Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 652752
Published from to

Eseje o politických deformacích v bankovnictví a reálné ekonomice
Mamonov, Mikhail; Slavík, Ctirad; Beck, Thorsten; Nitsch, Volker
2023 - English
Politics brings numerous distortions into the work of the banking system and the real economy. This Thesis explores how political distortions affect bank lending decisions, impact the real decisions made by firms borrowing from "politically distorted" banks, and change the overall shape of the macroeconomy. The first chapter studies the impacts of global financial sanctions on banks and their corporate borrowers in Russia at the micro level. It establishes that the overall effect of sanctions consists of a combination of large negative anticipation effects (intended) and large positive added-value effects (unintended), which completely offset each other. The second chapter takes a macroeconomic perspective to examine the effects of sanctions on key aggregated indicators including GDP, consumption, and investment, and then explores cross-sectional variations of those effects in samples of firms and households. It shows that the sanction announcements in 2014-2015 were actually very potent: the underlying sanctions may have led to a GDP decline of 3.2%, not 0 to 1.5% as found in previous literature. The third and fourth chapters analyze a "parallel" political distortion in Russia in the 2010s-a large-scale bank closure policy initiated by the Central Bank of Russia six months before the sanctions... Politika přináší řadu deformací do fungování bankovního systému a reálné ekonomiky. Tato dizertace zkoumá, jak politické deformace ovlivňují rozhodování bank o půjčkách, jaký mají dopad na skutečná rozhodnutí firem, které si půjčují od "politicky deformovaných" bank, a jak mění celkový tvar makroekonomiky. První kapitola studuje na mikroúrovni dopady globál- ních finančních sankcí na banky a jejich korporátní dlužníky v Rusku. Zjištuji, že celkový účinek sankcí se rovná kombinaci velkých negativních anticipačních efektů (záměrných) a velkých pozitivních efektů přidané hodnoty (nezáměrných), které se v mém prostředí zcela kompenzují. Druhá kapitola se makroekonomicky zaměřuje na dopady sankcí na klíčové agregované ukazatele, jako je HDP, spotřeba a investice, a poté zkoumá průřezové variace těchto vlivů ve vzorcích firem a domácností. Ukazuji, že oznámení o sankcích v letech 2014-2015 byla ve skutečnosti velmi účinná: základní sankce by mohly vést k poklesu HDP o 3,2%, nikoli o 0 až 1,5% jako v předchozí literatuře. Třetí kapitola analyzuje "paralelní" politickou deformaci v Rusku v prvním desetiletí 20. století-politiku rozsáhlého zavírání bank, kterou zahájila Centrální banka Ruska půl roku před sankcemi, a vedla k odhalení a uzavření zhruba 700 soukromých bank do roku 2022. Pomocí unikátních... Available in a digital repository NRGL
Eseje o politických deformacích v bankovnictví a reálné ekonomice

Politics brings numerous distortions into the work of the banking system and the real economy. This Thesis explores how political distortions affect bank lending decisions, impact the real decisions ...

Mamonov, Mikhail; Slavík, Ctirad; Beck, Thorsten; Nitsch, Volker
Univerzita Karlova, 2023

Gender a právo
Hájek, Adam; Agha, Petr; Ondřejková, Jana
2023 - Czech
Gender and Law Abstract Currently, the terms sex and gender are the subject of much debate. Recently, the Czech courts have had the opportunity to comment on these terms in the case of a non-binary person who was assigned male sex at birth and whose application to change their birth number to neutral or female was denied because they did not meet the condition for undergoing a sex change under the current legislation - they did not undergo a surgical procedure that rendered her unreproductive. In other words, she has not undergone the castration required by law. In their decisions, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court provide an interpretation of gender, its conception, characteristics and its role in the Czech legal system. The opinions of these highest courts in the Czech Republic not only reflect the social understanding of the issue of gender reassignment, but also shape the social understanding through their authoritative interpretation of these concepts in the context of the legal order. Therefore, it is relevant and necessary to critically analyse these decisions, which is the aim of this paper. In the first part, critical tools and ideas are introduced, which in the second part serve as ideological resources for the critique of judicial decisions. First, Critical Legal... Gender a Právo Abstrakt V současnosti jsou výrazy pohlaví a gender předmětem mnoha diskuzí. V nedávné době se k těmto pojmům měly možnost vyjádřit i české soudy při příležitosti případu nebinární osoby, které bylo při narození přiřazeno mužské pohlaví a které byla zamítnuta žádost o změnu rodného čísla na neutrální nebo ženské, jelikož nesplnila podmínku podstoupení změny pohlaví dle platné právní úpravy - nepodstoupila chirurgický zákrok zapříčiňující znemožnění reprodukční funkce. Jinými slovy nepostoupila zákonem vyžadovanou kastraci. Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ve svých rozhodnutích přinášejí interpretaci institutu pohlaví, jeho pojetí, vlastnostech a jeho úloze v českém právním řádu. Názory těchto vrcholných soudů v ČR jsou nejen odrazem společenského chápání problematiky změny pohlaví, ale současně společenské chápání utvářejí svým autoritativním výkladem těchto pojmů v kontextu právního řádu. Z toho důvodu je aktuální a potřebné tato rozhodnutí kriticky analyzovat, což si klade za cíl tato práce. V první části jsou představeny kritické nástroje a myšlenky, které v druhé části slouží jako ideové zdroje kritiky soudních rozhodnutí. Jako první je představena kritická právní teorie (Critical Legal Studies) a její chápání práva ve vztahu k politice, následuje feministická právní teorie, která do... Keywords: gender; trans*; feminismus; gender; trans*; feminism Available in a digital repository NRGL
Gender a právo

Gender and Law Abstract Currently, the terms sex and gender are the subject of much debate. Recently, the Czech courts have had the opportunity to comment on these terms in the case of a non-binary ...

Hájek, Adam; Agha, Petr; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Fenomén odpovědnosti v době postmoderní
Jirgl, Sebastian; Hogenová, Anna
2023 - Czech
The dissertation The Phenomenon of Responsibility in the Postmodern Era discusses the phenomenon of responsibility in the context of the postmodern era. The issue of responsibility is viewed here primarily from a philosophical point of view. At the same time, the dissertation attempts a partial thematic overlap, in connection with the meaning of the selected concept of responsibility, within the ethics and particularly even other related social science disciplines. In the beginning, the basic problematics is set here. This discusses the etymological point of view and responsibility is subsequently given here in the connection of the context of terms such as freedom, response or ambiguity. Furthermore, the basic relationship is presented, in the context of the phenomenon of responsibility, and responsibility is also here confronted with the present. Subsequently, the approaches and theses of an important author of the 20th century, who systematically dealt with the phenomenon of responsibility, the French author Emmanuel Levinas, are particularly emphasized. The main thesis here can be characterized as an attempt to interpret and process the concept of responsibility, especially within the context of philosophical discourse. This is done mainly against the background of the thinking of Emmanuel... Disertační práce Fenomén odpovědnosti v době postmoderní pojednává o fenoménu odpovědnosti v kontextu postmoderní epochy. Problematika odpovědnosti je zde nahlížena především z filozofické pozice. Současně se disertační práce pokouší o částečný tematický přesah, a to sice v návaznosti na význam zvoleného pojmu odpovědnosti v rámci etiky a partikulárně i dalších příbuzných společenskovědních disciplín. V úvodu je zde vytyčeno základní problémové pole. To pojednává o etymologickém hledisku a odpovědnost je zde následně dána v souvislost v kontextu pojmů jako je svoboda, odpověď nebo ambiguita. Dále je uvedena základní relace, v kontextu fenoménu odpovědnosti a odpovědnost je zde také konfrontována se současností. Následně jsou akcentovány zejména přístupy a teze významného autora 20. století, který se fenoménem odpovědnosti systematicky zabýval, francouzského myslitele Emmanuela Levinase. Hlavní tezi zde lze charakterizovat jako pokus o interpretaci a zpracování pojetí pojmu odpovědnosti, zejména v rámci filozofického diskurzu. Děje se tak především na pozadí myšlení Emmanuela Levinase, se současným důležitým odkazem k postmoderní epoše. Disertace se zaměřuje na nejdůležitější aspekty tvorby Emmanuela Levinase v kontextu zvolené problematiky a jejich přesah. Uplatňuje se zde jak synchronní, tak... Keywords: odpovědnost; Levinas; postmoderna; budoucnost; fenomén; Responsibility; Levinas; Postmodernism; Future; Phenomenon Available in a digital repository NRGL
Fenomén odpovědnosti v době postmoderní

The dissertation The Phenomenon of Responsibility in the Postmodern Era discusses the phenomenon of responsibility in the context of the postmodern era. The issue of responsibility is viewed here ...

Jirgl, Sebastian; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2023

Souvislosti vrozených pohybových vzorců reflexní lokomoce a ventilace u dětských pacientů s chronickým respiračním onemocněním
Plešková, Jana; Pohunek, Petr; Sedlák, Vratislav; Homola, Lukáš
2023 - Czech
Reflex locomotion according to Professor Vojta (VRL) is based on the activation of complex motor patterns from certain defined positions with stimulation of the so-called trigger zones, located on the human's body. It is primarily used in patients with neurological deficits; however, it is currently also being used in internal medicine. It has been reported that VRL can indirectly affect breathing, however its use in paediatric patients with chronic respiratory disease has not yet been investigated. As part of this theses, a randomized controlled single-centre intervention study was conducted. Its aim was to evaluate the short-term effects of VRL on lung function in paediatric patients with cystic fibrosis (CF) with normal baseline spirometry. The effect of a 30minute VRL intervention was compared in a crossover design with the effect of positioning (without stimulation of trigger zones). The primary outcome was the change in global ventilation inhomogeneity, assessed by lung clearance index (LCI2.5) derived from nitrogen multiple breath washout test. Secondary outcomes included changes in regional ventilation inhomogeneity (indices of acinar [Sacin*Vt] and conductive airways [Scond*Vt] inhomogeneity) and spirometric parameters (inspiratory capacity, forced vital capacity, and forced expiratory... Reflexní lokomoce podle profesora Vojty (VRL) je založena na aktivaci komplexních pohybových vzorů z určitých definovaných poloh za pomocí stimulace tzv. spoušťových zón na těle jedince. Primárně je využívána u pacientů s neurologickým deficitem, nicméně v současnosti nachází své uplatnění také v interních odvětvích medicíny. Je popsáno, že VRL může nepřímo ovlivnit dýchání, nicméně její použití u pacientů s chronickým respiračním onemocněním v dětském věku dosud nebylo zkoumáno. V rámci této práce byla provedena randomizovaná kontrolovaná single centre intervenční studie, jejímž cílem bylo zhodnotit krátkodobé účinky VRL na plicní funkce u dětských pacientů s cystickou fibrózou (CF) s normálními hodnotami spirometrie. Účinek 30minutové aplikace VRL byl v crossover designu porovnán s účinkem využití poloh VRL (polohování), bez stimulace spoušťových zón. Primárním výstupním parametrem byla změna v nehomogenitě globální ventilace, hodnocená za pomocí očišťovacího indexu plic (lung clearance index, LCI2,5) odvozená z vícedechového vyplavování dusíku z plic. Sekundární výstupy zahrnovaly změny v nehomogenitě regionální ventilace (indexy nehomogenity ventilace acinárních [Sacin*Vt] a konduktivních dýchacích cest [Scond*Vt] korigované na dechový objem) a spirometrických parametrech (inspirační kapacita,... Keywords: cystická fibróza; očišťovací index plic; vyšetření plicních funkcí; Vojtova reflexní lokomoce; ventilační nehomogenita; cystic fibrosis; lung clearance index; lung function testing; Vojta's reflex locomotion; ventilation inhomogeneity Available in a digital repository NRGL
Souvislosti vrozených pohybových vzorců reflexní lokomoce a ventilace u dětských pacientů s chronickým respiračním onemocněním

Reflex locomotion according to Professor Vojta (VRL) is based on the activation of complex motor patterns from certain defined positions with stimulation of the so-called trigger zones, located on the ...

Plešková, Jana; Pohunek, Petr; Sedlák, Vratislav; Homola, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Laserem buzené zdroje rentgenového záření pro zobrazování
Lamač, Marcel; Nejdl, Jaroslav
2023 - English
With the advent of high-power lasers in recent decades, a unique source of hard X-ray radiation has become availible. This source of collimated, broadband, femtosecond, incoherent and hard X-ray radiation is produced when a focused laser with intensity above 10^18 W/cm^2 collides with a gas target. The strong electric field of the laser pulse ionizes the gas and interacts with the plasma generating a strong plasma wake wave. This space charge separation inside the target generates longitudal electric fields of the order of 100 GV/m. This resulting electrostatic wakefield accelerates the electrons to relativistic velocities and causes them to travel in oscillatory motion behind the laser pulse, producing hard and collimated X-ray radiation. This thesis is focused on a theoretical evaluation and an experimental design of this laser-plasma X-ray source. Furthermore, we consider the source's unique properties for novel imaging applications. Díky příchodu vysoko-intenzitních laserů v posledních dekádách je k dispozici nový zdroj tvrdého rentgenového záření. Tento zdroj kolimovaného, širokopásmového, ultrakrátkého a prostorově koherentního rentgenového záření je produkován když vstoupí laserový puls s intenzitou nad 10^18 W/cm^2 v ohnisku do plynného terče. Silné elektrické pole laseru ionizuje plyn a interaguje se vzniklým plazmatem, čímž excituje silnou brázdovou vlnu v plazmatu. Takto vzniklé rozložení náboje v terči generuje podélné elektrické pole v řádu 100 GV/m. Vzniklé elektrostatické brázdové pole urychluje elektrony na relativistické rychlosti a způsobuje, že oscilují za laserovým pulsem, což produkuje kolimované rentgenové záření. Tato práce je zaměřena na teoretické vyhodnocení a experimentální design tohoto laser-plazmového rentgenového zdroje. Dále diskutujeme unikátní vlastnosti zdroje vhodné pro moderní aplikace v zobrazování. Keywords: Laser; plazma; rentgenové záření; radiografie; zobrazení s fázovým kontrastem; Laser; plasma; X-rays; radiography; phase-contrast imaging Available in a digital repository NRGL
Laserem buzené zdroje rentgenového záření pro zobrazování

With the advent of high-power lasers in recent decades, a unique source of hard X-ray radiation has become availible. This source of collimated, broadband, femtosecond, incoherent and hard X-ray ...

Lamač, Marcel; Nejdl, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Mozkový systém odměny u hmyzu
DVOŘÁČEK, Jiří
2023 - Czech
Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. systémem odměny, označkovány pozitivní libostní hodnotou a jejich dosažení je spojeno s libostí (odměnou). Koncept systému odměny vzešel ze studia mozku savců, předpokládalo se, že jde o systém nacházející se jen v mozku vyšších živočichů (mesolimbický dopaminergní systém), libost byla projev vyšších funkcí mozku a komplikovaných nervových sítí. V interpretacích studia systému odměny dochází ale k vývoji. Od relativně celistvého fenoménu mozkové odměny ke komplexní funkci a k rozdělení na komponenty "liking", "wanting" a "learning", od dominantní libostní role dopaminu ke komplexnější představě přiznávající klíčové role dalším neurochemickým systémům. Dopaminu nadále zůstává důležitá role ve funkci "wanting", komponenta "liking" je pravděpodobně více řízena systémem opioidovým. Systém odměny již také není vnímán jen jako funkce mozku savců, ale stejné principy rozlišování podnětů na libé/nelibé (atraktivní/averzivní) byly popsány i u hmyzu (a jsou předpokládány v celé živočišné říši). V mozku hmyzu (zejména u dvou hlavních modelových druhů octomilky Drosophila melanogaster a včely Apis mellifera) byla jako klíčové oblasti libostních funkcí identifikována houbovitá tělíska (mushroom body) - oblasti spojované s asociativním učením a s vytvářením paměti. Byly také precizně popsány konkrétní buněčné a síťové struktury včetně zúčastněných neurotransmiterů a modulátorů. Odlišnosti mezi savčím a hmyzím systémem odměny jsou v komplexnosti mozkové sítě, obecné principy zůstávají však stejné. Moucha Drosophila melanogaster je častým laboratorním modelem pro zkoumání principů fungování nervových sítí. Při studiu mozkového libostního systému není atraktivní jen tím, že jde o relativně jednoduchý organismus s přehledným mozkem a s popsaným genomem, ale i tím, že při přemýšlení o jejím mozku neuplatňujeme tolik relativně staré, komplexní pojmy s neohraničenými významy - právě komplexnost a neohraničitelnost pojmů je při interpretacích studia lidského mozku potíž. U octomilky můžeme zdůraznit, že 1) oblasti mozku uplatňující se v asociativním učení a funkcích mozkové odměny jsou překvapivě komplexní, ač jde o organismus relativně jednoduchý a krátce žijící, 2) téměř jistě má její mozek systém vytvářející motivační drive (funkci "wanting" ), 3) existují náznaky možné přítomnosti hedonické složky libosti či jejího evolučního předchůdce, postavené nikoli na endogenních opioidech, ale pravděpodobně na jiných neuropeptidech. Srovnání mozkových systémů dvou evolučně vzdálených skupin živočichů (hmyzu a savců/člověka) je inspirativní v mnoha směrech. Ze srovnání lze vyvodit několik důsledků pro obecný model libosti živočichů: Libostní principy jsou univerzální - usilování o libost je pravděpodobně základní vlastností všech živočichů. Libostní funkce mozku se jeví být hierarchicky postavené, nikoliv centrálně organizované, ale s funkcemi spíše distribuovanými mezi ostatní mozkové sítě, a funkce, její jednotlivé části můžou být na sobě nezávislé a pracovat paralelně, posílení spojení konkrétního podnětu s žádoucím chováním může být víceúrovňové. Role monoaminů v systému odměny je evolučně pravděpodobně konzervativní, role neuropeptidů je vývojově flexibilní (roli endogenních opioidů savců může alespoň částečně mít u hmyzu jiný neuropeptid). Neurotransmiterová identita dopaminergních neuronů v systému odměny je pravděpodobně flexibilní a úzce závislá na životním kontextu. U systému odměny včely lze najít další dva zajímavé koncepty: sublimaci libostních funkcí u jedinců ve prospěch kolektivní libosti a naznačenou integrovanou funkci spojující funkce odměny a sociálního chování v jedno kontinuum. Toto komparativní studium dává nový prostor k pochopení poruch libostního systému, zejména závislosti, a může mít i významné důsledky filozofické. Animal behavior is not random; rather, it is primarily determined by the biological significance of environmental stimuli: stimuli essential for a survival are marked by the brain reward system, with a positive hedonic value and their achievement is associated with the pleasure (reward). The concept of the reward system emerged from research of the mammalian brain; early theories held that it was a system present only in the brains of higher animals (the mesolimbic dopaminergic system), and that reward was a manifestation of more complex neural networks and higher brain functions. The brain reward has evolved from a solitary phenomenon to a complex function that is divided into the components of ´liking´, ´wanting´, and ´learning´, and from the predominate role of dopamine to a more sophisticated idea that assigns important functions to other neurochemical systems. While dopamine still plays a significant part in the ´wanting´ function, the opioid system likely plays a larger role in the ´liking´ function. The distinction of stimuli into pleasant/unpleasant (attractive/aversive) has been described in insects, and it is widely believed that this principle applies throughout the animal kingdom. Mushroom bodies have been identified as the critical regions of reward functions in the brains of insects. The exact descriptions of the implicated neurotransmitters and modulators, as well as specific cellular and network structures, were also provided. Although the complexity of the brain networks in mammalian and insect reward systems differs, the general principles are the similar in both. The fly Drosophila melanogaster is a frequent laboratory model for investigating the principles of neural network functioning. When studying the brain reward system, it is not only appealing because it is a relatively simple organism with a transparent brain and a described genome, but it may also have the benefit for us that when thinking about its brain, we do not apply relatively old, complex concepts with unlimited meanings, which are a problem in interpreting the human brain study. In the case of the fruit fly, we can highlight that 1) the brain regions involved in associative learning and brain reward functions are surprisingly complex, despite the fact that it is a relatively simple and short-lived organism, 2) its brain almost certainly has a system that creates a motivational drive (´wanting´), and 3) there are indications of the potential existence of a hedonic component of pleasure or its evolutionary predecessor, based not on endogenous opioids. It is inspiring in many ways to compare the brain structures of two evolutionary distinct animal groupsinsects and mammals/humans. This comparison has several implications for a broad paradigm of animal reward, including: Reward principles are universal, and all species are likely fundamentally motivated by the need for rewards. The brain reward mechanisms appear to be hierarchically structured; rather than being centrally organized, they are distributed among other brain networks and mechanisms. The components of these mechanisms can operate independently of one another and concurrently. While the function of neuropeptides in the reward system is flexible, the function of monoamines in the reward system is likely to be conservative in evolutionary terms (the function of endogenous opioids in mammals may be at least partially regulated by another neuropeptide in insects). The neurotransmitter identity of dopaminergic neurons in the reward system is likely to be very context-dependent. Two other interesting concepts can be found in the bee: the sublimation of reward functions in individuals in favor of collective pleasure, and the implied integrated function connecting reward functions and social behavior into one continuum. The comparative study gives new scope for understanding disorders of the reward system, especially addiction, and may also have significant philosophical consequences. Keywords: mozkový systém odměny; mozková libost; mushroom body; mozek Drosophily; dopamin; závislost; kolektivní odměna.; brain reward system; brain reward; mushroom body; Drosophila brain; addiction; dopamine; collective reward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mozkový systém odměny u hmyzu

Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. ...

DVOŘÁČEK, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Adipózní estrogenizace a další antropologické aspekty obezity
Novák, Jan; Sedlak, Petr; Bezdíček, Ondřej; Bendlová, Běla
2023 - Czech
This work presents an anthropological view of obesity. It introduces the concept of adipose estrogenization and describes its relationship to pelvic morphology. Further, secular changes in the prevalence of latent obesity, the consequences, and the etiology of this condition are described. The work also validates tools for assessing chronotype, subsequently associating these metrics with sociodemographic factors, including obesity. The key part of this project present study focused on changes in the morphology of the bony pelvis in the context of pubertal history of obesity. It is a longitudinal study (n = 238) with an anthropometric examination after 8 years and an estimation of sex hormones. The main observation was that adult men with a history of obesity had more gynoid (relatively wider) pelvic bone morphology and altered levels of sex hormones, i.e., reduced testosterone levels and an increased relative proportion of estradiol to testosterone, i.e., estrogenization. This was manifested with habitual pelvic feminization, which serves as a marker of estrogenization and a retrospective marker of obesity. In the context of this study, a Letter to the Editor is added as a correction to the publication, interpreting these findings as a possible explanation for the shorter second stage of labor in... Tato práce představuje antropologický pohled na obezitu. V práci je uveden koncept adipózní estrogenizace a popsán vztah k morfologii pánve. Dále jsou popsány sekulární změny v prevalenci latentní obezity, konsekvence a etiologie tohoto stavu. Práce rovněž ověřuje validitu nástrojů pro hodnocení chronotypu, následně tyto metriky dává do souvislosti se sociodemografickými faktory včetně obezity. Stěžejní část představuje studie zaměřená na změnu morfologie kostěné pánve v kontextu pubertální historie obezity. Jde o logitudinální studii (n = 238) s antropometrickým vyšetřením po 8 letech a stanovením pohlavních hormonů. Dospělí muži s historií obezity měli více gynoidní (relativně širší) morfologii kostěné pánve a alteraci hladin pohlavních hormonů, tj. snížení hladin testosteronu a zvýšení relativního podílu estradiolu vůči testosteronu, tzn. estrogenizaci. Jejím odrazem byla habituální feminizace pánve, která funguje jako marker estrogenizace a retrospektivní marker obezity. V kontextu této studie je doplněn Letter to Editor jako korekce k publikaci, která tyto výsledky interpretuje jako možné vysvětlení kratší 2. doby porodní u žen s historií obezity. Další část se zaměřuje na etiologii, konsekvence a sekulární trend latentní obezity. V této oblasti jsou představeny 2 studie. První sledující... Keywords: adipozita; adipózní estrogenizace; BMI; fyzická zdatnost; chronotyp; obezita; MCTQ; MEQ; morfologie kostěné pánve; sekulární trend; adiposity; adipose estrogenization; BMI; chronotype; obesity; MCTQ; MEQ; morphology of bony pelvis; secular trend Available in a digital repository NRGL
Adipózní estrogenizace a další antropologické aspekty obezity

This work presents an anthropological view of obesity. It introduces the concept of adipose estrogenization and describes its relationship to pelvic morphology. Further, secular changes in the ...

Novák, Jan; Sedlak, Petr; Bezdíček, Ondřej; Bendlová, Běla
Univerzita Karlova, 2023

Vliv romantických komedií na vnímání vztahů mladými dospělými
Koníčková, Veronika; Kruml, Milan; Bednařík, Petr
2023 - Czech
The diploma thesis "Influence of romantic comedies on young adults' perception of relationships" focuses on the effect of the consumption of romantic comedies. The goal of the thesis is to whether a correlation exists between the consumption of romantic comedies and young adults' attitudes towards romantic relationships, including their opinions, ideas, expectations, and relationship behavior. The theoretical section introduces romantic comedies as a movie genre. It presents the history of the genre, key practices and approaches, and typical characteristics. The work further describes how audio-visual media can potentially influence the audience, presents major theoretic approaches to audience research, and summarizes current knowledge and results in the field of the influence of romantic comedies. The following practical section shows the process and results of the research, which was done using a mixed approach including mainly interviews with young adults. In contrast to previous research, this work emphasized a gender-equal research sample to describe the influence on men as well, even though they are not the primary target group. The interviews focused on different aspects of romantic comedies' consumption, respondents' attitudes toward real romantic relationships, their belief in romantic... Diplomová práce Vliv romantických komedií na vnímání vztahů mladými dospělými se věnuje výzkumu vlivu konzumace romantických komedií. Práce má za cíl odhalit potenciální souvislosti mezi sledováním žánru romantických komedií a postoje mladých dospělých k romantickým vztahům, respektive k jejich názorům, představám a očekáváním, a případně i jejich chování v reálných vztazích. Teoretická část práce představuje romantické komedie jako filmový žánr včetně jeho historie, klíčových postupů a charakteristických rysů. Následně práce líčí možné vlivy audiovizuálních médií na diváky, popisuje klíčové teorie pro zkoumání vlivu obsahu na publikum a shrnuje dosavadní poznatky v oblasti výzkumu vlivu romantických filmů na své diváky. Následná praktická část ukazuje průběh a výsledky spíšeného výzkumu, jehož ústřední formou byl hloubkový rozhovor s respondenty - zástupci skupiny mladých dospělých. Oproti předešlým zkoumáním se tato diplomová práce zaměřila na genderově vyrovnaný vzorek, aby byl popsán také vliv romantických filmů na mužské publikum, přestože nejsou primární cílovou skupinou tohoto žánru. V rámci výzkumu jsou zkoumány aspekty konzumace romantických komedií, přístup respondentů k reálným romantickým vztahům, víra v romantické mýty a vnímání určitého chování protagonistů v romantických komediích.... Keywords: romantické komedie; romantické filmy; mladí dospělí; vnímání vztahů; romantické vztahy; výzkum publika; romantic comedies; romantic movies; young adults; perception of relationships; romantic relationship; audience research Available in a digital repository NRGL
Vliv romantických komedií na vnímání vztahů mladými dospělými

The diploma thesis "Influence of romantic comedies on young adults' perception of relationships" focuses on the effect of the consumption of romantic comedies. The goal of the thesis is to whether a ...

Koníčková, Veronika; Kruml, Milan; Bednařík, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Rámcování alkoholu v českém tisku a jeho komparace v době před a během pandemie onemocnění covid-19
Andresek, Šimon; Nečas, Vlastimil; Jirák, Jan
2023 - Czech
The diploma thesis focuses on how the topic of alcohol consumption was framed in the Czech press in two subsequent periods: 2018-2019 and 2020-2021. The emphasis is put on comparing the findings from both research periods, both in terms of frames and other variables studied, such as the topic, the source cited, or the relationship between the sex of the protagonists and the narrative(s) present. The theoretical part of the thesis discusses the influence of media content on public sphere, through the description of the phenomenon of agenda-setting. Then the framing itself is presented, both through the perspective of the agenda-setting theory (as a subset of it), but also as a completely autonomous phenomenon. Different perspectives on framing are presented which are then illustrated with several spatiotemporally distinct studies that address the media framing of alcohol use. The analytical part consists of two methodological components - qualitative and quantitative content analysis. First, qualitative content analysis is used in order to find and describe issue-specific frames at the forefront of the generic conflict frame. Subsequently, the presence of the described specific conflict narratives in both research periods is quantified and the findings are compared. The results suggest that alcohol... Diplomová práce se zabývá způsobem, jakým byla v letech 2018-2019 a 2020-2021 v českém tisku rámcována sdělení, jež zpravovala o problematice užívání alkoholu. Důraz je přitom kladen na vzájemnou komparaci poznatků z obou výzkumných období, a to jak stran rámců, tak dalších studovaných proměnných, např. tématu, citovaného zdroje či vztahu pohlaví protagonistů sdělení a přítomného narativu (popřípadě narativů). Teoretická část práce pojednává o vlivu mediálního obsahu na veřejnou sféru, a to prostřednictvím deskripce fenoménu nastolování agendy. Posléze je představeno samotné rámcování, a to jednak perspektivou zmíněné mediální teorie nastolování agendy (jakožto její podmnožina), ovšem rovněž jako zcela autonomní jev. Jsou představeny rozličné náhledy na rámcování, jež jsou následně ilustrovány pomocí řady časoprostorově odlišných studií, které se explicitně či implicitně zabývaly mediálním rámcování alkoholové problematiky. Analytická část sestává ze dvou metodických složek - kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy. Nejprve je užito analýzy kvalitativní, a to za účelem profilace specifických rámců, jejichž společným rysem je přítomnost konfliktu. Následně dochází ke kvantifikaci popsaných konfliktních narativů v obou výzkumných obdobích a ke vzájemné komparaci dílčích zjištění. Výsledky... Keywords: alkohol; nastolování agendy; rámcování; média; mediální reprezentace; pending narrative; český tisk; kvalitativní obsahová analýza; kvantitativní obsahová analýza; alcohol; agenda-setting; framing; media; media representation; pending narrative; Czech press; qualitative content analysis; quantitative content analysis Available in a digital repository NRGL
Rámcování alkoholu v českém tisku a jeho komparace v době před a během pandemie onemocnění covid-19

The diploma thesis focuses on how the topic of alcohol consumption was framed in the Czech press in two subsequent periods: 2018-2019 and 2020-2021. The emphasis is put on comparing the findings from ...

Andresek, Šimon; Nečas, Vlastimil; Jirák, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR
Syrovátka, Vojtěch; Hurychová, Klára; Tomášek, Petr
2023 - Czech
Executive and non-executive board members in the context of czech law and czech corporate governance code Abstract This thesis analyses the division of responsibilities in boards of directors, focusing on executive and non-executive directors. The regulation of unitary boards was recently amended in the Czech Republic. The previous regulation was perceived as unclear. This may be one of the reasons why most Czech companies is using a two-tier board structure, which separates the supervisory function and the management function of the board. The question remains: Will the amendment of unitary boards cause more companies to use non-executive directors? Provisions regarding the participation of non-executive directors on boards are often located in soft law. The Czech Corporate Governance Code contains the provisions in the Czech Republic, which is why the first part of the thesis provides information on corporate governance and corporate governance codes. The second part of the thesis offers a brief review of the historical development of non-executive directors in countries where the unitary board model originated. This part focuses on soft law regulation in the United Kingdom. It subsequently analyses soft law regulations concerning non-executive directors in different countries worldwide and compares them... Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR Abstrakt Tato práce pojednává o institutu rozdělení správní rady na výkonné a nevýkonné členy. V českém prostředí byla nedávno novelizována právní úprava monistického systému správy akciových společností. Tato novela podstatně změnila základy monistického systému a odstranila nejasnosti předchozí úpravy, které mohly být jedním z důvodů, proč většina tuzemských akciových společností využívá dualistický model správy. Otázkou zůstává, jestli novela připravila podhoubí pro využívání institutu nevýkonných členů správních rad. Zásadní pravidla ohledně nevýkonných členů správních rad jsou obsažena v soft law, v českém prostředí konkrétně v Kodexu správy a řízení společností ČR. Proto první část práce pojednává obecně o správě a řízení společností (corporate governance) a s ní souvisejících kodexech. S rozdělením členů správní rady na výkonné a nevýkonné se tradičně setkáváme v zemích, kde dominuje monistický systém uspořádání akciových společností. To je důvodem, proč je v druhé části popisována historie a vývoj tohoto rozdělení především ve Spojeném království. V této části jsou také následně rozebírána pravidla rozdělení v některých ekonomicky významných zemích z celého světa a jsou porovnávány s českou... Keywords: nevýkonný člen správní rady; corporate governance; Kodex správy a řízení společností ČR; non-executive board member; corporate governance; Czech Corporate Governance Code Available in a digital repository NRGL
Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR

Executive and non-executive board members in the context of czech law and czech corporate governance code Abstract This thesis analyses the division of responsibilities in boards of directors, ...

Syrovátka, Vojtěch; Hurychová, Klára; Tomášek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases