Number of found documents: 155483
Published from to

Využití dotačních prostředků pro rozvoj města
Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium zdrojů příjmů, jejich distribuci a výše, přičemž klíčovým aspektem je analýza vlivu dotačních prostředků na celkový ekonomický kontext města. Závěrečná část práce se věnuje hodnocení konkrétního projektu, a to rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu ve městě Kuřim, který byl realizován s využitím dotačních prostředků poskytnutých z Evropské unie. Metodou CBA je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která zahrnuje ocenění socioekonomických dopadů a výpočet klíčových kriteriálních ukazatelů jako jsou NPV, IRR, IR a návratnost investice. Výsledky finanční analýzy jasně ukazují, že projekt by bez využití dotace byl téměř nerealizovatelný v rámci jeho životnosti. Avšak i po započítání dotace je projekt stále ztrátový. Proto byla provedena ekonomická analýza, která je pro projekt veřejného charakteru relevantní. Zohlednění ekonomických faktorů ukazuje na celkový prospěch a přínos projektu pro město Kuřim v kontextu jeho dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje. This master's thesis addresses the utilization of subsidy funds for urban development. Within the analysis, the economic management of the town of Kuřim from 2018 to 2022 was examined. The theoretical framework of the study focuses on the examination of income sources, their distribution, and amounts, with a key emphasis on analyzing the impact of subsidy funds on the overall economic context of the town. The concluding section of the thesis evaluates a specific project: the establishment of a transportation terminal in the town of Kuřim, which was implemented using subsidy funds provided by the European Union. The Cost-Benefit Analysis method is employed for the financial and economic analysis of the project, that includes the valuation of socio-economic impacts and the calculation of key criteria such as NPV, IRR, IR, and return on investment. The results of the financial analysis clearly indicate that the project would be almost unfeasible without subsidy utilization over its lifespan. However, even after incorporating the subsidy, the project remains unprofitable. Therefore, an economic analysis, relevant for a project of public nature, was also conducted. Consideration of economic factors demonstrates the overall benefit and contribution of the project to the town of Kuřim in the context of its long-term sustainability and development. Keywords: Rozpočet; hospodaření obce; příjmy a výdaje obce; investiční projekt; dotace; Evropská unie; rozvoj území; analýza nákladů a užitků; finanční analýzy; ekonomická analýza; dopravní terminál.; Budget; municipal management; municipality income and expenses; investment project; subsidies; European Union; territorial development; cost-benefit analysis; financial analysis; economic analysis; transportation terminal. Available in a digital repository NRGL
Využití dotačních prostředků pro rozvoj města

Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium ...

Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora
Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního cyklu. Následuje popis ekonomické efektivnosti a jejich ukazatelů, konkrétně čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Další kapitolou je financování projektu, peněžní toky a rizika. Dále také teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu developer a developerský projekt a brownfield. Praktická část diplomové práce popisuje projekt výstavby brownfieldu Nová Zbrojovka, stanovuje peněžní toky a ekonomickou efektivnost projektu, a také hodnocení investic nad rámec ekonomického zájmu investora. The diploma thesis is focused on the analysis of the impacts of the revitalization of Nová Zbrojovka brownfield from the investor's perspective. The theoretical part describes the concepts of investment, project evaluation including life cycle levels. This is followed by a description of economic efficiency and their indicators, namely net present value and internal rate of return. The next chapter deals with project financing, cash flows and risks. The theoretical section also includes an explanation of the concept of developer and brownfield projects. The practical part of the thesis describes Nová Zbrojovka brownfield development project, cash flows and economic efficiency of the project, as well as evaluation of investments beyond the economic interest of the investor. Keywords: Investice; hodnocení projektu; ekonomická efektivnost; peněžní toky; developerský projekt; brownfield; Nová Zbrojovka; Investment; project evaluation; economic efficiency; cash flows; development project; brownfield; Nová Zbrojovka Available in a digital repository NRGL
Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora

Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního ...

Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu
Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost těchto strategií v akviziční činnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje marketing a strategie v oblasti stavebnictví a proces získávání zakázek. Praktická část analyzuje marketingové nástroje stavebních firem v Kazachstánu, s ohledem na ekonomickou situaci, výběr respondentů a finanční analýzu firem. Dotazníkové šetření je prováděno na základě pěti předpokladů. Výstupem práce je navržení doporučení pro marketingovou strategii stavební firmy za účelem zvýšení její konkurenceschopnosti při soutěžení o zakázky. The master’s thesis focuses on the theoretical and practical aspects of marketing and marketing strategies of construction companies, with an emphasis on the process of winning contracts. The aim is to analyze and evaluate the effectiveness of these strategies in the acquisition activities of a construction company. The theoretical part describes the marketing and strategies in the construction industry and the process of contract acquisition. The practical part analyzes the marketing tools of construction companies in Kazakhstan, regarding the economic situation, selection of respondents and financial analysis of the companies. The questionnaire survey is conducted based on five assumptions. The output of the thesis is the proposal of recommendations for the marketing strategy of a construction company with the aim of enhancing its competitiveness in bidding for contracts. Keywords: stavební firma; stavební trh; marketing; digitální marketing; marketingová strategie; marketingové nástroje; komunikační mix; marketingový výzkum; construction company; construction market; marketing; digital marketing; marketing strategy; marketing tools; communication mix; marketing research Available in a digital repository NRGL
Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu

Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost ...

Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu
Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
2024 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá využíva výhody metódy konečných prvkov (MKP) a zároveň umožňuje regulovať pozíciu a tvar šmykovej plochy. ELSM je preto výhodná pre riešenie stability návodných a vzdušných svahov sypaných zemných vodných nádrží. Cieľom práce je vytvoriť algoritmus pre metódu ELSM ako prídavný modul pre existujúce MKP riešiče. Teoretická časť práce sa venuje vysvetleniu princípov bežne používaných metód výpočtu stability svahu, ako sú metóda medznej rovnováhy (Limit Equilibrium Method - LEM) a metóda redukcie šmykovej pevnosti (Strenght Reduction Method - SRM). Následne je predstavený princíp metódy ELSM (stanovenia stupňa bezpečnosti pre kritickú šmykovú plochu) a stručne popísaný optimalizačný algoritmus rojom častíc (Particle Swarm Optimization - PSO). V praktickej časti práce je vysvetlený naprogramovaný algoritmus pre výpočet stability svahu pomocou metódy ELSM s využitím Particle Swarm Optimization (PSO). Overenie správnosti algoritmu a porovnanie s metódami SRM a LEM prebehlo na troch overovacích štúdiách, vrátane jednoduchého homogénneho svahu, heterogénneho svahu s horizontálnym materiálovým rozhraním a reálnej úlohy posúdenia vonkajšej stability zemného telesa vodného diela Vlachovice. This master's thesis addresses the issue of slope stability, which is a key task in the design of geotechnical structures. The study focuses on the Enhanced Limit Strength Method (ELSM), which leverages the advantages of the Finite Element Method (FEM) while allowing the control of the position and shape of the slip surface. ELSM is particularly advantageous for addressing the stability of embankments and aerial slopes of earth-filled water reservoirs. The objective of the thesis is to develop an algorithm for the ELSM method as an additional module for existing FEM solvers. The theoretical part of the thesis explains the principles of commonly used slope stability calculation methods, such as the Limit Equilibrium Method (LEM) and the Strength Reduction Method (SRM). Subsequently, the principles of the ELSM method (determining the factor of safety for the critical slip surface) are introduced, and the optimization algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) is briefly described. In the practical section of the thesis, the programmed algorithm for slope stability calculation using the ELSM method with the utilization of the Particle Swarm Optimization (PSO) optimization module is explained. The correctness of the algorithm is verified, and a comparison with the SRM and LEM methods is conducted through three verification studies, including a simple homogeneous slope, a heterogeneous slope with a horizontal material interface, and a real case study assessing the external stability of the dam structure at the Vlachovice waterworks. Keywords: stabilita svahu; metóda medznej rovnováhy; metóda redukcie šmykovej pevnosti; prúžkové metódy; algoritmizácia; optimalizácia rojom častíc; python; stabilitná analýza; slope stability; Limit Equilibrium Method; Strenght Reduction Method; slice methods; algorithmization; Particle Swarm Optimalisation; python; stability analysis Available in a digital repository NRGL
Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá ...

Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza konstrukce na účinky zemetřesení
Švejcar, Martin; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybrané konstrukce zatížené seismicitou. V programu Dlubal RFEM byl vytvořen základní model, na němž byla provedena spektrální analýza s využitím spekter odezvy a časová analýza s využitím akcelerogramů z databáze programu. Výstupy získané z těchto analýz byly vzájemně porovnány. Následně byly tytéž výpočty provedeny na upravených modelech a výsledky vnitřních sil a deformací konstrukce byly srovnány s výstupy získanými na původním základním modelu. This master thesis deals with analysis of a selected construction subjected to a seismic load. In the Dlubal RFEM programme, a basic model was created and analyzed with the spectral analysis using response spectra and with the time analysis using accelerograms from the database of the programme. The outcomes from these analyses were compared. Subsequently, the same calculations were performed on modified models and the results of the internal forces and deformations of the structure were compared with the outputs obtained on the original basic model. Keywords: Zemětřesení; seismicita; opatření; modální analýza; vlastní tvar; vlastní frekvence; vlastní perioda; spektrální analýza; spektrum odezvy; časová analýza; akcelerogram; rovinný model; prostorový model; vnitřní síly; posunutí; hmotnost; tuhost; tlumení; Earthquake; seismicity; precaution; modal analysis; modal shape; natural frequency; natural period; spectral analysis; response spectrum; time analysis; accelerogram; planar model; spatial model; internal forces; displacement; mass; stiffness; damping Available in a digital repository NRGL
Analýza konstrukce na účinky zemetřesení

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybrané konstrukce zatížené seismicitou. V programu Dlubal RFEM byl vytvořen základní model, na němž byla provedena spektrální analýza s využitím spekter odezvy ...

Švejcar, Martin; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení s využitím koherencí řízené holografické mikroskopie
Šuráňová, Markéta; Rösel,, Daniel; Vomastek, Tomáš; Veselý, Pavel
2024 - Czech
Dizertační práce pojednává o biofyzikální interpretaci kvantitativního fázového zobrazování (QPI – Quantitative Phase Imaging) získaného pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM – Coherence-Controlled Holographic Microscopy) v provedení Q-PHASE mikroskop, Telight, Brno). Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou kvantitativního fázového zobrazení, které poskytuje neinvazivní metodou informace o aktivitě živých buněk in vitro. Hlavní část práce spočívá ve vytvoření koncepce a ověření nové metody primárního kritického ohodnocení léků pro očekávaný anti-migrační/metastatický potenciál (PAMP – Primary Assessment of Migrastatic Potential). Výsledek této metody je prvním třídícím hodnocením při zvažování konkrétních migrastatických látek pro budoucí komplexní onkologickou léčbu. Hodnotí nejen růst nádorových buněk, rychlost pohybu buněk, ale i odhalení rizika nebezpečných invazivních fenotypů. Dále je navržena metoda korelační mikroskopie mezi Q-PHASE mikroskopem a laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem (LSCM) pro účel hodnocení chování buněk a výskytu fokálních adhezí po aplikaci léčiv. Kvantitativní fázové zobrazení získané pomocí Q-PHASE mikroskopu je srovnáno s kvantitativním fázovým zobrazením z HoloMonitoru (PHI AB, Švédsko), na kterém je následně ověřena metody PAMP. The dissertation thesis deals with the biophysical interpretation of quantitative phase imaging (QPI – Quantitative Phase Imaging) obtained using coherence-controlled holographic microscopy (CCHM – Coherence-Controlled Holographic Microscopy) in the Q-PHASE microscope, Telight, Brno). The theoretical part of this thesis deals with the characteristics of quantitative phase imaging, which provides non-invasive information on the activity of living cells in vitro. The main part of the work consists in elaborating a concept and verifying it of a new methodology (PAMP – Primary Assessment of Migrastatic Potential) for the first critical evaluation of drugs for expected anti-migratory/metastatic potential. The result of this method is considered the first sorting evaluation when considering specific migrastatic agents for future complex oncological treatment. PAMP evaluates the speed of cell migration, the growth of tumor cells and controls the risk of appearance of invasive phenotypes. Furthermore, the correlation microscopy method between the Q-PHASE microscope and the laser scanning confocal microscope (LSCM) is proposed to evaluate cell behavior and the occurrence of focal adhesions after drug application. The quantitative phase image obtained using the Q-PHASE microscope is compared with the quantitative phase image from the HoloMonitor (PHI AB, Sweden), on which the PAMP method has been positively verified. Keywords: Koherencí řízený holografický mikroskop; mikroskop Q-PHASE; kvantitativní fázové zobrazování; solidní nádory; metastáze; živá nádorová buněčná linie; migrastatika; laserový skenovací konfokální mikroskop; protein 4.1B; fokální adhezní kinázy; HoloMonitor; Coherence-controlled holographic microscope; Q-PHASE microscope; quantitative phase imaging; solid tumor; metastasis; live tumor cell line; migrastatics; laser scanning confocal microscope; protein 4.1B; focal adhesion kinases; HoloMonitor Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení s využitím koherencí řízené holografické mikroskopie

Dizertační práce pojednává o biofyzikální interpretaci kvantitativního fázového zobrazování (QPI – Quantitative Phase Imaging) získaného pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM – ...

Šuráňová, Markéta; Rösel,, Daniel; Vomastek, Tomáš; Veselý, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vývoj deskových materiálů na bázi dřeva s využitím procesu termické modifikace
Buriánek, Vlastimil; Pipíška,, Tomáš; Vaněrek, Jan
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá účinností polyuretanových a fenol-resorcín-formaldehydových lepidel při aplikaci v lepených spojích tepelně upravených plošných materiálů. V rámci rešeršní činnosti byla provedena analýza termické odolnosti komerčně používaných lepidel. Dále byly popsány změny vlastností dřevěných materiálů po tepelné úpravě. V praktické části bylo provedeno ověření účinnosti použitých lepidel na densifikovaných březových překližkách s ohledem na smykovou pevnost výsledného kompozitu. Na základě dosažených výsledků bylo přistoupeno k ověření účinnosti densifikace na smrkových překližkách. This diploma thesis deals deals with the effectiveness of polyurethane and phenol-resorcinol-formaldehyde adhesives when applied in bonded joints of thermally treated sheet materials. The thermal resistance of commercially used adhesives was analysed as part of a research activity. Furthermore, the changes in the properties of wood materials after heat treatment were described. In the practical part, the effectiveness of the used adhesives on densified birch plywood was verified with respect to the shear strength of the resulting composite. Based on the results obtained, it was proceeded to verify the effectiveness of densification on spruce plywood. Keywords: překližovaná deska; densifikace; tepelná odolnost lepidel; polyuretanová pryskyřice; fenol-resorcín-formaldehydové lepidlo; smyková plocha; pevnost ve smyku; kohezní porušení; modul pružnosti; plywood; densification; thermal resistance of adhesives; polyurethane resin; phenol-resorcinol-formaldehyde adhesive; shear surface; shear strength; cohesion failure; modulus of elasticity Available in a digital repository NRGL
Vývoj deskových materiálů na bázi dřeva s využitím procesu termické modifikace

Tato diplomová práce se zabývá účinností polyuretanových a fenol-resorcín-formaldehydových lepidel při aplikaci v lepených spojích tepelně upravených plošných materiálů. V rámci rešeršní činnosti byla ...

Buriánek, Vlastimil; Pipíška,, Tomáš; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů
Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti betonových recyklátů, jejich přípravy a výroby. Jsou zde uvedeny normové požadavky jak pro SAE, Českou republiku a svět. Dále byly popsány vlivy recyklovaného kameniva na čerstvý a ztvrdlý beton. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností přírodních a recyklovaných kameniv. Dále se práce věnuje návrhu receptur pro referenční a recyklované betony. Na těchto recepturách byly provedeny zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu. V rámci této práce byly porovnány dosažené výsledky s výsledky dosaženými v jiné práci z ČR, která se taktéž věnovala použití recyklovaného betonu. V rámci experimentální části je provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních a recyklovaných betonů na 1 m3. The thesis focuses on verifying the possibilities of utilizing recycled concrete aggregates originating from demolitions in the United Arab Emirates (UAE) in structural concretes for ready-mix concrete technologies. The theoretical part summarizes knowledge in the field of recycled concrete aggregates, their preparation, and production. It outlines the standard requirements for the UAE, the Czech Republic and globally. Additionally, it describes the influences of recycled aggregates on fresh and hardened concrete. The goal of the experimental section was to verify the resulting properties of natural and recycled aggregates. Moreover, the thesis addresses the formulation design for reference and recycled concretes. Tests for both fresh and hardened concrete were conducted based on these formulations. This work compares the achieved results with those obtained in another study from the Czech Republic which is also focused on the use of recycled concrete. Furthermore, an economic analysis comparing the prices of reference and recycled concretes on 1 m3 is conducted within the experimental section. Keywords: recyklované kamenivo; recyklovaný beton; stavebně demoliční odpad; betonové recyklované kamenivo; recyklace; Recycled aggregate; recycled concrete; concruction and demolition waste; concrete recyclet aggregate; recycling Available in a digital repository NRGL
Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů

Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. ...

Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova
Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky Svatopluka Čecha. Nově navržené místní komunikace mají zajistit bezpečnou jízdu v této řešené lokalitě a oddělení dopravního prostoru od přidruženého. V této práci je navrženo 6 variant, z toho je vybrána do větší rozpracovanosti pouze jedna varianta. The subject of the thesis is the design of traffic zone 30 in the city of Tišnov. The main reason is the layout of the streets Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní and the level crossing Svatopluka Čecha. The newly designed local roads are intended to ensure safe driving in this addressed location and to separate the traffic area from the associated one. In this work, 6 variants are proposed, of which only one variant is selected for further elaboration. Keywords: doprava; zóna 30; vozidlo; chodec; křižovatka; traffic; zone 30; vehicle; pedestrian; intersection Available in a digital repository NRGL
Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova

Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky ...

Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dodavatelských řetězců stavebního podniku v ČR a Moldavsku
Bezverhnii, Artur; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce analyzuje faktory ovlivňující plynulost dodavatelských řetězců v českých a moldavských stavebních firmách, se zaměřením na dodavatelský řetězec betonových směsí. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy v logistice, dodavatelských řetězcích a marketingovém výzkumu. Praktická část zkoumá vztahy a procesy mezi dodavatelem a objednavatelem betonových směsí v obou zemích. Na základě výsledků byla navržena doporučení pro zlepšení v oblasti výroby a distribuce, a vytvořeno hodnotící kritérium pro dodavatele. The master’s thesis analyses the factors influencing the continuity of supply chains in Czech and Moldovan construction companies, focusing on the supply chain of concrete mixes. The theoretical part explains key concepts in logistics, supply chains and marketing research. The practical part examines the relationships and processes between supplier and client of ready-mixed concrete in both countries. Based on the results, recommendations for improvements in production and distribution are proposed, and an evaluation criterion for suppliers is developed. Keywords: stavební podnik; logistika; dodavatelský řetězec; marketingový výzkum; marketingová strategie; marketingové plánování; construction company; logistics; supply chain; marketing research; marketing strategy; marketing planning Available in a digital repository NRGL
Analýza dodavatelských řetězců stavebního podniku v ČR a Moldavsku

Diplomová práce analyzuje faktory ovlivňující plynulost dodavatelských řetězců v českých a moldavských stavebních firmách, se zaměřením na dodavatelský řetězec betonových směsí. V teoretické části ...

Bezverhnii, Artur; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases