Number of found documents: 155630
Published from to

Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži
Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
2024 - Czech
V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé diplomové práce je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace s řešením bližších dopravních vztahů, posouzení trasy věžového jeřábu, objektový časový a finanční plán, propočet dle THU, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, který obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště pro hrubou stavbu a dokončovací práce a zároveň i výkresy pro dané etapy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, položkový rozpočet pro vybrané části SO 01.4, technologický předpis pro zateplovací system ETICS, technologický předpis pro montáž oken. Na oba technologické předpisy byly vyhotoveny kontrolní a zkušební plány. Dále se v mé diplomové práci nacházejí záchytné sytémy plochých střech a blow-door test. In my master’s thesis, I deal with the preparation and implementation of selected parts of the construction technology project of an apartment building in Kroměříž. It is a non-basement building with 5 above-ground floors. The content of my master’s thesis is the preparation of a technical report for a construction and engineering project, a coordination situation with the solution of closer traffic relations, an assessment of the route of the tower crane, the object's time and financial plan, calculation according to THU, a study of the implementation of the main technological stages of the construction object, a construction site equipment project, which contains a technical report of the construction site equipment for rough construction and finishing works, as well as drawings for the given stages, a design of the main construction machines and mechanisms, a time schedule, an itemized budget for selected parts of SO 01.4, a technological regulation for the ETICS insulation system, a technological regulation for the installation of windows. Control and test plans were drawn up for both technological regulations. Furthermore, in my diploma thesis, there are catchment systems of flat roofs and the blow-door test. Keywords: bytový dům; ETICS; montáž oken; hrubá stavba; hrubá horní stavba; hrubá spodní stavba; dokončovací práce; blow-door test; záchytné systémy; zařízení staveniště; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; položkový rozpočet; časový harmonogram; plastová okna; kontaktní zateplovací systém; apartment building; ETICS; window installation; rough construction; rough upper construction; rough lower construction; finishing work; blow-door test; interception systems; construction site equipment; technological regulation; inspection and test plan; itemized budget; time schedule; plastic windows Available in a digital repository NRGL
Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži

V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé ...

Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru
Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky hodnocení udržitelného rozvoje města. Rešerše popisuje základní pojmy týkající se veřejného sektoru, samosprávy měst, udržitelného rozvoje a veřejných investic. Stěžejní částí práce je návrh metodiky, která má pomoci městským samosprávám rozpoznat silné a slabé stránky udržitelnosti města a následně může také sloužit jako podklad pro investiční rozhodování. Tato metodika je založena na multikriteriální analýze zvolených klíčových ukazatelů, jež hodnotí fungování a udržitelnost měst. Cílem této práce je nabídnout městům praktický nástroj, který pomůže nejen se zhodnocením stavu, ale bude také přispívat ke zlepšování udržitelnosti městských oblastí, jako center a původců podstatných ekonomických, ekologických a sociálních dějů. The thesis focuses on the evaluation of sustainable urban development. The theoretical part is processed as literature research, from which important indicators for the design of the methodology of sustainable development assessment of the city are derived. The research presents basic concepts related to the public sector, local government, sustainable development, and public investments. The core part of the thesis is the design a methodology to help local governments to identify the strengths and weaknesses of the city's sustainability. Additionally, it can serve as a basis for investment decision-making. This methodology is based on a multi-criteria analysis of selected key indicators that assess the functionality and sustainability of cities. The aim of this work is to offer cities a practical tool that will not only help with the assessment of the situation, but will also contribute to improving the sustainability of urban areas as centers and producers of significant economic, ecological, and social processes. Keywords: Veřejný sektor; veřejný zájem; veřejná moc; veřejná správa; samospráva; město; veřejné finance; veřejné investice; veřejná podpora; veřejné zakázky; udržitelnost; udržitelný rozvoj; udržitelné město; životní prostředí; multikriteriální analýza.; Public sector; public interest; public power; public administration; local government; city; public finance; public investment; public support; public procurement; sustainability; sustainable development; sustainable city; environment; multi-criteria analysis. Available in a digital repository NRGL
Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru

Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky ...

Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava a řízení stavební zakázky
Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební zakázky a následně se u konkrétního stavebního podniku na vybrané zakázce zaměřit na právě tento proces přípravy a řízení. Výsledným výstupem práce je zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Master’s thesis deals with the preparation and management of construction contract and explains the basic terms related to this topic. The main objective of this thesis is to provide a general description of the preparation and management of a construction contract and then to focus on this process of preparation and management for a specific construction company on a selected contract. The final output of the thesis is the elaborated documentation of supplier's preparation. Keywords: Projekt; projektové řízení; životní cyklus projektu stavby; stavební podnik; fáze stavební zakázky; plánování projektu; strukturování projektu; strukturní plán; organizování projektu; organigram; matice zodpovědnosti; časové plánování projektu; milníky projektu; Ganttův diagram; MS Project; finanční plánování projektu; zařízení staveniště.; Project; project management; construction project life cycle; construction company; construction contract phases; project planning; project structuring; structure plan; project organization; organizational chart; responsibility matrix; project time planning; project milestones; Gantt chart; MS Project; project financial planning; construction site equipment. Available in a digital repository NRGL
Příprava a řízení stavební zakázky

Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební ...

Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům Hodonice
Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
2024 - Czech
Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci Hodonice u Znojma. Projekt byl zpracován v souladu s územním plánem a respektuje okolní zástavbu. Cílem bylo navrhnout objekt, který obyvatelům poskytne nové rezidenční bydlení odpovídající dnešním standardům. Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V suterénu objektu se nachází sklepní kóje přirazené jednotlivým bytům, technické místnosti, místnost pro kola a kočárky a sušárna. V nadzemních podlažích se nachází celkem dvanáct bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. Třetí podlaží bytového domu je ustoupené, což dalo prostor k vytvoření teras, které přináší krásné výhledy na okolní krajinu. Na jednoplášťové ploché střeše jsou umístěné fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Novostavba bytového domu splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. The diploma thesis was prepared for the new construction of an apartment building at the stage of project documentation for the execution of the construction. The building is part of a new residential zone built on the premises of the former JZD in the village of Hodonice near Znojmo. The project was developed in accordance with the spatial plan and respects the surrounding development. The goal was to design a building that would provide residents with new residential housing that meets today's standards. It is a partially basement building with one basement floor and three aboveground floors. In the basement of the building there are cellar cubicles assigned to individual apartments, technical rooms, a room for bikes and strollers and a drying room. On the upper floors there are a total of twelve apartments with layouts of 1+kk, 2+kk and 4+kk. The third floor of the apartment building is set back, which gave space for the creation of terraces that offer beautiful views of the surrounding countryside. Photovoltaic panels and heat pumps are placed on the flat roof. The new construction of the apartment building meets the requirements for a building with almost zero energy consumption. Keywords: novostavba; bytový dům; bytové jednotky; rezidenční bydlení; Hodonice; dům s téměř nulovou spotřebou energie; new construction; apartment building; apartment units; residential housing; Hodonice; house with almost zero energy consumption Available in a digital repository NRGL
Bytový dům Hodonice

Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci ...

Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí
Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
2024 - Czech
Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí které byla provedena simulace srážko-odtokového procesu. Simulace byly provedeny na vybraných epizodách, během kterých došlo ke změně vlastností lesa v důsledku odlesnění. Dále byly provedeny simulace, při nichž se lesní porosty změnily na pole a louky. Simulovány byly také varianty, při nichž byl použit systém RAIN-6H. Model byl sestaven v programu HEC-HMS, v němž byly pro výpočet zvoleny metody SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph a Muskingum. V závěru práce je shrnuto sestavení modelu a průběh simulovaných epizod. Dále je vyhodnocena retenční schopnost zájmového území. The thesis deals with the influence of forest on n-year flows in the catchment near Staré Město pod Landštejnem. The aim of the thesis was to perform a schematization of the selected catchment and to determine the necessary parameters for the selected method, with the help of which the simulation of the rainfall-runoff process was carried out. The simulations were carried out on selected episodes during which the forest characteristics changed due to deforestation. Furthermore, simulations were performed in which the forest vegetation was changed to fields and meadows. Variants where RAIN-6H was used were also simulated. The model was built in the HEC-HMS program, in which the SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph and Muskingum methods were selected for the calculation. In the conclusion of the thesis, the model building and the course of the simulated episodes are summarized. Furthermore, the water retention capacity of the area of interest is evaluated. Keywords: srážkoodotkový model; HEC-HMS; N-letý průtok; odlesňování; hydrologie lesního povodí; povodně; rainfall-runoff model; HEC-HMS; N-year flow; deforestation; forest basin hydrology; floods Available in a digital repository NRGL
Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí

Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí ...

Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zahradni mě něžně
Bergamaschi, Lucia; Spahn, Lea Maria; Lungová, Barbora
2024 - Czech
Diplomová práce zkoumá krajinu utvářenou jak lidskými zásahy, tak ekologickými procesy. Vycházeje z místa (či ne-místa) nacházejícího se v urbánním kontextu, do něhož v průběhu času zasáhla spontánní vegetace, se výzkum pomocí metafory zahrady, deklinované v různých formách, zabývá umělou konstrukcí pojmu příroda. Přes disciplínu práva, krajinářskou a uměleckou perspektivu až k botanice je sledována cesta uměleckých a designérských postupů, které poskytly kritické čtení krajiny zdůrazněním tohoto synantropního biotopu. Výsledkem je paradoxní prototyp přírodního subjektu, který si v průběhu času přivlastnil pozemek, bez něhož by nemohl ani existovat. The master thesis examines the landscape shaped by both human interventions and ecological processes. Starting from a place (or non-place) located in an urban context, where spontaneous vegetation has intervened over time, the research uses the metaphor of the garden, declined in various forms, to examine the artificial construction of the concept of nature. Through the discipline of law, landscape and artistic perspectives to botany, the journey of artistic and design practices that have provided a critical reading of the landscape by emphasizing this synanthropic habitat is traced. The result is a paradoxical prototype of a natural subject that has appropriated over time a land without which it could not even exist. Keywords: synantropie spontánní flóra rezidua právní subjektivita příroda a kulturní identifikace post-natural; synanthropy spontaneous flora residues legal subjectivity nature and cultural identification post-natural Available in a digital repository NRGL
Zahradni mě něžně

Diplomová práce zkoumá krajinu utvářenou jak lidskými zásahy, tak ekologickými procesy. Vycházeje z místa (či ne-místa) nacházejícího se v urbánním kontextu, do něhož v průběhu času zasáhla spontánní ...

Bergamaschi, Lucia; Spahn, Lea Maria; Lungová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití citrusových plodů v potravinářství
Havlíková, Michaela; Hudečková, Helena; Mikulíková, Renata
2024 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo připravit marmelády, želé a sušené pláty z citrusového ovoce. Pro tento účel byly zvoleny tři druhy citrusů, pomeranč, grapefruit a pomelo. V připravených výrobcích byly stanoveny nutriční charakteristiky zahrnující obsah těkavých látek, obsah sušiny, obsah pigmentů, obsah lipofilních látek a obsah vitaminu C. Výše zmíněné výrobky byly také podrobeny senzorické analýze, při které byla hodnocena jejich chuť, vůně, textura, barva a celková přijatelnost. V teoretické části je popsána legislativa, která se zabývá zpracováním citrusů, marmeládami, sušeným ovocem a želé cukrovinkami. Dále je uvedena charakteristika již zmíněných potravinářských výrobků a charakteristika citrusových plodů. Teoretická část se dále věnuje teorii použitých metod, tedy senzorické analýze, plynové chromatografii s hmotnostní spektrometrií a vysokoúčinné kapalinové chromatografii. V experimentální části je popsána příprava vzorků a provedení jednotlivých stanovení. Při senzorické analýze byly hodnoceny marmelády, želé a sušené pláty samostatně. Hodnotitelé posuzovali jejich přijatelnost v závislosti na použitém citrusu. Dále byly stanoveny těkavé látky metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Pomocí sušení byla stanovena vlhkost a sušina výrobků a za využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie byly stanoveny pigmenty a lipofilní látky obsažené ve výrobcích. The main objective of the thesis was to prepare marmalades, jellies, and dried slices of citrus fruits. Three types of citrus fruits: orange, grapefruit, and pomelo, were chosen for this thesis. The nutritional characteristics of the prepared products were determined including volatile matter content, dry matter content, pigment content, lipophilic content, and vitamin C content. The aforementioned products were also subjected to sensory analysis to assess their taste, aroma, texture, colour, and overall acceptability. The theoretical part describes the legislation dealing with citrus processing, marmalades, dried fruit and jelly confectionery. Further, the characteristics of the aforementioned food products and the characteristics of citrus fruits are also given. The theoretical part also deals with the theory of the methods used, i.e. sensory analysis, gas chromatography with mass spectrometry, and high-performance liquid chromatography. The experimental part describes the preparation of samples and the performance of individual determinations. In the sensory analysis, marmalades, jellies, and dried sheets were evaluated separately. The evaluators assessed their acceptability depending on the citrus used. The volatile substances were also determined by gas chromatography-mass spectrometry. The moisture and dry matter of the products were determined by drying and the pigments and lipophilic substances contained in the products were determined by high-performance liquid chromatography. Keywords: Citrusy; marmeláda; želé; sušený plát; senzorická analýza; nutriční charakteristiky; Citrus; marmalade; jelly; dried slice; sensory analysis; nutritional characteristics Available in a digital repository NRGL
Využití citrusových plodů v potravinářství

Hlavním cílem diplomové práce bylo připravit marmelády, želé a sušené pláty z citrusového ovoce. Pro tento účel byly zvoleny tři druhy citrusů, pomeranč, grapefruit a pomelo. V připravených výrobcích ...

Havlíková, Michaela; Hudečková, Helena; Mikulíková, Renata
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy
Hamplová, Marie; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila
2024 - Czech
Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a abiotických procesů, včetně příjmu, translokace a akumulace rostlinami. Schopnost rostlin akumulovat či degradovat léčiva by mohla mít potenciální uplatnění v procesu tzv fytoremediace, kdy jsou rostliny a s nimi asociované mikroorganismy využívány pro stabilizaci, degradaci či odstranění kontaminantů z životního prostředí. V rámci této diplomové práce byly provedeny experimenty fytoremediace půdy kontaminované léčivy meziplodinou ředkví olejnou (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) v kontrolovaných podmínkách. Vzorky půdy byly extrahovány ultrazvukem, vzorky rostlin metodou QuEChERS a samotná analýza léčiv byla provedena pomocí UPLC-MS/MS. Ředkev olejná tvořila velké množství nadzemní biomasy ve srovnání s dvěma dalšími plodinami a přítomnost léčiv neměla na její růst negativní efekt. Stanovené obsahy jednotlivých léčiv v půdě a v plodině ovšem prokázaly nedostatečnou účinnost fytoremediace. Akumulace léčiv plodinou byla nízká s výjimkou reziduí antidepresiva venlafaxinu. Ředkev olejná dle těchto výsledků není vhodnou plodinou pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy. Byly též provedeny experimenty s kořenovou zeleninou, ředkvičkou setou (Raphanus sativus L. var. Sativus) a mrkví obecnou (Daucus carota L.), aby bylo zhodnoceno riziko pro lidské zdraví spojené s akumulací léčiv v kořenech zeleniny. Riziko nebylo z hlediska množství stanovených léčiv v kořenech prokázáno. Ve vyšší míře se akumuloval pouze metabolit kyselina klofibrová a do nadzemních částí plodin se nejvíce translokovalo antibiotikum trimethoprim. Míra příjmu a translokace léčiv rostlinou závisela na mnoha faktorech, jelikož jejich obsah se výrazně lišil mezi jednotlivými skupinami léčiv i mezi částmi a typy plodin. Pharmaceuticals leaking into the environment from wastewater and livestock farms raise concerns about the impact on the ecosystem and human health. Residues of pharmaceuticals present in soil are subject to a number of biotic and abiotic processes, including uptake, translocation and accumulation by plants. The ability of plants to accumulate or degrade pharmaceuticals could have potential applications in the process of 'phytoremediation', where plants and their associated micro-organisms are used to stabilise, degrade or remove contaminants from the environment. In the framework of this thesis, experiments on phytoremediation of drug-contaminated soil by the cover crop oilseed radish (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) under controlled conditions were conducted. Soil samples were extracted by ultrasonic extraction, plant samples by QuEChERS method and the final analysis of drugs was performed by UPLC-MS/MS. Oilseed radish produced a large amount of aboveground biomass compared to the other two crops and the presence of drugs had no negative effect on its growth. However, the determined levels of each drug in the soil and in the crop showed insufficient effectiveness of phytoremediation. The accumulation of drugs by the crop was low except for residues of the antidepressant venlafaxine. Therefore, according to these results, oilseed radish is not a suitable crop for phytoremediation of drug-contaminated soil. Experiments were also carried out with the root vegetable radish (Raphanus sativus L. var. Sativus) and carrot (Daucus carota L.) to assess the risk to human health associated with the accumulation of drugs in vegetable roots. The risk has not been demonstrated in terms of the amount of established drugs in the roots. Only the metabolite clofibric acid accumulated to a higher extent and the antibiotic trimethoprim was the most translocated to the aerial parts of the crop. The rate of uptake and translocation of drugs by the plant depended on many factors, as their content varied considerably between drug groups and between parts and types of crops. Keywords: Fytoremediace; QuEChERS; léčiva; půda; ředkev olejná; ředkvička setá; mrkev obecná; meziplodiny; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie; Phytoremediation; QuEChERS; pharmaceuticals; soil; oilseed radish; radish; carrot; cover crops; liquid chromatography; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy

Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a ...

Hamplová, Marie; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium metabolismu termofilní bakterie Caldimonas thermodepolymerans
Krempaská, Vladimíra; Sedlář, Karel; Buchtíková, Iva
2024 - English
Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sa radia medzi mikrobiálne polyestery a bunkám dokážu poskytnúť vnútrobunkové zásoby uhlíka a energie. Hlavná výhoda PHA spočíva v tom, že ide o biodegradovateľné a biokompatibilné polyméry. Ich fyzikálne vlastnosti sú porovnateľné s petrochemickými plastami, ktoré by mohli v budúcnosti čiastočne nahradiť. Avšak, ich biotechnologická produkcia je stále veľmi nákladná. Preto sa hľadajú rôzne alternatívne metódy, ktoré by dokázali znížiť tieto procesné výdavky a ako jedna z možností sa javí využitie extrémofilných mikroorganizmov. Za jedného z vhodných kandidátov na priemyselnú produkciu PHA sa považuje termofilná baktéria Caldimonas thermodepolymerans. K jej ďalším výhodám okrem iného patrí aj to, že dokáže spracovávať sacharidy, ktoré sú vo veľkej miere obsiahnuté v lignocelulózových odpadoch. Táto práca bola konkrétne zameraná na štúdium metabolizmu troch lignocelulózových sacharidov (xylózy, glukózy a celobiózy) a ich vzájomných kombinácií u zbierkového kmeňa DSM 15344. V experimentálnej časti práce boli realizované kultivácie na jednotlivých sacharidových substrátoch, kde následne zo získanej biomasy bol stanovený celkový obsah PHA pomocou CG-FID. Na záver bola vyhodnotená expresia vybraných génov xylF a gtsA pri zmenách sacharidových substrátov v priebehu kultivácie za využitia RT-qPCR. U študovaného zbierkového kmeňa DSM 15344 bola pozorovaná preferencia xylózy a celobiózy ako substrátu. Microbial polyesters such as polyhydroxyalkanoates (PHAs) can serve as intracellular carbon and energy reserves for cells. One of the main advantages of PHAs is their biodegradability and biocompatibility, making them a potential partial replacement for traditional petrochemical plastics. However, their biotechnological production remains costly, and alternative methods are being sought to reduce process costs. The use of extremophilic microorganisms, like the thermophilic bacterium Caldimonas thermodepolymerans, is a promising possibility. This bacterium can process carbohydrates, which are abundant in lignocellulosic waste. In this study, the metabolism of three lignocellulosic carbohydrates (xylose, glucose, and cellobiose) and their combinations were investigated for the DSM 15344 from the DSMZ-German Collection. The biomass PHA content was determined through CG-FID after cultivations on individual carbohydrate substrates. Finally, changes in carbohydrate substrates during cultivation were evaluated by RT-qPCR, focusing on selected xylF and gtsA genes. A preference for xylose and cellobiose as a substrate was observed in the studied DSM 15344 from the DSMZ-German Collection. Keywords: Polyhydroxyalkanoates (PHAs); thermophilic bacteria; Caldimonas thermodepolymerans; Polyhydroxyalkanoáty (PHA); termofilné baktérie; Caldimonas thermodepolymerans Available in a digital repository NRGL
Studium metabolismu termofilní bakterie Caldimonas thermodepolymerans

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sa radia medzi mikrobiálne polyestery a bunkám dokážu poskytnúť vnútrobunkové zásoby uhlíka a energie. Hlavná výhoda PHA spočíva v tom, že ide o biodegradovateľné a ...

Krempaská, Vladimíra; Sedlář, Karel; Buchtíková, Iva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb
Jonášová, Simona; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou AAS stanoveny rizikové prvky Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ve svalovině, srdci, játrech, pohlavních orgánech, žábrách a střevě. Celkem bylo analyzováno 20 vzorků ryb. U jelce tlouště a cejna velkého klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. U pstruha duhového, ostroretky stěhovavé, kapra obecného, okouna říčního a plotice obecné klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. Ve štice obecné byl nalezen následující klesající trend: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. Hodnocení stavu vodního toku bylo provedeno dle jedinců, u kterých bylo předpokládáno, že se v řece Jihlavě vyskytovali delší dobu než 1 rok. Dle těchto druhů ryb je prokázána kontaminace vodního prostředí zejména prvky Cr, Cu, Hg a Ni. Všechny vzorky ryb kromě vzorku č. 8 (okoun) byly zhodnoceny jako vhodné ke konzumaci. The diploma thesis deals with the study of the content of potentially toxic elements in fish bodies in the Jihlava River. The biological samples were first transferred into solutions by microwave digestion. Afterwards, the potentially toxic elements Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in muscle, heart, liver, genital organs, gills and intestine were determined by AAS. A total of 20 fish samples were analysed. In european chub and common bream, the concentrations of elements decreased in the order Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. In rainbow trout, common nase, common carp, european perch and common roach, element concentrations decreased in the order Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. In northern pike the following decreasing trend was found: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. The assessment of the condition of the watercourse was made according to the individuals that were assumed to have been present in the Jihlava River for more than 1 year. According to these fish species, the contamination of the aquatic environment with elements Cr, Cu, Hg and Ni was demonstrated. All fish samples except sample 8 (perch) were assessed as suitable for consumption. Keywords: ryby; kvalita vody; Jihlava; AAS; rizikové prvky; rtuť; kapr obecný; pstruh duhový; fish; water quality; Jihlava; AAS; potentially toxic elements; mercury; common carp; rainbow trout Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb

Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou ...

Jonášová, Simona; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases