Number of found documents: 515
Published from to

Průzkum společenstva ryb VD Plumlov
Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk
2016 - Czech
Náplní projektu v roce 2016 byl průzkum plůdkového a adultního rybího společenstva na nádrži Plumlov a vyhodnocení rybářského hospodaření na rybnících v povodí. The objective of the project was the survey of fry and adult fish assemblages on the Plumlov reservoir in 2016 and the evaluation of fish pond management in its catchment area. Keywords: ichthyological monitoring; Plumlov water reservoir Available at various institutes of the ASCR
Průzkum společenstva ryb VD Plumlov

Náplní projektu v roce 2016 byl průzkum plůdkového a adultního rybího společenstva na nádrži Plumlov a vyhodnocení rybářského hospodaření na rybnících v povodí....

Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk
Ústav biologie obratlovců, 2016

Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost. Dotazník - chovná praxe v ČR
Mendel, Jan
2016 - Czech
Pro zjištění současného stavu byl připraven dotazník s 17 otázkami mapujícími okruhy: kontrola a znalost chované linie, nástin používaných reprodukčních technologií a alternativních geneticky vylepšovaných technik, znak a typ prováděna selekce, typ používané šlechtitelské metody, znalost a míra používání genetických nástrojů, informovanost o nejnovějších chovných programech v zahraničí. To determine the present state a questionnaire was prepared with 17 questions mapping the following topics: control and knowledge of the lineage bred, outline of the reproduction technologies and alternative genetically improved techniques used, sign and type of the selection made, type of the breeding method involved, knowledge and degree of utilization of genetic tools, knowledge of the latest breeding programs used abroad. Keywords: genetic tools; breeding practice; Salmonidae Fulltext is available at external website.
Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost. Dotazník - chovná praxe v ČR

Pro zjištění současného stavu byl připraven dotazník s 17 otázkami mapujícími okruhy: kontrola a znalost chované linie, nástin používaných reprodukčních technologií a alternativních geneticky ...

Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2016

Kontrolovaný chov - přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb
Mendel, Jan
2016 - Czech
Byl učiněn stručný přehled praktického využití genetiky v oblastech: identifikace linií, druhů a hybridů, využití genomické informace v chovných programech a selekčních procedurách, sex determinace, vyhledávání významných QTL. There was made a short survey of practical utilization of genetics in the following spheres: identification of lineages, species and hybrids, utilization of genomic information in breeding programs and selection procedures, sex determination, searching for important QTLs. Keywords: genetics; breeding programs; selection; Salmonidae Fulltext is available at external website.
Kontrolovaný chov - přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb

Byl učiněn stručný přehled praktického využití genetiky v oblastech: identifikace linií, druhů a hybridů, využití genomické informace v chovných programech a selekčních procedurách, sex determinace, ...

Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2016

Vyhodnocení účinku biomanipulace a ichtyologický průzkum VD Hamry v roce 2015
Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Roche, Kevin Francis; Kopeček, Lukáš
2015 - Czech
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem. This study, which has been running since 2008, examines the use of the Hamry Water Reservoir as a model for fish community biomanipulation studies with the aim of improving water quality. Of primary interest to the Reservoir administrators, the Elbe River Basin authority s.p., is the maintenance of high water quality for drinking purposes, thereby preventing conflict of interest with multiple stakeholders. In addition, the study aims to determine whether biomanipulation of fish communities can be undertaken effectively in a reservoir. Keywords: ichthyological monitoring; Hamry water reservoir Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení účinku biomanipulace a ichtyologický průzkum VD Hamry v roce 2015

Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku ...

Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Roche, Kevin Francis; Kopeček, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2015

Druhové složení a abundance společenstev juvenilních ryb na vybraných profilech v povodí Labe
Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Kopeček, Lukáš
2015 - Czech
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Labe. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles in the Elbe river basin.\n Keywords: juvenile fish; River Elbe Available at various institutes of the ASCR
Druhové složení a abundance společenstev juvenilních ryb na vybraných profilech v povodí Labe

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Labe....

Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Kopeček, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2015

Průzkum společenstva ryb VD Plumlov
Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Roche, Kevin Francis; Kopeček, Lukáš
2015 - Czech
Vodní nádrž Plumlov byla předmětem revitalizačních opatření na zlepšení kvality vody včetně totálního vypuštění a odbagrování sedimentu. V roce 2015 proběhl průzkum nově se vytvářejícího rybího společenstva s cílem získat informace potřebné pro následný management. Revitalization measures for improving water quality applied at the Plumlov reservoir included total dewatering and dredging of sediment. In 2015, we surveyed the newly established fish community in order to acquire information for future fisheries management. Keywords: ichthyological monitoring; Plumlov water reservoir Available at various institutes of the ASCR
Průzkum společenstva ryb VD Plumlov

Vodní nádrž Plumlov byla předmětem revitalizačních opatření na zlepšení kvality vody včetně totálního vypuštění a odbagrování sedimentu. V roce 2015 proběhl průzkum nově se vytvářejícího rybího ...

Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Roche, Kevin Francis; Kopeček, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2015

Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody
Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
2015 - Czech
S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na webových stránkách krajských hygienických stanic. Na lokalitách, které jsou rybářskými revíry, je patrný vztah mezi podílem dravých ryb vyjádřeným v biomase vysazovaných i ulovených ryb (F/C index) a zařazením příslušné lokality do jedné z pěti kategorií vhodnosti vody ke koupání (od vody vhodné ke koupání až po vodu ke koupání nebezpečnou). Průměrné hodnoty F/C indexu v úlovcích, jakožto nejvhodnějším kritériu, činily 17,8 pro vody vhodné ke koupání a 21,5 pro vody vhodné ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Je tedy zřejmé, že kvalita vody s ohledem na její vhodnost ke koupání reflektuje v jistém rozsahu základní charakteristiku rybářského managementu, vyjádřenou zastoupením dravých ryb. V produkčních rybnících, zařazených mezi koupací vody není tento trend tak zjevný. The evaluation of possible relationship between fisheries management and water quality in bathing sites in the Morava River catchment area, as presented on public web pages www.koupacivody. cz, was performed on an example of 24 evaluated waterbodies. On the sites, which belong to the angling grounds, an obvious relationship between the proportion of predatory fish biomass in fish yields (F/C index) and bathing quality of appropriate sites was recorded. Mean F/C values in fish catches, as the most appropriate criterion, amounted to 17.8 and 21.5 in bathing suitable water and bathing suitable water with deteriorated sensory properties, \nrespectively. It seems apparent that the bathing water quality reflects in certain extent the principal characteristics of fisheries management. In carp farming ponds, incorporated legally among bathing sites, this tendency was not so obvious and it seems that not even the intensity of supplementary feeding was the main reason limiting the suitability for bathing. Keywords: fisheries management; bathing sites; angling ground; fishpond; F/C index Available on request at various institutes of the ASCR
Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody

S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na ...

Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2015

Zoologické dny Brno 2015: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015
Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
2015 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2015: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015

Bryja, Josef; Řehák, Z.; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2015

Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor
2015 - Czech
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles along the Oder in relation to the assessment of good water status, as a basis for updating the "Plan for the Upper Odra River sub-basin" in accordance with appropriate methodologies laid down by the Ministry of the Environment. Keywords: juvenile fish; River Oder Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci ...

Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor
Ústav biologie obratlovců, 2015

Populace sekavců na území České republiky
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
2014 - Czech
There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree of threat. Significant are especially findings remains of the possible genome of C. taenia and C. tanaitica in some populations, whose presence will have to be clarified. Keywords: loachs; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Populace sekavců na území České republiky

There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases