Number of found documents: 32
Published from to

Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)
Kosička, Tomáš
2013 - Czech
Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými nemocemi. V poslední době začaly stoupat čísla mortality a incidence různých civilizačních nemocí.Ve své práci budu rozebírat Grossmanův model, který se možná jako jediný touto tématikou zabývá. Tento model byl často doplňován a vylepšován, nicméně jeho podstata zůstala stejná. Chtěl bych se pokusit o nový pohled na tento model a jeho interpretaci. Keywords: Grossmanův model; behaviorální ekonomie Available in a digital repository NRGL
Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)

Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými ...

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty
Legierská, Yvona
2013 - Czech
Keywords: zdaňování pojišťovací činnosti; zdaňování finanční činnosti; daň z přidané hodnoty Available in a digital repository NRGL
Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty

Legierská, Yvona
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy
Emmer, Jan
2013 - Czech
Keywords: knihovny vysokých škol; soukromé vysoké školy; knihovnictví Available in a digital repository NRGL
Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy

Emmer, Jan
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Německá důchodová reforma z roku 2001
HEIDU, Rudolf F.
2013 - Czech
Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. Současný stav je ovlivněn reformou z roku 1972, která učinila německé důchodové pojištění globálně nejdražším. Přitom poměr výše sociálních odvodů a hrubé mzdy dosáhl v roce 2003 19.5 % a koncem osmdesátých let byla vypracovaná prognóza vývoje odvodů až 40 % hrubého příjmu přistárnutí společnosti a stejném náhradovém poměru. Článek se snaží popsat skutečnost, kdy indikace finančních deficitů v důsledku demografických změn je nadhodnocená, a dále popsat problémy soukromé správy fondů Riesterova důchodu. Důchodová reforma z roku 2001 bude popsána z pohledu ryze ekonomického jako nevyhovující. Závěr odpoví na otázku, jak dalece participují na třetím pilíři pojištěnci s nižšími příjmy, aby mohl tento pilíř pokrýt pokles důchodových dávek z pilíře prvního a sloužit tím jako důležitý prvek prevence chudoby ve stáří právě u této cílové skupiny. In the Federal Republic of Germany, the prevailing opinion is that due to the demographic development the pay as you go system needs partial substitution by private pension funds with state subsidies. The retirement behavior virble in current data is mainly influencend by the 1972 reform which made the German pension system the most generous in the Word The German social security contribution rate, in 2003 at 19.5 % of gross income, was projected at the end of the 1980s to exceed 40 percent of gross income at the peak of population ageing if the accustomed replacement rates and the indication of pensions to gross income were maintained. The article describes the situation when indications of financial deficits due to demographic changes are overestimated and describes the problems of private management of suplementary funded private pension funds as a component of Riester reform. Conclusion answers the question of how far do lower income persons participate in the third pillar and what the expected financial results of their participation achieves in order to meet this first pillar pension deficite as an important element in preventing poverty in old age. Keywords: Průběžné financování; Generační smlouva; Fondové financování; Riesterův důchod; PAYG; Generation treaty; Founded financed; Riester pension Available in a digital repository NRGL
Německá důchodová reforma z roku 2001

Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. ...

HEIDU, Rudolf F.
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu
BLAHOUT, Michal
2013 - Czech
Keywords: Dunnig-Krugerův efekt Available in a digital repository NRGL
Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu

BLAHOUT, Michal
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Památky v médiích
Krejčí, Aleš
2012 - Czech
Keywords: cestovní ruch; marketing služeb; mediální komunikace památkových objektů; tourism; marketing services; medial communication of monuments; památkové objekty; cestovní ruch Available in a digital repository NRGL
Památky v médiích

Krejčí, Aleš
Vysoká škola finanční a správní, 2012

Účinnost sociální politiky v době hospodářské recese
Čejka, Robin
2012 - Czech
Keywords: sociální politika; hospodářská recese; social policies; economic recession; sociální politika; recese Available in a digital repository NRGL
Účinnost sociální politiky v době hospodářské recese

Čejka, Robin
Vysoká škola finanční a správní, 2012

Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti
Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
2011 - Czech
Keywords: vzdělanostní společnost; knowledge society; společnost; věda Available in a digital repository NRGL
Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti

Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Význam devizových rezerv v globální finanční krizi
Benecká, Soňa
2011 - Czech
Keywords: devizové rezervy; globální finanční krize; exchange reserves; global financial crisis; finanční trh; krize Available in a digital repository NRGL
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi

Benecká, Soňa
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru
Šumná, Petra
2011 - Czech
Keywords: měnová krize; finanční regulace; finanční dohled; G20; makroekonomické prostředí; currency crisis; financial regulation; financial supervision; G 20; macroeconomic environment; finanční trh; krize Available in a digital repository NRGL
Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru

Šumná, Petra
Vysoká škola finanční a správní, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases