Number of found documents: 312
Published from to

On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648
Roháček, Jiří
2019 - English
Keywords: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; Prague; Bohemia; 17th century Available at various institutes of the ASCR
On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Montáž a čas ve vizuální alegorii
Winter, Tomáš
2019 - Czech
Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické povaze vztahu mezi časem a alegorií a ke způsobům vyjádření této skutečnosti. This article is based on an interpretation of the painting Time and Eternity by John Haberle. Using texts by Walter Benjamin, Craig Owens, Susan Sontag, Peter Bürger and Benjamin Buchloh it refers to a specific nature of the relationship between allegory and time and the various modes of this form of expression. Keywords: Haberle John; symbol; allegory; montage Available at various institutes of the ASCR
Montáž a čas ve vizuální alegorii

Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické ...

Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2019

Filozofie a městský veřejný prostor
Kratochvíl, Petr
2019 - Czech
Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost konfrontovat vlastní zkušenost s názory jiných lidí představuje hlubší sociální smysl veřejných prostorů a měla by být chráněn před restrikcemi spojenými s jejich privatizací a komercionalizací. Studie odkazuje na teorie H. Arendtové, J. Habermase a R. Sennetta. The essay develops the idea of urban public space from the paradigmatic situation of dialogues that Socrates conducted on the agora with his fellow citizens about common affairs of “polis”. This opportunity to confront own experiences with those of other people represents the deeper social sense of the public spaces and should be protected against restrictions connected with privatisation, and commodification of urban public space. The essay refers to theories of H. Arendt, J. Habermas and R. Sennett. Keywords: public areas; public space; town Available at various institutes of the ASCR
Filozofie a městský veřejný prostor

Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost ...

Kratochvíl, Petr
Ústav dějin umění, 2019

Úvodem
Roháček, Jiří
2019 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; epigraphy; art history; history Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
Roháček, Jiří
2019 - English
Keywords: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; secondary preservation; inventory; database; archival sources; 21st century; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni
Janáčová, Eva
2019 - Czech
Starý židovský hřbitov v Libni byl založen v 16. století, první zdokumentované náhrobky pocházejí až ze 17. století. Z hygienických důvodů byl hřbitov uzavřen v roce 1892, kdy se začalo pohřbívat na novém židovském hřbitově v Davídkově ulici. Z průzkumu provedeného v roce 1940, který zaznamenal 626 existujících náhrobků, plyne, že se zde ve výjimečných případech pohřbívalo ještě v roce 1895. \nZmíněný výzkum i bohatá fotografická dokumentace zachytily tradiční ikonografickou výzdobu náhrobků. Vedle geometrických a florálních ornamentů se zde objevoval známý motiv lvů, kohenských rukou i levitské nádoby. \nStarý židovský hřbitov v Libni byl několikrát zmenšen: poprvé před rokem 1875, kdy byla na jeho jižním cípu postavena budova železničního nádraží Dolní Libeň, podruhé během výstavby Libeňského mostu v roce 1929. V rámci akce Za Prahu krásnější byl pak hřbitov v roce 1965 zasypán kamením a zavezen zeminou. \n The Old Jewish Cemetery in Libeň was founded in the 16th century, the first documented tombstones came from the 17th century. The cemetery was closed in 1892 for hygienic reasons, when burials began to take place at the New Jewish Cemetery in Davídková Street. From the research conducted in 1940, which recorded 626 existing tombstones, it arises that in exceptional cases burials were held here still in 1895. The cemetery was reduced in size several times: first before 1875, when the building of the railway station Lower Libeň was built on its southern tip, second during the construction of the Libeň bridgehead in 1929. According to the documentation preserved to this day, there were very valuable Renaissance, Baroque and Classicist tombstones clearly influenced by the urban sepulchral tradition at the cemetery. It was definitely not a rural type of burial ground, as was stated in the report from 1964. In terms of the iconography of the tombstones, traditional Jewish symbols appeared at the cemetery, such as Kohen’s hands and the Levite pitcher, the shofar, crown or in the most recent period a Star of David. Motifs of animals referring to the Hebrew names of the deceased were also common. Within the event For a More Beautiful Prague, the cemetery was covered with stones and buried in the soil in 1965. Keywords: Jewish; cemetery; iconography; sepulchral monuments; Prague; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Svědek zašlých časů: Starý židovský hřbitov v Libni

Starý židovský hřbitov v Libni byl založen v 16. století, první zdokumentované náhrobky pocházejí až ze 17. století. Z hygienických důvodů byl hřbitov uzavřen v roce 1892, kdy se začalo pohřbívat na ...

Janáčová, Eva
Ústav dějin umění, 2019

Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století
Trnková, Petra
2019 - Czech
Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického materiálu. Na několika vybraných příkladech z domácí i zahraniční produkce příspěvek popisuje nejen samu proměnu expoziční doby (její zrychlování i zpomalování) v závislosti na vývoji nových fotografických technologií, ale i její praktické využití, proměnu jejího „ideálu“ a v neposlední řadě i související terminologie. One of the key issues met with by professional and amateur photographers, natural scientists and ultimately even artists working with photography in the 19th century was the length of the exposure. Based on several examples from output both at home and abroad, this article describes not only the changing face of exposure time (both faster and slower) as new photographic technologies developed, but also its practical application, the transformation of its „ideal“ and not least, the associated technology. Keywords: photography; exposure time; a second Available at various institutes of the ASCR
Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století

Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického ...

Trnková, Petra
Ústav dějin umění, 2019

Epigraphica & Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2019 - Czech
Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, které šířeji osvětlují kontext, ve kterém tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání. Vícejazyčná publikace obsahuje celkem 22 statí a 3 kratší zprávy, které pokrývají danou problematiku od středověku do 20. století. Nově byly zařazeny i příspěvky k památkám židovským a islámským. The proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to Central European issues. However, they do not not avoid themes that more widely explain the context in which these monuments were created and were functionally applied. An emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in the pan-European context. A novelty of this session was the inclusion of an independent block devoted to Hebrew monuments. The proceedings are divided into three parts, in terms of the religious context of the discussed themes – hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. It contains twenty-five papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the German, Slovak and Polish issues make up a significant share of the work. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005. Keywords: sepulchral monuments; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 15th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Projekční mikroskop dr. Schuha a “daguerrotypie v praxi”
Trnková, Petra
2018 - Czech
Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně přisuzováno rektoru litomyšlského gymnázia Floru Ignáci Staškovi. Pozornost zde je věnována jak technickým podmínkám možného vzniku tohoto snímku, tak otázce autorství, přičemž je poukázáno na nepřehlédnutelnou roli jednoho z průkopníků fotografie a moderní mikroskopie v Rakousku Carla Schuha. The central focus of the paper is one of three daguerreotype photomicrographs that have been preserved in Central European collections. Namely the one that is to be found today in the National Technical Museum in Prague, which has traditionally been attributed to the rector of the grammar school in Litomyšl (East Bohemia), Florus Ignatz Stašek. Attention is payed both to the technical conditions under which this image may have been created and the question of who was responsible for it, with reference to the role (which cannot be overlooked) played by one of the pioneers of photography and modern microscopy in Austria, Carl Schuh. Keywords: photography; daguerreotype; daguerreotype photomicrograph; Carl Schuh; Florus Ignatz Stašek (Staschek); projection microscope Available at various institutes of the ASCR
Projekční mikroskop dr. Schuha a “daguerrotypie v praxi”

Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně ...

Trnková, Petra
Ústav dějin umění, 2018

Koncept jeskyně a teorie spojených umění
Petrasová, Taťána
2018 - Czech
Text vychází ze známé skutečnosti, že v 18. století došlo k prolnutí zahradní a architektonické teorie a klade si otázku jak se teorie architektury a teorie zahrad propojily. Podle autorky ke sbližování obou teorií přispěla dobová snaha vytvořit univerzální teorii všech umění, tak jak ji prosazoval J. W. Goethe. The text is based on the well-known fact that in the 18th century a merging of garden theory and architectural theory occurred, and raises the question of how the theory of architecture and the theory of gardens came to be linked. In the author’s view, the two theories were brought closer by the attempt at that time to create a universal theory of all art forms as advocated by Johann Wolfgang Goethe. Keywords: Czech lands; Germany; 18th century; Neo-Classicism; architecture; fine arts Available at various institutes of the ASCR
Koncept jeskyně a teorie spojených umění

Text vychází ze známé skutečnosti, že v 18. století došlo k prolnutí zahradní a architektonické teorie a klade si otázku jak se teorie architektury a teorie zahrad propojily. Podle autorky ke ...

Petrasová, Taťána
Ústav dějin umění, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases