Number of found documents: 418
Published from to

Management a podpora populací vybraných reofilních- kaprovitých ryb ve volných vodách.
Blabolil, Petr; Holubová, Michaela; Kolařík, Tomáš; Šmejkal, Marek
2021 - Czech
Metodika shrnuje dosavadní poznatky efektivního managenetu reofilních ryb na volných vodách. Methodology summarizes recent approaches to effectively manage rheophilic fish population in rivers. Keywords: common nase; vimba; barbel; asp Available at various institutes of the ASCR
Management a podpora populací vybraných reofilních- kaprovitých ryb ve volných vodách.

Metodika shrnuje dosavadní poznatky efektivního managenetu reofilních ryb na volných vodách.


Methodology summarizes recent approaches to effectively manage rheophilic fish population in rivers.

Blabolil, Petr; Holubová, Michaela; Kolařík, Tomáš; Šmejkal, Marek
Biologické centrum, 2021

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2020
Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír
2021 - Czech
Cílem předkládané zprávy je sumarizace dosažených výsledků za rok 2020 a doporučení pro další sledování. Rok 2020 byl třetím rokem po úplném naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla. Do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z jejího povodí a zároveň voda z jezera odtékala průsaky, které jsou zřejmě drénovány do blízkých toků, Ohře a Svatavy. Ekosystém jezera se dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do konečného stavu, pro který je typická velmi malá obměna vody, nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev, rozvoj ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a specifické sezónní změny chemismu i biologických parametrů. Vodní ekosystém však ještě zdaleka není stabilizován a biologická společenstva příbřežní zóny (litorál) i volné vody (pelagiál), včetně společenstva ryb, se dosud rok od roku značně mění. The aim of this report is to summarize the results achieved in 2020 and make recommendations for further monitoring. The year 2020 was the third year after the full filling of the lake. The lake ecosystem has reached a final state in terms of hydrological regime and nutrient load, which is characterized by very low water turnover, low trophic state with low productivity of planktonic communities, development of submerged macrovegetation in littoral areas and specific seasonal changes in chemistry and biological parameters. However, the aquatic ecosystem is far from being stabilized and the biological communities of the littoral and the open water areas, including the fish community, are still changing considerably from year to year. Keywords: limnology; monitoring; post-mining lake Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2020

Cílem předkládané zprávy je sumarizace dosažených výsledků za rok 2020 a doporučení pro další sledování. Rok 2020 byl třetím rokem po úplném naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla. ...

Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír
Biologické centrum, 2021

Vliv solení dálnice D8 v zimních měsících: Shrnutí výsledků sledování druhového složení a početnosti vodních organismů v přilehlých tocích v průběhu vegetačních sezón 2018 až 2020
Peterka, Jiří; Blabolil, Petr; Kučerová, Andrea; Matěna, Josef; Bešta, Tomáš; Rychtecký, Pavel
2021 - Czech
Cílem zprávy je dokumentovat vliv toxicity chloridů na vodní organismy v recipientech v okolí dálnice D8 km 48,276 – 64,689, kde dálnice prochází CHKO České středohoří. Sumarizace dosažených výsledků za vegetační sezóny 2018 až 2020 je obsahem předkládané zprávy. The aim of the report is to document the effect of chloride toxicity on aquatic organisms in the recipients in the vicinity of the D8 motorway, km 48,276 - 64,689, where the motorway passes through the České středohoří Protected Landscape Area. The summary of the achieved results for the vegetation seasons 2018 till 2020 is the content of the presented report. Keywords: diversity; community composition; salting effect Available at various institutes of the ASCR
Vliv solení dálnice D8 v zimních měsících: Shrnutí výsledků sledování druhového složení a početnosti vodních organismů v přilehlých tocích v průběhu vegetačních sezón 2018 až 2020

Cílem zprávy je dokumentovat vliv toxicity chloridů na vodní organismy v recipientech v okolí dálnice D8 km 48,276 – 64,689, kde dálnice prochází CHKO České středohoří. Sumarizace dosažených výsledků ...

Peterka, Jiří; Blabolil, Petr; Kučerová, Andrea; Matěna, Josef; Bešta, Tomáš; Rychtecký, Pavel
Biologické centrum, 2021

Zhodnocení vlivu rekreačního rybolovu na jezerech Milada a Most na složení rybí obsádky a kvalitu vody těchto jezer
Peterka, Jiří
2021 - Czech
Zpráva hodnotí vliv rekreačního rybolovu na jezerech Milada a Most na složení rybí obsádky a kvalitu vody těchto jezer. The report assesses the impact of recreational fishing on the Milada and Most lakes on the composition of the fish stock and the water quality of these lakes. Keywords: recreational fishing; water quality; fish community composition Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení vlivu rekreačního rybolovu na jezerech Milada a Most na složení rybí obsádky a kvalitu vody těchto jezer

Zpráva hodnotí vliv rekreačního rybolovu na jezerech Milada a Most na složení rybí obsádky a kvalitu vody těchto jezer....

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2021

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2020
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Lipno a doporučení pro další obhospodařování. The report describes the results of an ichthyological survey of Lipno Reservoir and recommendations for further management. Keywords: Fish assessment; angling; fishery Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2020

Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Lipno a doporučení pro další obhospodařování....

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
Biologické centrum, 2021

Vyhodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek.
Říha, Milan; Blabolil, Petr; Soukalová, Kateřina; Peterka, Jiří
2021 - Czech
Zpráva hodnotí vývoj indexu ekologické kvality z hlediska rybí obsádky ve vybraných údolních nádržích. Hodnocení bylo provedeno u nádrží, ve kterých bylo vzorkování rybí obsádky provedeno v různých letech a bylo tak možné hodnotit časový vývoj tohoto indexu. Zpráva popisuje kalkulaci indexu, trendy indexu u jednotlivých nádrží a příčinu jeho změn. The report assesses the development of the ecological quality index with respect to a fish community in selected reservoirs. The assessment was carried out for reservoirs where fish stocking was sampled in different years and thus it was possible to assess the temporal evolution of this index. The report describes the calculation of the index, the trends in the index for each reservoir and the cause of changes in the index. Keywords: Water framework directive; ecosystem health; ecological quality Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek.

Zpráva hodnotí vývoj indexu ekologické kvality z hlediska rybí obsádky ve vybraných údolních nádržích. Hodnocení bylo provedeno u nádrží, ve kterých bylo vzorkování rybí obsádky provedeno v různých ...

Říha, Milan; Blabolil, Petr; Soukalová, Kateřina; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2021

Komplexní ichtyologický průzkum vodárenské nádrže Lučina v roce 2020
Říha, Milan; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Jáchym, Tomáš; Soukalová, Kateřina
2021 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu nádrže Lučina bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of the Lučina Reservoir was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the reservoir management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: fish; monitoring; community Available at various institutes of the ASCR
Komplexní ichtyologický průzkum vodárenské nádrže Lučina v roce 2020

Cílem ichtyologického průzkumu nádrže Lučina bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Říha, Milan; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Jáchym, Tomáš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2021

Závěrečná zpráva z Mapování piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) v NPP Žehuňský rybník a okolí
Muška, Milan; Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kolařík, Tomáš
2021 - Czech
Zpráva hodnotí výsledku průzkumu zaměřeného na piskoře pruhovaného v NPP Žehuňský rybník a blízkém okolí. V průběhu průzkumu byla zjištěna početná populace piskoře v přítokové části rybníku a přilehlé tůni. Toto zjištění je zásadní pro plánování revitalizačních prací v budoucnu a také významně rozšiřuje aktuální znalost rozšíření druhu. Místní populace patří na základě výsledků průzkumu mezi nejvýznamnější ve Středočeském kraji. The report evaluates the results of a survey focused on weatherfish in the NPP Žehuňský rybník and the surrounding area. During the survey, a large population of weatherfish was found in the tributary part of the pond and the adjacent pool. This finding is essential for future revitalization planning and also significantly expands current knowledge of species distribution. Based on the results of the survey, the local population is one of the most important in the Central Bohemian Region. Keywords: weatherfish; monitoring; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva z Mapování piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) v NPP Žehuňský rybník a okolí

Zpráva hodnotí výsledku průzkumu zaměřeného na piskoře pruhovaného v NPP Žehuňský rybník a blízkém okolí. V průběhu průzkumu byla zjištěna početná populace piskoře v přítokové části rybníku a přilehlé ...

Muška, Milan; Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kolařík, Tomáš
Biologické centrum, 2021

Ověření účinnosti NTBC pro ochranu nosnic proti infestaci čmelíkem kuřím v drůbežích velkochovech
Perner, Jan; Hartmann, David; Hatalová, Tereza; Marešová, Lucie; Řimnáčová, Lucie; Kopáček, Petr; Šimek, Petr
2021 - Czech
Cílem projektu bylo testování nové akaricidní látky (na triketonové bázi) na snížení populace čmelíka kuřího v experimentálních podmínkách. The aim of the project was to test a new acaricide (triketonoe-based agent) to reduce the population of the red poultry mite in experimental conditions. Keywords: ochrana; nosnice; velkochov Available at various institutes of the ASCR
Ověření účinnosti NTBC pro ochranu nosnic proti infestaci čmelíkem kuřím v drůbežích velkochovech

Cílem projektu bylo testování nové akaricidní látky (na triketonové bázi) na snížení populace čmelíka kuřího v experimentálních podmínkách....

Perner, Jan; Hartmann, David; Hatalová, Tereza; Marešová, Lucie; Řimnáčová, Lucie; Kopáček, Petr; Šimek, Petr
Biologické centrum, 2021

Výsledky rozšířeného výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků
Blabolil, Petr; Hlaváč, J.; Hůda, J.; Kolařík, Tomáš; Kortan, D.; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Vrba, Jaroslav
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky průzkumu ichtyofauny ve dvou oblastech Národního parku Šumava, kde byly provedeny odlovy elektrickým agregátem na jaře 2021. Jedná se o první přímý důkaz přirozené reprodukce pstruha obecného v části dříve silně zasažené acidifikací. The report describes the results of an ichthyofauna survey in two areas of the Šumava National Park, where catches were made by an electric generator in the spring of 2021. This is the first direct evidence of natural reproduction of brown trout in the parts previously heavily affected by acidification. Keywords: brown trout; Sumava; recovery Available at various institutes of the ASCR
Výsledky rozšířeného výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků

Zpráva popisuje výsledky průzkumu ichtyofauny ve dvou oblastech Národního parku Šumava, kde byly provedeny odlovy elektrickým agregátem na jaře 2021. Jedná se o první přímý důkaz přirozené reprodukce ...

Blabolil, Petr; Hlaváč, J.; Hůda, J.; Kolařík, Tomáš; Kortan, D.; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases