Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 652649
Published from to

Využití metody RNA interference (RNAi) ke studiu onkogenních vlastností viru Kaposiho sarkomu (KSHV)
Riegerova, Petra
2023 - Czech
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is a DNA tumor virus that has been associated with all epidemiological forms of Kaposi's sarcoma, primary effusion lymphoma (PEL) and multicentric Castleman disease (MCD). Like other herpesviruses, KSHV undergoes two phases of life cycle (latent and lytic replication). During latency, the viral genome persists as a circular episome in the nucleus of the host cell and only a few viral genes are expressed, namely LANA (latency- associated nuclear antigen), Kaposin, vFLIP (viral FLICE inhibitory protein), vCyclin, and vIRF3/LANA2 (viral interferon regulatory factor 3). These viral genes are responsible for regulation of host cell proliferation, prevention of apoptosis, facilitation of immune evasion, and maintenance of the extrachromosomal viral genome during cell divisions. vIRF3 is a multifunctional nuclear protein that is constitutively expressed in KSHV positive PEL cells and Castleman's disease tumors, which expression causes dramatic changes of critical host pathways that are involved in the regulation of apoptosis, cell cycle, antiviral immunity, and tumorigenesis. In our study, we have demonstrated and elucidated predicted mechanism, by which vIRF3 enhances transcription activity of c-Myc. Moreover, we have clarified the previously unappreciated... Souhrn Virus Kaposiho sarkomu (KSHV) je onkogenní DNA virus, jenž je spojován se všemi epidemiologickými formami Kaposiho sarkomu, primárního efuzního lymfomu (PEL) a s Castlemanovou chorobou (MDC). Stejně jako ostatní herpesviry prochází KSHV dvěma fázemi životního cyklu (latentní a lytická replikace). Během latentní fáze persistuje virový genom ve formě cirkulárního epizómu v jádře infikovaných buněk, kdy se exprimuje pouze několik latetních genů: LANA (latency-associated nuclear antigen), Kaposin, vFLIP (viral FLICE inhibitory protein), vCyklin a vIRF3/LANA2 (viral interferon regulatory factor 3). Tyto geny jsou pak zodpovědné za regulaci proliferace hostitelské buňky, prevenci apoptózy, únik před imunitním systémem a udržení extrachromozomálního virového genomu během dělení. vIRF3 je multifunkční jaderný protein konstitutivně exprimovaný u KSHV pozitivních PEL buněk a u nádorů Castlemanovy choroby, jehož exprese působí dramatické změny v kritických hostitelských drahách zahrnutých při regulaci apoptózy, buněčného cyklu, protivirové imunitě či onkogenní transformaci. V naší práci se nám podařilo prokázat a lépe dokumentovat předpokládaný mechanizmus, kterým vIRF3 zvyšuje transkripční aktivitu c-Myc a objasnit dříve nedefinovanou roli, jíž vIRF3 hraje při stimulaci ubiquitinace c-Myc a při regulaci jeho... Available in a digital repository NRGL
Využití metody RNA interference (RNAi) ke studiu onkogenních vlastností viru Kaposiho sarkomu (KSHV)

Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is a DNA tumor virus that has been associated with all epidemiological forms of Kaposi's sarcoma, primary effusion lymphoma (PEL) and multicentric ...

Riegerova, Petra
Univerzita Karlova, 2023

Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu
Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
2023 - Russian
153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in particular Kazakhstan. The work used basic principles and methods to present the historical and cultural state of contemporary Kazakhstan and its religious sphere of life. The relevance of the problem is connected primarily with the historical and social changes that occurred after the collapse of the Soviet Union, when the Republic of Kazakhstan achieved independence and assumed the role of a democratic and secular state. In this context, it is important to pay attention to the role of Christian religion in these changes. Every state faces problems that require active participation in solving them. In Kazakhstan, an important issue is the regulation of religious organisations. One of the key points is the importance of religious education in the formation of new social relations and the maintenance of democratic values. New forms of Christian communication are emerging and are being adapted to modern society. However, it should be taken into account that in the religious sphere there are also problems related to the rejection by some groups of society of certain religious beliefs, as well as problems of extremism and... Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Keywords: Казахстан; социальные изменения; христианство; религиозное воспитание; церковь; школа; многоконфессиональность; религиозная коммуникация; Kazakhstan; social change; Christianity; religious education; church; school; multiconfessionalism; religious communication Available in a digital repository NRGL
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu

153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in ...

Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
Univerzita Karlova, 2023

Diagnostický potenciál piwi-RNA molekul v procesu in vitro fertilizace
Šeršeň, Dominika; Skálová, Lenka; Raisová Stuchlíková, Lucie
2023 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dominika Šeršeň, DiS. Supervisor: doc. RNDr. Lenka Skálová, PhD. Consultant: doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. Title of diploma thesis: The diagnostic potentional of piwiRNA molecules in IVF procedure Infertility is currently a prevalent health problem affecting millions of couples of reproductive age worldwide and the use of in vitro fertilization techniques is increasing worldwide every year. For successful in vitro fertilization, it is essential to select a good quality embryo. Despite advances in in vitro fertilization, there is still an insufficient amount of non-invasive and reliable biomarkers for the selection of embryos with the highest developmental and implantation potential. Small non-coding RNAs, specifically piwiRNAs (piRNAs) and microRNAs (miRNAs), secreted into the extracellular environment, which is the culture medium, appear to be suitable biomarkers. This work describes the evaluation of the quality of the embryos, their morphological features on individual days as well as the annotation system itself using the TimeLapse system. The next chapter describes the composition of the media suitable for the cultivation of embryos and their analysis at the omic level, focusing on... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Dominika Šeršeň, DiS. Školiteľ: doc. RNDr. Lenka Skálová, PhD. Konzultant: doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. Názov diplomovej práce: Diagnostický potenciál piwiRNA molekúl v IVF procese Neplodnosť je v súčasnej dobe veľkým zdravotným problémom, ktorý postihuje milióny párov v reprodukčnom veku na celom svete a využitie techník in vitro oplodnenia sa celosvetovo každoročne zvyšuje. Pre úspešné in vitro oplodnenie je nevyhnutné vybrať kvalitné embryo. Napriek pokrokom pri in vitro fertilizácii je stále nedostatočné množstvo neinvazívnych a spoľahlivých biomarkerov na selekciu embryí s najvyšším vývojovým a implantačným potenciálom. Ako vhodný biomarker sa ukazujú malé nekódujúce RNA, konkrétne piwiRNA (piRNA) a mikroRNA (miRNA), secernované do extracelulárneho prostredia, ktorým je kultivačné médium. Táto práca popisuje hodnotenie kvality embryí, ich morfologické znaky v jednotlivé dni ako aj samotný anotačný systém pomocou TimeLapse systému. V ďalších kapitolách je popísané zloženie médií, ktoré sú vhodné ku kultivácii embryí, a ich analýza na omickej úrovni so zamerením na piRNA a miRNA. Hlavným cieľom tejto práce je preukázať diagnostický potenciál malých nekodujúcích RNA molekúl v in vitro... Available in a digital repository NRGL
Diagnostický potenciál piwi-RNA molekul v procesu in vitro fertilizace

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dominika Šeršeň, DiS. Supervisor: doc. RNDr. Lenka Skálová, PhD. Consultant: doc. RNDr. ...

Šeršeň, Dominika; Skálová, Lenka; Raisová Stuchlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Studium mikrostruktury a reálné struktury nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje
Košutová, Tereza; Dopita, Milan; Rohlíček, Jan; Zákutná, Dominika
2023 - English
The scope of this work is the characterization of nanoparticles prepared by aggregation from the gas phase. The main focus is on their microstructure and real structure investigated by x-ray scattering methods, although combined with complementary methods such as electron microscopies and optical measurement. The microstructural characteristics, i.e. nanoparticle morphology and crystal and inner structure, were found to be tightly connected with the deposition parameters. For chosen systems, we also analysed the nanoparticle thermal or temporal stability and evolution. Multiple gas aggregation deposition systems were used for the preparation of nanoparticles consisting of different materials. In detail, we studied single-metal nanoparticles - gold, silver and copper. For these, the behaviour with increasing temperature changes with the type of material and also its amount on the substrate. However, in general, the annealing of nanoparticles reduces the amount of structural defects in the crystal structure and causes the coalescence of nanoparticles. In the case of the copper nanoparticles, the coalescence is limited due to the nanoparticle oxidation in the air atmosphere. Similarly, in another system composed of niobium nanoparticles, we observed and described the gradual oxidation during annealing. On the... Náplní předkládané práce je charakterizace nanočástic připravených agregací z plynné fáze. Hlavním cílem je studium jejich mikrostruktury a reálné struktury pomocí metod rozptylu rentgenového záření, doplněných o komplementární techniky, především elektronovou mikroskopii a optická měření. Ukázalo se, že mikrostrukturní parametry, jako například morfologie, a vnitřní a krystalická struktura nanočástic úzce souvisejí s parametry procesu přípravy. U vybraných nanočásticových systémů byl analyzován také jejich teplotní a časový vývoj. K přípravě nanočástic různých materiálů bylo použito vícero plynových agregačních zdrojů. Detailně byla popsána mikrostruktura zlatých, stříbrných a měděných nanočástic. Ohřev vzorků obecně vedl ke snížení množství defektů krystalové struktury a ke koalescenci nanočástic. Z výsledků plyne, že teplotní vývoj je silně závislý na materiálu, ale také na množství nanočástic na substrátu. Například pro měděné nanočástice je koalescence značně omezená, přičemž důvodem je oxidace těchto nanočástic na vzduchu. Oxidace byla pozorována také pro niobové nanočástice. Podrobná analýza postupné oxidace s teplotou ukazuje kompletní amorfizaci struktury před přechodem do substechiometrické fáze oxidu niobu, jejíž struktura byla poprvé určena v této práci a dále přechod do termodynamicky stabilní... Keywords: nanočástice|plynový agregační zdroj|rtg. rozptyl|reálná struktura; nanoparticles|gas aggregation cluster source|x-ray scattering|real structure Available in a digital repository NRGL
Studium mikrostruktury a reálné struktury nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje

The scope of this work is the characterization of nanoparticles prepared by aggregation from the gas phase. The main focus is on their microstructure and real structure investigated by x-ray ...

Košutová, Tereza; Dopita, Milan; Rohlíček, Jan; Zákutná, Dominika
Univerzita Karlova, 2023

Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu
Vacek, Nikola; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2023 - Czech
115 Comparison of Czech and Swedish legislation on gender equality in pay for equal work with application in professional sport Abstract The basis of this thesis is the hypothesis that, given the statistical results achieved by the Kingdom of Sweden across Europe, and even globally, in terms of the success of gender-equal pay for work of equal value, it is likely that many legislative and other support tools used in Sweden to achieve minimum to zero differences in pay for men, women and other gender people, are a absent in the Czech Republic given its statistical score and therefore also in noticeably worse result compared to Sweden's location. The aim of this thesis is therefore to assess whether this hypothesis is correct and, if necessary, to select individual institutes that help to effectively prevent gender inequalities in pay for work of equal value in Sweden, which should be incorporated into, or at least partially inspired by, the Czech legal order. To test the hypothesis set out, the work first looks at the very notion of gender and its complexity in collecting statistics on equal pay for work of equal value. Furthermore, the thesis addresses the adjustment of the principle of equal pay and associated relevant principles at national and European level. Subsequently, the most up-to-date studies... 113 Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu Abstrakt Základem této diplomové práce je hypotéza, že vzhledem ke statistickým výsledkům, kterých dosahuje Švédské království napříč Evropou, a dokonce i celosvětově, v oblasti úspěšnosti genderově rovného odměňování za rovnocennou práci, je pravděpodobné, že jsou pro dosažení minimálních až nulových rozdílů mezi odměnami pro muže, ženy i ostatní gender užívány mnohé legislativní i další podpůrné nástroje, jež v České republice, vzhledem k jejímu umístění dle statistických údajů a tedy i v návaznosti na její znatelně horší výsledek v porovnání s umístěním Švédska, absentují. Cílem této práce je proto zhodnotit, zda je tato hypotéza správná a případně vybrat jednotlivé instituty, jež ve Švédsku napomáhají efektivně zabránit genderové nerovnosti v odměňování za rovnocennou práci, které by bylo vhodné implikovat do českého právního řádu, případně se z nich alespoň částečně inspirovat. Pro ověření stanovené hypotézy se práce nejprve zabývá samotným pojmem genderu a jeho složitostí co do sbírání statistických údajů týkajících se rovného odměňování za rovnocennou práci. Dále se práce zabývá úpravou zásady rovného odměňování a přidružených relevantních zásad v jednotlivých státech i... Keywords: nerovnost; odměňování; sport; inequality; pay; sport Available in a digital repository NRGL
Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu

115 Comparison of Czech and Swedish legislation on gender equality in pay for equal work with application in professional sport Abstract The basis of this thesis is the hypothesis that, given the ...

Vacek, Nikola; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Alkaloidy Dicranostigma francherianum (Prain) Fedde a jejich vybraná biologická aktivita
Wijaya, Viriyanata; Opletal, Lubomír; Šmejkal, Karel; Klouček, Pavel
2023 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany Candidate: Viriyanata Wijaya, M.Sc. Supervisor: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Title of Doctoral Thesis: Alkaloids of Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde and their selected biological activity Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde (Papaveraceae) is one of the representatives of the small genus Dicranostigma Hook. f. & Thomson. D. franchetianum (Prain) Fedde has been selected for the phytochemical investigation according to the screening study. In the primary screening of the alkaloid extract for cholinesterases inhibition, the inhibitory value was high (hAChE/hBChE, IC50 g/ml; 1.67  0.11 and 3.85  0.31) and together at least 15 alkaloids were found in the extract. The primary ethanol extract was prepared from 11.8 kg of dry herb (Garden of Medicinal Plants, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove). Using common chromatographic methods, 21 isoquinoline alkaloids of various structural types were isolated. All compounds have been identified using various spectrometric techniques (GC-MS, HPLC- MS, and 1D- and 2D-NMR, optical rotatory. The alkaloids obtained in sufficient amounts were determined for human acetylcholinesterase (hAChE), human butyrylcholinesterase (hBChE), and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Kandidát: Viriyanata Wijaya, M.Sc. Školitel: Prof. RnDr. Lubomír Opletal, CSc. Název práce: Alkaloidy Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde a jejich vybraná biologická aktivita Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde (Papaveraceae) je jedním ze zástupců malého rodu Dicranostigma Hook. f. & Thomson. Tato rostlina byla vybrána pro podrobnou fytochemickou studii na základě výsledků screeningové studie. Při screeningu alkaloidního extraktu vykázal tento alkaloidní extract zajímavou inhibiční aktivitu vůči cholinesterasám (hAChE/hBChE, IC50 g/ml; 1,67  0,11 a 3,85  0,31), navíc se podařilo v extraktu identifikovat minimálně 15 alkaloidů. Primární ethanolový extrakt byl připraven z 11,8 kg suché byliny (původ: Zahrada léčivých rostlin, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové). Zsa využití běžných chromatografických metod bylo izolováno celkem 21 isochinolinových alkaloidů různých strukturních typů. Všechny sloučeniny byly identifikovány pomocí různých spektrometrických technik (GC-MS, HPLC-MS a 1D- a 2D-NMR, optická aktivita). Všechny alkaloidy byly podrobeny studiu na jejich inhibiční potenciál vůči lidské rekombinantní acetylcholinesterase (hAChE), lidské rekombinantní butyrylcholinesterase... Keywords: alkaloidy; Nuphar lutea; izolace; biologická aktivita; enzymy; Alzheimerova choroba; alkaloids; Nuphar lutea; isolation; biological activity; enzymes; Alzheimer's disease Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy Dicranostigma francherianum (Prain) Fedde a jejich vybraná biologická aktivita

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany Candidate: Viriyanata Wijaya, M.Sc. Supervisor: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Title ...

Wijaya, Viriyanata; Opletal, Lubomír; Šmejkal, Karel; Klouček, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích
Hosnedl, Adam; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2023 - Czech
1 Consequences of legal defects in labour relations Abstract This diploma thesis deals with the issue of the consequences of defects of legal acts in labour law relations with a focus on the evaluation of the impact of the recodification of private law on labour law relations after almost ten years since its effectiveness. Legal acts occupy a central position in private law relations. Legal entities can shape their own legal relations through their legal acts and at the same time bear responsibility for the consequences caused by it. I have chosen this topic because of the approaching round anniversary of the adoption of the current Civil Code, which has significantly influenced the labour law sector. Even after almost ten years, the issue of defects in legal or labour law acts, including their consequences, does not remain unambiguously agreed upon by the general professional public. Yet the consequences of a given defective legal act are crucial for the assessment of any further procedural course of action in a potential dispute. The diploma thesis sets three sub-objectives, which are gradually analysed in the context of doctrinal and jurisprudential interpretation as well as de lege ferenda considerations. The first aim of the thesis is a thorough analysis of the institution of legal acts and the... 1 Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice důsledků vad právních jednání v pracovněprávních vztazích se zaměřením na zhodnocení dopadů rekodifikace soukromého práva do pracovněprávních vztahů po téměř deseti letech od její účinnosti. Právní jednání zaujímá hlavní pozici v rámci soukromoprávních vztahů. Jednající osoby mohou utvářet své vlastní právní vztahy prostřednictvím svého právního jednání a současně nesou odpovědnost za jím způsobené důsledky. Uvedené téma jsem si zvolil z důvodu blížícího se kulatého výročí přijetí současného občanského zákoníku, jež významným způsobem ovlivnilo odvětví pracovního práva. Problematika vad právních, respektive pracovněprávních jednání, včetně jejich důsledků nezůstává ani po téměř deseti letech jednoznačná shoda napříč širokou odbornou veřejností. Přitom následky, které to které vadné právní jednání vyvolává, jsou klíčové pro posouzení případného dalšího procesního postupu v případném sporu. Předkládaná diplomová práce si vytyčuje tři dílčí cíle, které jsou postupně v kontextu doktrinálního a judikatorního výkladu, jakož i úvah de lege ferenda podrobeny analýze. Prvním cílem diplomové práce je zevrubný rozbor institutu právního jednání a následků jeho vad v podobě neplatnosti a zdánlivosti v... Keywords: Právní jednání,neplatnost právního jednání; zdánlivost právního jednání; Legal act; invalidity of a legal act; supposed legal act Available in a digital repository NRGL
Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích

1 Consequences of legal defects in labour relations Abstract This diploma thesis deals with the issue of the consequences of defects of legal acts in labour law relations with a focus on the ...

Hosnedl, Adam; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm
Zajíčková, Adéla; Koldinská, Kristina; Lang, Roman
2023 - Czech
92 Abstract: Social protection of families experiencing the death of their child before and after birth The thesis analyses the issue of social protection of families who are facing the loss of their infant. This includes stillborn children, children who died immediately or shortly after birth, fetuses after miscarriage and after artificial termination of pregnancy. The thesis is divided into three main parts. The first chapter places the whole issue in the context of the present time. It discusses the terminology closely related to the topic, including its development over time. At the same time, this part also mentions the directions taken by foreign legislation and, last but not least, the scope of the cases analysed is defined. The second part, the core of the text, contains a detailed analysis of the applicable institutes that can be applied in the framework of social security law in the defined cases. Taking inspiration from the social system of the Czech Republic itself, this chapter is also divided according to the first and second pillar: into social insurance benefits and state social support benefits. Given the interconnectedness of the institutes, labour protection and its scope are also mentioned. In order to get a comprehensive overview of the possible support, the chapter also includes care... 91 Abstrakt: Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm Diplomová práce rozebírá problematiku sociální ochrany rodin, které se potýkají se ztrátou potomka. Pod tuto sociální událost spadají děti mrtvě narozené, děti, které zemřely bezprostředně či krátce po porodu, plody po potratu a po umělém ukončení těhotenství. Práce je dělena do tří hlavních částí. První kapitola zasazuje celou problematiku do kontextu současné doby. Je zde rozebírána terminologie, které se na téma úzce váže, a to včetně jejího vývoje v čase. Tato část se současně zmiňuje i o směrech, kterými se ubírala zahraniční právní úprava a v neposlední řadě je zde na základě dříve rozebraného pojmosloví vymezena zkoumaná sociální událost, tím je i vymezen okruh analyzovaných případů. Část druhá jakožto jádro textu obsahuje podrobný rozbor použitelných institutů, které se mohou v rámci práva sociálního zabezpečení v definovaných případech uplatnit. S inspirací u samotného sociálního systému České republiky je i tato kapitola dělena podle prvního a druhého pilíře na dávky sociálního pojištění a dále pak dávky státní sociální podpory. Vzhledem k provázanosti institutů je zmíněna i pracovněprávní ochrana a její rozsah. Pro získání uceleného přehledu o možné podpoře kapitola obsahuje současně i péči poskytovanou ze sociálních... Keywords: perinatální ztráta; mrtvě narozené dítě; plod po potratu; umělé ukončení těhotenství; sociální ochrana rodin; perinatal loss; stillbirth; fetus after abortion; artificial termination of pregnancy; social protection of families Available in a digital repository NRGL
Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm

92 Abstract: Social protection of families experiencing the death of their child before and after birth The thesis analyses the issue of social protection of families who are facing the loss of their ...

Zajíčková, Adéla; Koldinská, Kristina; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí
Novotný, Jan; Chmel, Jan; Friedel, Tomáš
2023 - Czech
1 Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage Abstract The thesis deals with the impact of communication activities of courts on media coverage of their decisions. Its premise is the idea of openness of justice, which can be interpretated as an effort to build and develop active and effective communication of courts with the public. However, the Czech high courts have taken very different approaches to this area, ranging from the open and active communication of the Constitutional Court to the passive and closed attitude of the Supreme Court. The thesis examines, among others, the nature of these differences and their impact on the way the media report on the decisions of the courts. The first chapter of the thesis attempts to analyse significant aspects of the active and open presentation of courts decisions and introduce its means and tools. It also examines the attitudes of domestic high courts on the issue, through the statements of their spokespersons in response to questions sent by the author. The second chapter focuses on the relationship between the courts and the media. It discusses its importance in today's society and analyses the pitfalls and risks that arise from it. It also looks at the factors influencing whether the... Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem komunikačních aktivit soudů na mediální pokrytí jejich rozhodovací činnosti. Její premisou je myšlenka otevřenosti justice, kterou lze chápat jako snahu o budování a rozvoj aktivní a účelné komunikace soudů s veřejností. České vrcholné soudy však k této oblasti přistupují značně rozdílně, od otevřeně a aktivně komunikujícího Ústavního soudu, až po zdrženlivý a uzavřený postoj Nejvyššího soudu. Práce se zabývá mimo jiné podobou těchto odlišností a jejich dopady na to, jak o rozhodnutích daných soudů informují média. První kapitola práce se snaží rozebrat podstatné aspekty aktivní a otevřené prezentace soudních rozhodnutí a zároveň představit její prostředky a nástroje. Rovněž zkoumá postoje tuzemských vrcholných soudů k dané problematice, a to prostřednictvím vyjádření jejich tiskových mluvčí na autorem zaslané dotazy. Druhá kapitola se věnuje vztahu soudů a médií. Pojednává o jeho významu v dnešní společnosti a rozebírá úskalí a rizika, která z něj vyplývají. Zabývá se také faktory ovlivňujícími skutečnost, zdali média o konkrétním rozhodnutí informují a také hranicemi projevu soudce ve vztahu k médiím. Třetí a čtvrtá kapitola sestává z empirického výzkumu,... Keywords: otevřená justice; prezentace soudních rozhodnutí; vztah soudů a médií; open justice; presentation of court decisions; court and media relationshi Available in a digital repository NRGL
Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí

1 Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage Abstract The thesis deals with the impact of communication activities of courts on ...

Novotný, Jan; Chmel, Jan; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Vybrané kondiční předpoklady a golfové dovednosti ve vztahu k výkonnosti u elitních hráčů golfu juniorského věku
Brožka, Matěj; Zahálka, František; Halada, Andrej; Zháněl, Jiří
2023 - Czech
Title: Selected physical abilities and golf skills in relation to the performance in elite junior golf players Objectives: The aim of the study was to objectify the level of golf skills and physical abilities and to identify the inter-relationships between the individual determinants of performance during the long-term development of elite junior golf players. The sub-objectives of the thesis were to: develop a valid and reliable golf skills test battery; objectify the level of physical abilities in relation to energy generation during the golf swing; objectify the level of individual golf skills in relation to game performance; and identify key determinants of performance over the long-term development of elite junior golf players. Methods: The thesis consists of one standardization study and two longitudinal-survey studies involving a total of 30 elite junior golfers (13-18 years old). Perennial year testing was conducted in laboratory and field conditions. Participants were measured in the level of individual golf skills using a developed golf skills test battery and also underwent measurements of anthropometric parameters, body composition parameters and physical abilities, more specifically muscle strength of the extensors and flexors of the knee and explosive muscle strength during vertical... Název: Vybrané kondiční předpoklady a golfové dovednosti ve vztahu k výkonnosti u elitních hráčů golfu juniorského věku Cíle: Cílem práce bylo objektivizovat úroveň golfových dovedností a kondičních předpokladů a identifikovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými determinanty výkonu v průběhu víceletého vývoje elitních juniorských hráčů golfu. Dílčími cíli práce bylo vytvořit validní a reliabilní testovou baterii golfových dovedností, objektivizovat úroveň kondičních předpokladů ve vztahu k produkci energie v průběhu golfového švihu, objektivizovat úroveň jednotlivých golfových dovedností ve vztahu k výkonu na hřišti a identifikovat klíčové determinanty výkonu v průběhu víceletého vývoje elitních juniorských hráčů golfu. Metody: Práce se skládá z jedné standardizační studie a ze dvou longitudinálně-observačních studií, kterých se celkem zúčastnilo 30 elitních hráčů golfu juniorského věku (13 - 18 let). Víceleté testování probíhalo v laboratorních a terénních podmínkách. Obsahem terénního testování bylo měření úrovně jednotlivých golfových dovedností pomocí vytvořené testové baterie. Obsahem laboratorního testování bylo měření antropometrický parametrů, parametrů tělesného složení a kondičních schopností, přesněji svalové síly extenzorů a flexorů kolene a explozivní svalové síly při vertikálních... Keywords: analýza výkonnosti; golfové dovednosti; rychlost hlavy hole; síla dolních končetin; tělesné složení; performance analysis; golf skills; club head speed; lower limb strength; body composition Available in a digital repository NRGL
Vybrané kondiční předpoklady a golfové dovednosti ve vztahu k výkonnosti u elitních hráčů golfu juniorského věku

Title: Selected physical abilities and golf skills in relation to the performance in elite junior golf players Objectives: The aim of the study was to objectify the level of golf skills and physical ...

Brožka, Matěj; Zahálka, František; Halada, Andrej; Zháněl, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases