Number of found documents: 541992
Published from to

Rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění
Novotný Lukáš; Nikita Kuprin; Štefan Radim
2019 -
Předložená bakalářská práce pojednává o rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Práce navázuje na BP Dominika Justa [1], ve které byl vyřešen vlastní systém strojového vidění ve vazbě na výukový manipulátor Fischertechnik. Navazující práce napojí strojové vidění na PLC Siemens - vyřeší komunikaci mezi strojovým viděním na platformě NI myRIO + LabVIEW a PLC Siemens, vytvoří PLC aplikaci a oživí celý systém.The bachelor thesis deals with the making of a communication extension for the Siemens Simatic S7-1500 PLC training kit in order to transmit the position, colour, and shape from the machine vision device to the PLC. In the end, a functional pick & place robot will be created. This work is a continuation of the bachelor's thesis from Dominik Just where the machine vision device was developed. Keywords: strojové vidění; řízení; detekce polohy; LabVIEW; vestavné zařízení NI myRIO; kamera; PLC; Simatic S7-1500; OPC UA; machine vision; control; detection of position; LabVIEW; NI myRIO; embedded device; camera; PLC; Simatic S7-1500; OPC UA Available at various departments of the ČVUT.
Rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění

Předložená bakalářská práce pojednává o rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Práce navázuje na BP ...

Novotný Lukáš; Nikita Kuprin; Štefan Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla
Vyhlídal Tomáš; Can Kutlu Yuksel; Fišer Jaromír
2019 -
U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění těchto závad je zkoumán návrh regulátoru založený na metodě opakované kontroly. První aproximací válcovacích tratí za tepla z experimentálních dat jako systémů s časovým zpožděním prvního řádu se získají potřebné podmínky regulátoru a vlastnosti, které musí být splněny pro periodické vyřazování poruch, pro konkrétní typ systémů s interním ovladačem modelu. S ohledem na tyto podmínky je pak navržena a testována metodika získávání filtrů, které mají klíčovou roli v opakované kontrole, pro její účinnost a robustnost při dosahování úspěšné kontroly při poruše a nesouladu mezi zařízeními a modely.In hot rolling mill products, periodic surface defects are encountered due to the inherent eccentricity present in the rolls. These defects can be considered as a periodic disturbance to the system. To remove these defects, a controller design based on Repetitive Control method is investigated. By first approximating hot rolling mills from experimental data as first-order time delayed systems, the necessary controller conditions and properties that need to be satisfied for periodic disturbance rejection are obtained for the particular type of systems with Internal Model Controller. Then with respect to these conditions, a methodology to obtain filters which hold a key part in Repetitive Control is proposed and tested for its effectiveness and robustness in achieving successful control under disturbance and plant/model mismatch. Keywords: Tepelné válcovny; identifikace systému; systémy s časovým zpožděním; ARMAX; periodické řízení poruch; excentricita; řízení vnitřního modelu; opakované řízení; Hot rolling mills; system identification; time-delayed systems; ARMAX; periodic disturbance control; eccentricity; Internal Model Control; Repetitive Control Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla

U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění ...

Vyhlídal Tomáš; Can Kutlu Yuksel; Fišer Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry
Havlík Jan; Vojtěch Faltus; Opatřil Jan
2019 -
Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje samostatnou část, která se zabývá návrhem konkrétního typu výměníku.This bachelor thesis is supposed to get the readers into the heat exchangers problematics. The content of this work is a description of each types of heat exchangers and their relations for the design. There is also a separate text, which is dealing with a design of a specific type of heat exchanger. Keywords: výměník tepla; bilanční rovnice; prostup tepla; přestup tepla; plocha výměníku; heat exchanger; energy balance equation; thermal transmittance; heat transmission; area of a heat exchanger Available at various departments of the ČVUT.
Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry

Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje ...

Havlík Jan; Vojtěch Faltus; Opatřil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží
Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a jejich řešení. Cílem je poskytnout ucelený, srozumitelný přehled toho, k jakým škodním událostem v mezinárodní silniční přepravě zboží nejčastěji dochází, kdo nese za zboží odpovědnost, jak škodám předejít nebo je minimalizovat a pokud k nim dojde, jakým způsobem je řešit.The subject matter of this bachelor thesis "Resolving Liability for Adverse Events in International Road Haulage" is an analysis of types of damage in the international road haulage focusing mainly on the liability for damage and its resolution. The aim is to provide a comprehensive and understandable summary of the most frequent types of damage in the international road haulage. The thesis also deals with liability for adverse events and the ways to prevent and minimalize them as well as with the possible solutions should the damage occur. Keywords: silniční přeprava; mezinárodní přeprava; doprava; kamion; zboží; zásilka; škodní událost; škoda; Úmluva CMR; odpovědnost; dopravce; zasílatel; přepravce; odesílatel; příjemce; pojištění; prevence; nakládka; vykládka; reklamace; road haulage; international haulage; transport; truck; goods; shipment; adverse event; damage; CMR Convention; liability; carrier; forwarder; customer; sender; receiver; insurance; prevention; loading; unloading; complaint Available at various departments of the ČVUT.
Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží

Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a ...

Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí
Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé aspekty na zdraví člověka. Propočítává a porovnává náklady na nákup, spotřebu i likvidaci řezných kapalin, následně vyhodnocuje nejlepší a ekologicky nejšetrnější volbu řezné kapaliny.The bachelor these is focused on machining with use of cutting fluid also on their treatment and their disposal. It introduces the enviromental aspects of using cutting fluids and it uncovers their harmful influence on human health. By calculating and comparing costs of purchase, the fluids consumption and undoubtely their disposial evaluates the best and the most ecological suitable choise of metalworking fluid. Keywords: Čištění řezných kapalin; environmentální aspekty; chladící emulze; likvidace řezných kapalin; obráběcí prostředí náklady; recyklace; řezné kapaliny; řezný olej; zdravotní aspekty; Costs; machining condition; cutting fluid; cutting oil; cutting fluids treatment; cooling emulsion; cutting fluid disposial; enviromental aspects; health aspects; metalworking fluids; recycling Available at various departments of the ČVUT.
Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé ...

Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o
Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
2019 -
Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které jsou nástroji pro finanční řízení podniku. Pro aplikaci těchto ukazatelů a metod byl vybrán podnik VRBKA střechy s.r.o., který sídlí v Písku v Jižních Čechách. Na závěr je popsána a zhodnocena finanční situace společnosti a navrhnuty příležitosti pro rozvoj společnosti.The focus of this bachelor's thesis is a financial analysis and it's practical application on a specific enterprise. This thesis contains characteristics and description of methods of financial analysis, further it includes description of individual elementary indicators, which are instruments of a company's financial management. The selected enterprise for application of these indicators and methods is VRBKA střechy s.r.o., based in Písek, South Bohemia. Conclusion of this thesis is the description and evaluation of the financial situation and suggestion of opportunities for development of the enterprise. Keywords: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; elementární ukazatele; absolutní ukazatele; vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; ukazatele rentability; aktivita; zadluženost; likvidita; Tafflerův model; Kralickův quicktest; Financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; elementary indicators; absolute indicators; vertical analysis; horizontal analysis; ratio indicators; profitability; activity; indebtedness; liquidity; Taffler model; Kralicek’s Quicktest Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o

Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých ...

Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy
Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. V první variantě je zahrnut výpočet ekonomizéru, z něhož odcházejí spaliny pryč z kotle do atmosféry. V druhé variantě je navržena sestava ekonomizéru s ohřívákem vzduchu.This bachelor thesis deals with the design of heat exchangers in steam boiler, that combusts biomass. In the first part of this thesis is general treatise about biomass and boilers. In the second part is calculation of two versions of heat exchangers set up. The first version includes calculation of an economizer, from which the flue gas goes to the atmosphere. In the second version an economizer is designed, and air heater is placed behind it. Keywords: kotel; biomasa; ekonomizér; ohřívák vzduchu; boiler; biomass; economizer; air heater Available at various departments of the ČVUT.
Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou ...

Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kontejner na svoz komunálního odpadu
Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a bude umožňovat stohování a ukládání přes ISO prvky. Kontejner má rovněž umožňovat dvojí systém otevírání vrat pro plnění a vysypávání komunálního odpadu.This diploma thesis deals with design and stress-strain analysis of a municipal waste collection container, which allow transportation on hook loaders, on forklifts trucks and allow stacking and storage via ISO components. The container also has a double door opening system for filling and emptying municipal waste. Keywords: kontejner; komunální odpad; hákový nosič; MKP analýza; container; municipal waste; hook loader; finite element analysis Available at various departments of the ČVUT.
Kontejner na svoz komunálního odpadu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a ...

Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh jednodiskové bezorebné secí botky
Uhlíř Roman; Petr Šuhájek; Kozakovič Radko
2019 -
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše na danou problematiku, uvedení dostupných řešení a problematiky zpracování půdy, které jsou v této oblasti a následně vypracovat konstrukční návrh řešení secí botky.This diploma thesis is focused on design of no-till seed opener dedicated for planting seeds and fertilizer in specified depths into the ground without any previous soil preparation. Target of this thesis will be to do research about seeding technology, based on current designs and develope new design of no-till seed opener Keywords: secí stroj; secí botka; boční výsev; přímé setí; seed dril; seed opener; side seed placement; direct seeding Available at various departments of the ČVUT.
Návrh jednodiskové bezorebné secí botky

Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce ...

Uhlíř Roman; Petr Šuhájek; Kozakovič Radko
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov
Kraus Jakub; Tomáš Zemánek; Kotvaldová Tereza
2019 -
Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a vytvoření nových výcvikových osnov.The subject of diploma thesis "Analysis of Training Organizations and Creation of New Training Manuals" is to describe evolution of trainng organizations, to describe evolution of regulations, which are related to pilots training and creation fo new training manuals. Keywords: Výcviková organizace; výcvikové osnovy; aeroklub; Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA); Training organization; training manual; aeroclub; European Aviation Safety Agency (EASA) Available at various departments of the ČVUT.
Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov

Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a ...

Kraus Jakub; Tomáš Zemánek; Kotvaldová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases