Number of found documents: 762
Published from to

Průvodce seniora: jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání
Šatava, Jiří
2018 - Czech
Tato studie vyčísluje finanční důsledky šesti základních možností pro několik typizovaných seniorů, kteří dva roky před dosažením řádného důchodového věku odešli z práce „dohodou“. Navíc nastiňuje i jejich nefinanční podmínky a důsledky jejich možností. Ideální kompromis mezi finančními a nefinančními dopady jednotlivých možností je již ponechán na preferencích a volbě konkrétního seniora This study quantifies the financial consequences of six basic options for a number of typical individuals who leave their jobs “by agreement” two years before reaching statutory retirement age. It also outlines the non-financial conditions and consequences of these options. The ideal compromise between the financial and non-financial consequences of each option is left to the preferences of particular individuals. Keywords: social and pensions system; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Průvodce seniora: jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání

Tato studie vyčísluje finanční důsledky šesti základních možností pro několik typizovaných seniorů, kteří dva roky před dosažením řádného důchodového věku odešli z práce „dohodou“. Navíc nastiňuje i ...

Šatava, Jiří
Národohospodářský ústav, 2018

Discrimination against workers with visible tattoos: experimental evidence from Germany
Jibuti, Daviti
2018 - English
We use a correspondence testing approach to study discrimination against applicants with visible tattoos in the German labor market. The method has been widely employed in discrimination literature, however, the majority of papers examine objects of discrimination that are exogenously given (gender, race, ethnicity, etc.). The design of our experiment allows us to study the extent of discrimination against choice-based characteristics. We send fictitious applications to online job postings in the banking sector. Otherwise identical applications differ only in the picture attached: in the treatment group the applicants have a visible tattoo. The\nextent of discrimination is measured by the difference in callback rates. We find that candidates without visible tattoos have, on average, a 13 percentage point higher callback rate, or an increase in the callback rate of 54%. Following Akerlof and Kranton (2000), our results once more highlight the centrality of identity. Keywords: labor market discrimination; field experiment; visible tattoo Fulltext is available at external website.
Discrimination against workers with visible tattoos: experimental evidence from Germany

We use a correspondence testing approach to study discrimination against applicants with visible tattoos in the German labor market. The method has been widely employed in discrimination literature, ...

Jibuti, Daviti
Národohospodářský ústav, 2018

Social integration of immigrants and the attitude of the native population in European countries
Sargsyan, Vahan
2018 - English
In this paper, I focus on the relationships between the attitude of the native population towards immigrants and immigration (ATII) in 20 European countries and the level of social integration and perceived discrimination of first and second generation immigrants in those countries. The stringency of naturalization policies in the host countries is also taken into consideration as a mechanism of the development of these relationships. The results confirm that a country’s naturalization policies fairly represent most ATII indicators, and that immigrants feel less discriminated against in more welcoming societies. However, no systematic relationship was revealed between the attitude of the native population and the social integration of immigrants. On the other hand, the results suggest lower perceived discrimination and higher social integration of first generation immigrants in countries where the naturalization status of immigrants is more secured, and the possibility of dual nationality is more restricted. The results also show that the perceived discrimination of immigrants does not decline with the duration of residence in the host countries, but the latter revealed a positive relationship with the social integration of immigrants.\n Keywords: naturalization policy; social integration; perceived discrimination Fulltext is available at external website.
Social integration of immigrants and the attitude of the native population in European countries

In this paper, I focus on the relationships between the attitude of the native population towards immigrants and immigration (ATII) in 20 European countries and the level of social integration and ...

Sargsyan, Vahan
Národohospodářský ústav, 2018

Do higher wages produce career politicians? Evidence from two discontinuity designs
Palguta, J.; Pertold, Filip
2018 - English
Wages paid to politicians affect both the selection of candidates into electoral races and the on-the-job performance incentives of incumbents. We differentiate between selection and incentive effects using two regression discontinuity designs based on: 1) population thresholds shifting politicians' wages and 2) electoral seat thresholds splitting candidates into those who narrowly won or lost. We find that higher wages do not increase the electoral incumbency advantage, suggesting that the incentive effect of higher wages does not impact re-election rates. We further show that higher wages motivate narrowly elected incumbents to run again much less often than past narrowly non-elected candidates. Keywords: re-election; political selection; electoral competition Fulltext is available at external website.
Do higher wages produce career politicians? Evidence from two discontinuity designs

Wages paid to politicians affect both the selection of candidates into electoral races and the on-the-job performance incentives of incumbents. We differentiate between selection and incentive effects ...

Palguta, J.; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2018

Social effectiveness of public institutions through the eyes of citizens
Bohatá, Marie; Putnová, A.; Rašticová, M.; Bédiová, M.; Cebáková, A.
2018 - English
Keywords: effectiveness; public administration; citizens Available at various institutes of the ASCR
Social effectiveness of public institutions through the eyes of citizens

Bohatá, Marie; Putnová, A.; Rašticová, M.; Bédiová, M.; Cebáková, A.
Národohospodářský ústav, 2018

Whoever has will be given more: child endowment and human capital investment
Borga, Liyousew Gebremedhin; Pidkuyko, M.
2018 - English
Using a unique longitudinal survey from Ethiopia, we investigate whether resource constrained\nparents reinforce or attenuate differences in early abilities between their children. We propose a simple model that allows for sibling interactions. To overcome the endogeneity associated with measures of endowment, we construct a measure of human capital at birth that is plausibly net of prenatal investment. We estimate a sibling fixed-effect model to account for bias due to unobserved family-specific heterogeneity. We find that parents reinforce educational inequality: inherently healthy children are more likely to attend preschool, be enrolled in elementary school, and have more expenses incurred towards their education. Health inputs are allocated in a compensatory manner.\n Keywords: cognitive ability; health endowment; intrahousehold allocation Fulltext is available at external website.
Whoever has will be given more: child endowment and human capital investment

Using a unique longitudinal survey from Ethiopia, we investigate whether resource constrained\nparents reinforce or attenuate differences in early abilities between their children. We propose a simple ...

Borga, Liyousew Gebremedhin; Pidkuyko, M.
Národohospodářský ústav, 2018

Co skrývají známky na vysvědčení?
Münich, Daniel; Protivínský, T.
2018 - Czech
Dívky v devátém ročníku základních škol dosahují lepších známek než chlapci v matematice i českém jazyce. V anonymně vyhodnocených testech však dívky dosahují lepších výsledků pouze v českém jazyce, zatímco v matematice je naopak chlapci v průměru obdobným rozdílem překonávají. Rozdílnost výsledků v testech v rámci jednotlivých pohlaví je přitom výrazně vyšší než průměrné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Genderové rozdíly v akademických výsledcích měřených testy jsou v odborné literatuře mnohem častěji vysvětlovány rozdílnými vlivy výchovného a sociálního prostředí než odlišnými vrozenými dispozicemi dívek a chlapců. Učitelé při neanonymní klasifikaci matematiky na vysvědčení dávají dívkám lepší známky, než jaké odpovídají jejich výsledkům v anonymně vyhodnocených testech. Dívky dostávají na vysvědčení v průměru o 0,6 klasifikačního stupně lepší známku z matematiky než chlapci, při stejných výsledcích v testech. Námi zjištěné genderové rozdíly v akademických výsledcích a ve známkování jsou v souladu se závěry většiny zahraničních studií.\nAnalýza ukazuje, že za rozdíly ve známkách chlapců a dívek není ani rozdílný vliv stresu na výsledky v testech, ani rozdílná míra averze resp. obliba předmětů u žáků. Jako pravděpodobná příčina odlišných známek dívek a chlapců se jeví promítání sociálněemočních dovedností žáků do klasifikace. Známky na vysvědčení představují zavedenou zpětnou vazbu o vzdělávacích výsledcích žáka a spoluformují aspirace a rozhodování o dalším studiu. Zkreslení známek a jejich nesprávná\ninterpretace potom mohou nežádoucím způsobem ovlivňovat budoucí akademickou dráhu\nmladých lidí. Naše zjištění otevírají řadu otázek ohledně vhodných změn ve způsobu klasifikace. Jednou z mnoha možných změn ke zvážení je používat ve školách dvě škály hodnocení. Jedna by\npostihovala pouze dosažené výsledky a druhá škála by zohledňovala přístup žáka ke vzdělávání, bez ohledu na jím dosažené výsledky. Girls in the ninth year of elementary school receive better grades in mathematics and Czech language than boys. In anonymously graded tests, however, girls only achieve better results in Czech language, while in mathematics the boys outperform them on average by roughly the same margin. Meanwhile, the variation in test results within each gender is far greater than the average differences between boys' and girls' results. Gender differences in academic results measured through tests are, in the literature, more often seen to reflect different influences in upbringing and social environments, rather than reflecting different innate dispositions among girls and boys. When writing non-anonymous school reports for mathematics, teachers give girls better grades than reflect their actual results in anonymously assessed tests. On their reports, girls are given grades for mathematics that are on average better by 0.6 grade than their male peers who achieved the same anonymous test score. The gender differences we have found in academic results and grading are in line with the findings of most foreign studies. Our analysis shows that the differences between boys' and girls' grades is not a result of differences in the way stress affects test results, nor a difference in pupils' liking for or aversion to the subject in question. The likely cause of the difference in grades between girls and boys is that the grades are influenced by the pupils' socio-emotional skills. Grades on school reports constitute an established means of feedback about each pupil's educational achievements and form one basis upon which aspirations and decisions regarding further study are taken. Biased grades and the incorrect interpretation they may lead to could affect the young people's further academic trajectory in undesirable ways. Our findings raise a number of questions about suitable changes in how grades are given. One of the many possible changes to be considered is to allocate pupils grades on two separate scales, one of which would reflect only the academic results they have achieved and the second only their attitude to learning, without reference to their objective levelof achievement. Keywords: grades; Czech Republic; gender differences Fulltext is available at external website.
Co skrývají známky na vysvědčení?

Dívky v devátém ročníku základních škol dosahují lepších známek než chlapci v matematice i českém jazyce. V anonymně vyhodnocených testech však dívky dosahují lepších výsledků pouze v českém jazyce, ...

Münich, Daniel; Protivínský, T.
Národohospodářský ústav, 2018

Dopady odkládaného zrušení superhrubé mzdy
Kalíšková, Klára; Šoltés, Michal
2018 - Czech
Superhrubá mzda, zavedená v roce 2008, čelila již několika pokusům o zrušení. Poslední záměr na zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivního daňového systému se objevil v únoru letošního roku jako součást daňového balíčku navrhovaného Ministerstvem financí ČR a posléze i v programovém prohlášení současné vlády. V srpnu 2018 tento záměr z legislativního balíku vlády opět vypadl, ale lze očekávat, že tato novela bude předložena v budoucnu znovu. There have already been a number of attempts to abolish the concept of super gross wages\nused for personal income tax purposes since 2008. The most recent proposal to abolish super\ngross wages and introduce a progressive tax system was put forward in February 2018 as part\nof a tax package suggested by the Czech Ministry of Finance and subsequently appeared in the\ncurrent government’s policy statement. By August 2018 this intention had disappeared from\nthe government’s legislative package, but we can expect this amendment to be brought back\nto the table in the future. Keywords: super gross wages; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Dopady odkládaného zrušení superhrubé mzdy

Superhrubá mzda, zavedená v roce 2008, čelila již několika pokusům o zrušení. Poslední záměr na zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivního daňového systému se objevil v únoru letošního ...

Kalíšková, Klára; Šoltés, Michal
Národohospodářský ústav, 2018

Dopad zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost
Pertold, Filip
2018 - Czech
Vláda České republiky (ČR) schválila plán na zrušení tzv. karenční doby – neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Tato studie shrnuje nejdůležitější závěry výzkumného článku Filipa Pertolda o krátkodobých dopadech reformy pracovní neschopnosti, která karenční dobu zavedla, tj. snížila finanční náhradu za první tři dny čerpání v roce 2008 nemocenské na nulu. The government of the Czech Republic has approved a plan to cancel the so-called waiting period – the policy of not paying any sick pay during the first three days of sick leave from work. This study summarises the most important findings of Filip Pertold’s research paper about the short term impacts of the sick pay reform that introduced the waiting period, i.e. reduced the amount of sick pay for the first three days of sick leave taken in 2008 to zero. Keywords: Czech Republic; waiting period; sick leave Fulltext is available at external website.
Dopad zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost

Vláda České republiky (ČR) schválila plán na zrušení tzv. karenční doby – neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Tato studie shrnuje nejdůležitější závěry výzkumného článku Filipa ...

Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2018

Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání
Münich, Daniel; Krajčová, Jana
2018 - Czech
Tato studie detailně mapuje úroveň a rozdíly ve výše uvedených intelektuálních dovednostech\nnárodních populací a jejich učitelů. Konkrétně jde o: (a) mezinárodní srovnání starších a mladších dospělých populací a (b) mladších a starších generací učitelů. Naše srovnání se neomezuje na průměrné hodnoty skóre testů, ale odhaluje i velikost heterogenity dovedností v rámci příslušných populací jednotlivých zemí. Nabízíme tak detailní náhled na problematiku výběrovosti do učitelské profese, a to jak v mezinárodním, tak mezigeneračním srovnání. This study reveals the levels achieved in and differences between general intellectual skills achieved by national populations as a whole and those achieved by teachers. Specifically it presents (a) an international comparison of older and younger adult populations and (b) a comparison of younger and older generations of teachers. Our comparison does not limit itself to presenting mean test score values, but also reveals the extent of heterogeneity in skills among the relevant populations of each country. We also offer a detailed overview of the issue of selection into the teaching profession, from both international and intergenerational perspectives. Keywords: Czech Republic; teachers’ intellectual skills; generational comparison Fulltext is available at external website.
Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání

Tato studie detailně mapuje úroveň a rozdíly ve výše uvedených intelektuálních dovednostech\nnárodních populací a jejich učitelů. Konkrétně jde o: (a) mezinárodní srovnání starších a mladších ...

Münich, Daniel; Krajčová, Jana
Národohospodářský ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases