Number of found documents: 16
Published from to

Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl
Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
2021 - Czech
Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl “ je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části je řešen problém, jak propojit existující normy a standardy, které obsahují poznatky celých generací odborníků s poznatky získanými zpracováním původních dat pomocí inženýrských metod pro práci s riziky. V další části jsou výsledky komplexních výzkumů vybraných oblastí a obsahuje 6 prací. Poslední část obsahuje 15 sdělení, která obsahují odborné výsledky dílčích problémů, které jsou spojené s riziky a jejich řízením ve prospěch bezpečnosti. Publikace obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: teoretických studií; zpracování rozsáhlých datových souborů; experimentálních prací; a shrnující zkušenosti z praxe. Keywords: risk; safety; security; reliability; technical facility; technical fittings; management; experiments; infrastructures Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl

Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl “ je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části je řešen problém, jak ...

Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rizika spojená s pozemními komunikacemi
Procházková D.; Procházka J.
2021 - Czech
Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována rizika všeho druhu a objekty zkoumání jsou chápá-ny jako složité socio-kyber-fyzické systémy. Studium rizik je prováděno metodami, které používají disciplíny pracující s riziky. Výsledky výzkumu jsou: - seznam příčin rizik, které ohrožují pozemní komunikace a jejich komponenty, - prognostické případové studie ukazující dopady dopravních nehod spojených s přítomností nebezpečných látek, a to na nádražích a na vybraných kritických místech silnic, - systém pro podporu rozhodování jako podklad pro plány řízení rizik vybraných objektů. Keywords: routes; railways; risks; safety; dangerous substances; decision support systems Available in digital repository of ČVUT.
Rizika spojená s pozemními komunikacemi

Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl
Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
2020 - Czech
Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: - teoretických studií, - zpracování rozsáhlých datových souborů, - experimentálních prací, - zkušenosti z praxe. Sdělení ve sborníku jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora s přihlédnutím k počtu autorů. Řada článků obsahuje výsledky národních projektů. Články v předložené publikaci byly recenzovány a upraveny podle připomínek recenzentů. Výsledky uvedené ve sděleních ukazují, že i navzdory velkému množství poznatků o technických dílech, jejich zařízeních, ́ strukturách, vzájemných propojení, rizicích a bezpečnosti, se havárie a selhání technických zařízení a technických děl stále vyskytují. Příčin je několik: - dynamická proměnlivost světa, - nedostatečné lidské znalosti a schopnosti, - pomalé používání poznatků a zkušeností získaných v praxi, - neuspokojivé povědomí o rizicích a jejich důsledcích pro technická díla a veřejný zájem. Studie havárií a selhání technických zařízení a děl ukazují, že důležitým faktorem pro zajištění bezpečnosti je jak kvalitní technická obsluha, tak správná realizace odpovědnosti na různých úrovních řízení. Obsluha musí být založena na kvalitních datech z měření a na použití správných technických postupů. Lidský faktor se projevuje jako základním činitel při řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, a to na všech úrovních řízení a provádění činností. Shromážděné poznatky také ukazují, že při prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase. Keywords: risk; safety; risk management; technologies; facilities; experiment results Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ...

Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DESIGNING, BUILDING AND COMMISSIONING
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
The publication subject is to show the risk management of complex technical facilities at a stage involving the design, construction, outfit by technology equipment, testing and commissioning. The safety of this technical facility is related to the entire technical facility because, as a result of the interconnections among different parts, the set of the safe parts is generally not safe. The safety also considers the dynamic evolution of the world. Therefore, it is going on managing the risks caused by all possible causes in time and space. Based on the original database of failures and accidents of technical facilities, which also included weaknesses in the area of design, building, construction, testing and commissioning, they are determined the basic categories of risk causes. Through the procedures of advanced risk disciplines, there are developed the tools for working with risks in the monitored stage of the technical facility aimed at ensuring the technical facility safety throughout its life time, namely: decision support system; and risk management plan. Both tools are in two versions. The book shortly summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0 /0.0/16_018/000”. The detail results are in original Czech monograph, which is cited. Keywords: technical facility; risk; safety; risk engineering; decision support system; risk management plan Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DESIGNING, BUILDING AND COMMISSIONING

The publication subject is to show the risk management of complex technical facilities at a stage involving the design, construction, outfit by technology equipment, testing and commissioning. The ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Okna v architektuře funkcionalismu
Kuric A.
2020 - Czech
Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. poloviny 20. století. Ty jsou v současné době kvůli enormním tlakům na snižování energetické náročnosti podrobovány plošným výměnám v bezprecedntním měřítku. Výzkum na to reaguje podrobnou dokumentací těchto okenních výplní s cílem vytvořit přehled jejich nejobvyklejších typů. Součástí práce je také obecnější pojednání o charakteristice a vývoji oken ve vymezeném období a rovněž přiblížení cílů plánované druhé části projektu. Keywords: window; modernism; documentation; windows; architecture; energy efficiency; conservation; modern movement; avant-garde; construction Available in digital repository of ČVUT.
Okna v architektuře funkcionalismu

Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. ...

Kuric A.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Technical facilities are created by human activities, and their goal is to provide products or services for the humans´ lives. The technical facilities architecture is the object or the network. Each type of technical facility has its own specifics. Management of technical facilities´ safety is not easy and requires the application of specific engineering tools for coping with the expected risks. Due to complex architecture of majority of present technical facilities, their behaviours are sometimes unforeseeable, and therefore, special engineering tools need to be used at their type selection and sitting. In the past, the attention was not overly given to type selection and location of technical facility. Therefore, some technical facilities projects have not been completed, or after completing their operation have not met the expectations, or even they began to make serious problems, which meant substantial economic losses. Therefore, the book “Risk management at technical facilities type and site selection” deals with the problem of specification of the type of technical facilities and their location in the territory. It summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16 _018/000”. Since, the deciding body on the subject is the public administration, they are compiled decision support and the risk management plan. Keywords: risk; safety; coexistence; type selection; sitting; technical facility Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION

Technical facilities are created by human activities, and their goal is to provide products or services for the humans´ lives. The technical facilities architecture is the object or the network. Each ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
The monograph deals with a risk management at the technical facilities operation for the benefit of safety; the management aim is to ensure their co-existence with their vicinity throughout their life cycles. The accidents´ and failures´ studies show that important factor is correct perfor-mance of responsibilities on different management levels. Assessment of legislations and organizations of present States shows that for technical facilities safety, they are also responsible politics and public administration. The present knowledge shows that for prevention of accidents and failures, it is necessary to avoid to: large mistakes in risk prevention; and origination of small mistakes, the realization of which in short time interval is dangerous. For this purpose, it is developed tool “Decision Support System” for determination of risk level of tech-nical facility during the operation respecting the present knowledge on technical facili-ties´ risks and safety and the lessons learned from the past accidents and failures of technical facilities, the causes of which were connected with their operation. Due to dynamic world development, technical facilities parts ageing, wear and tear, and limited human knowledge, sources and capabilities, the technical facilities´ management and public administration need to be prepared for future risk realizations, which can be different from the present ones. For this purpose, it is developed tool “Risk Management Plan” respecting the present knowledge on technical facilities´ responses and the lessons learned from the past responses to accidents and fail-ures of technical facilities, the causes of which were connected with their operation. Keywords: technical facility; risk; safety; operation; risk management; decision support sytem; risk managenet plan Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION

The monograph deals with a risk management at the technical facilities operation for the benefit of safety; the management aim is to ensure their co-existence with their vicinity throughout their ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Jak napsat disertaci v oboru architektura
Dulla M.
2020 - Czech
Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním disertace, její obhajobou a publikováním jejich výsledků. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Autor shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení a přibližuje je živým jazykem a množstvím příklad Keywords: Architectural Science; Citation; Dissertation Writing; Doctoral Study; Ethics; Instructions; Research Methods Available in digital repository of ČVUT.
Jak napsat disertaci v oboru architektura

Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se ...

Dulla M.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Book is dedicated to the risk management of the process that includes: putting out the technical facilities from the operation; carrying out the dismantlement of fittings, constructions and buildings; transport of usable fittings, materials and waste, and in need case after their decontamination in the site; cleaning up the released territory, and in need case to perform its decontamination; and passing the released territory in the next civil use. This process is very important to ensure the long-term security and development of humans. The way of problems solving is based on at the simultaneously preferred risk management concept, i.e., the risk management targeted to the terri-tory safety, and in particular operations, the safety is put above to the reliability. The present publication “Risk management at technical facilities decommission-ing and site revitalisation“ summarizes problems and shows methods and proce-dures for their solution based on system concept and present findings and experi-ences from practice obtained by special research. It summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technolog-ických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 _018/000”. Keywords: risk; safety; coexistence; technical facility; decommissioning; devontamination; revitalization Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION

Book is dedicated to the risk management of the process that includes: putting out the technical facilities from the operation; carrying out the dismantlement of fittings, constructions and buildings; ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Submitted work “Analysis, management and trade-off with risk of technical facilities“ deals with the all type of risks associated with the technical facilities, particularly with the complex ones, with aim to ensure their safety. It demonstrates the ways of work with risks at phase of identification, analysis, assessment, management and putting under control aimed to the safety of both, the technical facilities and their surround-ings (i.e. their mutual coincidence), and simultaneously respecting the current knowledge that the risks are locally and time-specific. The safety is understood as a property on the level of the whole technical facility, which is determined by the quality of the file of anthropogenic measures and activi-ties aimed at the safe technical facility, and even at its critical conditions. Therefore, at safety make up, the publication proposes to monitor both, the public assets and the technical facility´ assets, and together to consider the diversity of their physical natures, vulnerabilities, and the constituent changes over time; which means contin-uously to solve emerging conflicts. procedures for the control and management of critical sit-uations. The publication “Analysis, management and trade-off with risks of technical facilities“ summarizes problems and shows methods and procedures for their solution based on system concept and present findings and experiences from practice obtained by detail research. It summarizes the results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/000”; detail data and results are in the Czech publication and in the CVUT archives. Keywords: risk; safety; security; reliability; technical facility; management; risk management; satety management Available in digital repository of ČVUT.
ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES

Submitted work “Analysis, management and trade-off with risk of technical facilities“ deals with the all type of risks associated with the technical facilities, particularly with the complex ones, ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases