The theoretical part characterizes the beginning of neonatology, the division of prenatal period, basic fetal manifestations in prenatal period, classification of premature newborn, and describes its defining features including the causes of premature birth. Furthermore, individual methods and techniques used in nursing care for premature newborn and the most used physiotherapeutic methods in care for them are described. The practical part deals with the research executed in two groups of mothers of premature newborns born between years 2005 to 2008 and mothers giving birth between years 2015 to 2018. The data were obtained by an electronic questionnaire. The results of the survey showed that the most used method is kangaroo mother care (KMC). Mothers are more involved in the nursing care for their child by the stuff even at the ICU, and mothers are now more likely to be hospitalized with their child after birth than before. Mothers of both groups agreed on the kangaroo mother care method and breastfeeding that they were beneficial in establishing a relationship with the child, in stimulating breast milk production and, last but not least, in a better child development. Keywords: nezralý novorozenec; matka; metody a techniky ošetřovatelské péče; dotazníkové šetření; premature newborn; mother; methods and techniques of nursing care; questionnaire survey Available in digital repository of UPOL.
Vývoj ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců

Diplomová práce se zabývá vývojem ošetřovatelské péče o nezralého novorozence za posledních deset let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je východiskem pro výzkumnou ...

VLČKOVÁ, Lenka; PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Venkovský region Holešovska a problémy s jeho obslužností
ŠNEIDR, Martin; SZCZYRBA, Zdeněk
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje analýze dat, zaměřené na občanskou vybavenost jednotlivých obcí venkovského regionu Holešovska. Cílem bude kvantitativně zhodnotit vybrané služby ve sledovaném období v letech 1989 až 2018. Součástí je i dotazník pro starosty jednotlivých obcí Holešovska. Výsledky zkoumaných dat jsou znázorněny v tabulkách, grafech a mapkách. This bachelor thesis deals with data analysis focused on civic amenities of individual villages of the rural region of Holešov. The aim will be to quantitatively evaluate the selected services in the monitored period from 1989 to 2018. The question-naire for mayors of individual villages of Holešovsko is also a part. The results of the surveyed data are shown in tables, graphs and maps. Keywords: mikroregion; obec; služby; obyvatelstvo; microregion; village; services; population Available in digital repository of UPOL.
Venkovský region Holešovska a problémy s jeho obslužností

Tato bakalářská práce se věnuje analýze dat, zaměřené na občanskou vybavenost jednotlivých obcí venkovského regionu Holešovska. Cílem bude kvantitativně zhodnotit vybrané služby ve sledovaném období v ...

ŠNEIDR, Martin; SZCZYRBA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases