Number of found documents: 36912
Published from to

Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě
Stojić Slobodan; Sabína Dobiašová; Líkař Petr
2020 -
Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok cestujúcich danými stanoviskami, ako sú odbavovacie priehradky a bezpečnostná kontrola z hľadiska kapacity. Na základe poskytnutých informácií z letiska Bratislava, o limitoch na bezpečnostnej kontrole, je výsledkom potreba navrhnúť riešenia, ktoré vedú k zlepšeniu problematickej situácie vzhľadom na kapacitu na stanoviskách bezpečnostnej kontroly a odbavovacích priehradiek. Podrobnejšie je popísaný postup využitý pri výpočtoch kapacity a určené sú vhodné parametre potrebné pre tento výpočet. Ilustrovaný je taktiež prechod cestujúceho cez všetky procesy letiskového terminálu až po jeho odlet.The most frequented airport in Slovakia is Milan Rastislav Štefánik‘s Airport in Bratislava. The reason, why I decided to choose this topic is the interest in the development and future of this airport. The aim of this bachelor thesis is to point out the flow of passengers through the different spots at the airport, such as check-in counters and security check in terms of capacity. Based on given information from Bratislava airport, about limits on security check, is the result requirement to design resolution, which would lead to improvement of problematic situation in view of capacity on security check and check-in counters. I described the procedure used in the capacity calculations and defined appropriate parameters that are necessary for this calculation. Illustrated is also passenger‘s passage through all airport terminal processes until the departure of passenger. Keywords: Kapacita; terminál; letový poriadok; intenzita cestujúcich; bezpečnostná kontrola; odbavovacie priehradky; Capacity; terminal; flight plan; intensity of passengers; security control; check-in counters Available in digital repository of ČVUT.
Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě

Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce ...

Stojić Slobodan; Sabína Dobiašová; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů
Pleninger Stanislav; Lenka Burešová; Strouhal Miloš
2020 -
Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, rozbor dalších možných chyb, které se podílejí na určování minim rozstupů, a průzkum historie metodologie použité při prvotním určení minim rozstupů. Dále je v této práci nastíněn koncept PBCS. Na závěr dokumentu jsou k dispozici výpočty spojené s již zmíněnou možností snížení rozstupů vzhledem k dostupným hodnotám a informacím.The aim of this research is to determine the possible clearance in reducing the separation considering the influence of the quality of surveillance information on the minimum separation. The thesis include requirements for surveillance systems and analysis of their performance parameters. This research is strongly bulit on errors that evolved in the separation minimums, as well as on a survey with the focus on the history of the methodology used for the initial determination of separation minimums. There is a concept of PBCS also mentioned. The findings might suggest calculations associated with the aforementioned clearance of reducing separation by giving the available values and information. Keywords: minima separace; PBCS; přehledová informace; radar; radarová separace; Reichův model; rozstupy; řízení letového provozu; air traffic control; PBCS; radar separation; radar; Reich model; separation; separation minima; surveillance information Available in digital repository of ČVUT.
Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů

Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich ...

Pleninger Stanislav; Lenka Burešová; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku
Hospodka Jakub; Tomáš Dzuruš; Vittek Peter
2020 -
Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V prvej časti je uvedený rozbor tejto štúdie. Následne práca pokračuje analýzou štúdie a ekonomickým vyhodnotením štúdie. V závere práce je uvedený súčasný stav leteckej dopravy spolu s faktormi, ktoré majú vplyv na rozvoj letectva na Slovensku.The subject of the bachelor thesis "Critical View of the Intention to Set Up a National Air Carrier in Slovakia" is a critical analysis of a study, which was based on the requirements of the Government of the Slovak Republic. In the first part of bachelor thesis is an analysis of this study. Subsequently, the thesis continues with the analysis of a study and economic evaluation of the study. In the conclusion of the thesis is presented the current situation of air transport together with factors that have an impact on the development of air transport in Slovakia. Keywords: národný dopravca; tradičná letecká spoločnosť; nízkonákladový dopravca; kritická analýza; letisko; national carrier; flag carrier; low-cost carrier; critical analysis; airport Available in digital repository of ČVUT.
Kritický pohled na záměr zřízení národního leteckého přepravce na Slovensku

Predmetom bakalárskej prace "Kritický pohlaď na zámer zriadenia národného leteckého dopravcu na Slovensku" je kritická analýza štúdie, ktorá vznikla na základe požiadavky vlády Slovenskej republiky. V ...

Hospodka Jakub; Tomáš Dzuruš; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR
Hulínská Šárka; Mikuláš Keller; Graf Vojtěch
2020 -
Bakalářská práce se zabývá analýzou technologie bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a legislativních překážek a postupů, které bude potřeba překonat pro úspěšné spuštění této technologie. Dále pomocí dotazníku zjišťuje mínění vzorku potenciálních uživatelů této technologie. Analyzuje základní zájem a poptávku a srovnává technologii s jinými druhy přepravy.This bachelor thesis analyses the technology of unmanned aircraft intended for passenger transport and legislative obstacles and procedures that will have to be solved for the successful launch of this technology. It also uses the questionnaire to determine the opinion of sample of potential users of this technology. It analyzes basic interest and demand and compares the technology with other modes of transport. Keywords: bezpilotní letadla pro přepravu osob; integrace UAS do vzdušného prostoru; UTM; ATM; městská vzdušná doprava; mínění potenciálních uživatelů technologie; driverless passenger aeral vehicle; integration of UAS to airspace; UTM; ATM; urban air mobility; opinion of potential users of technology Available in digital repository of ČVUT.
Osobní přeprava bezpilotními letadly a její integrace do vzdušného prostoru ČR

Bakalářská práce se zabývá analýzou technologie bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a legislativních překážek a postupů, které bude potřeba překonat pro úspěšné spuštění této technologie. ...

Hulínská Šárka; Mikuláš Keller; Graf Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Projekt na zástavbu LARS do CS-23
Machula Vladimír; Karel Kédl; Bajzík Stanislav
2020 -
Předmětem bakalářské práce bylo představit projekt na zástavbu lehkého letového zapisovače do letadla za stávajících legislativních podmínek. Certifikaci zástavby letového zapisovače lze dosáhnout několika způsoby. Jako nejoptimálnější se mi jeví cesta nevýznamné změny typového návrhu, schvalovaná organizací oprávněnou k projektování. Pro účely této práce jsem si stanovil nároky na lehký letový zapisovač a zhodnotil jsem současnou situaci ohledně dostupných zapisovačů.The aim of this thesis is to describe project for installation lightweight flight data recorder into aircraft under current legislative conditions. There are several means how to certify installation of flight recorder. The most optimal way seems to me to be a minor change to the type design approved by the design organization. For the purpose of this thesis, I set the requirements for a light flight recorder and I evaluated the current situation regarding available recorders. The thesis also includes a brief description of the certication and documents necessary to demonstrate compliance with the CS-23 certification specifications. Keywords: CS-23; certifikace; ED-155; FDM; FHA; instrukce pro zachování; CS-23; Certification; ED-155; FDM; FHA; instructions for continued Available in digital repository of ČVUT.
Projekt na zástavbu LARS do CS-23

Předmětem bakalářské práce bylo představit projekt na zástavbu lehkého letového zapisovače do letadla za stávajících legislativních podmínek. Certifikaci zástavby letového zapisovače lze dosáhnout ...

Machula Vladimír; Karel Kédl; Bajzík Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích
Růžička Jiří; Michaela Víznerová; Krystína Cikhrardtová
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů dopravních intenzit a zohlednění všech potřebných kritérií. Navrhne se řízení křižovatky pomocí pevných signálních plánů a tento návrh se pomocí počítačového simulačního softwaru PTV Vissim ověří a dále zhodnotí. Součástí bakalářské práce je i alternativní varianta zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.Bachelor thesis deals with the design of traffic lights at the intersection of Stanová x Emilie Dvořákové in Teplice. The survey will determine the intersection intensity values and assess the suitability of the traffic lights control by calculating traffic intensities and taking into account all the necessary criteria. The intersection control will be designed using fixed signal plans and this design will be verified and further evaluated using the computer simulation software PTV Vissim. Part of the bachelor thesis is also an alternative variant of improving the flow and safety of transport. Keywords: Světelná signalizace; křižovatka; Teplice; intenzita dopravy; kapacita křižovatky; mikrosimulace; Traffic lights; intersection; Teplice; traffic intensity; intersection capacity; microsimulation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích

Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení ...

Růžička Jiří; Michaela Víznerová; Krystína Cikhrardtová
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově
Čarský Jiří; Aneta Bahníková; Nováček Ondřej
2020 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově“ je analýza stávající dopravní situace, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu, úprava křižovatek ulic Hodějovského a Nádražní, Ke Stadionu a Konopišťská, Hodějovského a Sukova a úprava přilehlých ulic.The subject of the diploma thesis „Proposal of new traffic layout behind the railway station in Benešov“ is an analysis of the actual state of transportation, make a surveys, proposal of crossroads of Hodějovského and Nádražní streets, Ke Stadionu and Konopišťská streets, Hodějovského and Sukova streets and proposal of the adjacent streets. Keywords: Dopravní průzkum; návrh; zklidňování; parkoviště; Survey; proposal traffic calming; parking lot Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově

Předmětem bakalářské práce „Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově“ je analýza stávající dopravní situace, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu, úprava ...

Čarský Jiří; Aneta Bahníková; Nováček Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce
Krčál Jan; Barbora Vanišová; Mejzr Marek
2020 -
Předmětem diplomové práce „Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce“ je analýza současného stavu zvolené lokality z hlediska bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce navrhuje několik bezbariérových tras ke zvoleným institucím včetně tras z blízkých autobusových zastávek a parkovišť. Jednotlivé trasy jsou zmapovány a následně zhodnoceny dle platné legislativy. Dále jsou navrženy úpravy nevhodných řešení. Součástí práce je otestování, evaluace a revize formulářů a metodik vytvářených skupinou pro jednotné mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí.The purpose of the diploma thesis “Proposal for Barrier-free Modifications in a Selected Area in Nymburk” is to analyse the current situation of barrier-free accessibility for persons with reduced mobility and orientation at the selected location – Nymburk. The thesis proposes multiple barrier-free routes allowing access to the local institutions, including routes from bus stops and parking lots nearby. Each barrier-free route is mapped and evaluated based on valid legislation. Further, appropriate adjustments for the existing insufficient solutions are suggested. The thesis also includes testing, evaluation and revision of the methodologies and forms created by the group dealing with mapping and environment accessibility categorization. Keywords: bezbariérové prostředí; bezbariérová trasa; technická specifika; osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; mapování přístupnosti; Nymburk; barrier-free environment; barrier-free route; technical specifications; persons with reduced mobility and orientation; accessibility mapping; Nymburk Available in digital repository of ČVUT.
Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce

Předmětem diplomové práce „Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce“ je analýza současného stavu zvolené lokality z hlediska bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností ...

Krčál Jan; Barbora Vanišová; Mejzr Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov
Horažďovský Patrik; Kristýna Hlubučková; Šesták Daniel
2020 -
Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City projekty se zaměřením na cyklistickou dopravu, dopravu v klidu a veřejnou hromadnou dopravu v Benešově, a které v závěru propojuje v jeden obsáhlý dopravní systém.This master thesis deals with the issue of Smart City from the transportation point of view. The paper defines what it is the Smart City and shows a few examples of Smart City projects from the Czech Republic and from the world. Also, the thesis focuses on Smart City projects in relation with the cyclist transport, the public transport and the parking in the city Benešov. Finally, these transport modes are connected to the one comprehensive transport system. Keywords: Smart City; Benešov; cyklistická doprava; veřejná hromadná doprava; doprava v klidu; Smart City projekty; jednotný dopravní systém; Smart City; Benešov; the cycling; the public transport; the parking; Smart City´s projects; the comprehensive transport system Available in digital repository of ČVUT.
Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov

Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce ...

Horažďovský Patrik; Kristýna Hlubučková; Šesták Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie řešení dopravy v obci Břežany II
Kočárková Dagmar; Viktor Drchota; Červená Martina
2020 -
Účelem diplomové práce na téma „Studie řešení dopravy v obci Břežany II“ je zpracování pasportizace místních komunikací a dopravního značení na území obce. V návaznosti na vypracovaný pasport MK a zatřídění jednotlivých komunikací do tříd dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., odst. 2 písm. a) až d) je úkolem vytvoření konceptu dopravy v obci. Vytvořený koncept by měl přispět ke zvýšení míry bezpečnosti dopravy a také ke zvýšení komfortu života místních obyvatel. Součástí je také provedení průzkumu v souvislosti s pasportizací, průzkumu intenzity dopravy a také průzkumů nezbytných ve zjištěných problémových lokalitách. Posledním bodem bude nový návrh zjištěných problémových lokalit.The purpose of the diploma work „Study of transport solutions in the village of Břežany II“ is elaboration of local communications and traffic signs records in the territory of the village. In response to the made records of LC and classification of each of the communications into classes according to § 6 of the Act no 13/1997 CoL, Parargraph 2, Letter a to d, the aim of the work is to form the concept of transport in the village. The concept should bring a higher level of transport safety and also a higher comfort in the life of local people. The integral part of the work is a survey of traffic intensity and also the survey which are necessary for the local terrirtories. The last point of my work is a new design for the problematic localities. Keywords: Bezpečnost; Břežany II; dopravní nehody; dopravní průzkum; intenzity; místní komunikace; návrh řešení; obytná zóna; pasport; pasportizace; průtah obcí; RPDI; silnice; tranzit; varianty; zklidněná komunikace; zóna 30; Safety; Břežany II; Accidents; Traffic Survey; Intensity; Local Communications; Residental Zone; Records; Village Transit; RPDI (YADT); Road; Transit; Variant; calmed Roadways; Zone 30 Available in digital repository of ČVUT.
Studie řešení dopravy v obci Břežany II

Účelem diplomové práce na téma „Studie řešení dopravy v obci Břežany II“ je zpracování pasportizace místních komunikací a dopravního značení na území obce. V návaznosti na vypracovaný pasport MK a ...

Kočárková Dagmar; Viktor Drchota; Červená Martina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases