Number of found documents: 965
Published from to

Detailed Investigation of Human Galectins -1 and -3 by employing selectively deoxyfluorinated N-acetyllactosamines
Kurfiřt, Martin
2023 - English
This work is focused on a detailed investigation of supramolecular recognition events between human galectins -1 and -3 and monodeoxyfluorinated N-acetyllactosamine probes, which were previously prepared in our laboratory. The recognition was studied using a combination of X-ray crystallography, isothermal titration calorimetry and several advanced NMR techniques, such as 19F T2-filter, 1H–1H STD, 1H–15N CSP or 19F EXSY. These techniques provided insight into the thermodynamics and kinetics of recognition and enabled us to uncover of subtle differences between both investigated galectins. Such differences could be potentially exploited in the selective targeting of individual galectins with important implications for the galectins-focused\npharmaceutic industry. Keywords: galectins; NMR techniques; pharmaceutic industry Available in a digital repository NRGL
Detailed Investigation of Human Galectins -1 and -3 by employing selectively deoxyfluorinated N-acetyllactosamines

This work is focused on a detailed investigation of supramolecular recognition events between human galectins -1 and -3 and monodeoxyfluorinated N-acetyllactosamine probes, which were previously ...

Kurfiřt, Martin
Ústav chemických procesů, 2023

The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by a two-strip probe: a journey to near-wall region hydrodynamics
Harrandt, Václav
2023 - English
This contribution deals with a new theory describing mass transport in the vicinity of the measuring two-segment strip probe. Analytical formulas for the mass transfer coefficients of the front and the rear electrodes were derived. At the same time, the correctness of these formulas was confirmed by the numerical solution of the convectiondiffusion transport equation. Keywords: transport phenomena; electrodes; wall shear stress Available in a digital repository NRGL
The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by a two-strip probe: a journey to near-wall region hydrodynamics

This contribution deals with a new theory describing mass transport in the vicinity of the measuring two-segment strip probe. Analytical formulas for the mass transfer coefficients of the front and ...

Harrandt, Václav
Ústav chemických procesů, 2023

(NE)ZÁVISLOST AKTIVACE AEROSOLU NA POZICI V OBLAKU
Zíková, Naděžda; Pokorná, Petra; Sedlák, Pavel; Sokol, Zbyněk; Ždímal, Vladimír
2023 - Czech
Na hoře Milešovka v České republice bylo provedeno pět in situ kampaní zaměřených na interakci aerosolu s oblakem, jejichž cílem bylo získat více informací o aktivaci aerosolu a její závislosti na meteorologických parametrech, především vertikální rychlosti proudění vzduchu a poloze v oblaku. Aktivovaná frakce byla vypočtena z rozdílu koncentrací naměřených za vtokem celého vzduchu a za vtokem PM2,5 . Obsah kapalné vody (LWC) byl vypočten z dohlednosti, poloha základny mraku byla odhadnuta z údajů ceilometru. Vertikální rychlost proudění vzduchu byla odhadnuta z radarového měření oblačnosti. Nebyla zjištěna žádná silná závislost mezi dohledností a vertikální rychlostí, což naznačuje, že oblačnost na stanici je většinou advekčního nebo inverzního původu. Viditelnost i LWC závisí na poloze v oblaku, přičemž nejvyšší hodnoty LWC byly zjištěny, když se stanice nacházela ve výšce 100 až 400 m nad základnou oblaku, nezávisle na skutečné hodnotě. Five in situ campaigns focused on aerosol-cloud interactions were conducted at Mount Milešovka in the Czech Republic to gain more insight into aerosol activation and its dependence on meteorological parameters, mainly vertical air velocity and position within the cloud. The activated fraction was calculated from the difference of concentrations measured behind the whole air inlet and the PM2.5 inlet. The liquid water content (LWC) was calculated from visibility, cloud base position was estimated from ceilometer data. Vertical air velocity was estimated from cloud radar. No strong dependence was found between visibility and vertical velocity, suggesting that the clouds at the station are mostly of advection or inversion origin. Both visibility and LWC depend on the position within the cloud, with the highest LWC values found when the station was between 100 and 400 m above the cloud base, independently of the actual value. Keywords: atmospheric aerosols; activation; cloud base Available in a digital repository NRGL
(NE)ZÁVISLOST AKTIVACE AEROSOLU NA POZICI V OBLAKU

Na hoře Milešovka v České republice bylo provedeno pět in situ kampaní zaměřených na interakci aerosolu s oblakem, jejichž cílem bylo získat více informací o aktivaci aerosolu a její závislosti na ...

Zíková, Naděžda; Pokorná, Petra; Sedlák, Pavel; Sokol, Zbyněk; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2023

Analýza toků textilních odpadů v České republice
Shtukaturova, Anastasia
2022 - Czech
V roce 2020 EU přijala nový Akční plán pro oběhové hospodářství, zásady, které musí být implementovány do legislativy každého členského státu. Hlavním cílem Akčního planu pro oběhové hospodářství je maximalizace recyklace všech druhů využitelných odpadů, včetně textilních odpadů, kde jejich třídění bude povinné od roku 2025. Proto se v České republice v roce 2021 objevil nový zákon o nakládání s odpady vycházející ze zásad Akčního planu.\nNový zákon určuje důležité změny pro sběr a úpravy textilních odpadů. In 2020, the EU adopted new Circular Economy Action Plan (CEAP), the principles of which must be implemented into the legislation of each Member State. The main goal of CEAP is to maximize the recycling of all types of usable waste, including textile waste, where its sorting will be mandatory from the year 2025. In the Czech Republic, a new waste treatment law based on the CEAP appeared in the year 2021. The new waste treatment law determines\nimportant changes to existing collection and treatment methods of textile waste. Keywords: textile waste; circular economy action plan; recycling Available in a digital repository NRGL
Analýza toků textilních odpadů v České republice

V roce 2020 EU přijala nový Akční plán pro oběhové hospodářství, zásady, které musí být implementovány do legislativy každého členského státu. Hlavním cílem Akčního planu pro oběhové hospodářství je ...

Shtukaturova, Anastasia
Ústav chemických procesů, 2022

Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in a Rotary Kiln
Kozakovič, M.; Čada, J.; Kokavcová, A.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
2022 - English
The main objective of this research was to compare the results of the proposed 1D transport model with numerical simulations of mass transport in a direct-heat rotary kiln at laboratory scale. Another objective was to investigate the effect of the number of flights on the formation of an active particle surface in the airborne phase, which enables efficient heat transport. The studied rotary kiln is a low-angle cylinder with a length of 0.5 meter and a diameter of 0.108 meter with regularly arranged flights on the inside. The heat is transported into the rotary kiln by hot air at the inlet. The load in the rotary kiln consists of spherical particles with 1 millimeter diameter. The rotary kiln rotation speed is 21.5 rpm. For each simulation, 20 rotations were performed. The Discrete Element Method implemented in an open-source code LIGGGHTS was used for simulations.Efficient heat transfer is made possible primarily by the large number of particles in the airborne phase, which are heated by the warm air blowing in. To begin with, the number of flights and their geometry were found to be a key parameter controlling the amount of particles in the gaseous regime. It was also found that an area in the right part of the base of the cylinder is formed which is not reached by particles from the flights. This phenomenon is due to the dynamics of particle transport, as the particles are not maintained in the active phase and move rapidly towards the load due to gravity. In conclusion, the effect of this zone is negative, as hot air flows through it without resistance, preventing the system from heating effectively. Keywords: granular dynamics; discrete element method; particulates system; rotary kiln Available in a digital repository NRGL
Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in a Rotary Kiln

The main objective of this research was to compare the results of the proposed 1D transport model with numerical simulations of mass transport in a direct-heat rotary kiln at laboratory scale. Another ...

Kozakovič, M.; Čada, J.; Kokavcová, A.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
Ústav chemických procesů, 2022

Biochary - účinné sorbenty pro odstranění polutantů.
Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
2022 - Czech
Rostoucí množství kontaminantů vyskytující se ve vodách je stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění těchto kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty, ale také mikroplasty, je sorpce. Využívají se různé sorbenty ať již komerční, či laboratorně připravené jako zeolity, bentonity, aktivní uhlí a v poslední době také různé typy biocharů, které jsou připravovány pomocí pyrolýzy ze všech možných zbytků rostlinné biomasy. Jejich povrch se liší dle podmínek přípravy (max SBET kolem 300 m2/g), které jsou dále testovány při různých podmínkách na různorodých léčivech či jiných kontaminantech. Srovnávací studie různých typů biocharů spíše chybí, stejně tak jako jejich porovnání s komerčními sorbenty např. aktivním uhlím. Z těchto důvodů je tato studie zaměřená na srovnání sorpčních vlastností tří biocharů připravených z různých typů rostlinné biomasy (slunečnicové slupky, mořské makrořasy Ecklonia Maxima a sladkovodní mikrořasy Chlorella Vulgaris), jejichž sorpční vlastnosti byly porovnány s komerčním aktivním uhlím Supersorbonem. Účinnost sorbentů byla testována na diklofenaku (nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivé látce), jehož spotřeba je celosvětově enormní a běžně se nachází ve vodách, protože většina čistíren odpadních vod ho nezachytí. Všechny sorbenty vykázaly značnou účinnost, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo za použití biocharu připraveného ze sladkovodní mikrořasy (95%). Jeho vysoká účinnost byla ověřena při odstranění kontaminantu triklosanu (antibakteriální a antifungální desinfekční prostředek). Pro testování byla zvolena koncentrace kontaminantů (1 ppm), která odpovídá koncentracím běžně se vyskytujícím v odpadních vodách. Na základě výsledku bylo zjištěno, že všechny připravené sorbenty jsou srovnatelně účinné s aktivním uhlím, avšak jejich příprava je ekonomicky výhodnější, protože cenu aktivního uhlí navyšuje nezbytnost následné aktivace.\n\n\n The growing amount of contaminants in the water has been a serious problem. Sorption is one of the effective methods for removal of various contaminants, such as drugs, detergents, or microplastics. Various sorbents are applied, whether commercial or laboratory prepared, as zeolites, bentonites, activated carbon and, more recently, various types of biochar, which are prepared by pyrolysis from variety of biomass residues. Their surface varies according to the preparation conditions (max SBET around 300 m2 / g) and there are tested under various conditions on variety of contaminants. Comparative studies of different types of biochar are rather lacking, similarly as their comparisons with commercial sorbents such as activated carbon.\nFor these reasons, this study aims to compare the sorption properties of three biochars prepared from different types of plant biomass (sunflower husks, seaweed Ecklonia Maxima and freshwater microalgae Chlorella Vulgaris), whose sorption properties were compared with commercial activated carbon, Supersorbon. The effectiveness of sorbents has been tested on diclofenac (a non-steroidal anti-inflammatory and anti-rheumatic drug) whose consumption is enormous worldwide and it is commonly found in water, owing to that most wastewater treatment plants do not capture it. All sorbents showed considerable efficiency, with the best results being obtained using a biochar prepared from freshwater microalgae (95%). Its high effectiveness has been verified in removing the contaminant triclosan (antibacterial and antifungal disinfectant). The concentration of contaminants (1 ppm) was chosen for testing, which corresponds to the concentrations commonly found in wastewater. Based on the result, it was found that all prepared sorbents are comparable effective with activated carbon, however, their preparation is more economically advantageous, because the price of activated carbon increases the need for subsequent activation. \n\n Keywords: biochar; diclofenac; contaminants Available in a digital repository NRGL
Biochary - účinné sorbenty pro odstranění polutantů.

Rostoucí množství kontaminantů vyskytující se ve vodách je stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod odstranění těchto kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty, ale také ...

Spáčilová, Markéta; Krejčíková, Simona; Čárský, Milan; Soukup, Karel; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2022

Analysis of textile waste streams in the Czech Republic
Shtukaturova, Anastasia
2022 - English
Our results confirm that the Czech Republic is not well prepared to fulfill the ambitious goals of the CEAP in respect to textile waste because of continually growing volumes of this type of the waste and hardly available official data about its production, lack of recycling technologies and obsolete waste collection system.\n Keywords: textile waste streams; analysis; new waste treatment law Available in a digital repository NRGL
Analysis of textile waste streams in the Czech Republic

Our results confirm that the Czech Republic is not well prepared to fulfill the ambitious goals of the CEAP in respect to textile waste because of continually growing volumes of this type of the waste ...

Shtukaturova, Anastasia
Ústav chemických procesů, 2022

What happens to microplastics in nature
Spáčilová, Markéta
2022 - English
This work was focused on preparation of microplastic particles which correspond to microplastics in the environment. The five most used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate, and polystyrene) were used for preparation. Microplastics were prepared by grinding common used plastics to match the actual microplastics present in the environment as closely as possible. The shape and size of the prepared particles\nwere obtained by scanning electron microscopy. Raman and infrared spectroscopy were used to characterize the microplastic structures. Simultaneously, methodology to determine the amount of microplastic particles in simulated water samples was developed. Keywords: microplastic particles; raman spectroscopy; uv degradation Available in a digital repository NRGL
What happens to microplastics in nature

This work was focused on preparation of microplastic particles which correspond to microplastics in the environment. The five most used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, ...

Spáčilová, Markéta
Ústav chemických procesů, 2022

Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly
Edr, Antonín
2022 - English
In this work, an adaptive synthesis of new type of amphiphilic dendrons for nanocarrier purposes will be presented. This methodology was applied in preparation of vast library of substrates. Keywords: symmetrical dendrons; drug nanocarrier assembly; drug delivery Available in a digital repository NRGL
Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly

In this work, an adaptive synthesis of new type of amphiphilic dendrons for nanocarrier purposes will be presented. This methodology was applied in preparation of vast library of substrates.

Edr, Antonín
Ústav chemických procesů, 2022

Sezónní změny stabilního izotopového složení uhlíku (Δ13C) v aerosolu a plynné fázi na předměstské stanici v Praze
Vodička, Petr; Kawamura, K.; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2022 - Czech
Izotopová frakcionace mezi plynnou a aerosolovou fází je důležitým jevem při studiu atmosférických procesů. V této práci jsme zkoumali sezónní změny poměru stabilních izotopů uhlíku (δ13C) celkového uhlíku (TC, δ13CTC) a organického uhlíku rozpustného ve vodě (WSOC, δ13CWSOC) v jemných aerosolových částicích (PM2,5) a celkového uhlíku plynné fáze (TCgas, δ13CTCgas) na příměstské lokalitě v Praze. In this work, seasonal variations in the stable carbon isotope ratio (δ13C) of total carbon (TC, δ13CTC) and water-soluble organic carbon (WSOC, δ13CWSOC) in fine aerosol\nparticles (PM2.5) as well as in the total carbon of the gas phase (TCgas, δ13CTCgas) were studied. Despite the different seasonal compositions of carbonaceous aerosols, the\nisotope differences (Δδ13C) between the analyzed bulk aerosol parts and gas phases were similar during the seasons. This shows that the fractionation of stable carbon isotopes is a predominantly physical process in which the chemical composition of individual compounds in bulk aerosols does not play a major role. Keywords: atmospheric aerosol; gas phase; δ13C, seasonal variation Available in a digital repository NRGL
Sezónní změny stabilního izotopového složení uhlíku (Δ13C) v aerosolu a plynné fázi na předměstské stanici v Praze

Izotopová frakcionace mezi plynnou a aerosolovou fází je důležitým jevem při studiu atmosférických procesů. V této práci jsme zkoumali sezónní změny poměru stabilních izotopů uhlíku (δ13C) celkového ...

Vodička, Petr; Kawamura, K.; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases