Number of found documents: 14
Published from to

Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"
Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
2018 - Polish
Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an extent that in France the book came out as "The Other Europe". The work consists of three main parts. In the first part, the author views contradictions as one of the main aspects of Miłosz's work, paying attention to two bipolar oppositions: West-East and City-Province. In the second, the author examines the civilizational theories of Spengler, Danilevsky and Huntington in order to understand the location of the "Other Europe" on the world map. The third is the consideration of the late university lectures and essays by Czeslaw Milosz "O tożsamości" and "O naszej Europe", their juxtaposition with the essays of Milan Kundura "The tragedy of central Europe", also it affirms the thesis that in modern times Central Europe becomes the custodian of historical memory and traditional European values and considered conception of «Małych ojczyzn» Bakalářská práce Czesław Miłosz: "Un autre Europe"- "Jiná Evropa" zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza "Rodná Evropa" v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla vydána s názvem "Jiná Evropa". Práce se skládá ze tří hlavních částí. Ve první autor zvažuje vnitřní rozporuplnost jako jeden z hlavních aspektů tvorby Miłosza, dáva se též pozor na dvě bipolární opozice Východ - Západ a Město - Provincie. Ve druhé části autor probírá civilizační teorie Spenglera, Danilevského a Huntingtona s cílem pochopit umístění "Jiné Europy" na mapě světa. Ve třetí jsou zkoumány pozdní univerzitní přednášky a eseje Czesława Miłosza "O tożsamości" a "O naszej Europie", jejich srovnávání s esejem Milana Kundery "Tragédie Střední Evropy", utvrzuje se teze, že v současné době, Střední Evropa je strážcem historické paměti a tradičních evropských hodnot, projednává také koncepce "Małych Ojczyzn". Keywords: Czesław Miłosz|Milan Kundera|Rodzinna Europa|Mały ojczyzny|Europa Środkowa; Czesław Miłosz|Milan Kundera|Native Europe|Small motherlands|Central Europe Available in a digital repository NRGL
Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"

Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an ...

Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu
Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
2018 - Polish
(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and Zwrot. The theoretical part of this thesis is focused on problematics of Polish press in Teschen Silesia since 1848, especially on a history, contens and editors of first Polish- language newspapers. This part is also dedicated to the development of Polish press in Teschen Silesia in the 20th century, primarily to advancement of Polish press in the first half of the century, but also to the reaction to partition of Teschen Silesia after the First World War. This part put emphazis on Czech-Polish relations. The diploma thesis is also focused on the historical development and content of Głos Ludu and Zwrot (in the period of communism). Except for content analysis the thesis is dedicated to newspeak. The main purpose of the practical part of the thesis is to introduce a Polish perception of themself and perception of Czech majority through the minority press in the first six years after the fall of the communist regime (1990-1995). Using the Critical discourse analysis (CDA), the thesis examine a snippets of articles, which are divided into the following socio-historical thematic units: position of Polish... (česky): Práce se soustředí na analýzu vybraných společenských a historických témat, které se objevovaly na stránkách dvou nejvýznamnějších novin v polském jazyce vycházejících na Těšínsku, tj. Głosu Ludu a Zwrotu. Teoretická část se hlouběji zabývá problematikou polského tisku na Těšínském Slezsku od roku 1848, zaměřuje se pak zejména na historii, obsah a redaktory prvních novin v polském jazyce. Tato část se dále soustředí na vývoj polského tisku na Těšínsku ve 20. století: jeho rozkvět v první polovině století, ale také reakci na rozdělení Těšínského Slezska, důraz je pak kladen zejména na česko-polské vztahy. Práce se dále rámcově zabývá historickým vývojem a obsahem Głosu Ludu a Zwrotu v období komunismu. Kromě obsahové analýzy se práce soustředí také na dobový jazyk, tzv. newspeak. Praktická část si klade za cíl představit vnímání sebe sama a vnímání české většiny skrze menšinový tisk, a to v období prvních šesti let po pádu komunistického režimu (1990- 1995). Pomocí metody Kritické analýzy diskursu (KAD) jsou v práci zkoumány úryvky článků seřazených do následujících společensko-historických tematických celků: pozice menšiny po změně režimu, vztahy s jinými národnostmi, role jazyka, sčítání lidu a rozdělení Československa. Keywords: mniejszość narodowa; tożsamość; Polacy w Czechach; media mniejszości; Głos Ludu; Zwrot; National minority; National identity; Poles in the Czech Republic; Minority media; Głos Ludu; Zwrot Available in a digital repository NRGL
Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu

(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and ...

Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)
Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
2018 - Polish
The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the smallest. However, it was here that efforts to preserve the Karaim language and identity were most intense. The writer and editor A. Mardkowicz and the poet S. Rudkowski strove to preserve the Karaim language and strengthen ethnic self-identity. In this thesis the author endeavored to explain the background to this cultural eudaimonia in Lutsk: the demographic and legal status of the community, its spiritual and cultural life, relations with the non-Karaite environment, and its assets. Keywords: Karaites, Polish-Lithuanian Karaites, Karaites in Volhynia, Karaites in Luck Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919-1939) Lucká obec byla nejméně početnou ze čtyř karaimských společenství, která se po první světové válce ocitla v hranicích obnoveného Polska. Kromě toho se stala významným centrem karaimské kultury. A. Mardkowicz, spisovatel a nakladatel, nebo básník S. Rudkowski za svůj cíl si kladli obrodu jazyka a posílení národního sebeuvědomění. Práce představuje pokus charakterizovat a analyzovat širší okolnosti tohoto kulturního obrození v Lucku: demografickou situaci, právní postavení obce, její duchovní život, vztahy s ne-karaimským okolím, kulturní činnost nebo konečně i materiální zázemí obce. Klíčová slova: Karaimové, polsko-litevští Karaimové, Karaimové na Volyni, Karaimové v Lucku Keywords: Karaimové; polsko-litevští Karaimové; Karaimové na Volyni; Karaimové v Lucku; Karaites; Polish-Lithuanian Karaites; Karaites in Volhynia; Karaites in Luck Available in a digital repository NRGL
Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)

The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the ...

Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
Univerzita Karlova, 2018

Edukace a etnická identita romských dětí v polské a české škole
Mach, Elżbieta; Prokop, Jiří; Osuch, Wiktor
2016 - Polish
The discrimination against the Romani people has been ongoing for many years. It has been largely influenced by both the cultural difference and the separation of the Roma community. This has caused problems with the participation of this ethnic group in education. As for the education policies which the post-communist states have adopted with regard to the Roma minority, they have changed significantly, largely due to the political transformation, the integration with the European Union and globalisation. Those states have abandoned the idea of assimilating this ethnic group so that the Roma people can preserve their identity, culture and language. As a result of this the Romani have ceased to be the object of the state's policy and have become the subject of it. This paper gives a general presentation of the education of the Roma people as exemplified by the situation of it in Poland and the Czech Republic, in the context of the ongoing changes which are shaping contemporary education systems. It discusses the characteristics of the Romani ethnic group and its situation as well as the conditions of the Romani's participation in the culture and education of a majority state. The time frame adopted in this paper encompasses the period between 1945 and 2014, while also referring in the introduction... Wieloletnia dyskryminacja Romów, na którą duży wpływ miała zarówno odmienność kulturowa, jak i separacja tej społeczności, spowodowała problemy w uczestnictwie tej grupy etnicznej w edukacji. Natomiast polityka edukacyjna państw postkomunistycznych wobec mniejszości romskiej uległa dość istotnym przeobrażeniom, a duży wpływ na to miała transformacja ustrojowa oraz integracja europejska i globalizacja. Zrezygnowano w tych państwach z asymilacji tej grupy etnicznej Romów, na rzecz zachowania przez nią nich tożsamości, kultury i języka, w wyniku czego z przedmiotu Romowie, stali się podmiotem polityki państwa. . W pracy omówiono ogólnie sytuację edukacji romskiej na przykładzie Polski i Czech, w kontekście zachodzących zmian, determinujących współczesne systemy oświatowe. Scharakteryzowano romską grupę etniczną oraz sytuację, w jakiej się znajduje ta społeczność. Odniesiono się również do warunków uczestnictwa Romów w kulturze i edukacji państwa większościowego. Przyjęta cezura czasowa obejmuje, z wyjątkiem konieczności odwołania się we wprowadzeniu do historycznych uwarunkowań obecnej rzeczywistości społecznej, okres od 1945 do 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE kultura romska, edukacja, społeczności lokalne, mniejszości etniczne, wykluczenie Available in a digital repository NRGL
Edukace a etnická identita romských dětí v polské a české škole

The discrimination against the Romani people has been ongoing for many years. It has been largely influenced by both the cultural difference and the separation of the Roma community. This has caused ...

Mach, Elżbieta; Prokop, Jiří; Osuch, Wiktor
Univerzita Karlova, 2016

Žena ve volební kampani. Jazykové utváření obrazu ženy navzdory stereotypům.
Plasová, Anna; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2015 - Polish
The thesis focuses on the analysis of the process of creating a political image in the course of an election campaign, offering a case study of Magdalena Ogórek's candidacy during the Polish presidential election of 2015. The analysis is preceded by a theoretical introduction which lays down the groundwork for subsequently reporting the empirical findings. The following central terms and concepts are covered: political marketing (especially in the context of post-1989 Poland), political image (with an emphasis on the process of its creation and the parties involved), political language (again, particularly in the context of contemporary Poland), and the notion of stereotype (both linguistic and non-linguistic, with an emphasis on stereotypes about women). The empirical results are reported in three sections which offer different perspectives on the phenomenon under scrutiny. The first part investigates how Magdalena Ogórek herself, her team and PR consultants created her image as a candidate. The second part presents an analysis of the influence that her political opponents had on her political image. The third and final part concerns itself with Magdalena Ogórek's media image, as created by the Polish media during the campaign. The empirical research is based on material collected from the website... Práce se soustředí na analýzu procesu vytváření politické image v průběhu volební kampa- ně na příkladu kandidatury Magdaleny Ogórek v prezidentských volbách v Polsku v roce 2015. Analýze předchází teoretická část vyjasňující nejdůležitější pojmy a koncepty, o něž se opírá provedený výzkum. Probrány jsou termíny politický marketing (zejména v kontextu Polska po roce 1989) politická image (s důrazem na proces její tvorby a subjekty, které se na tom podílejí), jazyk politiky (rovněž s ohledem na současné polské reálie) a stereotyp (jazykový i nejazykový, s důrazem na stereotypy o ženách). Praktická část byla rozdělena na tři oddíly, které představují analyzovaný jev z růz- ných stran. První část se věnuje tomu, jak image Magdaleny Ogórek vytvářela sama kandidátka, její volební štáb a PR poradci. Druhá část obsahuje analýzu vlivu, jaký měli na politickou image kandidátky její političtí konkurenti. Třetí část se zabývá mediálním obrazem Magdaleny Ogórek vytvořeným polskými médii během kampaně. K výzkumu byly použity materiály pocházející z internetových stránek kandidátky, nahrávky jejích vystoupení v televizi a rádiu a články z tisku pocházející z řady různých zdrojů. Jednotlivé části práce vytvářejí plastický obraz umožňující porozumět dynamice vytvá- ření politické image během volební kampaně, a... Keywords: językowe kreowanie wizerunku; stereotyp; kampania wyborcza; język polityki; image creation through language; stereotype; election campaign; political language Available in a digital repository NRGL
Žena ve volební kampani. Jazykové utváření obrazu ženy navzdory stereotypům.

The thesis focuses on the analysis of the process of creating a political image in the course of an election campaign, offering a case study of Magdalena Ogórek's candidacy during the Polish ...

Plasová, Anna; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2015

Občanská Platforma - Právo a Spravedlnost. Jazykový obraz kolektivního politického protivníka na základě prezidentské kampaně v r. 2005
Kontšek, Martin; Rusin Dybalska, Renata; Kaleta, Petr
2011 - Polish
The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I will also present the political scene in Poland in the year 2005 and the political parties - Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość. The practical part contains an analysis of selected materials referring to the picture of a collective political opponent. Key words: Law and Justice, Civic Platform, linguistic picture of the world, language of politics, collective political opponent, election campaign, coalition talks Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje poznatky týkající se politické komunikace, jazyka politiky a jazykového obrazu světa. Představím rovněž politickou scénu v Polsku v roce 2005 a politické strany - Platforma Obywatelska a Prawo i Sprawiedliwość. Praktická část práce obsahuje analýzu vybraných materiálů, týkajících se obrazu kolektivního politického protivníka. Klíčová slova: Právo a Spravedlnost, Občanská platforma, jazykový obraz světa, jazyk politiky, kolektivní politický protivník, volební kampaň, koaliční rozhovory Available in a digital repository NRGL
Občanská Platforma - Právo a Spravedlnost. Jazykový obraz kolektivního politického protivníka na základě prezidentské kampaně v r. 2005

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I ...

Kontšek, Martin; Rusin Dybalska, Renata; Kaleta, Petr
Univerzita Karlova, 2011

Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky
Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2008 - Polish
The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of character, emotions, and psychological states. In Chapter I, "The Subject of Phraseology," I provide an outline of the significance of phraseology, of its history and of the present state of research in Poland. The most important linguists that focus on this branch of linguistics are cited here, such as S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, and D. Rytel. I explain the meaning of the stylistic process called "de-phraseologizing". ílem mé práce pod titulem "Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané okruhy" je ukázat bohatou zásobu možných způsobů vyjádření informací týkajících se charakterových vlastností, emocí a psychických stavů člověka. V první části - "Předmět frazeologie" - jsem představila význam frazeologie, nástin dějin a stav vědeckého výzkumu frazeologie v Polsku. Uvedla jsem jména nejznámějších jazykovědců zabývajících se tímto odvětvím lingvistiky (S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, D. Rytel). Vysvětlila jsem smysl stylistického procesu zvaného defrazeologizace. Ve druhé kapitole pod titulem "Zdroje frazémů" jsem vyjmenovala nejstarší slovníky polského jazyka, které zaznamenávají ustálená frazeologická spojení. Popsala jsem metody obohacování frazeologické zásoby, druhy inspirací a motivací k tvoření frazémů a také vlivy jakým podléhaly polské a české frazémy. Available in a digital repository NRGL
Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky

The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of ...

Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2008

Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích
Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine interference exists. The first chapter deals with the miracle from the point of view of Catholic theology, specifically the conception of the miracle in the work of St. Augustin and St. Thomas Aquinas. Besides that, it also contains the contemporary definition of a miracle. In the second chapter a description is given of the conception of a miracle in the Old and New Testament. In the third chapter we find a presentation of ethnical faiths with their conception of a miracle (if relevant), which were performed by kings, magicians and witchmen. In the fourth chapter the question of miracle is related to two universal religions, i.e. Buddhism and Islam. These universal religions influenced the history of religion and were therefore elaborated upon separately. We should comprehend a miracle as a divine sign, which belongs to the basic conceptions of this term and does not only exist in Christianity. The history of religion confirms that in all faiths, which were studied, exist divine signs, which could be interpreted as miracles. Key words: - miracle - miracle in non-Christian religions - miracle in the... Resumé "Problematika zázraku v nekřesťanských náboženstvích" Piotr Adamczyk Tato diplomová práce pojednává o otázce zázraků v nekřesťanských náboženstvích. Pojem zázrak je podstatnou částí všech náboženství, tj. i křesťanského. Ve všech náboženstvích existují neobvyklé božské zásahy. První kapitola se zabývá zázrakem z hlediska katolické teologie, zejména pojetí zázraku v díle Sv. Augustina a Sv. Tomáše Akvinského. Mimo to se v této kapitole nachází současná definice zázraku. V druhé kapitole se nachází popis pojetí zázraku v Novém a Starém zákoně. Třetí kapitola prezentuje etnická náboženství s jejich pojetím zázraků, které vykonávali panovníci, šamani a jogíni. Čtvrtá kapitola pojednává o otázce zázraku ve vztahu k dvěma univerzálním náboženstvím, tj. buddhismus a islám, která ovlivnila dějiny náboženství a z tohoto důvodu byla samostatně pojednána. Měli bychom pochopit zázrak jako božské znamení, které patří k základnímu pojetí tohoto termínu a které neexistují pouze v křesťanství. Dějiny náboženství potvrzují, že ve všech náboženstvích, které byly prezentovány, existují božská znamení, která by mohla být interpretována jako zázrak. Available in a digital repository NRGL
Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích

This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine ...

Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Mezináboženský dialog a misijní působení Církve
Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal of this work is to point out the relationship between the dialogue and missionary activity, i.e. whether these two are interrelated or not. The first chapter explains basic terms, such as dialogue, religion, interreligious dialogue and missionary activities in relation to the dialogue. The second chapter gives a description of the dialogue between Christianity and Judaism. The third chapter deals with the dialogue between Christianity and Islam. The fourth and last chapter is concerned with the dialogue between Christianity and Buddhism. The Catholic Church enhances a connection between the interreligious dialogue and its missionary activity. This desire was formulated in the conciliar documents Ad Gentes and Nostra Aetate. A sincere dialogue is connected with missionary activity, because Christianity entails a desire to share Christian faith with other people. Interreligious dialogue must be the fundament of Christian missionary activity, otherwise it does not respond with the Christian identity: one cannot exist without the other. In this sense it can be stated that missionary activities and interreligious... Resumé "Mezináboženský dialog a misijní působení Církve" Stefan Wojdyla Tato diplomová práce pojednává o mezináboženském dialogu a misijní činnosti Církve. Tato práce chce poukázat na vztah mezi dialogem a misijní činností, tj. zda toto souvisí či nikoliv. První kapitola vysvětluje základní pojmy, jako například dialog, náboženství, mezináboženský dialog a misijní činnost ve vztahu k dialogu. Druhá kapitola podává popis dialogu mezi křesťanstvím a judaismem. Třetí kapitola pojednává o dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá dialogem mezi křesťanstvím a buddhismem. Katolická církev propojuje mezináboženský dialog a misijní činnost. Tato touha byla formulována II. vatikánským koncilem v dokumentech Ad Gentes a Nostra Aetate. Opravdový dialog je propojený s misijní činností, protože křesťanství chce sdílet víru s jinými lidmi. Mezináboženský dialog má být základem křesťanské víry, jinak neodpovídá křesťanské identitě: jedno nemůže existovat bez druhého. V tomto pohledu můžeme říci, že misijní činnosti a mezináboženský dialog se prolínají, i když nejsou totožné. Nemůžeme volit jedno a opomíjet druhé. Tento způsob dialogu, jako součást misijní činnosti Církve má svůj zdroj v Bohu, což znamená, že dialog patří ke křesťanskému povolání. Available in a digital repository NRGL
Mezináboženský dialog a misijní působení Církve

Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal ...

Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho
Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2007 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho

Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases