Number of found documents: 406
Published from to

Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích?
Hejzlar, Josef; Blabolil, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Jůza, Tomáš; Kasalický, Vojtěch; Kubečka, Jan; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
2022 - Czech
Vliv biomanipulace rybí obsádkou ve třech stratifikovaných dimiktických nádržích na kvalitu vody se ukázal jako malý. The effect of biomanipulation of fish stocks in three stratified dimictic reservoirs on water quality was shown to be small. Keywords: water quality; biomanipulation; fish Available at various institutes of the ASCR
Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích?

Vliv biomanipulace rybí obsádkou ve třech stratifikovaných dimiktických nádržích na kvalitu vody se ukázal jako malý....

Hejzlar, Josef; Blabolil, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Jůza, Tomáš; Kasalický, Vojtěch; Kubečka, Jan; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
Biologické centrum, 2022

Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru.
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Mercado, Ma. Cristina Paule; Porcal, Petr
2022 - Czech
Modelová analýza vlivu vypouštěcího režimu a změny klimatu na nádrži Římov, Česká republika, ukázala optimální způsob řízení nádrže z hlediska kvality vody. A model analysis of the influence of the discharge regime and climate change on the Římov reservoir, Czech Republic, showed the optimal way of managing the reservoir from the point of view of water quality. Keywords: water quality control; climate change; model catchment-lake Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru.

Modelová analýza vlivu vypouštěcího režimu a změny klimatu na nádrži Římov, Česká republika, ukázala optimální způsob řízení nádrže z hlediska kvality vody....

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Mercado, Ma. Cristina Paule; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

Složení a účinnost odstranění organických látek na ÚV Studená.
Porcal, Petr; Jarošík, Jiří; Stará, J.
2022 - Czech
Příspěvek popisuje složení a účinnosti odstranění přírodních organických látek při úpravě pitné vody v ÚV Studená. The paper describes the composition and removal efficiency of natural organic matter in the treatment of drinking water at the DWTP Studena. Keywords: drinking water; DWTP; natural organic matter Available at various institutes of the ASCR
Složení a účinnost odstranění organických látek na ÚV Studená.

Příspěvek popisuje složení a účinnosti odstranění přírodních organických látek při úpravě pitné vody v ÚV Studená....

Porcal, Petr; Jarošík, Jiří; Stará, J.
Biologické centrum, 2022

5th International Percid Fish Symposium, Percis V 2022
Holubová, Michaela
2022 - English
The publication contains scientific abstracts from the international conference. Keywords: abstracts; conference; fish Available at various institutes of the ASCR
5th International Percid Fish Symposium, Percis V 2022

The publication contains scientific abstracts from the international conference.

Holubová, Michaela
Biologické centrum, 2022

Příprava projektu v rámci společného projektu 'Mapování výskytu kriticky ohroženého karase obecného v Jihočeském kraji a příprava regionálního akčního plánu na jeho ochranu'.
Šmejkal, Marek
2022 - Czech
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022 v Jihočeském kraji. The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022 in South Bohemia region. Keywords: silver bream; common bream; recovery ecology Available at various institutes of the ASCR
Příprava projektu v rámci společného projektu 'Mapování výskytu kriticky ohroženého karase obecného v Jihočeském kraji a příprava regionálního akčního plánu na jeho ochranu'.

Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022 v Jihočeském kraji.


The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022 in South Bohemia region.

Šmejkal, Marek
Biologické centrum, 2022

Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Badraghi, A.; Král, K.; Reitschmiedová, E.; Šálek, V.; Kotápišová, Marta; Novotná, B.; Šimáňová, D.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Hublová, L.; Irsah, S.; Lačná, K.; Kaneda, S.; Zedníková, Petra
2022 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022....

Frouz, Jan; Badraghi, A.; Král, K.; Reitschmiedová, E.; Šálek, V.; Kotápišová, Marta; Novotná, B.; Šimáňová, D.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Hublová, L.; Irsah, S.; Lačná, K.; Kaneda, S.; Zedníková, Petra
Biologické centrum, 2022

Vyhodnocení intenzity pytláckého tlaku na vodárenské nádrži: modelový případ ÚN Žlutice.
Vejřík, Lukáš
2022 - Czech
Zpráva popisuje intenzitu pytláckého tlaku na údolní nádrži Žlutice. The report describes the intensity of poaching pressure on the Žlutice Reservoir. Keywords: predatory fish species; catfish; poachers Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení intenzity pytláckého tlaku na vodárenské nádrži: modelový případ ÚN Žlutice.

Zpráva popisuje intenzitu pytláckého tlaku na údolní nádrži Žlutice.


The report describes the intensity of poaching pressure on the Žlutice Reservoir.

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2022

Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2022 - Czech
Zpráva shrnuje praktická doporučení pro ochranu lesa před klikorohem borovým, založená na výzkumu jeho ekologické fyziologie. Kromě přímých opatření zahrnuje i rozbor ponechávání vs. plošného vyžínání přirozeného zmlazení břízy bělokoré na holinách a jeho vliv na poškození jehličnatých sazenic. The report summarizes practical recommendations for the control of the large pine weevil based on research into its ecological physiology. In addition to direct measures, it includes an analysis of the presence/absence of natural regeneration of white birch in clearcuts on the damage caused by this pest to conifer seedlings. Keywords: large pine weevil; pest control; natural regeneration; birch Available at various institutes of the ASCR
Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce

Zpráva shrnuje praktická doporučení pro ochranu lesa před klikorohem borovým, založená na výzkumu jeho ekologické fyziologie. Kromě přímých opatření zahrnuje i rozbor ponechávání vs. plošného vyžínání ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2022

Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování
Vancová, Marie; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim; Horodyský, P.
2022 - Czech
Případové studie ukazující význam použití katodoluminiscenčního detektoru Crytur v sektoru biologických věd Case studies showing the relevance of the use of the Crytur cathodoluminescence detector in the life science sector Keywords: Cathodoluminescence; scanning electron microscopy; biological samples Available at various institutes of the ASCR
Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování

Případové studie ukazující význam použití katodoluminiscenčního detektoru Crytur v sektoru biologických věd...

Vancová, Marie; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim; Horodyský, P.
Biologické centrum, 2022

Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení.
Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2022 - Czech
Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu 'Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží' testovali dostupné přístupy z hlediska jejich účinnosti a náročnosti. Cílovými druhy odlovů byly zejména kaprovité ryby (cejn velký, ouklej obecná, plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejnek malý), které se živí převážně zooplanktonem a mají tendenci vytvářet velmi početné populace. Mezi nejefektivnější\nmetody odlovů při tření patří odlovy pomocí omračovací elektrolovné lodě nebo pomocí vězenců. V období mimo tření je možné provádět hromadné odlovy s použitím vlečné (tralové) sítě. Odlovy jsou efektivní jak před třením (v dubnu), tak i během léta. Při opakovaných odlovech na stejných místech ale jejich účinnost klesá v důsledku rozplašení ryb. Účinnost odlovů se částečně opět zlepšuje, pokud se odlovy opakují s přibližně 1–2 týdenní přestávkou. Úlovky se také mění podle hustoty obsádky daného vodního útvaru. Při efektivních odlovech vychází náklady na ulovení 1 kg ryb v rozmezí 15–50 Kč. spontaneous development of populations and the influence of human interventions. For situations where a certain part of the fish population needs to be caught, within the project 'Biomanipulation as a tool for improving the water quality of reservoirs', we tested the available approaches in terms of their effectiveness and difficulty. The target species of catches were mainly cyprinid fish (bream, bleak, roach, rudd, white bream), which feed mainly\non zooplankton and tend to form very large populations. Among the most effective methods of catch during spawning are catches using electrofishing boats and fyke nets. In the non-spawning period, it is possible to carry out mass catches using trawl nets. Catches are effective both before spawning (in April) and during the summer. However, with repeated catches in the same places, their effectiveness decreases as a result of the fish being spooked. The efficiency of the catches partially improves again if the catches are repeated with a break of approximately 1–2 weeks. Catches also vary according to the stocking density of a given water body. With effective catches, the cost of catching 1 kg of fish is in the range of CZK 15–50. Keywords: biomanipulation; bream; electrofishing; spawning; fyke nets Available at various institutes of the ASCR
Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení.

Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu ...

Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases