Number of found documents: 230092
Published from to

Optimalizace trajektorie manipulátoru
Zavřel Jan; Patrik Kovář; Vampola Tomáš
2019 -
Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na kritéria pro optimalizaci trajektorie manipulátoru. Ve druhé části práce je vyřešena kinematická a dynamická úloha sériového manipulátoru se sférickým zápěstím. Dále je navržena trajektorie se spojitostí druhého řádu, která je následně optimalizována dle navržených kritérií.The work deals with the trajectory optimization of robot manipulator. First part is focused on kinematics and dynamics of 3D mechanisms. Then genetic algorithms and criterions for trajectory optimization are discussed. In the second part there is kinematic and dynamic solution of anthropomorphic robotic arm with a spherical wrist. Then there is second order continuos trajectory designed, which is optimized in accordance with considered criterions. Keywords: manipulátor; inverzní kinematika; trajektorie; Bézierova křivka; prostorový mechanismus; optimalizace; manipulator; inverse kinematics; trajectory; Bézier curve; 3D mechanism; optimization Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace trajektorie manipulátoru

Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými ...

Zavřel Jan; Patrik Kovář; Vampola Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení
Bušek Jaroslav; Ladislav Červinka; Jura Jakub
2019 -
Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především průmyslové dávkovací systémy kapalin. Dále je v teoretické části popsána funkce samotného zařízení a rozvaha na senzorové rozšíření stávajícího řídícího systému za účelem prediktivní detekce poruchy. Praktická část se zabývá návrhem a realizací řídícího programu PLC a uživatelského rozhraní HMI.The bachalor thesis is focused on programming programmable logic controler (PLC) and human machine interface (HMI) panel for dosing device. In the research are described various and especially industrial liquid dispense systems. Furthermore the theoretical part describes the function of the device itself and the reflection essay describes the sensor extension of the existing control system for the purpose of predictive fault detection. The practical part deals with design and implementation of control program for PLC and user interface for HMI. Keywords: dávkovací systémy; dávkovač nápojů; diagnostika; FATEK; HMI; PLC; prediktivní detekce poruchy; SCADA; senzorika; údržba; beverage dispenser; diagnostics; dosing systems; FATEK; HMI; maintenance; PLC; predictive fault detection; SCADA; sensors Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení

Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především ...

Bušek Jaroslav; Ladislav Červinka; Jura Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli
Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje stechiometrický výpočet složení a objemů spalin pro oxyfuel i vzduchový režim, který je poté porovnán s experimentálním měřením.This bachelor thesis deals with oxyfuel and air combustion of biomass in fluidized bed boiler. Firstly, the research on biomass, oxyfuel combustion and fluidized bed boilers is done. Then, stoichiometric calculations are performed for both oxyfuel and air combustion. Comparison of stoichiometric calculations and experimental measurement is also shown for both combustion modes. Keywords: biomasa; fluidní kotel; oxyfuel spalování; spalování se vzduchem; stechiometrie spalování; biomass; fluidized bed boiler; oxyfuel combustion; air combustion; stoichiometric calculations Available at various departments of the ČVUT.
Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli

Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a ...

Skopec Pavel; Radim Kochan; Vodička Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino
Vrána Stanislav; Ondřej Jahoda; Novák Zdeněk
2019 -
Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky automatizace a souhrn použitého hardwaru i softwaru včetně kotle samotného. V praktické části je popsán program nahraný v mikrokontroleru, konkrétní řešení zapojení a určení k čemu dané části v tomto projektu slouží.Goal of this bachelor's thesis is to get fully working solution of family house heating system with two state boiler and microcontroller Arduino. In theoretic part are described automation instruments and complete hardware and software used in this project, including boiler itself. In practical part are described parts of program in Arduino, meanings of each hardware part and specific connections and cable management. Keywords: Mikrokontroler; Arduino; Automatizace; Kotel; Teplotní čidlo; Microcotroler; Arduino; Automation; Boiler; Temperature sensor Available at various departments of the ČVUT.
Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino

Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky ...

Vrána Stanislav; Ondřej Jahoda; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR
Vitvarová Monika; Vojtěch Sláma; Veselý Ladislav
2019 -
Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami a základní technologie CCS. Dále jsem v práci vypracoval bilanční energetický model paroplynového zdroje jak s CCS technologií, tak bez ní a oba zdroje jsem ekonomicky porovnal.This work describes aspects of integration of CCS technology into the power system in conditions of CZ primarily from an economic perspective. In this work I identify a foundation pillars of low carbon energetics, allowances trade system and further I describe main CCS technologies. In this work I designed a NGCC power plant model with and without CCS technology implemented and compared their economical profitability. Keywords: CCS; Post-Combustion; emisní povolenka; záchyt CO2; CCS; Post-Combustion; European Emission Allowances; CO2 capture Available at various departments of the ČVUT.
Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR

Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém ...

Vitvarová Monika; Vojtěch Sláma; Veselý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky
Vítek Karel; Tomáš Jansa; Mareš Tomáš
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro návrh šnekové převodovky, tedy tlustostěnné nádoby a nalisované spoje. V poslední části je proveden konstrukční návrh celé převodovky, a to jak jednostupňové, tak i dvoustupňové, spolu s obrázky modelů a výkresy sestav.This bachelor thesis deals with a design of a wound worm drive. The first part contains research about worm drives. The next part is about the necessary formulas for the design of the worm drive, specifically thick wall containers and pressed joints. The last part contains design of the whole worm gear, both 1-speed and 2-speed, along with pictures and assembly drawings of the worm drives. Keywords: Vinutá šneková převodovka; šnek; šnekové kolo; pružina; konstrukční návrh; tlustostěnná nádoba; nalisovaný spoj; Wound worm drive; worm; worm gear; spring; design; thick wall container; pressed joint Available at various departments of the ČVUT.
Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro ...

Vítek Karel; Tomáš Jansa; Mareš Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru
Steinbauer Pavel; Tomáš Šantrůček; Klír Vojtěch
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.This diploma is about experimental defining of center of mass and inertia matrix using laser Tracker. Keywords: Statika; fyzika; těžiště; setrvačnost; moment setrvačnosti; Laser Tracker; Statics; physics; CoG; inertia; laser tracker Available at various departments of the ČVUT.
Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru

Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.This diploma is ...

Steinbauer Pavel; Tomáš Šantrůček; Klír Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy
Vampola Tomáš; Pavel Mačák; Zavřel Jan
2019 -
Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.This thesis focuses on solution of multiple body systems consisting of flexible bodies. Presented are two methods of solution and both of them are then put to use on a 2D mechanism with closed kinematic loop. Keywords: Mechanika; Dynamika; RFE; MBS; Lagrangeovy rovnice smíšeného typu; Baumgartova stabilizace; poddajná tělesa; Mechanics; Dynamics; RFE; MBS; Lagrange equations of mixed type; Baumgarte stabilization; deformable bodies Available at various departments of the ČVUT.
Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy

Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou ...

Vampola Tomáš; Pavel Mačák; Zavřel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů
Vampola Tomáš; Matouš Zavřel; Růžička Jan
2019 -
Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého turbohřídelového motoru. Součástí práce je analýza silového působení na původní díl. Proces topologické optimalizace vedl k vzniku několika variant nové geometrie zadaného dílu. Jednotlivé varianty následně prošly zpětnou pevnostní analýzou metodou konečných prvků. Cílem práce je vytvoření geometrie s lepšími mechanickými vlastnostmi a případné úspory hmotnosti. Závěrem je diskutována i ekonomická stránka problému.The thesis deals with topological optimization using finite element method in cooperation with the production technology of metallic 3D printing. The methods are applied to gas turbine engine control. Part of the thesis is the analysis of the force effect on the original part. The process of topological optimization led to the creation of several variants of the new geometry of the given part. The individual variants subsequently underwent a back-strength analysis by finite element method. The aim of the thesis is to create a geometry with better mechanical properties and possible weight savings. Finally, the economic aspect of the problem is discussed. Keywords: Topoligická optimalizace; metoda konečných prvků; zpětná analýza; kovový 3D tisk; Topoligic optimization; finite element method; back-to-back analysis; metallic 3D printing Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů

Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého ...

Vampola Tomáš; Matouš Zavřel; Růžička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci.
Jura Jakub; Timotej Vrátný; Novák Martin
2019 -
Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto protokolu.This bachelor’s thesis demonstrates connection between PLC and SW – my Scada by standard OPC UA. In the practical part of this work there is included an example of the safety communication between Scada-PLC by OPC UA. This Standard should help extended industrial 4.0. Now you can easily connect all components from diffrent distributors wich supports OPC UA. Keywords: OPC UA; komunikace; Scada; protokol; standard; automatizace; OPC UA; communication; Scada; protocol; standard; automation Available at various departments of the ČVUT.
Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci.

Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na ...

Jura Jakub; Timotej Vrátný; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases