Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 652741
Published from to

Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.
Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
2023 - Czech
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title: Use of HPLC-HRMS for the study of tacrine group compounds potentially useful in the therapy of Alzhemier's disease. High-performance liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS) is an analytical technique very often used in the new drugs development. This technique is widely used, from the confirmation of the proposed structure and identification of present impurities, through the assessment of absorption, distribution, metabolism and excretion to the monitoring of poisoning and intoxications. In the theoretical part, the presented dissertation thesis is focused on the basic characteristics of Alzheimer's disease, its currently available treatment and new treatment strategies. In addition, attention is paid to areas closely related to the experimental part, namely: the study of pharmacokinetics, analytical tools for determining pharmacokinetic parameters, liquid chromatography, mass spectrometry and the specifics of the bioanalytical methods. The experimental work is in the commented form of... 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Martin Novák Konzultant: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s vysokorozlišující hmotnostní spektrometrií (HPLC-HRMS) je analytickou technikou, která je velmi často využívaná při vývoji nových léčiv. Široké uplatnění tato technika nalézá od potvrzení navrhované struktury a identifikace přítomných nečistot, přes hodnocení absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece až po monitorování otrav a intoxikací. Předkládaná disertační práce se v teoretické části zaměřuje na základní charakteristiku Alzheimerovy nemoci, její aktuálně dostupnou terapii a na nové strategie léčby. Dále je zde věnována pozornost i oblastem úzce spojeným s experimentální částí a to: studiu farmakokinetiky, analytickým nástrojům pro stanovení farmakokinetických parametrů, kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii a specifikům bioanalytických metod. Experimentální práce je komentářem ke čtyřem publikovaným pracím zabývajících se tematikou vývoje a preklinického hodnocení látek ze... Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. ...

Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Vytváření umělých dat pro sestavování policejních fotorekognic
Dokoupil, Patrik; Peška, Ladislav
2023 - English
Eyewitness identification plays an important role during criminal proceedings and may lead to prosecution and conviction of a suspect. One of the methods of eyewitness identification is a police photo lineup when a collection of photographs is presented to the witness in order to identify the perpetrator of the crime. In the lineup, there is typically at most one photograph (typically exactly one) of the suspect and the remaining photographs are the so-called fillers, i.e. photographs of innocent people. Positive identification of the suspect by the witness may result in charge or conviction of the suspect. Assembly of the lineup is a challenging and tedious problem, because the wrong selection of the fillers may end up in a biased lineup, where the suspect will stand out from the fillers and would be easily identifiable even by a highly uncertain witness. The reason why it is tedious is due to the fact that this process is still done manually or only semi-automatically. This thesis tries to solve both issues by proposing a model that will be capable of generating synthetic data, together with an application that will allow users to obtain the fillers for a given suspect's photograph. 1 Fotorekognice hraje důležitou roli při policejním vyšetřování a může vést až ke stíhání a usvědčení podezřelé osoby. Během fotorekognice je svědkovi předložena sada fotografií a dále je tázán, jestli na některé z fotografií poznává pachatele. Tato sada fotografií typicky obsahuje nejvýše jednu fotografií podezřelého, často pak právě jednu takovou fotografii. Na ostatních fotografiích v sadě jsou pak vyobrazeny nevinné osoby, tzv. figuranti. Iden- tifikace podezřelého svědkem může vést až k obvinění a případně následnému usvědčení podezřelého. Sestavení fotorekognice je náročný a časově zdlouhavý proces, protože volba nevhod- ných figurantů může vést k určitému zkreslení a znatelně tak ovlivnit celý proces rekog- nice. Tohle zkreslení je obvykle způsobeno tím, že v případě figurantů, kteří jsou odlišní od podezřelého, dojde k situaci, kdy podezřelý bude znatelně vyčnívat a pro svědka tedy bude velmi snadné jej identifikovat. Zdlouhavost celého procesu je způsobena tím, že tvorba fotorekognice je z velké části prováděna manuálně, v lepším případě pak polo- automaticky. Tato práce se snaží řešit oba tyto problémy za pomocí navrhnutého modelu který bude schopný generovat umělé obrázky pro tvorbu fotorekognice a za pomocí aplikace, která uživateli na základě vstupního obrázku podezřelého vygeneruje vhodné... Keywords: generativní modely|policejní fotorekognice|hluboké učení|GAN|generování obrázků; GAN|generative adversarial network|police lineup|deep learning|image generation Available in a digital repository NRGL
Vytváření umělých dat pro sestavování policejních fotorekognic

Eyewitness identification plays an important role during criminal proceedings and may lead to prosecution and conviction of a suspect. One of the methods of eyewitness identification is a police photo ...

Dokoupil, Patrik; Peška, Ladislav
Univerzita Karlova, 2023

Elektrochemické biosenzory s prostorově oddělenou enzymatickou a detekční části pro selektivní analýzu v průtokovém uspořádání
Tvorynska, Sofiia; Barek, Jiří; Labuda, Ján; Korecká, Lucie
2023 - English
This dissertation thesis presents the newly developed four highly reusable, stable as well as simple, and cost-effective electrochemical (bi)enzymatic biosensors for the selective and reliable determination of choline, acetylcholine, uric acid, and L-lactic acid in flow injection analysis. All biosensors are based on the concept of the spatial separation of the biorecognition part from detection one and amperometric monitoring of the enzymatically consumed oxygen via its four-electron reduction at the highly negative detection potential. In this way, the design of the biosensors includes an easily replaceable enzymatic mini-reactor(s) connected upstream to the flow cell that contains the appropriate silver amalgam-based transducer. The enzymatic mini-reactor based on choline oxidase, uricase, or lactate oxidase was used for choline, uric acid, or L-lactic acid biosensors, respectively. The acetylcholine bienzymatic biosensor includes the consequently connected choline oxidase- and acetylcholinesterase-based mini-reactors. The first part of this thesis focuses on the construction of two different silver amalgam-based electrodes. Specifically, this section discusses the fabrication of a silver solid amalgam electrode covered by mercury film operating in a wall-jet cell and also highlights the... Předpokládaná disertační práce pojednává o čtyřech nově vyvinutých, opakovaně použitelných, stabilních a zároveň jednoduchých a cenově výhodných elektrochemických (bi)enzymatických biosenzorech pro selektivní a spolehlivé stanovení cholinu, acetylcholinu, močové kyseliny a L-mléčné kyseliny. Všechny biosenzory jsou založeny na koncepci prostorového oddělení biorozpoznávací části od detekční a amperometrického monitorování enzymaticky spotřebovaného kyslíku prostřednictvím jeho čtyřelektronové redukce při vysoce záporném detekčním potenciálu. Konstrukce biosenzorů zahrnuje snadno vyměnitelný enzymatický/é mini-reaktor(y) připojený/é před průtokovou celou, která obsahuje příslušný převodník na bázi pevného stříbrného amalgámu. Enzymatické mini-reaktory založené na cholin oxidase, urikase nebo laktát oxidase byly použity pro biosenzory na cholin, močovou kyselinu nebo L-mléčnou kyselinu. Bienzymatický biosenzor na acetylcholin zahrnuje sériově propojené mini-reaktory na bázi acetylcholinesterasy a cholin oxidasy. První část této práce se zaměřuje na konstrukci dvou různých elektrod na bázi stříbrného amalgámu. Konkrétně tato část pojednává o výrobě stříbrné pevné amalgámové elektrody pokryté rtuťovým filmem pro wall-jet průtokovou celu a navíc, zdůrazňuje rozdíly mezi jejím využitím jako... Keywords: acetylcholin; acetylcholinesterasa; amalgámové elektrody; amperometrický biosenzor; čtyř-elektronová redukce kyslíku; enzymatický mini-reaktor; glutaraldehyd; cholin; cholin oxidasa; kovalentní imobilizace; mléčná kyselina; močová kyselina; laktát oxidasa; mezoporézní prášek oxidu křemičitého; průtoková vstřikovací analýza; převodník na bázi stříbrného amalgámu; spotřeba kyslíku; urikasa; acetylcholine; acetylcholinesterase; amalgam electrodes; amperometric biosensor; choline; choline oxidase; covalent immobilization; enzymatic mini-reactor; flow injection analysis; four-electron oxygen reduction; glutaraldehyde; lactate oxidase; lactic acid; mesoporous silica powder; oxygen consumption; transducer based on silver amalgam; uricase; uric acid Available in a digital repository NRGL
Elektrochemické biosenzory s prostorově oddělenou enzymatickou a detekční části pro selektivní analýzu v průtokovém uspořádání

This dissertation thesis presents the newly developed four highly reusable, stable as well as simple, and cost-effective electrochemical (bi)enzymatic biosensors for the selective and reliable ...

Tvorynska, Sofiia; Barek, Jiří; Labuda, Ján; Korecká, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Šablony gravitačních vln ze systému s extrémním poměrem hmotností
Skoupý, Viktor; Loukes Gerakopoulos, Georgios; van de Meent, Maarten; Wardell, Barry
2023 - English
Future space-based gravitational-wave detectors will require highly accurate gravi- tational wave templates for detecting extreme mass ratio inspirals and estimating their parameters. These templates must include the postadiabatic effects like the spin of the secondary body. Therefore, we investigate the influence of the secondary spin on the motion around a Kerr black hole, calculate the corresponding gravitational-wave fluxes to produce flux-driven inspirals and reveal the shifts of the gravitational-wave phases induced by the secondary's spin. In particular, this study begins by considering eccentric equatorial orbits, where we obtain the constants of motion and fundamental frequen- cies using the Mathisson-Papapetrou-Dixon equations. Next, we derive the linear-in-spin parts of these quantities. We introduce a new Teukolsky equation solver in the frequency domain to calculate the energy and angular momentum fluxes from these trajectories. We use the obtained fluxes to adiabatically evolve the orbital parameters and to find the spin-induced phase shifts. For off-equatorial orbits, a frequency-domain approach is employed to determine the trajectories in the linear-in-spin regime and to compute the re- spective fluxes. The agreement between the frequency-domain fluxes and those acquired using an existing... Pro detekci a odhad parametrů inspirál s extrémním poměrem hmotností budoucími vesmírnými detektory gravitačních vln budou potřeba velmi přesné šablony gravitačních vln. Tyto šablony musí obsahovat postadiabatické efekty, jako je rotace sekundárního tělesa. Proto v této práci zkoumáme vliv rotace sekundárního tělesa (tzv. spinu) na jeho pohyb v okolí Kerrovy černé díry, počítáme příslušné toky gravitačních vln pro pro- dukci inspirál poháněných tokem a hledáme posun fáze gravitačních vln způsobený rotací sekundárního tělesa. Nejdříve bereme v úvahu excentrické ekvatoriální orbity, kde zís- káme konstanty pohybu a fundamentální frekvence z Mathisson-Papapetrou-Dixonových rovnic. Dále pro tyto veličiny odvodíme lineární části ve spinu. Představujeme nový řešič Teukolského rovnice ve frekvenční doméně k výpočtu toku energie a momentu hybnosti z těchto trajektorií. Získané toky používáme k vývoji orbitálních parametrů a k nalezení posunu fáze způsobeného spinem. Pro mimoekvatoriální orbity používáme frekvenčnědo- ménové metody pro výpočet těchto trajektorií v lineárním režimu ve spinu a k výpočtu příslušných toků. Naše výsledky jsou ověřeny shodou toku získaného ve frekvenční do- méně a získaného pomocí již existujícího řešiče v časové doméně. 1 Keywords: gravitační vlny|černé díry|perturbační teorie|samosíla; gravitational waves|black holes|perturbation theory|self-force Available in a digital repository NRGL
Šablony gravitačních vln ze systému s extrémním poměrem hmotností

Future space-based gravitational-wave detectors will require highly accurate gravi- tational wave templates for detecting extreme mass ratio inspirals and estimating their parameters. These templates ...

Skoupý, Viktor; Loukes Gerakopoulos, Georgios; van de Meent, Maarten; Wardell, Barry
Univerzita Karlova, 2023

Funkce rodiny genů Tetratrico-peptide Thioredoxin-like (TTL) ve vývoji kořenového systému
Xin, Pengfei; Soukup, Aleš; Vaňková, Radomíra; Ovečka, Miroslav
2023 - English
The root system performs fundamental plant functions such as uptake of nutrients and water, anchoring in the substrate, and interacting with the rhizosphere abiotic and biotic interactions, playing an important role in meeting the food security needs of today's world. Lateral roots (LR) are essential components of the plant root system. We have identified the TETRATRICOPEPTIDE-REPEAT THIOREDOXIN- LIKE 3 (TTL3) gene as being related to LR emergence and later development. Loss-of-function of TTL3 results in a reduced number of emerging LRs due to delayed development of lateral root primordia (LRP). In the Arabidopsis TTL gene family, except for TTL2 which was specifically involved in male gametophyte development, the expressions of the other three TTLs (TTL1, TTL3 and TTL4) were all related to root growth and development. The temporal and spatial distribution of TTL3 expression was consistent with its role in LR growth preceding and following LRP emergence. In the subcellular localization of TTL1, TTL2 and TTL3, all were shown to be associated with microtubules during the transient transformation of tobacco leaves, and TTL3 was confirmed to interact with microtubules. TTL3 was also associated with the endomembrane system and was known to be interacting with the brassinosteroid (BR) signaling pathway.... Kořenový systém plní základní funkce rostlin, jako je příjem živin a vody, ukotvení v půdě, nebo interakce s abiotickými a biotickými faktory v půdním prostředí. Funkce kořenů hraje významnou roli také u zemědělských plodin, při naplňování potřeb potravinové bezpečnosti dnešního světa. Postranní kořeny (LR) jsou základní složkou kořenového systému rostlin. Identifikovali jsme gen TETRATRICOPEPTIDE-REPEAT THIOREDOXINLIKE 3 (TTL3), který je funkčně propojený s vývojem kořenových primordií, jejich vynořením z mateřského kořene a pozdějším vývojem LR. Ztráta funkce TTL3 vede ke snížení počtu postranních kořenů v důsledku opožděného vývoje jejich primordií (LRP). Genová rodina TTL u Arabidopsis obsahuje čtyři členy. S výjimkou genu TTL2, který byl specificky zapojen do vývoje samčího gameofytu, je exprese ostatních tří (TTL1, TTL3 a TTL4) spojena s růstem a vývojem kořenů. Časové a prostorové rozložení exprese TTL3 odpovídá jeho roli v postiniciačním vývoji LRP, v období emergence a pozdějším vývoji rostoucích postranních kořenů. Subcelulární lokalizace TTL1, TTL2, TTL3 a TTL4 ukázala, že jsou spojeny při transientní expresi v listech tabáku ko-lokalizovány s mikrotubuly, což bylo pro TTL3 potvrzeno také v Arabidopsis. TTL3 byl také spojen s endomembránovým systémem a bylo již dříve popsáno, že je... Keywords: kořen; gen; kořenový systém; root system; development; gene Available in a digital repository NRGL
Funkce rodiny genů Tetratrico-peptide Thioredoxin-like (TTL) ve vývoji kořenového systému

The root system performs fundamental plant functions such as uptake of nutrients and water, anchoring in the substrate, and interacting with the rhizosphere abiotic and biotic interactions, playing an ...

Xin, Pengfei; Soukup, Aleš; Vaňková, Radomíra; Ovečka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech
Laubrová, Veronika; Dědic, Roman
2023 - Czech
The diploma thesis examined the photochemical properties of verteporphin in liposomes. Absorption and fluorescence spectroscopy and time-resolved detection of singlet oxygen generated by verteporphin were used. The kinetics of singlet oxygen emission were studied under conditions of varying concentrations of dissolved oxygen, the presence of heavy water, and a specific quencher - sodium azide. It was found that verteporphin in liposomes is present in two distinct groups. It was also found that verteporphin in liposomes undergoes a photochemical change, and the formation of a photoproduct was observed in absorption and fluorescence spectra. The formation of the photoproduct is reflected in the times of increase and decrease of the kinetics of singlet oxygen luminescence. It has been demonstrated that the photoproduct is formed in the presence of oxygen in the ground state by an electron transfer mechanism from the triplet state of verteporphin and the formation and subsequent reaction of a superoxide radical. V diplomové práci byly zkoumány fotochemické vlastnosti verteporfinu v liposomech. Bylo využito absorpční a fluorescenční spektroskopie a časově rozlišené detekce singletního kyslíku generovaného verteporfinem. Kinetiky emise singletního kyslíku byly zkoumány v podmínkách různé koncentrace rozpuštěného kyslíku, přítomnosti těžké vody a specifického zhášeče azidu sodného. Bylo zjištěno, že v liposomech se verteporfin nachází ve dvou odlišných skupinách. Dále bylo zjištěno, že verteporfin v liposomech prochází fotochemickou změnou, tvorba fotoproduktu byla pozorována v absorpčních i fluorescenčních spektrech. Tvorba fotoproduktu se odráží i v dobách nárůstu a poklesu kinetik luminiscence singletního kyslíku. Bylo prokázáno, že fotoprodukt vzniká za přítomnosti kyslíku v základním stavu mechanismem přenosu elektronu z tripletu verteporfinu a tvorbou a následnou reakcí superoxidového radikálu. Keywords: verteporfin|singletní kyslík|fotodynamická terapie|fotosensibilizace|fosforescence; verteporfin|singlet oxygen|photodynamic therapy|photosensitization|phosphorescence Available in a digital repository NRGL
Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech

The diploma thesis examined the photochemical properties of verteporphin in liposomes. Absorption and fluorescence spectroscopy and time-resolved detection of singlet oxygen generated by verteporphin ...

Laubrová, Veronika; Dědic, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě
Holubová Šmejkalová, Adéla
2023 - Czech
Title: Formation and transformation of atmospheric aerosol in boundary layer Author: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Institute: Institute for Environmental Studies Supervisor: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Institute of Chemical Process Fundamen- tals of the CAS Training workplace: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS Abstract: The experimental measurement of aerosol clusters from 1.17 nm in size was carried out from August 2016 till December 2018 at the National Atmospheric Observatory Košetice. Atmospheric conditions leading to aerosol clusters stabili- zation, fresh particles formation and particle growth were analyzed. Data of days with no new particle formation confrmed the connection between mixing layer height development and decrease of total aerosol number concentration together with lower gaseous pollutant concentrations. On the contrary, new particle for- mation process overcomes dilution of the atmosphere by increasing the number of freshly nucleated particles. Only decreasing gaseous pollutant concentrations were observed during these events. The atmospheric boundary layer was high du- ring new particle formation events that can mean enrichment of the atmosphere by other components transported by long-range transport or some transfer from the free troposphere. The measurement in... Název práce: Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě Autor: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Ústav: Ústav pro životní prostředí Vedoucí disertační práce: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav Chemických Procesů AV ČR Školicí pracoviště: Ústav Chemických Procesů AV ČR Abstrakt: Experimentální měření počtu aerosolových klastrů od velikosti 1,17 nm probíhalo od srpna 2016 do prosince 2018 na Národní atmosférické observatoři Ko- šetice. Analyzovány byly podmínky atmosféry, které vedou ke stabilizaci klastrů, formování aerosolových částic a jejich následnému růstu. Během dní, kdy nedo- cházelo k formování částic, se projevil vliv nárůstu výšky mezní vrstvy atmosféry způsobující pokles koncentrací celkového počtu aerosolových částic i plynných po- lutantů. Naopak při událostech vzniku nových částic byl efekt zředění atmosféry překryt nárůstem počtu nových částic a byl pozorován pouze pokles koncentrací plynných polutantů. Mezní vrstva atmosféry byla během vzniku částic vyšší, což může znamenat obohacení atmosféry o další látky přenášené dálkovým transpor- tem nebo jejich přenos z volné troposféry. Měření menších velikostí částic aeroso- lového spektra pomohlo lépe specifkovat dny a podmínky atmosféry, kdy nejenže dochází ke stabilizaci klastrů, ale nově vzniklé částice i nepřerušeně rostou. Klíčová... Keywords: atmosférický aerosol; mezní vrstva; vznik a transformace částic; rozdělení velikosti částic; součinitel absorpce; součinitel rozptylu; atmospheric aerosol; boundary layer; particle formation and transformation; particle size distribution; absorption coefficient; scattering coefficient Available in a digital repository NRGL
Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě

Title: Formation and transformation of atmospheric aerosol in boundary layer Author: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Institute: Institute for Environmental Studies Supervisor: Ing. Vladimír Ždímal, ...

Holubová Šmejkalová, Adéla
Univerzita Karlova, 2023

Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích
Wcisło, Miłosz Daniel; Pšenčík, Ivan; Prokop Brokešová, Johana; Keers, Henk
2023 - English
1 Title: Seismic waves in inhomogeneous, weakly dissipative, anisotropic media Author: Mgr. Miłosz Wcisło Department: Department of Geophysics Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Ivan Pšenčík, CSc Abstract: The thesis consists of two parts: theoretical and part devoted to applications. In the theoretical part, it is shown that the so-called Weak Attenuation Concept (WAC), in which attenuation is considered as a perturbation of a reference elastic state, guarantees applicability of the ray method to most models of realistic, laterally varying layered, isotropic or anisotropic attenuative media. This conclusion follows from comparisons of ray results with an independent full-wave method, which is, unfortunately, applicable only to isotropic media. Another important finding is that the so-called correspondence principle, broadly used in studies of attenuative media, must be used with care because in some situations, it may lead to incorrect results. In the part devoted to applications, the important results are presentations of successful applications of the peak-frequency method. The method is shown to be a useful tool in studying attenuation using microseismic events. It allows relatively simple estimate of the so-called global attenuation factor t*, from which estimates of attenuation can be made. In... 1 Název: Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích Autor: Mgr. Miłosz Wcisło Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí disertační práce: RNDr. Ivan Pšenčík, CSc Abstrakt: Disertace má dvě části, teoretickou a aplikační. V teoretické části je ukázáno, že použití tzv. konceptu slabého útlumu (WAC), ve kterém se útlum považuje za perturbaci referenčního elastického stavu, zaručuje použitelnost paprskové teorie pro většinu modelů realistických, laterálně nehomogenních, vrstevnatých, izotropních nebo anizotropních absorbujících prostředí. Tento závěr vyplývá ze srovnání výsledků paprskových výpočtů s výsledky přesnější vlnové metody, která je, bohužel, použitelná jen v izotropních prostředích. Jiné důležité zjištění je, že tzv. korespondenční princip, široce užívaný při studiích absorbujících prostředí, musí být používán opatrně, protože v některých případech může jeho užití vést k nesprávným výsledkům. Důležité výsledky aplikační části disertace jsou úspěšné aplikace přístupu nazvaného "peak-frequency" metoda. Ukazuje se, že tato metoda je vhodná zejména při studiu mikroseismických jevů. Metoda umožňuje relativně jednoduché určení tzv. faktoru globálního útlumu t*, z kterého je možné určit míru útlumu studovaného prostředí. V principu by bylo možné použít t* pro určení rozložení... Keywords: Attenuation|Weak Attenuation Concept|Ray Method|Anisotropy|Frequency|Source Directivity; Útlum|Koncept Slabého Útlumu|Paprsková Metoda|Anizotropie|Frekvence|Směrovost Zdroje Available in a digital repository NRGL
Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích

1 Title: Seismic waves in inhomogeneous, weakly dissipative, anisotropic media Author: Mgr. Miłosz Wcisło Department: Department of Geophysics Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Ivan Pšenčík, ...

Wcisło, Miłosz Daniel; Pšenčík, Ivan; Prokop Brokešová, Johana; Keers, Henk
Univerzita Karlova, 2023

Kapitoly v mezinárodní analýze vědy
Macháček, Vít; Srholec, Martin; Münich, Daniel; Lariviere, Vincent; van Leeuwen, Thed
2023 - English
Vít Macháček Chapters in a cross-country analysis of science Dissertation Thesis Prague, October 25th, 2023 Abstract The dissertation consists of three independent chapters: Chapter 1 - Predatory publishing in Scopus: Evidence on cross-country differences - presents evidence on how predatory journals have infiltrated research systems across various countries. The chapter builds on data from the Scopus database in combination with the content of the so-called Beall's list. Based on this data we identify 324 potentially predatory journals. Then we compare the number of papers in these journals with the total number of papers for each country. The results reveal considerable heterogeneity across countries. While the most affected countries - Kazakhstan and Indonesia - published 17 % of their output in the journals indexed on Beall's list, the share was below 1 % in developed countries. The second chapter - Researchers' institutional mobility - bibliometric evidence on academic inbreeding and internationalization - analyzes researchers' career paths at 1,130 universities included in the Leiden Ranking 2020. Researchers affiliated with one of these universities and publishing in 2018 were split into categories according to the affiliation stated on their earliest publication: i) insiders published their first... Vít Macháček Chapters in a cross-country analysis of science Dissertation Thesis Praha, 25. října, 2023 Abstrakt Dizertace se skládá ze tří nezávislých kapitol Kapitola 1 - Predátorské publikování ve Scopusu představuje data o průniku tzv. predátorských časopisů do bibliometrických databází. Kapitola staví na datech z databáze Scopus zkombinované s obsahem tzv. Beallových seznamů. Na základě toho jsme identifikovali 324 potenciálně predátorských časopisů. V dalším kroku jsou publikace v těchto časopisech srovnány s celkovým počtem publikací z daného státu. Výsledky odhalují pozoruhodnou heterogenitu napříč státy. Zatímco nejvíc zasažené státy - Kazachstán či Indonésie - publikovaly v těchto časopisech přes 17 % z celého publikačního výstupu, tento podíl byl méně než 1 % v málo zasažených státech. Druhá kapitola analyzuje kariérní trajektorie výzkumníků na 1 130 univerzitách zařazených v Leiden Ranking 2020. Výzkumníci s afilací na některé z těchto univerzit v roce 2018 byly rozděleny do kategorií podle afilace uváděné na počátku jejich kariéry: i) insideři publikovali svůj první článek na stejné univerzitě, ii) domácí outsideři začali na jiné univerzitě ve stejné zemi a iii) zahraniční outsideři začali publikovat ve zcela jiné zemi. Podíl insiderů lze použít jako proxy pro tendenci univerzit k zapojení do... Keywords: scientometricsbibliometricspredatory journalsglobalization of scientific communicationinternationalizationscientific mobilityacademic inbreeding; scientometricsbibliometricspredatory journalsglobalization of scientific communicationinternationalizationscientific mobilityacademic inbreeding Available in a digital repository NRGL
Kapitoly v mezinárodní analýze vědy

Vít Macháček Chapters in a cross-country analysis of science Dissertation Thesis Prague, October 25th, 2023 Abstract The dissertation consists of three independent chapters: Chapter 1 - Predatory ...

Macháček, Vít; Srholec, Martin; Münich, Daniel; Lariviere, Vincent; van Leeuwen, Thed
Univerzita Karlova, 2023

Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19
Studničková, Alena; Grinc, Jan
2023 - Czech
Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against the covid-19 disease. Its goal is, firstly, to assess the compliance of the introduction of mandatory vaccination against covid-19 in the Czech Republic with the constitutional order, or to define the conditions that the legislation would have to meet in order to be considered constitutionally compliant, and secondly, to evaluate the legality of extraordinary measures issued for the purpose to get rid of the covid-19 epidemic. The text contains an outline of the legal regulation of compulsory vaccination in the Czech Republic, supplemented by an analysis of the relevant jurisprudence of the Constitutional Court, which is followed by a description of the regulation of the introduction of compulsory vaccination against the covid-19 disease in December 2022 and an evaluation of its constitutionality at the time of publication and at the time of completion of the work from the author's point of view. The next part is devoted to extraordinary measures related to vaccination against the covid-19 disease in the field of labour relations, education and services, where the emphasis... Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti covid-19 Práce se zabývá mezemi omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19. Jejím cílem je za prvé posoudit soulad zavedení povinného očkování proti covid-19 v České republice s ústavním pořádkem, případně definovat podmínky, jež by právní úprava musela splňovat, aby ji bylo možné pokládat za ústavně konformní, za druhé zhodnotit bezvadnost mimořádných opatření vydávaných za účelem likvidace epidemie. Text obsahuje nastínění právní úpravy povinného očkování v České republice doplněný o analýzu relevantní judikatury Ústavního soudu, na což navazuje popis úpravy zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 v prosinci 2022 a hodnocení jeho ústavnosti v době vydání a v okamžiku dokončení práce pohledem autorky. Další část je věnována mimořádným opatřením souvisejícím s očkováním proti nemoci covid-19 v oblasti pracovněprávních vztahů, školství a služeb, kdy je kladen důraz na právní předpisy, na základě kterých docházelo k odlišnému zacházení s osobami očkovanými a neočkovanými. Práce obsahuje popis jednotlivých mimořádných opatření, analýzu otázek, které vydáním těchto opatření vznikly ve veřejném prostoru, rozbor související judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a... Keywords: základní práva a svobody; covid-19; očkování; diskriminace; mimořádná opatření; volný pohyb osob; fundamental rights; covid-19; vaccination; discrimination; extraordinary measures; free movement of persons Available in a digital repository NRGL
Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19

Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in ...

Studničková, Alena; Grinc, Jan
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases