Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 26596
Published from to

Regresní analýza dat o současném stavu
Filipová, Anna; Kulich, Michal; Komárek, Arnošt
2021 - English
Survival analysis often includes dealing with data that are censored. This thesis focuses on censoring in the form of current status data. We discuss seve- ral methods of regression analysis of current status data and focus mainly on a method that assumes that the time to event follows the additive hazards mo- del. Under the assumption of proportional hazards for the monitoring time, this method does not require knowing the baseline hazard function and allows us to use the theory and software which were developed for Cox model. We also pre- sent a modification of this method, a two-step estimator, and show that it is asymptotically normal and has the advantage of lower asymptotic variance. Součástí analýzy přežití je často manipulace s cenzorovanými daty. Tato práce se soustředí na cenzorování ve formě dat o současném stavu. Uvádíme několik me- tod regresní analýzy s tímto typem dat a soustředíme se převážně na metodu, která pro čas do události předpokládá model aditivních rizik. Pokud navíc pro monitorovací čas předpokládáme model proporcionálních rizik, nemusíme už spe- cifikovat základní rizikovou funkci a můžeme použít teorii a software, které byly vytvořené pro Coxův model. Dále prezentujeme modifikaci této metody, kon- krétně dvoufázový odhad, a ukazujeme, že tento odhad je taktéž asymptoticky normální a navíc má nižší asymptotický rozptyl. Keywords: data o současném stavu|model aditivního rizika|Coxův model|analýza přežití; current status data|additive hazards model|Cox model|survival analysis Available in a digital repository NRGL
Regresní analýza dat o současném stavu

Survival analysis often includes dealing with data that are censored. This thesis focuses on censoring in the form of current status data. We discuss seve- ral methods of regression analysis of ...

Filipová, Anna; Kulich, Michal; Komárek, Arnošt
Univerzita Karlova, 2021

Úsilí Ukrajiny o evropeizaci
Styrkul, Alexej; Karlas, Jan; Kučerová, Irah
2021 - English
This thesis seeks to analyze the process of adoption and implementation of anti-corruption and judicial reforms in Ukraine that were demanded by the European Union between 2014 and 2019 from the perspectives of rational institutionalism and constructivist institutionalism, on the basis of the Schimmelfennig and Sedelmeier's direct, top-down model of Europeanization. The thesis is conducted as a congruence analysis by creating ex-ante predictions to each of the factors connected to either perspective. Specifically, the anti-corruption institutional framework, the asset declarations system, the political party financing reform, and the High Anti-Corruption Court are analyzed to demonstrate the limited progress. Subsequent empirical analysis of the aforementioned factors suggests that the rationalist approach offers a better explanation for the stalling reforms - the exceedingly high domestic costs, followed by the lacking credibility. The constructivist approach shows a lesser ability to explain the limited progress of reform adoption and implementation. Tato práce analyzuje proces přijetí a implementace protikorupčních a soudní reforem na Ukrajině, které byly vyžadovány Evropskou unií mezi léty 2014 a 2019 z perspektivy racionálního institucionalismu a konstruktivistického institucionalismu, na základě přímého top-down modelu Europeizace Schimmelfenniga a Sedelmeiera. Tato práce je provedena formou kongruenční analýzy, vytvořením ex-ante predikcí ke každému z faktorů, které jsou spojené s danými perspektivami. Konkrétně jsou analyzovány reformy protikorupčního institucionálního rámce, systém majetkového prohlášení, reforma financování politických stran a Vyššího protikorupčního soudu k demonstrování omezeného pokroku. Následující empirická analýza výše zmíněných faktorů naznačuje, že racionální přístup nabízí lepší vysvětlení zpomalujících reforem - nesmírně vysoké domácí náklady a nedostačující věrohodnost podmíněnosti. Konstruktivistický přístup vyznačuje menší schopnost vysvětlit omezený progres přijetí a implementace reforem. Available in a digital repository NRGL
Úsilí Ukrajiny o evropeizaci

This thesis seeks to analyze the process of adoption and implementation of anti-corruption and judicial reforms in Ukraine that were demanded by the European Union between 2014 and 2019 from the ...

Styrkul, Alexej; Karlas, Jan; Kučerová, Irah
Univerzita Karlova, 2021

Čínský mediální diskurz o obchodní válce se Spojenými státy
Dvořáková, Dobromila; Parízek, Michal; Kučerová, Irah
2021 - English
The main aim of this thesis is to provide an overview of Chinese domestic political discourse through an analysis of the Chinese domestic media narrative surrounding the recent trade war with the United States. Using a mixed method of quantitative analysis of keywords and qualitative analysis of headline emotivity from media articles published by three big Chinese domestic news outlets, we were able to explore the language and emotions of their narrative. The results of keyword analysis identified the prevalence of politically motivated discourse, which was dominant throughout majority of this conflict. Themes such as strong self- identification, Chinese victim self-portrayal and American aggression were very strongly mentioned in the discourse of this population. Meanwhile, the interest of Chinese media in global economy and multilateral trading system was very little, with only few mentions in comparison to the political aspects of the discourse. Additionally, publishing volumes over the course of the conflict showed that despite the Chinese media reporting escalatory developments of the trade conflict more, the qualitative headline emotivity analysis discovered a general preference for the usage of rather neutral language and appeasing rhetoric. Hlavním cílem této práce bylo poskytnout přehled čínského domácího politického diskurzu prostřednictvím analýzy narativu čínských domácích médií ohledně nedávné obchodní války se Spojenými státy. Prostřednictvím smíšené metody kvantitativní analýzy klíčových slov a kvalitativní analýzy emotivity titulků z mediálních článků publikovaných třemi velkými čínskými domácími médii jsme byli schopni prozkoumat jazyk a emoce jejich narativu. Výsledky analýzy klíčových slov identifikovaly převahu politicky motivovaného diskurzu, který byl dominantní během větší části tohoto konfliktu. V diskurzu této populace článků byla velmi silně zmiňována témata, jako silná sebeidentifikace, prezentace Číny jako oběti a americká agrese. Na druhou stanu, zájem čínských médií o globální ekonomiku a multilaterální obchodní systém byl velmi malý ve srovnání s politickými aspekty diskurzu. Jak ukázal objem článků publikovaných v průběhu konfliktu, přestože čínské sdělovací prostředky více informovaly o zhoršujícím se vývoji obchodního konfliktu, kvalitativní analýza emotivity titulků nicméně ukázala obecnou preferenci pro použití spíše neutrálního jazyka a uklidňující rétoriky. Keywords: Čínský mediální diskurz; analýza klíčových slov; analýza emotivity; Čínská média; Chinese media discourse; keyword analysis; emotivity analysis; Chinese media Available in a digital repository NRGL
Čínský mediální diskurz o obchodní válce se Spojenými státy

The main aim of this thesis is to provide an overview of Chinese domestic political discourse through an analysis of the Chinese domestic media narrative surrounding the recent trade war with the ...

Dvořáková, Dobromila; Parízek, Michal; Kučerová, Irah
Univerzita Karlova, 2021

Nutrigenomická analýza vlivu diety v průběhu prenatálního a časného vývoje na manifestaci aspektů metabolického syndromu v dospělosti.
Školníková, Elena; Šeda, Ondřej; Černá, Marie; Malínská, Hana
2021 - English
16 Abstract The rising prevalence in noncommunicable diseases worldwide calls for the effort to determine their underlying causes. Common metabolic disorders in particular overwhelm the healthcare systems and are a one of the leading causes of poor quality of life of patients. Metabolic syndrome is represented by concurrence of several conditions - dyslipidaemia, obesity, hypertension or impaired glucose tolerance - altered metabolic phenotypes related to genetic and environmental factors. Recent studies suggest that early-life exposure to certain environmental stimuli is particularly capable of changing the mammalian phenotypes. Nutrition, as one of the major factors influencing health, is naturally a focus of research, which studies the link between parental diets and phenotypic alterations in offspring. The developmental origins of health and disease were historically more focused on maternal undernutrition, it is, however, more important to focus on surplus of macronutrients considering the westernization of modern diets. We propose the relevancy of not only the amount of macronutrients in maternal diet, but also their sources, as they may increase disease risk in offspring. Here we report, that sucrose as an alternative carbohydrate in maternal diet, has a marked impact on metabolism of the offspring... 15 Abstrakt Stoupající prevalence nepřenosných nemocí po celém světě vyzývá ke snaze rozluštit jejich příčiny. Zejména běžné metabolické poruchy zatěžují systémy zdravotní péče a jsou jednou z nejčastějších příčin horší kvality života pacientů. Metabolický syndrom představuje souběh více stavů - dyslipidémie, obezity, hypertenze a zhoršené glukózové tolerance - změněných metabolických fenotypů závislých na genetických a enviromentálních faktorech. Nedávné studie naznačují, že expozice jistým enviromentálním podnětům v průběhu časného vývoje jsou schopné výrazně pozměňovat savčí fenotypy. Výživa jako jeden z významných faktorů ovlivňujících zdraví je přirozeně předmětem výzkumu, zabývajícího se souvislostí parentální diety a fenotypické alterace potomstva. Vývojové počátky zdraví a nemoci se historicky víc zaměřovaly na podvýživu matky, ale s ohledem na současné diety západního typu je důležité orientovat se také na přebytek makronutrientů. Navrhujeme, že je relevantní nejenom množství makronutrientů v mateřské dietě, ale také jejich zdroje, protože můžou zvyšovat riziko onemocnění u potomků. Ukázali jsme, že sacharóza jako alternativní zdroj sacharidů v mateřské dietě má zřetelný dopad na metabolismus potomků v dospělosti, což může být regulováno variací genu Zbtb16. V F1 generaci, samci potkanů... Keywords: metabolický syndrom; výživa; Zbtb16; DOHaD; sacharóza; hnědý tuk; metabolic syndrome; nutrition; Zbtb16; DOHaD; sucrose; brown fat Available in a digital repository NRGL
Nutrigenomická analýza vlivu diety v průběhu prenatálního a časného vývoje na manifestaci aspektů metabolického syndromu v dospělosti.

16 Abstract The rising prevalence in noncommunicable diseases worldwide calls for the effort to determine their underlying causes. Common metabolic disorders in particular overwhelm the healthcare ...

Školníková, Elena; Šeda, Ondřej; Černá, Marie; Malínská, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Kryptoanalytické útoky na lehkovážné šifry
Rabas, Tomáš; Göloglu, Faruk; Kozlík, Andrew
2021 - English
In 2016 the National Institute of Standards and Technology (NIST) started the stan- dardization process for lightweight cryptography (LWC). We provide a broad introduc- tion to lightweight cryptography together with a survey of current design trends and lightweight cryptography standards, with special attention to this competition. In the second part, we present a description and cryptoanalysis of three lightweight ciphers: SIV-Rijndael256, CLX, and Limdolen. 1 V roce 2016 vyhlásil Národní institut standardů a technologie (NIST) nový stan- dardizační proces a kryptografickou soutěž pro Lehkovážnou kryptografii (Odlehčená kryptografie). V naší práci bude čtenář seznámen se základy Lehkovážné kryptografie, principy na kterých je založena, moderními trendy v designu těchto šifer, a existujícími standardy v této oblasti s užším zaměřením na soutěž od NIST. V druhé polovině práce využijeme tyto znalosti a prezentujeme zde popis a kryptoanalýzu tří lehkovážných šifer a kandidátů z prvního kola soutěže: SIV-Rijndael256, CLX a Limdolen. 1 Keywords: Lehkovážná|Kryptografie|LWC|NIST|Soutěž|AEAD; Lightweight|Cryptography|LWC|NIST|Competition|AEAD Available in a digital repository NRGL
Kryptoanalytické útoky na lehkovážné šifry

In 2016 the National Institute of Standards and Technology (NIST) started the stan- dardization process for lightweight cryptography (LWC). We provide a broad introduc- tion to lightweight ...

Rabas, Tomáš; Göloglu, Faruk; Kozlík, Andrew
Univerzita Karlova, 2021

Genetické a epigenetické mechanismy (a jejich kooperace) v procesu leukemogeneze akutní myeloidní leukémie dospělých.
Šestáková, Šárka; Šálek, Cyril; Vymetálková, Veronika; Kubričanová Žaliová, Markéta
2021 - English
Acute myeloid leukemia (AML) is a hematopoietic malignancy characterized by great heterogeneity and clonal nature. In recent years, rapidly evolving next-generation sequencing methods provided a deep insight into the mutational background of AML. It was shown that ~ 44 % of AML patients harbor mutations in genes that regulate DNA methylation. So far, many researchers have tried to evaluate the prognostic significance of DNA methylation changes in AML, however, due to a great inconsistency in these studies, none of the reported markers were implemented into clinical practice. The aim of this work was to further investigate the DNA methylation changes in AML patients with specific mutations and their prognostic effect. Next, we wanted to develop a new approach for a complex evaluation of prognostically significant DNA methylation aberrations. In our first project, we assessed the overall DNA methylation, hydroxymethylation, and gene expression in AML patients with mutations in either DNMT3A or IDH1/2 or their combinations. We discovered that each genetic aberration is connected with a distinct pattern of DNA hydroxy-/methylation changes that are not entirely reflected in altered gene expression. Patients with mutations in both genes exhibited a mixed DNA methylation profile most similar to healthy... Akutní myeloidní leukémie (AML) je maligní hematopoetické onemocnění, které je vysoce heterogenní zejména díky své klonální podstatě. Rozvoj sekvenování nové generace umožnil důkladně prozkoumat mutační pozadí AML. Bylo zjištěno, že asi 44 % pacientů má mutaci v některém z genů ovlivňujících metylaci DNA. Od té doby již mnoho autorů publikovalo prognostický význam určitých změn v metylaci DNA u AML. Žádný z těchto poznatků však nebyl převeden do klinické praxe, především kvůli značné rozdílnosti jednotlivých studií. Cílem této práce bylo jednak hlouběji prozkoumat změny v metylaci DNA u pacientů se specifickým genetickým pozadím a pokusit se nalézt jejich prognostický význam. Dále jsme chtěli vyvinout nový způsob pro komplexní zhodnocení změn v metylaci DNA, u kterých byl již význam pro prognózu AML pacientů prokázán. V našem prvním projektu jsme zkoumali celkové DNA metylační, hydroxymetylační a expresní profily AML pacientů s mutacemi v DNMT3A nebo IDH1/2 nebo v obou těchto genech. Zjistili jsme, že každá mutace je spojena s charakteristickými změnami v hydroxy-/metylaci DNA, které ovšem nejsou zcela reflektovány změnami v genové expresi. Pacienti s mutacemi v obou genech se vyznačovali směsným DNA hydroxy-/metylačním profilem, který byl nejpodobnější vzorkům zdravých dárců. Dále jsme nalezli... Keywords: metylace DNA; akutní myeloidní leukémie; DNA methylation; acute myeloid leukemia Available in a digital repository NRGL
Genetické a epigenetické mechanismy (a jejich kooperace) v procesu leukemogeneze akutní myeloidní leukémie dospělých.

Acute myeloid leukemia (AML) is a hematopoietic malignancy characterized by great heterogeneity and clonal nature. In recent years, rapidly evolving next-generation sequencing methods provided a deep ...

Šestáková, Šárka; Šálek, Cyril; Vymetálková, Veronika; Kubričanová Žaliová, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Ovlivnění tvorby amyloidních fibril nanočásticemi a polymery
Holubová, Monika; Štěpánek, Petr; Štěpánek, Miroslav; Nardin, Corrine
2021 - English
The thesis deals with the testing of amyloidogenicity of various carbon nanoparticles and polymers. The first part of the thesis provides the theoretical background of amyloidoses, a group of diseases in which proteins are stored in the insoluble form of amyloid. In addition, the theoretical part also deals with a general overview of nanomaterials and the most important methods. Several types of nanomaterials were tested within the thesis, so the part Results and Discussion was divided into two subchapters: 1) Carbon nanospecies and amyloid fibril formation, and 2) Polysaccharides, glycogen modifications and amyloid fibril formation. The first subchapter concerns the testing of four types of carbon nanoparticles (single-walled carbon nanotubes (SWNT), fullerenes (C60), carbon quantum dots (CDs) and nanodiamonds (NDs)). These materials were tested on a model system hen egg white lysozyme (HEWL). Using fluorescence measurements and transmission electron microscopy (TEM), the nanoparticles were ranked from the most to the least amyloidogenic as follows: NDs> control> C60> CDs> SWNT. The second subchapter deals with the effect of selected polysaccharides (glycogen (GG), mannan (MAN), phytoglycogen (PG)) and modified GG on amyloid fibril formation. These materials were tested on the HEWL model system,... Disertační práce se zabývá testováním amyloidogenicity různých uhlíkových nanočástic a polymerů. První část dizertace je věnována teoretickému úvodu týkající se amyloidóz, což je skupina nemocí, při kterých dochází k ukládání proteinů v nerozpustné formě amyloidů. Mimo to se teoretická část také zabývá obecným přehledem nanomateriálů a jsou zde také popsány nejdůležitější metody. Vzhledem k tomu, že v práci bylo testováno více druhů materiálů, byla část věnována výsledkům a diskuzi rozdělena na dvě podkapitoly: 1) Uhlíkové nanočástice a formování amyloidních fibril, a 2) Polysacharidy, modifikace glykogenu a formování amyloidních fibril. První podkapitola se zabývá testováním čtyř druhů uhlíkových nanočástic (jednovrstvých uhlíkových nanotrubic (SWNT), fullerenů (C60), uhlíkových kvantových teček (CDs) a nanodiamantů (NDs)). Tyto materiály byly testovány na modelovém systému lysozymu z vaječného bílku (HEWL). Pomocí měření fluorescence a transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) byly testované materiály srovnány od nejvíce amyloidogeních částic po nejméně amyloidogenní následujícím způsobem: NDs> control> C60> CDs> SWNT. Druhá podkapitola se věnuje vlivu vybraných polysacharidů (glykogen (GG), mannan (MAN), fytoglykogen (PG)) a modifikací GG. Tyto materiály byly testovány nejen na HEWL, ale i na... Keywords: amyloidní fibrily; amyloid beta; lysozym; polysacharidy; uhlíkové nanočástice; amyloid fibrils; amyloid beta; lysozyme; polysaccharides; carbon nanoparticles Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění tvorby amyloidních fibril nanočásticemi a polymery

The thesis deals with the testing of amyloidogenicity of various carbon nanoparticles and polymers. The first part of the thesis provides the theoretical background of amyloidoses, a group of diseases ...

Holubová, Monika; Štěpánek, Petr; Štěpánek, Miroslav; Nardin, Corrine
Univerzita Karlova, 2021

Geopolitika Iráckého Kurdistánu: analýza role vnitřních a vnějších aktérů kurdské otázky v Iráku
Sommer, Filip; Jelen, Libor; Tureček, Břetislav
2021 - English
This thesis represents a comprehensive analysis of the geographical and geopolitical position of the Kurdistan regional government (KRG) as an official political institution of the Kurdistan region of Iraq (KRI). Firstly, it focuses on the internal issues of this institution and its division between two main Iraqi Kurdish political parties: KDP and PUK. Secondly, it examines the form of the relationships between the KRG and central government in Baghdad. The regional position of the KRG is explained by capturing the relationships among the KRG, the governments of the key regional countries (Turkey, Syria, Iran, Saudi Arabia and Israel) and important Kurdish political parties operating in this area (PKK, PYD, PJAK, HDP, ENKS and KDPI). Thirdly, the global actors (United States of America, Russian Federation and China) and their position towards the Iraqi Kurds, is also included. And finally, this thesis deals with the problematics of the Kurdish referendum of independence in 2017 and the role of ISIS as an "game changing" actor in the regional dynamics. This thesis builds on extensive search of scientific literature (about 70 titles), field research in the Kurdistan region of Iraq in the form of the interviews with 20 respondents and media reports on this topic and region. Additionally, this thesis... Tato práce představuje komplexní analýzu geografického a geopolitického postavení kurdské regionální vlády (KRG) jakožto oficiální politické instituce Regionu Iráckého Kurdistánu (KRI). Práce se zaměřuje na vnitřní záležitosti této instituce a její rozdělení mezi dvě hlavní irácké kurdské politické strany: KDP a PUK. Dále zkoumá formu vztahů mezi KRG a ústřední vládou v Bagdádu. Regionální postavení KRG pak vysvětluje zachycením vztahů mezi KRG, vládami klíčových regionálních zemí (Turecko, Sýrie, Írán, Saúdská Arábie a Izrael) a důležitými kurdskými politickými stranami působícími v této oblasti (PKK, PYD, PJAK, HDP, ENKS a KDPI). Mimo jiné se věnuje problematice globálních aktérů (Spojené státy americké, Ruská federace a Čína) a jejich pozic vůči iráckým Kurdům. V neposlední řadě se pak zabývá problematikou kurdského referenda o nezávislosti v roce 2017 a rolí Islámského státu (ISIS) jako aktéra "měnícího hru" v rámci regionální dynamiky a vztahů. Tato práce je postavena na rozsáhlé rešerši vědecké literatury (okolo 70 titulů), terénním výzkumu v oblasti Iráckého Kurdistánu formou rozhovorů s 20 respondenty a mediálních zpráv, zaměřujících se na toto téma a region. Tato práce je navíc obohacena o rozhovor s Falahem Mustafou Bakirem, tehdejším ministrem zahraničních věcí kurdské regionální vlády.... Keywords: Irácký Kurdistán; Kurdská regionální vláda; Strana kurdských pracujících (PKK); Turecko; USA; Islámský stát; Kurdistan regional government; Kurdistan Democratic Party (KDP); Patriotic Union of Kurdistan (PUK); The Kurdistan Workers Party (PKK); Turkey; US; Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Available in a digital repository NRGL
Geopolitika Iráckého Kurdistánu: analýza role vnitřních a vnějších aktérů kurdské otázky v Iráku

This thesis represents a comprehensive analysis of the geographical and geopolitical position of the Kurdistan regional government (KRG) as an official political institution of the Kurdistan region of ...

Sommer, Filip; Jelen, Libor; Tureček, Břetislav
Univerzita Karlova, 2021

Kolik platí mezinárodní společnosti na daních?
Boukal, Tomáš; Janský, Petr; Palanská, Tereza
2021 - English
Taxation of multinational enterprises accounts for a significant portion of government revenues. These revenues are however negatively affected by the tax behavior of many multinational groups which shift significant part of their profits to tax haven countries. The prevailing body of the literature on this topic has focused on the quantification of shifted profits and the resulting tax losses. Thus, the question of how much multinational enterprises do pay on taxes has remained unanswered. This has changed with the recent publications of Bolwijn et al. (2018) and Tørsløv et al. (2018). The aim of this thesis is to discuss their methodologies, apply them and present the amount of taxes paid by foreign affiliates of multinationals in individual countries. We express the results as a portion of GDP to enable cross-country comparison and put them in contrast to the estimates of tax losses from profit shifting. Keywords multinational enterprise, corporate income tax, international taxation, government revenue, tax avoidance Zdanění nadnárodních společností tvoří důležitou část vládních příjmů. Tyto příjmy mohou být negativně ovlivněny daňovou optimalizací nadnárodních korporací, které mohou značnou část svých nezdaněných zisků přesunout do daňových rájů. Přesun zisků do daňových rájů a následné vyčíslení daňových ztrát pro jednotlivé země bylo doposud hlavním předmětem výzkumu prací v této oblasti. Výzkum na téma, jaký je skutečný daňový podíl mezinárodních společností tak zůstal neprobádaný. To se změnilo s nedávnou publikací Bolwijn et al. (2018) a Tørsløv et al. (2018), kteří se snaží odpovědět i na tuto důležitou otázku. Úlohou této práce tak bude prodiskutování metodologie obou prací a její následná aplikace. To nám umožní vypočítání daňových odvodů mezinárodních korporací pro jednotlivé země. Výsledky vyjádříme jako podíl k HDP pro lehčí porovnání napříč státy a uvedeme je do kontrastu se současným poznáním literatury na téma mezinárodního zdanění. Klíčová slova nadnárodní společnosti, daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění, vládní příjmy, daňové úniky Keywords: nadnárodní společnosti; daň z příjmů právnických osob; mezinárodní zdanění; vládní příjmy; daňové úniky; multinational enterprise; corporate income tax; international taxation; government revenue; tax avoidance Available in a digital repository NRGL
Kolik platí mezinárodní společnosti na daních?

Taxation of multinational enterprises accounts for a significant portion of government revenues. These revenues are however negatively affected by the tax behavior of many multinational groups which ...

Boukal, Tomáš; Janský, Petr; Palanská, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Genderový index v českých veřejných firmách
Velková, Eliška; Cahlík, Tomáš; Chadimová, Kateřina
2021 - English
This bachelor thesis examines the extent of gender inequality in the Czech labour market. More specifically, it explores the under-representation of women on board positions using an analysis prepared by Open Society which contains data of more than 500 Czech public firms. The data analysis is made using the method of Kohonen self-organizing maps. SOMs represent a type of artificial neural network which allows to uncover possible patterns in a dataset and also visualize the multi-dimensional input data as a two-dimensional mapping while preserving topological properties of the input. To date, there is no academic paper examining gender inequality on decision-making positions in the Czech labour market using the method of Kohonen maps. The used dataset includes 77 Czech regions and 14 variables. A choice of appropriate factors that may influence the participation of women in the labour market is essential. The results are presented in 5 clusters of regions which differ in level of gender gap. In conclusion, our results prove that self-organizing maps are a useful data mining tool which can simply interpret high-dimensional data sets. 1 Tato bakalářská práce se zabývá rozsahem genderových nerovností na trhu práce České republiky. Konkrétněji zkoumá nedostatečné zastoupení žen ve statutárních orgánech firem, a to za použití analýzy zhotovené Otevřenou společností, která obsahuje data více než 500 českých veřejných firem. Data jsou analy- zována za použití metody Kohonenových samoorganizujících se map. Tyto mapy představují druh umělých neuronových sítí, který umožňuje odhalit skryté vzorce v souborech dat a také vizualizovat mnohadimenzionální vstupní data jako dvoudimenzionální mapu, která zároveň zachovává topologické vlastnosti na vstupu. Doposud se žádná odborná práce nezabývala genderovou nerovností ve vedoucích pozicích na českém trhu práce za použití Kohonenových map. Použitý dataset zahrnuje 77 českých okresů a 14 proměnných. Volba vhodných parametrů, které ovlivňují zastoupení žen na trhu práce, je důležitá. Výsledky jsou představeny jako 5 skupin okresů, které se mezi sebou liší v úrovni gen- derové nerovnosti. V závěru obdržené výsledky dokazují, že samoorganizující se mapy jsou užitečným nástrojem analýzy dat, který dokáže jednoduše inter- pretovat mnohadimenzionální soubory dat. 1 Keywords: Genderový index; veřejné firmy; Česká republika; nerovnost; regionální rozdíly; diskriminace; trh práce; rozdíly v odměňování; Gender index; public firms; Czech Republic; inequality; regional differences; discrimination; labour market; pay gap Available in a digital repository NRGL
Genderový index v českých veřejných firmách

This bachelor thesis examines the extent of gender inequality in the Czech labour market. More specifically, it explores the under-representation of women on board positions using an analysis prepared ...

Velková, Eliška; Cahlík, Tomáš; Chadimová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases