Number of found documents: 3158
Published from to

Determination of current floor during mobile robot elevator ride
Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav; Chen, K. S.
2022 - English
In order for the mobile robot to use the elevator, it must be capable to call the elevator in, detect the control panel, select desired floor and to determine what floor is the elevator located. The paper deals with determination of correct floor the mobile robot is currently at using the processing of onboard accelerometer data. Up to 5 relative floor difference the method exhibits over 95% accuracy. Keywords: mobile robot; elevator floor determination; signal processing Fulltext is available at external website.
Determination of current floor during mobile robot elevator ride

In order for the mobile robot to use the elevator, it must be capable to call the elevator in, detect the control panel, select desired floor and to determine what floor is the elevator located. The ...

Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav; Chen, K. S.
Ústav termomechaniky, 2022

Control system architecture for novel experimental microalgae photobioreactor Simbios
Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří; Chen, K. S.
2022 - English
Photo-bioreactors for growing biomass based on various microalgae cultures gains interests nowadays due to have possible positive impact to society because of the potential to serve as an atmospheric carbon dioxide removal (CDR) device, produce food or fuel. We present an overall architecture of a control system designed with focus to keep the photo-bioreactor alive for long term continuous operation without any human supervision needed. To test overall control system stability we design a custom build spiral photo-bioreactor (PBR) with novel hyperbolic shaped illuminated part. The shape of the illuminated part was design with the goal to increase the ratio of spiral part to volume due to the fact that the light is crucial for microalgae to grow. The control system was created from scratch while adopting reliable IoT sensors combined with highly reliable custom build embedded control system including a cloud data processing and storage. As a result we have scalable and reliable solution which is suitable for photo-bioreactors of various shapes and sizes to operate in fully autonomous mode without any human supervision needed. Keywords: photobioreactor; IoT sensors; control system, Fulltext is available at external website.
Control system architecture for novel experimental microalgae photobioreactor Simbios

Photo-bioreactors for growing biomass based on various microalgae cultures gains interests nowadays due to have possible positive impact to society because of the potential to serve as an atmospheric ...

Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří; Chen, K. S.
Ústav termomechaniky, 2022

Analytické postupy řešení kmitání lopatek pro použití u metody Blade Tip Timing - teoretický popis metody
Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Mekhalfia, Mohammed Lamine
2022 - Czech
Práce je zaměřena na analytický přístup k řešení problematiky kmitání lopatek turbíny a kompresoru metodou Blade Tip Timing. Ve zprávě je navržena nová metoda, pro niž byly stanoveny podmínky řešení. Ověření metody bylo provedeno prostřednictvím simulace, kdy byla vyhodnocena spolehlivost, u které byla zadávána správná vstupní data a výpočet probíhal po dostatečně dlouhou dobu, zatímco na základě záměrně zkreslených vstupních dat byla ověřována její přesnost. Součástí zprávy je také vazba výsledků výpočtu frekvence kolísajících otáček, získaných deterministickou metodou, která byla popsána v předchozích pracích, a s nimiž lze dosáhnout přesnějšího výpočtu frekvence a amplitudy kmitání lopatek v reálných podmínkách.\n\n The report focuses on an analytical approach to solving the problem of turbine and compressor blade vibration using the Blade Tip Timing method. The report contains a description of the new method with defined solution requirements. Verification of the method was performed by simulation, where the correct input data was used in the analysis of the reliability of the method when the calculation was repeated at a sufficiently large number of revolutions, while in the accuracy analysis, intentionally distorted input data was used. The report also includes connection to the results of frequency and amplitude calculation for fluctuating speeds obtained by the deterministic method, which was described in previous works aimed at achieving a precise calculation of the frequency and amplitude of blade vibration in real conditions. Keywords: vibration; blade; analytical method; frequency; amplitude; turbine; compressor; sensor Available at various institutes of the ASCR
Analytické postupy řešení kmitání lopatek pro použití u metody Blade Tip Timing - teoretický popis metody

Práce je zaměřena na analytický přístup k řešení problematiky kmitání lopatek turbíny a kompresoru metodou Blade Tip Timing. Ve zprávě je navržena nová metoda, pro niž byly stanoveny podmínky řešení. ...

Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Mekhalfia, Mohammed Lamine
Ústav termomechaniky, 2022

Effect of oscillating blade on tonal noise of blade cascade with five NACA 0010 profiles
Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Radolf, Vojtěch; Antoš, Pavel; Procházka, Pavel P.; Prasad, Chandra Shekhar
2022 - English
The airfoil tonal noise is a well known phenomenon which appears on single airfoils in moderate Reynolds numbers at low angles of attack. It can appear on small aircrafts, fans, wind turbines etc. In thispaper, it was observed on a blade cascade consisting of five NACA 0010 profiles placed in a closed rectangular channel with hard walls when for given conditions, i.e. flow velocity and angle of attack, the cascade tunes to one single frequency. During the middle blade oscillation, the single tone splits up to several tones with lower intensity modulated by the excitation frequency. Thus, the oscillation of one blade suppresses the tonal noise generation in the cascade. Keywords: aeroacoustics; blade cascade; trailing edge noise; tonal noise; NACA 0010 Fulltext is available at external website.
Effect of oscillating blade on tonal noise of blade cascade with five NACA 0010 profiles

The airfoil tonal noise is a well known phenomenon which appears on single airfoils in moderate Reynolds numbers at low angles of attack. It can appear on small aircrafts, fans, wind turbines etc. In ...

Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Radolf, Vojtěch; Antoš, Pavel; Procházka, Pavel P.; Prasad, Chandra Shekhar
Ústav termomechaniky, 2022

Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na idealizovaném modelu městské zástavby
Nosek, Štěpán
2022 - Czech
Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující odbourávání zdraví nebezpečného polutantu (NOX) fotokatalýzou na povrchu ošetřeném aktivním nátěrem FN NANO®2 uvnitř modelu městského uličního kaňonu. Za kontrolovaných podmínek (stejný směr a střední rychlost nabíhajícího větru, neutrální stratifikace atmosféry) byly simulovány dva případy znečištění uličního kaňonu: i) liniovým zdrojem uvnitř kaňonu simulujícím znečištění koncentracemi NO z automobilové dopravy, a ii) nabíhající mezní vrstvou, jenž byla znečištěna koncentracemi NOX (tedy směsi NO a NO2) z automobilu. Oba simulované případy prokázaly stejné průměrné účinnosti (15 %) a stejný trend účinnosti nátěru pro odbourávání NOX (účinnost klesá s výškou) uvnitř uličního kaňonu (zahrnující absolutní chybu účinnosti 1,3 %). Stejné výsledky výše uvedených rozdílných metod poukazují na nezávislost možného použití jedné z těchto metod pro analýzu odbourávání výsledných koncentrací NOX nátěrem FN NANO®2 uvnitř uličního kaňonu. Při vyšetřování lokální účinnosti a účinnosti odbourávání čistého NO nebo NO2 byla prokázána závislost účinnosti odbourávání na pozici zdroje znečištění (uvnitř/vně kaňonu) a složení vstupního plynu (buď pouze NO, nebo směs NO a NO2). Stanovit účinnost odbourávání jednotlivých polutantů (NO a NO2) tak šlo pouze v případě znečištění uličního kaňonu nabíhající mezní vrstvou (ii). Byly prokázány velmi vysoké účinnosti nátěru při odbourávání NO (průměrná účinnost 19 %) a účinnosti při odbourávání NO2 dosahují průměrně 7 %.\n An experiment was conducted to test the effectiveness of the FN NANO®2 coating in removing a harmful pollutant (NOX) by photocatalysis on a surface in a model of an urban street canyon. The experiment was conducted in a wind tunnel under controlled conditions, simulating two cases of street canyon pollution: from a line source within the canyon and a polluted incoming boundary layer. The results showed that the coating has an average efficiency of 15% when removed from NOX, with the efficiency decreasing with height within the street canyon. The removal efficiency depends on the type of pollution. In the case of the polluted incoming boundary layer, the coating showed very high efficiency in removing NO (average efficiency of 19%) and NO2 (average efficiency of 7%). These results show that both methods can be used to analyse the removal of NOX concentrations by the FN NANO®2 coating in a street canyon. Keywords: photocatalysis; NOx; TiO2; street canyon; air purification; urban air pollution Available at various institutes of the ASCR
Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na idealizovaném modelu městské zástavby

Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující odbourávání zdraví nebezpečného polutantu (NOX) fotokatalýzou na povrchu ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2022

Topical Problems of Fluid Mechanics 2022
Šimurda, David; Bodnár, T.
2022 - English
Proceedings consist of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. \n Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; CFD; turbulence; stratified fluid; multiphase flow; vortex structures; supersonic flow Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2022

Proceedings consist of papers presented during the conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. \n

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2022

Ochranné obvody měničů TF
Hauptmann, R.; Kokeš, Petr
2022 - Czech
Zpráva obsahuje popis a výsledky simulací obvodů, které slouží jako ochrany proti poškození hlavního silového obvodu napájení vinutí TF (Toroidal Field) tokamaku v případě vzniku havarijních stavů. Za normálního provozního stavu ochranné obvody činnost silových obvodů neovlivňují. Ochranné obvody tvoří samostatný systém, který je funkčně nezávislý na obvodech měničů a jejích řízení. Charakter funkce tohoto systému je koncipován jako bezpečnostní obvod – závada ochranného systému vede vždy k bezpečnému odstavení zařízení. Description and results of numerical simulations of circuits, which provide damage protection of the main power supply circuit for tokamak TF (Toroidal Field) coils under emergency conditions, is presented. In case of normal operation the protection circuits do not affect operation of the power supply circuitry. The protection circuits represent a separate system which is functionally independent of circuits and control of power converters. Functinality of this system is designed as a safety circuit - a fault of the protection system always causes safety shut-down of the device. Keywords: tokamak; TF coils; power converter Available at various institutes of the ASCR
Ochranné obvody měničů TF

Zpráva obsahuje popis a výsledky simulací obvodů, které slouží jako ochrany proti poškození hlavního silového obvodu napájení vinutí TF (Toroidal Field) tokamaku v případě vzniku havarijních stavů. Za ...

Hauptmann, R.; Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2022

Zprovoznění modelu buňkového měniče v zapojení do úplného trojúhelníka
Janovec, Jiří; Kokeš, Petr; Semerád, Radko
2022 - Czech
Byl postaven a odzkoušen fyzikální model měniče MMC (Modular Multilevel Converter), který se skládá ze sériově zapojených jednotek FHB (Full H-bridge) a dalších nezbytných obvodů (pro měření, synchronizaci a předbíjení). MMC byl testován na síti nízkého napětí v konfiguraci úplného trojúhelníka s 5 buňkami v každé ze 3 větví. Měnič byl zatěžován pro symetrizaci odporové 1-fázové zátěže 3,4 kW (proud jednou větví měniče se blížil 5Aef). Výkonové buňky byly doplněny podřízenými jednotkami EPX a poté řízeny systémem TwinCat po průmyslové datové síti EtherCat. Na měniči byly testovány algoritmy řízení pro symetrizaci a kompenzaci jednofázového odběru na trojfázové síti. A laboratory model of MMC (Modular Multilevel Converter) was created and put into operation. The converter consists of series-connected FHB (Full H-bridge) cells and other necessary devices (for measurement, synchronization and pre-charging). The MMC was tested in topology of full Delta connection with 5 cells in each of 3 branches. The MMC was loaded for symmetrization of 1-phase 3.4kW resistive load (i.e. the branch current approached 5Amp rms). The power cells were completed with Slave units EPX and then controlled using TwinCat development system and EtherCat industrial data network. With the converter, control algorithms for symmetrization and compensation of 1-phase load for 3-phase power grid were tested. Keywords: modular multilevel converter; delta connection; full H-bridge; TwinCAT Available at various institutes of the ASCR
Zprovoznění modelu buňkového měniče v zapojení do úplného trojúhelníka

Byl postaven a odzkoušen fyzikální model měniče MMC (Modular Multilevel Converter), který se skládá ze sériově zapojených jednotek FHB (Full H-bridge) a dalších nezbytných obvodů (pro měření, ...

Janovec, Jiří; Kokeš, Petr; Semerád, Radko
Ústav termomechaniky, 2022

Vývoj a implementace 3D metod geometrické extrakce pro topologickou optimalizaci
Šotola, M.; Rybanský, D.; Maršálek, P.; Halama, R.; Kopačka, Ján; Ježek, Ondřej; Gabriel, Dušan; Tejc, J.; Pašek, M.; Kovář, L.
2022 - Czech
Výzkumná zpráva TN01000024/08-V012 je výstupem dílčího úkolu projektu TN1000024/08 Automatizace a optimalizace výrobních procesů, jehož jedním z cílů je vyvinout metody následného zpracování výsledků topologické optimalizace (TO) ve spolupráci s firmou MECAS ESI s. r. o. Tři různé přístupy vyhlazování byly analyzovány: Taubinova metoda, objemová reprezentace s využitím radiálních bázových funkcí a vyhlazení přesít’ováním využívající knihovnu Netgen. This research report TN01000024/08-V012 is an output of the subtask of the project TN1000024/08 Automation and production system optimization, one of the objectives of which is to develop methods of post-processing of topological optimization (TO) results in cooperation with MECAS ESI Ltd. Three different smoothing approaches are discussed: the Taubin method, volume representation using radial basis functions and smoothing by remeshing using the Netgen library. Keywords: topology optimization; post-processing; smoothing methods; Taubin method Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a implementace 3D metod geometrické extrakce pro topologickou optimalizaci

Výzkumná zpráva TN01000024/08-V012 je výstupem dílčího úkolu projektu TN1000024/08 Automatizace a optimalizace výrobních procesů, jehož jedním z cílů je vyvinout metody následného zpracování výsledků ...

Šotola, M.; Rybanský, D.; Maršálek, P.; Halama, R.; Kopačka, Ján; Ježek, Ondřej; Gabriel, Dušan; Tejc, J.; Pašek, M.; Kovář, L.
Ústav termomechaniky, 2022

Problematics of aerodynamic damping calculation from measured data of 5-blade cascade
Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Prasad, Chandra Shekhar; Chindada, Sony
2022 - English
Aerodynamic damping as a function of inter-blade phase angle (IBPA), so called S-curve, is crucial for assessment of aeroelastic stability of blade cascades, e.g. turbines, compressors, etc.\nFor constructing the S-curve, the motion-induced controlled flutter is introduced to the bladesof the cascade. As decribed in [1], two testing methods exist: aerodynamic influence coefficient\n(AIC) approach and travelling wave mode (TWM) approach. In TWM approach, all blades in a row oscillate with the same frequency and amplitude with various IBPAs. The response is\nmeasured only on the reference blade. With this approach, several measurements with different IPBAs are needed to construct the S-curve. On the other hand, AIC uses single oscillating\nblade and principle of linear superimposition of aerodynamic influence responses measured on all blades in a cascade. The result of one single measurement can be used for estimation of\naerodynamic damping for any IBPA. In the past year a new 5-blade cascade with rotating symmetrical NACA 0010 profiles was designed and built. The blades of the cascade were placed further apart and thus we are now able to reach stall flutter. Also, the suspension of the blades and sensors were significantly improved. Now, our goal is to evaluate S-curves using AIC approach for different flow conditions and oscillation frequencies. Keywords: aerodynamic damping; S-curve; blade cascade Available at various institutes of the ASCR
Problematics of aerodynamic damping calculation from measured data of 5-blade cascade

Aerodynamic damping as a function of inter-blade phase angle (IBPA), so called S-curve, is crucial for assessment of aeroelastic stability of blade cascades, e.g. turbines, compressors, etc.\nFor ...

Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Prasad, Chandra Shekhar; Chindada, Sony
Ústav termomechaniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases