Number of found documents: 541246
Published from to

Metody řešení lineárních elektrických obvodů
MARTINÁK, Petr; SERAFÍN, Čestmír
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je objasnění způsobu řešení lineárních elektrických obvodů a přiblížení zákonitostí, které v elektrických obvodech platí. V praktické části práce obsahuje řešené příklady pro procvičení jednotlivých metod. The aim of this bachelor thesis is to clarify the way of solving linear electric circuits and explain the regularities in them. The practical part of the bachelor thesis contains solved examples for practicing individual solving methods. Keywords: metody řešení obvodů; lineární obvody; teorie obvodů; circuit solving methods; linear circuits; circuit theory Available in digital repository of UPOL.
Metody řešení lineárních elektrických obvodů

Cílem této bakalářské práce je objasnění způsobu řešení lineárních elektrických obvodů a přiblížení zákonitostí, které v elektrických obvodech platí. V praktické části práce obsahuje řešené příklady ...

MARTINÁK, Petr; SERAFÍN, Čestmír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Báje, pověsti a pohádky Vizovicka
KŘIVINKOVÁ, Julie; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Vizovicka a její odraz v literatuře, konkrétně v bájích, pověstech a pohádkách. První kapitola pojednává o samotném regionu. Další kapitola popisuje regionální autory a sběratele a poslední kapitola analyzuje motivy a náměty bájí, pověstí a pohádek z Vizovicka. This Bachelor thesis seeks to focus on Vizovice region and its reflection in literature, specifically in its myths, legends and fairy tales. First chapter introduces the Vizovice region itself. The second chapter presents regional writers, collectors and significant personalities and finally, third chapter analyses the motives and topics for the myths, legends and fairy tales from Vizovicko. Keywords: Vizovicko; báje; pověst; pohádka; sběratelství; Vizovicko; mythos; legend; fairy tale; collectibles Available in digital repository of UPOL.
Báje, pověsti a pohádky Vizovicka

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Vizovicka a její odraz v literatuře, konkrétně v bájích, pověstech a pohádkách. První kapitola pojednává o samotném regionu. Další kapitola popisuje regionální ...

KŘIVINKOVÁ, Julie; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka
ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
2019 - Czech
Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných expozicích a didakticky analyzuje vybrané příklady edukačních programů tohoto zaměření v českých a zahraničních muzeích. Didaktická část diplomové práce je zaměřena na tvorbu, realizaci a evaluaci vlastních edukačních programů pro Vlastivědné muzeum Jesenicka. Nejprve vymezuje profil instituce, Vlastivědného muzea Jesenicka, pro které se návrh edukačních programů vytváří a kde se následně bude tato koncepce realizovat. Dále analyzuje současné přírodovědecky zaměřené prezentace Vlastivědného muzea Jesenicka z hlediska edukačních možností. Poté představí vlastní návrh doprovodných vzdělávacích programů pro tyto přírodovědné prezentace, konkrétně pro stálou expozici Fauna a Flora Jesenicka a geologicky zaměřenou výstavu Spirála času Země. Doprovodné vzdělávací programy budou zaměřeny pro žáky 2. stupně ZŠ. V závěru práce, na základě realizace vzdělávacích programů v praxi student zhodnotí a evaluuje své návrhy. V práci se taktéž promítnou diskuze s odbornými pracovníky ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. The diploma thesis called The Educational Programs for Natural Exhibitions of the Museum of Natural History of Jesenicko in the theoretical part deals with education of the natural sciences expositions and didactic analyzes selected examples of educational programs of this kind in Czech and foreign museums. The didactic part of the thesis is focused on the creation, implementation and evaluation of own educational programs for the Museum of Natural History of Jesenicko. At the first it defines the profile of the institution, the Museum of Natural History of Jesenicko, for which the design of educational programs is created and where will subsequently be implemented this conception. Furthermore, it analyzes contemporary natural science-oriented presentations of the Museum of Natural History of Jesenicko in terms of educational possibilities. Then he will present his own design of accompanying educational programs for these science presentations, specifically for the permanent exhibition Fauna and Flora of Jeseník and the geologically focused exhibition Spirála Času Země. The accompanying educational programs will be aimed at pupils of the 2nd grade of elementary school. In conclusion, based on the implementation of educational programs, the student evaluates her/his proposals. The work will also include discussions with experts in cooperation with the Museum of Natural History in Olomouc. Keywords: Přírodovědné expozice; edukační programy; muzejní edukace.; The Educational Programs; The Natural Exhibitions; The Education of Museum Available in digital repository of UPOL.
Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka

Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných ...

ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

"Nezaviněná" selhání: rozhodování humanitárních pracovníků v kontextu kognitivních zkreslení
ŘÍKOVSKÝ, Jan; MACHAR, Ivo
2019 - Czech
Humanitární práce se zejména v posledních dvaceti letech stala robustním a profesionálním sektorem s koordinačními strukturami, implementační podporou, exaktními nástroji a specifickou expertízou. Přesto je však vystavena novým výzvám multipolárního světa procházejícího klimatickou změnou a vysoké míře nejistoty spojené s proměnou tradičních struktur, problémů a hodnot, ze kterých mainstreamová humanitární práce vychází a na které reaguje. V takovém prostředí mohou humanitární pracovníci chybovat i navzdory dobrému úmyslu a dostatečným znalostem. Vlivy, které způsobují systematické odchylky od racionálního rozhodování, se navíc často projevují výrazněji právě v situacích nedostatku času, vysoké míry nejistoty, nepřehlednosti informací a komplexnosti problémů a časovým rozdílem mezi užitkem a vynaloženým úsilím, tedy inherentními charakteristikami prostředí humanitární práce. Tato disertační práce se zaměřuje na reálné humanitární rozhodování a faktory, které jej ovlivňují s ohledem na úspěšnost rozhodování. Hlavní cíle této disertační práce jsou zjištění, jak vnímají humanitární pracovníci rozhodování v krizových situacích, jaké situace považují za nejkomplikovanější, jaké faktory podle nich ovlivňují humanitární rozhodování, jak sami popisují svůj přístup k rozhodování a vliv různých faktorů, s jakými rozhodnutími a jejich dopady se setkávají. Z metodologického hlediska je tato disertační práce zpracována pomocí kvalitativního výzkumu s využitím metody zakotvené teorie prostřednictvím rozhovorů s humanitárními pracovníky. Na základě interpretace jejich sdělení práce dochází ke zmapování rozhodovacího procesu v rámci prvotní analýzy a jeho detailnímu rozpracování s ohledem na chyby v rozhodování, faktory ovlivňující humanitární rozhodování a jejich parametry zvyšující náchylnost ke kognitivním zkreslení z hlediska aktérů i situací, parametry situací mající potenciální závažný dopad a specifická kognitivní zkreslení, ke kterým může docházet v konkrétních humanitárních rozhodovacích situacích. Humanitarian work has become robust and highly professional sector with its coordinating structures, implementation support, exact tools and specific expertise, particularly over past twenty years. However, it is exposed to new challenges of a multi-polar world which is undergoing climate change and a high degree of uncertainty linked to the transformation of traditional structures, problems and values from which mainstream humanitarian work emerges and responds to. In such an environment, humanitarian workers can produce errors despite good intentions and sufficient knowledge and skills. Moreover, the effects of systematic deviations from rational decision-making often manifest themselves more strongly in situations of lack of time, high uncertainty, lack of clarity of information and complexity of problems and the time difference between benefit and effort, which are all inherent characteristics of the humanitarian work environment. This dissertation focuses on real humanitarian decision making and the factors that influence it with respect to success of the decisions. The main objectives of this dissertation are to find out how the aid workers in emergency situations perceive their decision making, what situations they find most complicated, what factors they believe influence humanitarian decision-making, how they themselves describe their decision-making approach and the influence of various factors and finally which decisions and their impacts they observe in the field. From a methodological point of view, this dissertation is elaborated by means of qualitative research using the grounded theory method through individual interviews with relief workers. Based on the qualitative data from the interviews, the decision-making process is initially analyzed and further elaborated in detail with regard to decision-making errors, factors influencing humanitarian decision-making and their values increasing the susceptibility to cognitive biases in terms of actors and situations, features of situations with potential serious impact. Eventually, specific cognitive biases that may occur in humanitarian decision-making, have been identified. Keywords: Humanitární práce; kognitivní zkreslení; rozhodování; krizové situace; humanitární pracovníci; Humanitarian aid; cognitive bias; decision making; emergencies; aid workers Available in digital repository of UPOL.
"Nezaviněná" selhání: rozhodování humanitárních pracovníků v kontextu kognitivních zkreslení

Humanitární práce se zejména v posledních dvaceti letech stala robustním a profesionálním sektorem s koordinačními strukturami, implementační podporou, exaktními nástroji a specifickou expertízou. ...

ŘÍKOVSKÝ, Jan; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Překlad a vytvoření titulků k filmu S. Volkova Rozhovory s Jevgenijem Jevtušenkem, lingvistický a kulturologický komentář k filmu.
HORECKÁ, Monika; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2019 - Czech
Tato magisterská práce se věnuje překladu dokumentárního filmu a tvorbě titulků k němu. Teoretická část je zaměřena na teorii překladu, audiovizuální překlad, teorii titulkování, dokumentární kinematografii a film. Její součástí je také kapitola o básníkovi J. A. Jevtušenkovi a novináři S. M. Volkovovi, stejně jako pojednání o daném filmu. Hlavním úkolem praktické části byl překlad a tvorba titulků, a to na základě veškerých poznatků získaných z teorie. Spadá sem také lingvistický a kulturologický komentář. Součástí práce je rovněž příloha, která obsahuje titulky k filmu. This diploma thesis deals with the translation of a documentary film and subtitle creation for it. The theoretical part is focused on the theory of translation, audiovisual translation, the theory of subtitling, documentary cinematography and film. It also includes a chapter about the poet Y. A. Yevtushenko and the journalist S. M. Volkov, as well as basic information about the film. The main task of the practical part was to translate the film and create subtitles for it, based on all the lessons learned from the theory. This part also includes a linguistic and culturological commentaries. Finally, the work also includes an annexe that contains the subtitles for the film. Keywords: překlad; teorie překladu; audiovizuální překlad; překladové transformace; překladatelský postup; translatologie; lingvistický komentář; kulturologický komentář; titulky; druhy titulků; titulkování; film; dokumentární film; translation; translation theory; audiovisual translation; types of translation transformations; methods of transaltion; translatology; linguistic commentary; culturological commentary; subtitles; types of subtitles; subtitling; film; documentary film Available in digital repository of UPOL.
Překlad a vytvoření titulků k filmu S. Volkova Rozhovory s Jevgenijem Jevtušenkem, lingvistický a kulturologický komentář k filmu.

Tato magisterská práce se věnuje překladu dokumentárního filmu a tvorbě titulků k němu. Teoretická část je zaměřena na teorii překladu, audiovizuální překlad, teorii titulkování, dokumentární ...

HORECKÁ, Monika; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika edukačního procesu u žáků základních škol s diagnózou epilepsie
KOŇAŘOVÁ, Vlasta; CHRASTINA, Jan
2019 - Czech
Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u dětí školního věku. V různé míře ovlivňuje kvalitu života nemocného dítěte a zatěžuje ho nejen po stránce biologické, ale i v oblasti psychické a sociální. Odráží se také ve výchově a vzdělávání takto nemocných dětí a to velmi různorodě. Cílem bakalářská práce je charakterizovat epilepsii v kontextu školního prostředí a specifikovat faktory, které ovlivňují edukaci žáků základní školy s epilepsií. Předložit relevantní dohledané zdroje (v podobě základních teoretických východisek) o specifikách epileptického žáka v oblasti psychických, kognitivních a emocionálních funkcí. Znalost těchto specifik je nezbytná pro pedagogické pracovníky, kteří přichází do styku s dítětem/žákem. Současně si práce klade za cíl předložit relevantní dohledané poznatky (v podobě základních teoretických východisek) o informovanosti a postojích učitelů v doméně dopadů epilepsie na vzdělávání a kvalitu života dětí (žáků) s epilepsií. Epilepsie není jen problémem medicínským, ale i problémem z pohledu speciální pedagogiky a sociální péče. Nezbytná je tedy komplexní péče o nemocné děti a spolupráce všech zúčastněných na výchovném a vzdělávacím procesu. Epilepsy is one of the most common neurological diseases in school-age children. Epilepsy affects to a varying degree the quality of life of a sick child and affects the child in a biological as well as psychological and social area. The illness is also reflected in the upbringing and education of such ill children, and this is very diverse. The aim of this bachelor´s thesis is to characterize epilepsy in the context of school environment and to specify factors that influence the education of primary school pupils with epilepsy. It also presents relevant sources (in the form of basic theoretical background) about the specifics of the epileptic pupil in the area of mental, cognitive and emotional functions. Detailed knowledge of these specifics is necessary for educators who come into contact with the child/ the pupil. At the same time, the aim of this bachelor´s thesis is to present relevant findings about teachers' awareness and attitudes in the domain of epilepsy impact on education and quality of life of children with epilepsy. Epilepsy is not only a medical problem but also a problem from the perspective of special pedagogy and social care. It is therefore necessary to provide comprehensive care for sick children and cooperation of all participants in the educational and training process is necessary. Keywords: epilepsie; epileptický; záchvat; syndrom; chronické onemocnění; vzdělávání; dítě; žák; škola; znalost; postoj; pedagog; kognitivní deficit; psychické změny; Epilepsy; epileptic; seizure; syndrome; chronic disease; education; children; pupil; school; knowledge; attitude; attitude teacher; cognitive deficit; psychological change Available in digital repository of UPOL.
Specifika edukačního procesu u žáků základních škol s diagnózou epilepsie

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u dětí školního věku. V různé míře ovlivňuje kvalitu života nemocného dítěte a zatěžuje ho nejen po stránce biologické, ale i v oblasti ...

KOŇAŘOVÁ, Vlasta; CHRASTINA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pedagogické hodnocení dětí v MŠ v kontextu technicky zaměřených činností
NOVÁKOVÁ, Veronika; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá pedagogickým hodnocením dětí v mateřské škole v kontextu technicky zaměřených činností. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska problematiky pedagogického hodnocení dětí v mateřské škole, jimiž jsou: dítě předškolního věku, technická výchova v mateřské škole a její zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a pedagogické hodnocení. Praktická část obsahuje soubor ověřených metodických listů, jejichž součástí jsou hodnotící kritéria s hodnotícími indikátory. This bachelor thesis deals with pedagogical evaluation of children in kindergarten in the context of technically oriented activities. The theoretical part is focused on the theoretical basis of the issue of pedagogical evaluation of children in kindergarten, which are: pre-school child, technical education in kindergarten and its integration in the Framework Educational Program for pre-school education and pedagogical evaluation. The practical part contains a set of verified methodological sheets, which include evaluation criteria with evaluation indicators. Keywords: dítě předškolního věku; technická výchova; hodnocení; tvořivost; mateřská škola; preschool child; technical education; evaluation; creativity; kindergarten Available in digital repository of UPOL.
Pedagogické hodnocení dětí v MŠ v kontextu technicky zaměřených činností

Bakalářská práce se zabývá pedagogickým hodnocením dětí v mateřské škole v kontextu technicky zaměřených činností. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska problematiky pedagogického ...

NOVÁKOVÁ, Veronika; ČÁSTKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivační systémy při inkluzivním vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole
FOLWARCZNÁ, Iveta; PASTIERIKOVÁ, Lucia
2019 - Czech
Tato práce se zabývá motivačními systémy při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci inkluzivního vzdělávání. Nejdříve jsou popsány poruchy autistického spektra a jejich symptomatologie. Dále jsou uvedeny informace ohledně inkluzivního vzdělávání, motivace a motivačních systémů. Prostřednictvím rozhovorů s asistentkami pedagoga autorka práce zjišťuje, jak pracují s motivací u těchto dětí. Dále proběhly rozhovory s rodiči těchto dětí, pro doplnění informací prostřednictvím kazuistiky. The Diploma Thesis is focused on motivation systems relating to inclusive education of children with autism. Firstly, autism disorders and their symptomatology are discribed together with the information linked to the inclusive education, motivation and motivation systems. The author, through the interviews with teaching assistants, finds out how assistants work with the motivation of these children. For more information according to the casuistics, parents of children were interviewed, too. Keywords: autismus; poruchy autistického spektra; PAS; motivace; motivační systém; asistent pedagoga; kazuistika; Autism; autism spectrum disorders; ASD; motivation; motivation systems; teaching assisant; casuistics Available in digital repository of UPOL.
Motivační systémy při inkluzivním vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole

Tato práce se zabývá motivačními systémy při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci inkluzivního vzdělávání. Nejdříve jsou popsány poruchy autistického spektra a jejich ...

FOLWARCZNÁ, Iveta; PASTIERIKOVÁ, Lucia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Životní styl učitelů na základních školách na Rožnovsku
KUBJÁTOVÁ, Svatava; ZEMÁNEK, Petr
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na životní styl pedagogů základních škol, především na důležitost pohybové aktivity a na zdravotní problémy související s prací pedagoga. Cílem teoretické části je definovat pojem životní styl a všechny oblasti s ním spojené. Nedílnou součástí teoretické části je také definovat osobnost pedagoga a náročnost tohoto povolání v souvislosti se zdravotními problémy. Do praktické části bakalářské práce byli zapojeni učitelé prvního i druhého stupně základních škol na Rožnovsku. Výsledky mají zmapovat životní styl pedagogů a určit, zda se jejich profese na kvalitě jejich životního stylu nějakým způsobem podílí. My bachelor thesis is focused on the lifestyle of pedagogues in elementary schools, but mostly on the importance of physical activity and health problems related to the work of pedagogue. The main goal was to define the concept of lifestyle and other parts connected to it. An integral part of theoretical section is to define the character of pedagogue and difficulty of this type of profession in connection with health problems. Teachers from first and second grade of elementary schools in Rožnov region were involved into the practical section of this bachelor thesis. The results are supposed to describe the lifestyle of teachers and if their occupation in some way participates on the quality of their lifestyle. Keywords: Životní styl; osobnost učitele; profese učitele; pohybová aktivita; zdraví; Lifestyle; character of teacher; profession of teacher; physical aktivity; health Available in digital repository of UPOL.
Životní styl učitelů na základních školách na Rožnovsku

Bakalářská práce je zaměřena na životní styl pedagogů základních škol, především na důležitost pohybové aktivity a na zdravotní problémy související s prací pedagoga. Cílem teoretické části je ...

KUBJÁTOVÁ, Svatava; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ekonomická socializace a trávení volného času dětí
MARKOVÁ, Tereza; LEMROVÁ, Soňa
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ekonomické socializace dětí. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vymezuje odbornou terminologii z oblasti socializace, ekonomické socializace, rodiny, peněz, finanční gramotnosti a dětí ve světě financí. Výzkumná část je zaměřena na názory, postoje a zkušenosti současných či budoucích rodičů týkající se dětí a peněz. The thesis is focused on the issue of economic socialization of children. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines professional terminology of socialization, economic socialization, family, money, financial literacy and children in the world of finance. The research part is focused on opinions, attitudes and experiences of current or future parents concerning children and money. Keywords: socializace; ekonomická socializace; rodina; peníze; děti; finanční gramotnost; kapesné; volný čas; socialization; economic socialization; family; money; children; financial literacy; pocket money; leisure time Available in digital repository of UPOL.
Ekonomická socializace a trávení volného času dětí

Diplomová práce je zaměřena na problematiku ekonomické socializace dětí. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vymezuje odbornou terminologii z oblasti socializace, ekonomické socializace, ...

MARKOVÁ, Tereza; LEMROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases