Number of found documents: 52869
Published from to

Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem
Fojtíková, Monika; Bělina, Miroslav; Morávek, Jakub
2019 - Czech
The diploma thesis deals with the issue of damage and non-material damage caused by work accidents. The first chapter describes the basic concept of legal liability and main functions of the employer's liability for damage caused to employees. The second chapter focuses on the basic assumptions, fulfilment of which creates an obligation for the employer to compensate employees for damage and non-material damage. It also describes the work accident as a legal term and discusses specific situations such as a heart-attack, a work injury during team-building or a work injury during a business trip using interpretation based, in particular, on a review of Czech case law. The employer is not always obliged to compensate employees for damage and non-material damage. Situations in which the employer is released from the obligation to pay damages and non-material damage are described at the end of the second chapter. These situations include violation of legal regulations or instructions, drunkenness or misuse of addictive substances and, last but not least, reckless behaviour of an employee. The third part which is the core of the thesis, deals with individual types and scopes of compensations, namely compensation for loss of earnings, material damage and purposefully spent treatment costs. A particular... Diplomová práce se věnuje problematice náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé zaměstnanci při pracovním úrazu. V úvodní kapitole je charakterizováno základní pojetí právní odpovědnosti, její dělení a hlavní funkce pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci. Druhá kapitola je zaměřena na základní předpoklady, jejichž splněním vzniká zaměstnavateli povinnost nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Především je v rámci uvedené kapitoly vymezen pojem pracovní úraz, a to včetně specifických situací pracovního úrazu jako je infarkt myokardu, pracovní úraz při akci, jejímž cílem je stmelení zaměstnanců, neboli teambuilding, či úraz utrpěný během pracovní cesty, přičemž výklad je založen zejména na rešerši soudní judikatury. Ne vždy zaměstnavateli vzniká povinnost nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu. Případy, kdy je zaměstnavatel zbaven této povinnosti, ať už zcela či pouze částečně, jsou popsány na konci druhé kapitoly. Jmenovitě se jedná o zaviněné porušení právních předpisů či pokynů, opilost nebo zneužití jiných návykových látek zaměstnancem a v neposlední řadě lehkomyslné jednání zaměstnance. Třetí část, jež je jádrem diplomové práce, pojednává o jednotlivých druzích a rozsahu náhrad škody a nemajetkové újmy, a to náhradě za... Keywords: náhrada škody a nemajetkové újmy; pracovní úraz; bolestné a ztížení společenského uplatnění; compensation for damage and non-material damage; work accident; compensation for injury and lesser employability Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem

The diploma thesis deals with the issue of damage and non-material damage caused by work accidents. The first chapter describes the basic concept of legal liability and main functions of the ...

Fojtíková, Monika; Bělina, Miroslav; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Pivničková, Kateřina; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
2019 - Czech
Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases. It is a topic with a relatively settled legislation and a subject which is present - nevertheless, ground-breaking changes in this issue cannot be really anticipated any more. Introductory part of my thesis deals primarily with a theoretical definition of a term liability and liability in labor law. It deals with the conditions of inception of liability, the reasons that allow release from liability and finally, with the obligation of an employer to compensate damages or non-material damage in the cases of work accidents and occupational diseases. I also devote myself to define terms work accident and occupational disease, and for better understanding and explanation of disputable questions, I refer to judicature of the Supreme Court and the Constitutional Court. The mainstay of my thesis is dedicated to the particular types of compensation provided either directly to the aggrieved employees as the consequence of work accident or occupational disease, or to the bereaved in the case of death due to the work accident or occupational disease. I also compare the labor law regulation to the... Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání Abstrakt Tématem mé diplomové práce je odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jedná se o téma s poměrně stálou právní úpravou a téma aktuální - nicméně převratné změny v této problematice již nelze moc očekávat. V úvodní části své práce se věnuji především teoretickému vymezení pojmu odpovědnost, pracovněprávní odpovědnost - podmínkám vzniku odpovědnosti, důvodům umožňující zproštění odpovědnosti, až nakonec dojdu i k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dále se věnuji i pojmům pracovní úraz a nemoc z povolání, kde k jejich lepšímu pochopení a zaplnění sporných otázek odkazuji i na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Stěžejní část mé práce je ovšem věnována jednotlivým druhům náhrad poskytovaných buď přímo poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, anebo pozůstalým v případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Věnuji se i srovnání pracovněprávní úpravy s úpravou občanskoprávní. Největší rozdíl těchto úprav je přitom patrný u bolesti a ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalých. V závěru své práce se věnuji jednak povinnému pojištění zaměstnavatelů,... Keywords: Pracovní úraz; nemoc z povolání; náhrada škody a nemajetkové újmy; Work accident; occupational disease; compensation for damages and non-material damage Available in a digital repository NRGL
Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and ...

Pivničková, Kateřina; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Obtěžování v pracovněprávních vztazích
Sommerová, Dominika; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
2019 - Czech
Harassment in the workplace Abstract This diploma thesis concerns harassment in labor relations. I deal with problems of mobbing, bossing and sexual harassment in the workplace. The aim is to analyze the overall legal regulation of these problems, including the case law of the Czech courts. Two chapters are also devoted to the defense against these undesirable behaviors. The work takes into account the legal regulation of constitutional, civil, labor, criminal and administrative law. In the area of sexual harassment, not only the Czech legislation but also the regulation of this problem in the Slovak Republic were taken into account. This work is divided into seven chapters. In these chapters, the basic terms are explained and the terms mobbing, bossing are explained. Also there is defense against these undesirable behaviors. The third is to clarify the concept of sexual harassment and subsequent defense. The most important is the analysis of these problems under Czech legislation and in the concept of sexual harassment also a comparison of Czech and Slovak legislation. Key words mobbing, bossing, sexual harassment Obtěžování v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se týká obtěžování v pracovněprávních vztazích. Blíže se věnuji problematice mobbingu, bossingu a sexuálního obtěžování na pracovišti. Cílem je zanalyzovat celkovou právní úpravu těchto problémů a to včetně judikatury českých soudů. Dvě kapitoly jsou také věnovány obraně proti těmto nežádoucím chováním. Práce zohledňuje právní úpravu práva ústavního, občanského, pracovního, trestního a správního. V rámci problematiky sexuálního obtěžování byla zohledněna nejen česká právní úpravu, ale i úprava tohoto problému v Slovenské republice. Tato práce je rozdělena do sedmi kapitol. V těchto kapitolách je uvedeno vysvětlení základních pojmů a dále jsou objasněny pojmy mobbing, bossing, obrana proti těmto nežádoucím chováním. Třetí je objasnění pojmu sexuální obtěžování a následná obrana. Nejdůležitější je analýz těchto problému v rámi české právní úpravy a u pojmu sexuální obtěžování také srovnání české a slovenské právní úpravy. Klíčová slova mobbing, bossing, obtěžování na pracovišti Keywords: mobbing; bossing; sexuální obtěžování; mobbing; bossing; sexual harassment Available in a digital repository NRGL
Obtěžování v pracovněprávních vztazích

Harassment in the workplace Abstract This diploma thesis concerns harassment in labor relations. I deal with problems of mobbing, bossing and sexual harassment in the workplace. The aim is to analyze ...

Sommerová, Dominika; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Role spolků v ochraně životního prostředí
Zahálková, Kristýna; Žákovská, Karolina; Pokorný, Jiří
2019 - Czech
1 The role of NGOs in the protection of environment Abstract The topic of this thesis is the role of civil societies in the protection of environment. The civil societies, the most common type of NGOs in the Czech Republic, are legal persons of the private law that, unlike public administration bodies, contribute to the protection of environment voluntarily. This fact however does not undermine the significance of their involvement. In fact, in order to achieve the highest level of the protection of environment, it is necessary that the state treats the civil societies and other subjects of the non-profit sector as its partners. This thesis is divided into two parts that are consequently divided into chapters, subchapters and sub-subchapters. In the first part, the general starting points, in particular legal aspects of the non-profit area and the law of civil societies, including their assessment, are dealt with. Subsequently, the attention is moved to the position of civil societies in the area of environmental law, and to general starting points concerning the public participation in the environmental matters and its division. The second part looks into the roles of the civil societies in the protection of environment itself. Two types of these roles are distinguished: the conflict roles and the... 1 Role spolků v ochraně životního prostředí Abstrakt Tématem této práce je role spolků v ochraně životního prostředí. Spolky jsou právnickými osobami soukromého práva neziskové povahy, které se na ochraně životního prostředí, na rozdíl od orgánů veřejné správy, podílejí dobrovolně. To ovšem nijak nesnižuje význam této jejich účasti. K dosažení co nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí je naopak nezbytné, aby stát ke spolkům i ostatním subjektům neziskové sféry přistupoval jako k partnerům. Tato práce se člení na dvě části, které se dále dělí na kapitoly, podkapitoly a podpodkapitoly. V první části se věnuji obecným východiskům, konkrétně oblasti právní úpravy neziskového sektoru a spolkovému právu, vč. jejich zhodnocení. Poté se přesouvám k postavení spolků v oblasti práva životního prostředí a obecným východiskům vztahujícím se k účasti veřejnosti v otázkách životního prostředí a jejího dělení. Druhá část se již zabývá samotnými rolemi spolků v ochraně životního prostředí. Tyto role dělím na tzv. konfliktní a nekonfliktní, podle toho jestli se spolky při jejich realizaci dostávají nebo mohou s velkou pravděpodobností dostat do konfliktu se soukromými zájmy jiných subjektů či nikoliv. Za nekonfliktní role, kterým věnuji samostatnou kapitolu, považuji praktickou ochranu přírody; environmentální... Keywords: Spolek; účast veřejnosti; ochrana životního prostředí; Non-governmental organisation; public participation; protection of environment Available in a digital repository NRGL
Role spolků v ochraně životního prostředí

1 The role of NGOs in the protection of environment Abstract The topic of this thesis is the role of civil societies in the protection of environment. The civil societies, the most common type of NGOs ...

Zahálková, Kristýna; Žákovská, Karolina; Pokorný, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Trestněprávní ochrana životního prostředí
Kříž, Jan; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
2019 - Czech
Criminal Law Protection of the Environment The subject matter of this diploma thesis is the topic of criminal law protection of the environment in the Czech Republic. The main attention is paid to the current legal regulation of criminal offenses against the environment in the Criminal Code. In addition to a more detailed analysis of the individual criminal environmental offenses, the thesis deals with the basic theoretical background of the criminal law protection of the environment, with the issues of legal liability in the field of environmental law and with the comparison of criminal liability with administrative liability. Further is discussed the question of criminal liability of legal entities in connection with environmental protection and at last but not least is also described the historical development and current forms of individual international, European and national legal sources of criminal protection of the environment. Keywords: Environmental Protection, Criminal Liability, Environmental Crime Trestněprávní ochrana životního prostředí Předmětem této diplomové práce je téma trestněprávní ochrany životního prostředí v České republice, přičemž hlavní pozornost je věnována platné právní úpravě jednotlivých trestných činů proti životnímu prostředí v trestním zákoníku. Kromě bližšího pohledu na skutkové podstaty environmentálních trestných činů se práce dále zabývá základními teoretickými východisky daného oboru, otázkou právní odpovědnosti na úseku práva životního prostředí a srovnáním trestněprávní odpovědnosti s odpovědností správněprávní. Práce dále pojednává o problematice trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s ochranou životního prostředí a v neposlední řadě též popisuje vývoj a současnou podobu jednotlivých pramenů trestněprávní ochrany životního prostředí, a to jak v mezinárodním, evropském, tak i vnitrostátním měřítku. Klíčová slova: ochrana životního prostředí, trestněprávní odpovědnost, trestné činy proti životnímu prostředí Keywords: ochrana životního prostředí; trestněprávní odpovědnost; trestné činy proti životnímu prostředí; Environmental Protection; Criminal Liability; Environmental Crime Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní ochrana životního prostředí

Criminal Law Protection of the Environment The subject matter of this diploma thesis is the topic of criminal law protection of the environment in the Czech Republic. The main attention is paid to the ...

Kříž, Jan; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2019

Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti
Blažejová, Barbora; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
2019 - Czech
Legal instruments of ensuring access to land This thesis is concerned with an analysis of legal instruments of private and public law, which are able to ensure an access to land. The thesis is written from a perspective of a land owner without an access or with a difficult access to his land. Hence the content of this thesis is limited to legal instruments protecting such owner. The aim of the thesis is to cover all the legal options of ensuring an access to land, provide a detailed analysis of each instrument and further consider its frequency and suitability for general practice. In addition, I also present comparison of the instruments from the aspect of procedural law. Within the thesis I make an extensive use of case law, which illustrates both the potential development of legislation and familiarizes the reader with an abstract legal terminology by its application to real-life situations. The thesis is divided into nine chapters, whereas the chapter one provides a classification of the legal instruments from the private and public law perspective and a classification into a voluntary and a forced access. This chapter is followed by an enumeration of each instrument of ensuring an access to land. Firstly, there are listed the private law instruments, i.e., lease, easement, necessary passage, statutory... Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti Tato práce se zabývá analýzou právních nástrojů soukromého i veřejného práva, které jsou schopny zajistit přístup nemovitosti. Práce na tyto nástroje nahlíží z pohledu vlastníka nemovitosti bez přístupu nebo se ztíženým přístupem, proto je její obsah omezen na právní prostředky ochrany tohoto vlastníka. Cílem práce je obsáhnutí všech právních možností zajištění přístupu k nemovitostem, podrobný rozbor každého z institutů s přihlédnutím k četnosti a vhodnosti jejich využití a pro praxi možná nejdůležitější, porovnání jednotlivých institutů z hlediska procesního práva. Práce také bohatě pracuje se soudní judikaturou, kterou ilustruje jak případný vývoj interpretace právní úpravy, tak přibližuje čtenáři abstraktní právní pojmy aplikací v reálných situacích. Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, přičemž první kapitola nabízí úvodní třídění právních nástrojů jednak z hlediska soukromého a veřejného práva a jednak podle toho, zda se jedná o zajištění přístupu dobrovolné nebo nucené. Následně už přechází k výčtu jednotlivých možností zajištění přístupu k nemovitostem, kdy se nejdříve zabývá příslušnými instituty soukromého práva, tj. okrajově nájmem, dále služebnostmi, ustanoveními občanského zákoníku o nezbytné cestě, sousedskými právy a přídatným... Keywords: přístup; nemovitost; služebnost; access; land; easement Available in a digital repository NRGL
Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti

Legal instruments of ensuring access to land This thesis is concerned with an analysis of legal instruments of private and public law, which are able to ensure an access to land. The thesis is written ...

Blažejová, Barbora; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2019

Zabezpečení v nezaměstnanosti
Brokešová, Michaela; Štefko, Martin; Lang, Roman
2019 - Czech
This diploma thesis entitled "Welfare during unemployment" analyses the current legislation of the unemployment benefits in the Czech Republic and its individual aspects. The thesis focuses on a wide range of applicative and practical problems associated with it. Considering the systematic perspective, the thesis is divided into six chapters. The first part of the thesis provides a theoretical introduction, which is the basis for the understanding of the problem of unemployment in general. A reader gets familiar with its types, importance for individuals and also the consequences of loss of employment. Also, this chapter explains the reason why the different percentages have been reported in the unemployment statistics. On one hand, it is caused by the double calculation performed by the Ministry of Labour and Social Affairs, and by the Czech Statistical Office on the other. The key concept of legal relations in employment is the right to work as a fundamental social right enshrined in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, which is further discussed in the second chapter. Furthermore, the right to employment regulated by the Employment Act has been defined and the differences between them have been explained. The third chapter deals with the state employment policy, which is divided into... Předkládaná diplomová práce s názvem "Zabezpečení v nezaměstnanosti" rozebírá platnou právní úpravu zabezpečení v nezaměstnanosti v České republice a její jednotlivé aspekty. Přitom se zaměřuje se na některé aplikační a praktické problémy s ní spojené. Z hlediska systematiky je práce rozdělena do šesti kapitol. První část práce poskytuje teoretický úvod, který je základem pro porozumění problematiky nezaměstnanosti jako takové. Uvádím její druhy, význam pro jednotlivce a současně i důsledky, které s sebou ztráta zaměstnání nese. Zároveň je v této kapitole vysvětleno, proč jsou ve statistikách týkajících se nezaměstnanosti vykazována rozdílná procentuální čísla. Důvodem je dvojí výpočet uskutečňovaný na jedné straně Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně druhé Českým statistickým úřadem. Klíčovým pojmem právních vztahů týkajících se zaměstnanosti je právo na práci, jakožto základní sociální právo zakotvené v Listině základních práv a svobod, kterému je věnována kapitola druhá. Dále jsem definovala právo na zaměstnání upravené zákonem o zaměstnanosti a vysvětlila rozdíly mezi nimi. Třetí kapitola pojednává o státní politice zaměstnanosti, která se dělí na pasivní a aktivní. Zároveň vymezuje postavení a působnost základních subjektů participujících se na vytváření státní politiky... Keywords: Nezaměstnanost; podpora v nezaměstnanosti; zprostředkování zaměstnání; státní politika zaměstnanosti; Unemployment; Unemployment Benefits; Brokering employment; State employment policy Available in a digital repository NRGL
Zabezpečení v nezaměstnanosti

This diploma thesis entitled "Welfare during unemployment" analyses the current legislation of the unemployment benefits in the Czech Republic and its individual aspects. The thesis focuses on a wide ...

Brokešová, Michaela; Štefko, Martin; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2019

Výběr uchazečů o zaměstnání
Rychlíková, Anika; Štefko, Martin; Tomšej, Jakub
2019 - Czech
The selection of job seekers Anika Rychlíková This diploma thesis deals with the topic of selection of job seekers from the point of view of personnel management as well as from the point of view of the related legislation. From the point of view of the legislation, the thesis focuses not only on the general regulation of relations before the relationships under the labour law, but also on the two most essential legal aspects of selection of job seekers that are the right to equality and non-discrimination and the protection of personal data. The main goal of this thesis is to present complex view on the topic of selection of job seekers in the context of personnel management principles and values and the legislation thereof. Another goal is to point out the shortcomings of current legislation and introduce the proposals for its elimination. The thesis uses the method of description and analysis and elaborates on the application of legal norms in the personnel management praxis. On the basis of such methods the author evaluates effective legislation, points out the most problematic provisions and suggests their alternations de lege ferenda. Formally, the thesis is divided into five main chapters. The aim of the first chapter is to set the process of selection of job seekers into the context of... diplomové práce "Výběr uchazečů o zaměstnání" Anika Rychlíková Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou výběru uchazečů o zaměstnání, a to jak z pohledu personalistiky, tak zejména jeho právní úpravou. Z právního hlediska se nezaměřuje jen na obecnou úpravu právních vztahů před vznikem pracovních vztahů, ale zvláštní pozornost je věnována také dvěma nejzásadnějším právní aspektům výběru uchazečů, kterými jsou úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace a ochrany osobních údajů. Cílem této diplomové práce je poskytnout co nejkomplexnější pohled na problematiku výběru uchazečů o zaměstnání, a to ve vzájemném kontextu personalistických zásad a zvyklostí a právní úpravy. Dalším cílem je upozornit na nedostatky účinné právní úpravy a předeslat návrhy na jejich odstranění. Práce je zpracována především metodou popisu a rozboru, dále je také využívána aplikace právních norem v personální praxi. Na základě toho autorka práce hodnotí účinnou právní úpravu, poukazuje na nejproblematičtější ustanovení a navrhuje úpravu de lege ferenda. Formálně je práce rozdělena do pěti kapitol. Účelem první z nich je zasadit proces výběru uchazečů do kontextu ostatních personální činností směřujících k obsazení volného pracovního místa. Jsou v ní popsány především činnosti realizované ještě před vstupem... Keywords: Výběr uchazečů; Diskriminace; Ochrana osobních údajů; The selection of job seekers; Discrimination; Protection of personal data Available in a digital repository NRGL
Výběr uchazečů o zaměstnání

The selection of job seekers Anika Rychlíková This diploma thesis deals with the topic of selection of job seekers from the point of view of personnel management as well as from the point of view of ...

Rychlíková, Anika; Štefko, Martin; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace
Dvořáková, Kateřina; Agha, Petr; Havel, Tomáš
2019 - Czech
The aim of this thesis is to show how mass media can affect the legislative process. This is shown generally as well as specifically - using the legislative process in the Czech Republic as an example, which is illustrated by a specific case, in which media pressure resulted in the change of legislation. This thesis is divided into four chapters. The first two are theoretical, the third chapter presents a case study and the last chapter draws conclusions from the previous three. The first chapter shows law as an open system, which develops while communicating with the other subsystems of society. Sociological approach to law is presented, as well as selected concepts from sociology of law. Some crucial concepts from law theory are defined. The last part of the first chapter presents the legislative process in the Czech Republic, which is being defined in the broad meaning of this concept. The theme of the second chapter is mass media - first its definition, followed by presentation of selected concepts of relationship between mass media and society, with emphasis on agenda-setting and framing. The third chapter presents a case study of a successful campaign for change in legislation - mass media campaign associated with the premiere of the documentary film Smejdi in Czech cinemas. Role of the... Hlavním cílem této diplomové práce je představit některé ze způsobů, kterými masová média mohou ovlivňovat legislativní proces. Tyto způsoby jsou ukázány jak obecně, tak konkrétně - na příkladu tvorby zákonů v České republice, což je ilustrováno případem úspěšného tlaku na změnu legislativy. Práce se skládá ze čtyř kapitol, přičemž první dvě jsou čistě teoretické, třetí obsahuje případovou studii a závěrečná nabízí syntézu poznatků z předchozích částí práce. V první kapitole je právo představeno jako otevřený systém, který se vyvíjí v kontaktu s dalšími společenskými subsystémy. Je prezentován sociologický přístup k právu a několik konceptů z právní sociologie, jsou také definovány některé stěžejní pojmy. Závěrem je představen proces tvorby v zákonů v České republice, pozornost je věnována širšímu pojetí legislativního procesu, které se zabývá i fází před podáním návrhu právního předpisu zákonodárnému orgánu. Druhá kapitola se věnuje masovým médiím, nejprve jejich obecné definici a následně vymezení některých konceptů, které se zabývají vztahem médií a společnosti, s důrazem na nastolování agendy a rámcování, představeny jsou i základní kritické pohledy na roli médií ve společnosti. Třetí kapitola podrobně analyzuje konkrétní úspěšný případ tlaku na změnu legislativy - mediální kampaň provázející... Keywords: masová média; legislativní proces; tvorba práva; subjekty legislativního procesu; Šmejdi; mass media; legislative process; subjects of legislative process; Smejdi; lawmaking Available in a digital repository NRGL
Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace

The aim of this thesis is to show how mass media can affect the legislative process. This is shown generally as well as specifically - using the legislative process in the Czech Republic as an ...

Dvořáková, Kateřina; Agha, Petr; Havel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Právní úprava ochrany živočišstva
Kalivoda, Stanislav; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
2019 - Czech
1 Legal Regulation of the Wild Fauna Abstract The aim of this thesis was to map and explain the differences between extensive terminology and legislation in terms of developmentin the past and present. Attentionwas also focused on a historical excursion to the protection of animals in the Czech lands and its development to the present. More specifically, I focused on the category of birds, fish and mammals. Legal regulation of the wild faunadoes not only encompass legislative definitions, historical aspects, but is also an integral part of biodiversity, which is closely linked to this topic . As the environment does not end beyond the borders of our country, this issue must also be given due attention at international level in the light of the effective international conventions. In the first chapter, I consider the inconsistency of terminology in sections of the legal order and categorizing the understandingof the terms (fauna, animal,game) and clarity for its addressees. This means, from an animal perspective, public and private law.. In the second chapter, I focused on the protection of animals in terms of history and legal documents. Already in early historyof the humanrace, man began to affect his surroundings, whether it was huntingor gathering. Over time, with a growinghuman population,he began to... Právní úprava ochrany živočišstva Cílem této dipl mové práce bylo zmapovat a vysvětlit rozdíly mezi rozsáhlým pojmoslovím a legislativou z vývoje minulosti a současnosti. Pozornost byla zaměřena také na his ický exkurz na ochranu zvířat českých zemích a její vývoj do současnosti. Konkrétněji jsem se zaměřil na kategorii ptáků, ryb a savců. Právní úprava ochrany živočišstva nezahrnuje pouze legislativní vymezení pojmů, historické hledisko, ale nedílnou součástí je také oblast biologické rozmanitosti, která s tímto tématem je blízce propojena. Jelikož životní prostředí nekončí za hranicemi našeho státu, tak musí být této blematice věnována patřičná pozornost také na mezinárodní úrovni z hlediska platných mezinárodních úmluv. první kapitole se nejprve zamýšlím nad nejednotností pojmosloví v částech právního řádu a kategorizování chápání pojmů (zvíře, živočich, zvěř) a srozumitelností pro jeho adresáty. Tím myšleno z hlediska zvířete v právu veřejném a soukromém. druhé kapitole jsem se zaměřil na ochranu živočichů z a právních dokumentů. Již v né historii lidského rodu začal člověk ovlivňovat své okolí, ať už lovem nebo sběrem. Postupem času s rostoucí lidskou populací začal měnit svůj způsob života a přešel usedlejšímu způsobu obděláváním půdy. V důsledku rozrůstání lidské populace se zároveň zvýšila míra změn... Keywords: biodiverzita; zvíře; ochrana; biodiversity; animal; protection Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany živočišstva

1 Legal Regulation of the Wild Fauna Abstract The aim of this thesis was to map and explain the differences between extensive terminology and legislation in terms of developmentin the past and ...

Kalivoda, Stanislav; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases