Number of found documents: 555316
Published from to

Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti
Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
2019 - English
Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics of the so-called inertial range, i.e., the spatial scales smaller than energy injection scales but larger than the scales where the dissipation processes set in, have been studied for decades. At present, it is believed that the large-scale free energy in a form of kinetic and magnetic fluctuations is transferred via turbulent cascade into smaller scales, where kinetic effects become dominant and heating takes place. In order to understand dissipation processes, high-cadence measurements of solar wind parameters are necessary. The bright monitor of the solar wind (BMSW) instrument on board the Spektr-R spacecraft provides such data, and in tandem with high-cadence measurements of the magnetic field from the Wind spacecraft, we are able address the nature of the sub-ion scale fluctuations. The thesis focus on three interconnected topics, (a) what changes are induced by the passage of a collisionless IP shock in the framework of turbulence, (b) study of a decay of the turbulent energy downstream an IP shock, and (c) identifying the dominant mode of the sub-ion scale fluctuations. Sluneční vítr, proud supersonické plazmy ze sluneční korony, je ideálním prostředím ke studiu toků plazmatu s vysokými hodnotami Reynoldsova čísla. Turbulentní procesy, které řídí dynamiku tzv. inerciální oblasti turbulence-tj. na škálách menších než charakteristické rozměry největších turbulentních vírů, ale větších než charakteristické disipační škály-byly studovány po celá desetiletí. V současnosti se předpokládá, že volná energie obsažena ve fluktuacích na největších škálách ve formě magnetické a kinetické energie se přenáší prostřednictvím turbulentní kaskády do fluktuací na malých škálách, kde začnou dominovat kinetické efekty vedoucí k zahřátí plazmatu. Abychom pochopili procesy způsobující disipaci na malých škálách, je nutno měřit parametry plazmatu s vysokou kadencí. Přístroj Bright monitor of the solar wind (BMSW) na družici Spektr-R je schopen měřit s časovým rozlišením 30 Hz a společně s rychlými měřeními magnetického pole družicí Wind, můžeme analyzovat fluktuace na charakteristických iontových škálách. Práce se zaměřuje na tři vzájemně provázaná témata spojená s turbulencí, (a) jaké změny vyvolává průchod meziplanetárních rázových vln na charakter fluktuací, (b) studium rozpadu energie v oblasti za rázovou vlnou a (c) identifikaci dominantního plazmatického módu fluktuací na iontových škálách. Keywords: turbulence; sluneční vítr; kinetická oblast; inerciální oblast; turbulence; solar wind; kinetic range; inertial range Available in a digital repository NRGL
Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti

Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics ...

Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj a struktura kriminality v ČR
Trnková, Michaela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018. The main source of information for this thesis are the statistics of Police of the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyse current distribution of criminality, its development and to find out its driving forces. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the basic terminology is defined; especially the terms defining main properties of criminality, information sources on criminality and the issues of credibility of statistical data. In the second chapter, the structure of criminality in the Czech Republic in 2018 is analysed. A general overview is presented here, followed by analysis of various types of criminality. Information on criminality are analysed from the perspective of the criminality extent, its clear-up rate, geographical distribution, person of the perpetrator and extent of damage. In the third chapter, the development of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018 is examined. The data are analysed in a similar way (as the data in the chapter two). Last but not least there are mentioned some selected specific values, which have been commented separately. The thesis... Vývoj a struktura kriminality v ČR Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality v České republice v období let 2009 - 2018. Zdrojem informací, které jsou v ní obsažené, jsou zejména statistiky Police České republiky. Cílem práce je analyzovat aktuální rozložení kriminality a její vývoj a zjistit, jaké vlivy na ně působí. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole dochází k definování základních pojmů., se kterými se dále pracuje. Jsou zde vysvětleny pojmy, které definují hlavní vlastnosti kriminality, jako jsou kriminalita a kriminologie. Také tu jsou popsány zdroje informací o kriminalitě a problematika věrohodnosti statistických dat. V druhé kapitole je analyzována struktura kriminality v České republice v roce 2018. Nejprve je zde pohled na kriminalitu jako celek, následně jsou analyzována data o jednotlivých jejích druzích. Informace o kriminalitě jsou analyzovány z pohledu rozsahu kriminality a její objasněnosti, dále pak geografického rozložení, podle osoby pachatele a výše škod. Ve třetí kapitole je zkoumán vývoj kriminality v České republice v letech 2009 - 2018. Dochází zde k analýze informací podobným způsobem, jako u stavu kriminality. V neposlední řadě jsou zde zmíněny některé vybrané specifické hodnoty, které byly samostatně okomentovány. Analýzou... Keywords: kriminalita; struktura; vývoj; criminality; structure; development Available in a digital repository NRGL
Vývoj a struktura kriminality v ČR

Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018. The main source of ...

Trnková, Michaela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Problem based learning : právní vzděláváni pro 21. století
Klačko, Sára; Urban, Michal; Friedel, Tomáš
2019 - Czech
Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, liberalization of legal services or globalization of market shapes the reality of legal profession in unprecedented way. Such a turbulent process challenges law schools struggling to prepare students for the future of legal profession. As functioning democracy and the rule of law depends significantly on the work of legal professions (as judges, legislators, solicitors or human-rights lawyers) there is a concern of the whole society in the quality of legal education. However, as a result of change, tasks, skills and knowledge required from the graduates now can significantly differ from what is expected in the future. Therefore, it is argued the skills as adaptability, independence and ability to learn are becoming the crucial competencies to develop among students. Once acknowledged by the law schools there is still a question to be discussed: How? The text examines problem-based Learning as possibly a more effective tool to prepare students for the uncertain future of legal professionals opposing the traditional approach to legal education. Problem- based Learning as other educational approaches based on constructivism... Problem-based learning: právní vzdělávání pro 21. století Abstrakt Stále se zrychlující změny, jimiž prochází moderní společnost, doléhají také na dynamický svět práva. Využívání technologií, liberalizace právních služeb a globalizace trhu mění roli právních profesionálů k nepoznání. Proměny právního prostředí představují výzvu pro právnické fakulty, které jen s obtížemi hledají způsoby, jak připravit své studenty na budoucnost právní profese. Role právníků v rámci společnosti, ať už jde o soudce, legislativce, advokáty či lidskoprávně zaměřené právníky, je přitom zásadní pro fungování demokracie a vlády práva. Nicméně s ohledem na změny ve světě práva, úkoly, dovednosti a znalosti, které jsou dnes vyžadovány po absolventech právnických fakult, se mohou výrazně lišit od těch, které budou vyžadovány v budoucnu. Proto se stále častěji poukazuje na klíčové dovednosti, které by měly být u studentů rozvíjeny - schopnost se přizpůsobit, samostatnost či schopnost se učit nové dovednosti a znalosti. I v případě, že toto právnické fakulty uznají, zůstává otázka: Jak uvedené dovednosti studenty naučit? Práce zkoumá, zda by problem-based learning (učení založené na problémech) mohlo sloužit jako efektivnější způsob, jak studenty připravit na nejistou budoucnost právního světa než tradiční přístup k výuce práva.... Keywords: budoucnost práva; právní vzdělávání; problem-based learning; future of law; legal education; problem-based learning Available in a digital repository NRGL
Problem based learning : právní vzděláváni pro 21. století

Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, ...

Klačko, Sára; Urban, Michal; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku
Halašta, Martin; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
2019 - Czech
The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is the most committed crime out of them all. It is therefore possible to think that one of the causes of such a high frequency may be its inadequate regulation in the Criminal Code. For this reason, the aim of thesis was to describe and evaluate its development and propose possible changes. Thesis also includes a comparison with the foreign regulation and extensive work with the judicial case law, which significantly contributed to the completion of the individual qualified crime elements Thesis is divided into five chapters and many subchapters. The introductory chapter is devoted to the inclusion of theft into the system of property crimes. In the following section are mentioned earlier opinions on the protection of property as such and how ownership is protected today. The second chapter describes, evaluates and compares the historical development of the legal regulation of the theft with the current regulation, especially in the Czech territory. This chapter discusses how different the perception of the property protection was and over the period has been. Also, next part in this chapter is devoted to... Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku Tato diplomová práce se zaměřuje na trestný čin krádeže dle ustanovení § 205 trestního zákoníku. Krádež je dlouhodobě nejvíce páchaným trestným činem vůbec. Proto je možné si myslet, že jednou z příčin tak vysoké četnosti může být její nedostatečná úprava v trestním zákoníku. Z tohoto důvodu bylo cílem této diplomové práce popsat a zhodnotit její vývoj a navrhnout případné změny. Práce zahrnuje také komparaci se zahraniční úpravou a rozsáhlou práci se soudní judikaturou, která se značnou měrou podílela na dotváření jednotlivých znaků skutkové podstaty. Práce je členěna do pěti kapitol a dalších podkapitol. Úvodní kapitola je věnována zařazení krádeže do systému majetkových trestných činů. Dále jsou uvedeny dřívější názory na ochranu vlastnictví jako takového a také to, jak je vlastnictví chráněno v dnešní době. Druhá kapitola popisuje, hodnotí a srovnává historický vývoj právní úpravy krádeže s aktuální úpravou a to zejména na českém území. V této kapitole je rozebráno, jak rozdílný byl náhled na ochrana majetku a vlastnictví v průběhu jednotlivých období. Dále je část věnována i problému, kterému musela čelit aplikační praxe se zavedením recidivy do samostatného druhého odstavce § 205 TZ. Třetí stěžejní část se zaobírá právní úpravou krádeže de... Keywords: krádež; trestní zákoník; přisvojení; recidiva; historie; Theft; Criminal Code; appropriation; recurrence; history Available in a digital repository NRGL
Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku

The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is ...

Halašta, Martin; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku
Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
2019 - English
Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in recent years due to the vision of a low-cost and large-scale production of printable electronics. Many papers published during the last decade focused on the intrinsic properties of organic conductors, semiconductors and dielectric materials. Since most of the devices consist of multilayer structures the mutual influence of the processes that take place in the particular layers are important for the functionality of the whole device. This work is aimed to contribute to the characterization and understanding of the mutual interactions of individual layers in the multilayer structures of organic devices. The main achievements of this work can be listed as: (i) Optimization of the thermal stability and dielectric properties of cyanoethylated polyvinylalcohol (CEPVA) high-k dielectric by the crosslinking reaction with the low molecular weight materials or mixing with a high Tg polymer. (ii) Finding possible phenomena in the CEPVA polymer dielectric that influence the charge carrier transport in the OFET active channel made of bis(triisopropylsilylethynyl) pentacene organic semiconductor, using a... Elektronické prvky z organických materiálů, jako jsou například organické tranzistory řízené elektrickým polem (OFET), elektroluminiscenční diody (OLED), odporové paměťové prvky nebo fotovoltaické články, jsou v posledních letech předmětem rostoucího vědeckého zájmu, který je způsoben širokými aplikačními možnostmi, zejména s ohledem na možnost budoucí hromadné výroby levné tištěné elektroniky. Řada vědeckých článků publikovaných v posledním desetiletí byla zaměřena na vnitřní materiálové vlastnosti organických vodičů, polovodičů a izolantů. Jelikož většina výše uvedených elektronických elementů je založena na vícevrstvých strukturách kombinujících různé materiály s různými elektronickými a optickými vlastnostmi, mohou vzájemné interakce procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách významně ovlivňovat funkční vlastnosti celého prvku. Cílem této disertační práce je přispět k charakterizaci a lepšímu porozumění vzájemného působení procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách vícevrstvých struktur organických elektronických prvků. Nejvýznamnější dosažené výsledky jsou následující: (i) Byla zlepšena termická stabilita dielektrických vlastností polymerního dielektrika poly[2- kyanoethyl(vinyl)etheru] (CEPVA), které se vyznačuje vysokou hodnotou elektrické permitivity, ale nízkou teplotou skelného... Keywords: Polovodivé polymery; transport a generace náboje; organická flexibilní elektronika; organické fotovoltaické články; organické tenkovrstvé tranzistory; Semiconductive polymers; charge carrier transport and generation; organic flexible electronics; organic photovoltaics; organic thin film transistors Available in a digital repository NRGL
Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku

Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in ...

Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Sankcionování právnických osob
Peroutka, Josef; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2019 - Czech
Sanctioning of legal persons Abstract The thesis Sanctioning of legal persons consists of seven parts. Th first part of the thesis deals with the theme of international and European sources of law of the criminal liability of legal persons. Furthermore, there is cited history of criminal liability of legal persons abroad and further in the Czech Republic since the end of 20th century to present. The second part of the thesis comprises explanation of the basic instruments of Czech Act on Criminal Liability of Legal Persons like personal scope, range of criminalization of behaviour of legal persons and imputability of the behaviour of individuals to criminal liable legal person. The third part of the thesis comprises general explanation of sanctioning of legal persons and availability of usage of some legal institutes comprised in Czech Criminal Code against legal persons. The fourth part encompasses each single legal sanction comprised in the Third part of the Act on Criminal Liability of Legal Persons. The fifth part of the thesis encompasses explanation of so-called diversions in criminal proceedings against legal persons. In the sixth part there is an insight into selected foreign legislations of criminal liability of legal persons. The seventh part of the thesis encompasses statistical details of the... Sankcionování právnických osob Abstrakt Diplomová práce Sankcionování právnických osob sestává ze sedmi částí. První část diplomové práce podává výklad o mezinárodně-právních pramenech a pramenech evropského práva týkajících se problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Dále je v první části pojednáno o vývoji institutu trestní odpovědnosti právnických osob v historii v zahraničí a v České republice v době od konce 20. století až do současnosti. Druhá část práce obsahuje popis vybraných základních institutů obecné části zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a to osobní působnost zákona, rozsah kriminalizace jednání právnických osob a úpravu přičitatelnosti jednání fyzických osob trestně odpovědné právnické osobě. Třetí část pojednává obecně o sankcionování právnických osob a o použitelnosti některých institutů obsažených v trestním zákoníku právě v oblasti sankcionování právnických osob. Ve čtvrté části je podán výklad o jednotlivých sankcích ukládaných právnickým osobám v České republice a možnosti změny jejich právní úpravy. Pátá část obsahuje výklad o užitelnosti tzv. procesních odklonů v trestním řízen proti právnickým osobám. Šestá část obsahuje vhled do vybraných zahraničních právních úprav deliktní odpovědnosti právnických osob. Sedmá část pak obsahuje statistické údaje popisující... Keywords: sankcionování; právnické osoby; zákon o TOPO; Sanctioning; legal persons; Act on Criminal Liability of Legal Persons Available in a digital repository NRGL
Sankcionování právnických osob

Sanctioning of legal persons Abstract The thesis Sanctioning of legal persons consists of seven parts. Th first part of the thesis deals with the theme of international and European sources of law of ...

Peroutka, Josef; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy
Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
2019 - English
This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central Paratethys during the Langhian. It discusses the used methodologies and approaches that were specially chosen to fit the problematic of the studied area such as the single test analysis of carbon and oxygen stable isotopes on foraminifera. Other geochemical methods were represented by Mg/Ca based paleothermomethry and by several organic geochemistry proxies on whole rock samples (n-alkane indices, δ13 Corg, and carbon ratios - TOC/TIC/TC). These were further combined with foraminiferal paleoecological data, which allowed identification of particular water masses in the studied region as well as the prevailing circulation patterns/regimes during the studied interval in the Paratethyan marine realm. Additionally, there were interpreted various regional paleoenvironmental and paleoecological consequences. The Paratethys had similar hydrography of surficial waters with the Mediterranean, conversely to the bottom waters that were different, probably of a regional origin with their own evolution during the studied time interval. The anti-estuarine circulation regime, which was probably linked with the closure... Tato práce se zabývá použitím různých geochemických proxy na foraminiferách v oblasti fosilního epikontinentálního moře - Centrální Paratethydy v období langhu a následnými na nich založenými paleoceánografickými, paleoekologickými a paleoenvironmentálními interpretacemi. Jsou zde dopodrobna popsány a diskutovány použité metodologické postupy jako například analýza izotopů uhlíku a kyslíku na jednotlivých schránkách foraminifer, které byly speciálně vybrány v závislosti na problematice studovaného prostředí. Další z řady použitých geochemických proxy jsou paleotermometrie založená na poměru Mg/Ca ve schránkách foraminifer a organické proxy z celkové horniny sestávající se z analýzy izotopů organického uhlíku, kalkulace základních n-alkanových indexů a analýzy celkového obsahu organického uhlíku. Tyto metody byly následně kombinovány spolu s paleoekologickými daty týkající se foraminifer, což umožnilo definici jednotlivých vodních mas ve studované oblasti spolu s identifikací cirkulačních schémat/režimů, které panovaly v Paratethydě v období langhu. Dále bylo také interpretováno množství lokálních paleoekologických a paleoenvironmentálních implikací. Ukázalo se, že Paratethyda měla totožnou hydrografii povrchových vod s oblastí Středozemního moře na rozdíl od odlišné hydrografie vod spodních.... Keywords: foraminifery; geochemické data; miocén; Centrální Paratetyda; paleoekologie; paleoceánografie; Foraminifera; geochemical markers; Miocene; Central Paratethys; paleoecology; paleoceanography Available in a digital repository NRGL
Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy

This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central ...

Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
Univerzita Karlova, 2019

Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Stránský, Daniel; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its introduction into Czech criminal law, it has been a useful addition to the crimes of rape (Section 185 CC) and child sexual abuse (Section 187 CC). It allows the criminalization of offenders who have committed such unlawful acts against human dignity related to sexuality, in particular the freedom of an individual to decide on their sex life, in cases, where sexually aggressive behaviour of the perpetrator has not reached the intensity of rape or child sexual abuse, while the perpetrator remained in the role of an observer, while the victim was forced to satisfy the erotic perception of the perpetrator through his (victim's) body and his own actions. In the first chapter the topic of legal regulation of sexual offenses is set in historical context. Later in the thesis, the crime of sexual coercion is analysed, described, explained and clarified in detail, the thesis deals with its object, physical elements (actus reus), offender (the subject) and mental elements (mens rea), including qualified facts and individual developmental stages. The offense of sexual coercion is further compared with the offenses of rape... Hlavním tématem této diplomové práce, jak název vypovídá, je trestný čin sexuálního nátlaku. Tento relativně nový trestný čin je upraven v sedmi odstavcích § 186 TZ. Od svého zavedení do českého trestního práva je užitečným doplňkem k trestným činům znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Umožňuje trestně postihovat pachatele, kteří se dopustili takových protiprávních jednání proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména proti svobodě jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě, jejichž sexuálně agresivní chování nedosáhlo intenzity znásilnění nebo pohlavního zneužití, když nedošlo k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstával v roli pozorovatele, zatímco oběť byla nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání působit na erotické vnímání pachatele. V první kapitole je téma právní úpravy sexuálních deliktů zasazeno do historického kontextu. V práci je následně trestný čin sexuálního nátlaku podrobně rozebrán, popsán, vysvětlen a objasněn, práce se zabývá jeho objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou a to včetně kvalifikovaných skutkových podstat a jednotlivých vývojových stadií. Trestný čin sexuálního nátlaku je dále porovnán s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití, z čehož jsou pro lepší... Keywords: Trestní právo; sexuální trestné činy; sexuální nátlak; znásilnění; sexuální násilí; Criminal law; sexual offences; sexual coercion; rape; sexual violence Available in a digital repository NRGL
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its ...

Stránský, Daniel; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Analýza lomových procesů při kolapsech kalder
Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
2019 -
Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů pyroklastického materiálu do zemské atmosféry a představuje tak vážné nebezpečí pro životní prostředí, klima a lidskou společnost. Hlubší porozumění geologickým podmínkám, za kterých se tyto události mohou vyskytnout, má proto velký význa. Geologický průzkum a terénní studie mohou obvykle studovat pouze povrchové projevy magmatických procesů probíhajících pod zemským povrchem. V tomto ohledu se numerická analýza ukázala jako klíčový nástroj pro pochopení mechanických podmínek kolapsu kaldery. S cílem posunout současný stav vědění a přinést nové pohledy na poškození předcházející vzniku kaldery pomocí matematického modelování, numerických simulací a analýz byla provedena rozsáhlá rešerša. Na základě rešerše byly definovány sporné otázky, které jsou stále předmětem diskuse ve výzkumné komunitě a posloužily tak jako cíle pro tuto práci.K dosažení těchto cílů byla v této práci využita metoda konečných prvků (MKP). Aby byly simulace realistické a zároveň proveditelné, byla vybrána vhodná strategie modelování, materiálové modely a parametry a zjednodušující předpoklady. Následně bylo vyhodnoceno mnoho případů magmatických krbů. Zvolená strategie modelování použitá v této práci ukazuje, že vývoj tlaku v magmatické komoře se projevuje řadou různých porušení okolní horniny. Tato poškození nejsou omezena pouze na tvorbu různých kruhových zlomů, ale mohou také zahrnovat další typy poškození. Tato strategie modelování také umožňuje zachytit mnoho vlastností kruhových zlomů, které se projevují při jejich šíření.Calderas are volcanic depressions caused by rupturing of a magma chamber roof as a consequence of pressure evolution inside the chamber. The collapse of a caldera is accommodated by ring faults, whose formation is commonly accompanied by ejection of large volumes of pyroclastic material to the Earth's atmosphere and thus represents severe volcanic hazards for the environment, climate, and human society. A deeper understanding of geological conditions under which these events can occur is thus of great importance and interest. Geological survey and field studies can usually access just surface manifestation of immense magmatic processes taking place under the Earth's surface. In this respect, numerical analysis has proven as a key tool in understanding the mechanical conditions of caldera collapse.In order to advance the knowledge and bring new views on fracturing processes preceding caldera collapse through mathematical modeling, numerical simulations, and analysis, extensive research was carried out. Based on a state-of-the-art review, outstanding issues, which are still a subject of debate in the research community, were identified and provided the objectives for the thesis.To achieve the goals, the finite element method (FEM) was employed in this work due to its capabilities and universality. To make the FE simulations realistic, yet feasible, appropriate modeling strategy, material models and parameters, and simplifying assumptions were selected. Subsequently, many cases covering a wide range of possible magma chamber geometries were calculated. The modeling strategy employed in this work demonstrates that pressure evolution inside a magma chamber is manifested by a range of fracturing processes in the host rock. These processes are not restricted to the formation of various ring faults alone but may also include radial and circumferential fracturing, surface tearing, magmatic stoping, and cauldron subsidence. The modeling strategy also enables capturing, orientation (inward-dipping, vertical, outward-dipping), mode (shear or extension), and direction (upwards, downwards) of a ring fault initiation and growth. Keywords: kaldera; numerická simulace; kolaps; kruhový zlom; metoda konečných prvků; caldera; numerical simulation; collapse; ring fault; finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Analýza lomových procesů při kolapsech kalder

Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje ...

Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Charakterizace FLOTILLINů and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteinů u Arabidopsis thaliana - dynamika, interakce a funkce
Daněk, Michal; Martinec, Jan; Baluška, František; Ovečka, Miroslav
2019 - English
This work is a collection of three research articles and one review article focused on flotillins (FLOTs) and hypersensitive induced reaction proteins (HIRs) in Arabidopsis thaliana. FLOTs and HIRs are closely related membrane-associated proteins forming two subfamilies both belonging to SPFH domain superfamily. While FLOTs are present in organisms of all evolutionary lineages HIRs are plant specific proteins. The review article sums up the knowledge gained on FLOTs and HIRs from different organisms in terms of cellular localization, interaction with cellular membranes and with other proteins, and physiological functions. The research articles were targeted at three aspects of AtFLOTs and AtHIRs: involvement in response to exogenous stimuli; determination of protein interactors; and subcellular localization and dynamics. The first aspect was approached by transcription measurement of AtFLOTs and phenotypic screen of single loss-of-function mutants of AtFLOTs upon various treatments covering biotic and abiotic stress and phytohormone application. Although we observed changes in transcription none of the treatments provoked a phenotype manifestation in any of AtFLOT mutants. In the second article we focused on interactome of AtFLOT2 and performed co- immunoprecipitation followed by mass spectrometry... Předkládaná práce zahrnuje tři původní články a jeden článek přehledový zaměřené na tematiku flotillinů (FLOT) a hypersensitive induced reaction proteinů (HIR) u Arabidopsis thaliana. FLOT a HIR jsou příbuzné rodiny proteinů asociovaných s membránami, které náležejí do nadrodiny proteinů s SPFH doménou. Zatímco FLOTy jsou přítomné u organismů všech evolučních linií, HIRy se specificky vyskytují jen u rostlin. Přehledový článek sumarizuje poznatky o FLOTech a HIRech z různých organismů, především s ohledem na jejich buněčnou lokalizaci, interakci s membránami, interakci s ostatními proteiny a na jejich možnou funkci. Prezentované původní články sledovaly tři směry zkoumání AtFLOTu a AtHIRů: zapojení do reakcí na exogenní podněty; nalezení proteinových interakčních partnerů; a vnitrobuněčnou lokalizaci a popis dynamiky těchto proteinů. První přístup spočíval v měření transkripce a sady fenotypovacích pokusů provedených na deletantech pro jednotlivé AtFLOT při ošetřeních biotickým a abiotickým stresem a fytohormony. Byly zjištěny změny v transkripci, nicméně jsme nepozorovali žádný měřitelný fenotypový projev u deletantů AtFLOT, který by se lišil od účinku ošetření na divoký typ. V druhém článku jsme se zaměřili na interaktom AtFLOT2 a pomocí koimunoprecipitace a následné hmotnostně spektrometrické... Keywords: flotilin; stres; hypersensitive induces reaction protein; plasmatická membrána; membránové mikrodomény; Arabidopsis thaliana; flotillins; stress; plasma membrane; membrane microdomains; Arabidopsis thaliana Available in a digital repository NRGL
Charakterizace FLOTILLINů and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteinů u Arabidopsis thaliana - dynamika, interakce a funkce

This work is a collection of three research articles and one review article focused on flotillins (FLOTs) and hypersensitive induced reaction proteins (HIRs) in Arabidopsis thaliana. FLOTs and HIRs ...

Daněk, Michal; Martinec, Jan; Baluška, František; Ovečka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases