Počet nalezených dokumentů: 1028
Publikováno od do

Produkce, využití a odstranění odpadu za období 2019
Český statistický úřad
2021 - český
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a způsob organizace tohoto zjišťování slouží pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002/ES, o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. V roce 2020 byl dokončen plánovaný proces modernizace metodiky, sběru a zpracování dat, který přináší oproti minulým vydáním změny v obsahu publikace i v podobě prezentovaných výsledků. The Czech Statistical Office has been carrying out a statistical survey on the waste generation and management every year, already since 1992. The scope and structure of the survey serve as a basis to ensure reporting duties of the Czech Republic following from the Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics; the Czech Statistical Office is the administrator thereto. In 2020, the planned process of modernizing the methodology, data collection and processing was completed, which, compared to previous publications, brings the changes in the content of the publication and also in the form of the presented results. Klíčová slova: odpady; recyklace odpadů; skladování odpadů; spalovny odpadu; wastes; waste incinerators; storage of wastes; recycling of wastes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Produkce, využití a odstranění odpadu za období 2019

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a způsob organizace tohoto zjišťování slouží pro zajištění reportingových ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2021

Informační společnost v číslech - 2020: Česká republika a EU
Český statistický úřad
2020 - český
Přehledová publikace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti. Publikace ve svých sedmi hlavních kapitolách obsahuje nejnovější data za základní ukazatele o rozšíření a způsobu využití především internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Údaje zde uvedené jsou členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, pohlaví, věk a vzdělání u jednotlivců nebo odvětví a velikost u podniků. Publication provides up-to-date information about the development of information and digital society in the Czech Republic in the way of official statistical figures related to the usage of modern information and communication technologies (ICT) in the main areas of our society. Publication in seven main chapters includes indicators about the penetration and usage of the internet and other ICTs amongst individuals, in households, in enterprises, in public authorities, schools or health institutions. The data here is breakdown in accordance with various criteria, such as the type of monitored households, sex, age, and educational background of the individuals or the industry and size with respect to enterprises. Klíčová slova: domácnost; informační společnost; komunikační sítě; podnikání; veřejná správa; vzdělání; zdravotnictví; household; information society; communication networks; entrepreneurship; public administration; education; health services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační společnost v číslech - 2020: Česká republika a EU

Přehledová publikace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel v oblasti využívání moderních informačních a ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2020

Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2018
Český statistický úřad
2019 - český
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem. Klíčová slova: odpady; recyklace odpadů; skladování odpadů; spalovny odpadu; recycling of wastes; storage of wastes; waste incinerators; wastes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2018

Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Český statistický úřad
2019 - český
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí. Klíčová slova: Evropská unie; životní prostředí; geografie obyvatelstva; makroekonomie; průmysl; zaměstnanost; zdravotnictví; soudnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018

Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Statistika & My (č. 1/2019)
Český statistický úřad
2019 - český
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách. Klíčová slova: statistika; pečovatelská služba; průmysl; mzda; nezaměstnanost; výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statistika & My (č. 1/2019)

Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2018
Český statistický úřad
2019 - český
Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Klíčová slova: druhotné suroviny; odpady; odstraňování odpadů; skladování odpadů; secondary raw materials; storage of wastes; waste disposal services; wastes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2018

Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Čísla z první ruky Praha - 2018
Český statistický úřad
2019 - český
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2018. Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2018. Klíčová slova: geografie obyvatelstva; míra nezaměstnanosti; průmysl; rozvodovost; zdravotnictví; geography of population; unemployment rate; industry; divorce rate; health services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2018

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2018....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Informační společnost v číslech - 2019
Český statistický úřad
2019 - český
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví. Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth. Klíčová slova: informační společnost; domácnost; komunikační sítě; podnikání; veřejná správa; zdravotnictví; vzdělání; information society; household; communication networks; entrepreneurship; public administration; ahealth services; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační společnost v číslech - 2019

Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Čísla z první ruky Praha - 2020
Český statistický úřad
2019 - český
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019. Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2019. Klíčová slova: geografie obyvatelstva; míra nezaměstnanosti; obyvatelstvo; hromadná doprava; bytová výstavba; cestovní ruch; Praha; population; geography of population; unemployment rate; public transit; housing construction; tourism; Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čísla z první ruky Praha - 2020

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2019

Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
2018 - český
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách. Klíčová slova: míra nezaměstnanosti; zdravotnictví; hrubý domácí produkt; vzdělání; průmysl; životní prostředí; cestovní ruch; soudnictví; kultura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká republika v číslech - 2018

Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze