Number of found documents: 86
Published from to

Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republic
Brůhová, Jindřiška; Rusek, Josef
2005 - English
Povrchová aktivita osmi epigeických druhů chvostoskoků byla studována ve smrkových lesích živých i odumřelých a na pasekách Národního parku Šumava, Jižní Čechy, Česká republika. .i.Lepidocyrtus lignorum, Leidocyrus cyaneus, Pogonognathellus longicornis, Tomocerus minutus, Tetracanthella stachi. Allacma fusca, Emtomobrya nivalis, Dicyrtomina minuta./i.. Ke studiu vlivu odumření smrkového lesa po kůrovcové kalamitě a na pasekách bylo na každé z 9 lokalit umístěno 5 zemních pastí v období léta a podzimu. Materiál, zahrnující 79 435 jedinců, byl vyhodnocen pomocí neparametrického Kruskal-Wallis testu. Takto byly srovnány jednotlivé lokality a roční období. Complete linkage (Euclidean distances) cluster analysis byla použita pro srovnání všech lokalit mezi sebou. Surface activity of eight common epigeic species of Collembola were studied in spruce forests, dead spruce forests and clearings in the Šumava National Park, South Bohemia, Czech Republic: .i.Lepidocyrtus lignorum, Leidocyrus cyaneus, Pogonognathellus longicornis, Tomocerus minutus, Tetracanthella stachi, Allacma fusca, Entomobrya nivalis, Dicyrtomina minuta./i.. Five pitfall traps were exposed at each of the 9 sites in the summer and autumn periods to study the impact of spruce forest die-off after bark beetle attack (dead forests) and on clearings. Material comprising 79435 specimens was evaluated in this study using the non-parametric Kruskal-Wallis test for comparing Collembola activity between the sites and seasons. Complete linkage (Euclidean distances) cluster analysis was used for comparing the collembolan activity in all nine sites. Keywords: spruce forests; dead forests; clearings; lesy; přírodní rezervace Available at various institutes of the ASCR
Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republic

Povrchová aktivita osmi epigeických druhů chvostoskoků byla studována ve smrkových lesích živých i odumřelých a na pasekách Národního parku Šumava, Jižní Čechy, Česká republika. .i.Lepidocyrtus ...

Brůhová, Jindřiška; Rusek, Josef
Ústav půdní biologie, 2005

Changes in communities of soil microflora and mesofauna during leaf litter decomposition in two vegetation zones - litterbag experiment
Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Čápová, Lenka; Farská, Jitka; Jínová, Kristýna; Rusek, Josef; Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Starý, Josef; Nováková, Alena
2005 - English
Terénním experimentem byla testována hypotéza, zda je autochtonní půdní mikroflóra a mesofauna schopna ve vyšší vegetační zóně rozkládat listový opad z nižších zón. Sáčky (litterbags) s listovým opadem buku (.i.Fagus sylvatica./i. L.) a dubu (.i.Quercus robur./i. L.) byly exponovány v bukovém a smrkovém lese na Kleti(CHKO Blanský les). Rozmístění exponovaných sáčků simulovalo globálním oteplováním předpokládaný posun vegetačních zón do vyšších nadmořských výšek. Pro zamezení vstupu určitých skupin edafonu byly použity silonové síťky s různou velikostí ok (42 µm, 0,5 mm, 2 mm). Byly sledovány sukcesní změny vybraných společenstev edafonu (půdní bakterie a mikromycety, pancířníci (Oribatida), parazitiformní roztoči (Gamasida), chvostoskoci (Collembola)) v průběhu dvou let experimentu. Na počátku experimentu (listopad 2002) bylo založeno 480 sáčků. Po 2, 4, 6, 12, a 24 měsících expozice v terénu byla odebrána vždy část sáčků. The hypothesis, whether autochthonous species of soil biota are able to decompose litter from lower vegetation zones in higher zones, was tested by field trial. Litterbags with litter of beech (.i.Fagus sylvatica./i. L.) and/or oak (.i.Quercus robur./i. L.) were exposed in beech and spruce forest on the mountain Kleť (Protected Landscape Area Blanský les). Litterbags layout simulated vegetation zones shift to the higher altitude induced by global warming. There were used litterbags with three different mesh size (42 µm, 0,5 mm, 2 mm) for exclusion of certain parts of edaphon. Several changes of soil bacteria and micromycetes, oribatid mites, springtails and gamasid mites were studied during two years of exposition. There were exposed 480 litterbags at the start of the experiment (November 2002). After 2, 4, 6, 12, 24 months of exposition parts of all litterbags were recovered. Immediately after the sampling litter pH(KCl), moisture and mass loss were measured. Keywords: litter decomposition; global changes; soil bacteria; půdní bakterie Available at various institutes of the ASCR
Changes in communities of soil microflora and mesofauna during leaf litter decomposition in two vegetation zones - litterbag experiment

Terénním experimentem byla testována hypotéza, zda je autochtonní půdní mikroflóra a mesofauna schopna ve vyšší vegetační zóně rozkládat listový opad z nižších zón. Sáčky (litterbags) s listovým ...

Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Čápová, Lenka; Farská, Jitka; Jínová, Kristýna; Rusek, Josef; Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Starý, Josef; Nováková, Alena
Ústav půdní biologie, 2005

Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic
Wytwer, J.; Tajovský, Karel
2005 - English
Společenstva stonožek (Chilopoda) byla studována v Moravskoslezských Beskydech v letech 1988-1993 a opakovaně v letech 1996-1997 v pěti smrkových porostech, které se lišily stářím a stupněm poškození imisemi. Celkem bylo zaznamenáno 15 druhů, z nichž nejpočetněji na všech plochách byly .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. Průměrné hustoty společenstva stonožek se pohybovaly v rozpětí 9,0 až 194,6 ind.m-2. Nejvyšší hustoty byly charakteristické pro nejmladší smrkové porosty. Vzorky z roku 1996 ukázaly nárůst hustot ve starších a více poškozených porostech. Průměrná epigeická aktivita (údaje ze zemních pastí) neukázala v průběhu sledování signifikantní změny. Centipede communities (Chilopoda) were studied in five spruce forests (.i.Picea abies./i.) in the Moravskoslezské Beskydy Mts., Northern Moravia, Czech Republic. Investigations were carried out from 1988 to 1993 and afterwards repeatedly in the years 1996-1997 in 5 to 134 year-old forest stands situated at the localities Bílý Kříž and Kněhyně. The stands differed in altitude, in air pollution and degree of tree defoliation. A total of 15 species of centipedes was found in all stands studied. The most abundant species occurring in all studied stands were .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. The centipedes .i.L. burzenlandicus burzenlandicus, G. insculptus./i. predominated mainly in the soil samples, .i.L. forficatus./i. was abundant in pitfall traps only. The mean densities of the whole centipede communities ranged from 9.0 to 194.6 ind.m-2 in 1988-1993, the highest densities were characteristic for the youngest spruce stand. Keywords: centipedes; mountain spruce forests; densities; lesní porosty; porosty Available at various institutes of the ASCR
Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic

Společenstva stonožek (Chilopoda) byla studována v Moravskoslezských Beskydech v letech 1988-1993 a opakovaně v letech 1996-1997 v pěti smrkových porostech, které se lišily stářím a stupněm poškození ...

Wytwer, J.; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 2005

Feeding sources of invertebrates in the Ardovská Cave and Domica Cave systems - preliminary results
Nováková, Alena; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Hill, P.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
2005 - English
Byly studovány chemické parametry (obsah organické hmoty a pH) a složení mikrobiálních společenstev různých substrátů Ardovské jeskyně a jeskyně Domica v NP Slovenský kras (Slovensko). Rozdíly v obsahu organické hmoty a mezi mikrobiálními společenstvy byly nalezeny u substrátů z jeskyně Domica a Ardovské jeskyně. Široké spektrum fotoautotrofních mikroorganismů (řasy a cyanobakterie) bylo zjištěno v různých jeskynních mikroprostředích (jeskynní sediment, rozkládající se dřevo, exkrementy žížal a isopodů), ale žádné řasy nebyly detekovány v exkrementech netopýrů a ve střevním traktu stejnonožce .i.Mesoniscus graniger./i.. Kolonie mikromycetů a bakterií hrají primární roli při transformaci netopýřího guana v potravní zdroj pro saprofágní a mikrofytofágní bezobratlé. The chemistry (organic matter content and pH) of different substrates from the Ardovská and Domica Caves in the Slovak Karst National Park (Slovakia) and the composition of their microbial communities were studied. Differences in organic matter content and microbial communities were found between the substrates from the Domica and Ardovská Caves. A broad spectrum of photoautotrophic microorganisms (algae and cyanobacteria) was found in different cave microhabitats (cave sediment, rotten wood, earthworms casts and isopods faeces), but no algae were detected in the fresh bat droppings and in the intestinal tract of the isopod .i.M. graniger./i.. Microfungi and bacterial colonies play the primary role in transforming bat guano into a food source for saprophagous and microphytophagous invertebrates. Keywords: caves; actinomycetes; algae; nižší rostliny; jeskyně Available at various institutes of the ASCR
Feeding sources of invertebrates in the Ardovská Cave and Domica Cave systems - preliminary results

Byly studovány chemické parametry (obsah organické hmoty a pH) a složení mikrobiálních společenstev různých substrátů Ardovské jeskyně a jeskyně Domica v NP Slovenský kras (Slovensko). Rozdíly v ...

Nováková, Alena; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Hill, P.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
Ústav půdní biologie, 2005

Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacterial affect the feeding preferences of .i.Enchytraeus crypticus./i. (Oligochaeta, Enchytraeidae)?
Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Šustr, Vladimír; Lasák, R.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
2005 - English
Screening buněčných mastných kyselin (MIDI System) 93 bakteriálních kmenů izolovaných z jeskyně Domica (Slovenský kras, Slovensko) ukázal, že tři bakteriální kmeny (.i.Chryseobacterium./i. sp., .i.Enterobacter amnigenus, Rhodococcus./i. sp.) produkovaly polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) 18:3w6 a 20:4w6. .i.Chryseobacterium./i. sp. vykázal aktivitu enzymu amylásy, maltásy a celobiásy, ostatní kmeny měly pouze amylásovou aktivitu. Jelikož PUFA a enzymy mají velký význam pro růst a vývoj živočichů, byly bakteriální kmeny nabídnuty jako jediný zdroj živin v potravně selekčním a reprodukčním experimentu s .i.E. crypticus./i.. Počet jedinců .i.E. crypticus./i. na jeden kokon byl nejvyšší. Když byl zdroj potravy .i.Chryseobacterium./i. sp. (13), následoval .i.E. amnigenus./i. (10) a .i.Rhodococcus./i. (11). Produkce kokonů byla o 3-6 dnů dřívější u jedinců .i.E. crypticus./i. krmených .i.Chryseobacterium./i. sp. a .i.Rhodococcus./i sp. než u jiných testovaných druhů bakterií. Cellular fatty acid screening (MIDI System) of 93 bacterial strains isolated from the Domica Cave in the Slovak Karst region ( Slovakia) showed that three bacterial strains (.i.Chryseobacterium./i. sp., .i.Enterobacter amnigenus, Rhodococcus./i. sp.) produce polyunsaturated fatty acids (PUFA) 18:3w6 and 20:4w6. These species (along with a non PUFA producer, .i.Rhizobium./i. sp.) were isolated from the gut content or body surface of .i.Mesoniscus graniger./i. (Frivaldsky, 1865) (Crustacea: Isopoda). Bacterial strains were tested for activity of nine saccharolytic enzymes. .i.Chryseobacterium./i. sp. showed amylase, maltase and cellobiase activity, other bacterial species only had amylase activity. As PUFA and enzymes may be essential for animal growth and development, colonies of the four strains were grown for further use in laboratory food selection and reproduction experiments with .i.E. crypticus./i.. Keywords: bacteria; karstic caves; enchytraeids; mastné kyseliny; enzymy Available at various institutes of the ASCR
Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacterial affect the feeding preferences of .i.Enchytraeus crypticus./i. (Oligochaeta, Enchytraeidae)?

Screening buněčných mastných kyselin (MIDI System) 93 bakteriálních kmenů izolovaných z jeskyně Domica (Slovenský kras, Slovensko) ukázal, že tři bakteriální kmeny (.i.Chryseobacterium./i. sp., ...

Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Šustr, Vladimír; Lasák, R.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
Ústav půdní biologie, 2005

Development of soil fauna in meadows restored on arable land: Initial phases of successional development
Tajovský, Karel; Pižl, Václav; Starý, Josef; Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Schlaghamerský, J.; Háněl, Ladislav; Rusek, Josef; Kalčík, Jiří
2005 - English
Vývoj společenstev půdní fauny (krytenky, hlístice, roupice, žížaly, suchozemští stejnonožci, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci, larvy dvoukřídlých) byl studován v terénních podmínkách od podzimu 1999 ve čtyřech variantách lišících se způsoben obnovy travních porostů. Nárůst kvalitativních i kvantitativních parametrů studovaných skupin živočichů odpovídal iniciálním fázím sukcesního vývoje obnovovaných luk. Převažovaly eurytopní, euryvalentní a povrchově aktivní druhy. Druhy charakteristické pro travnaté biotopy se objevovaly až po intenzivním rozvoji vegetačního krytu. Okolní biotopy, jako zdroje šíření druhů, významně ovlivnily vývoj ploch. Formování společenstev živočichů usměrňovaly mikrostanovištní podmínky a dostupné potravní zdroje. The development of soil fauna assemblages (testate amoebae, nematodes, enchytraeids, earthworms, terrestrial isopods, millipedes, centipedes, collembolans, dipteran larvae) has been investigated in a -field experiment since autumn 1999. Four types of treatment were studied in plots previously managed as arable land: 1) sowing with a native seed mixture, 2) sowing of a 5 m wide central strip with native and the lateral strips with commercial seed mixture, 3) sowing of a 5 m wide central strip with native seed mixture, leaving the lateral strips to spontaneous succession, and 4) leaving to spontaneous succession (abandoned field). The observed increase of qualitative and quantitative parameters of the individual soil animal groups corresponded to the initial phase of successional development. Eurytopic and euryvalent representatives as well as epigeic species of soil micro-, meso- and macrofauna prevailed in the studied treatments during the first years of observation. Keywords: meadow restoration; soil fauna; succession; půdy; živočichové Available at various institutes of the ASCR
Development of soil fauna in meadows restored on arable land: Initial phases of successional development

Vývoj společenstev půdní fauny (krytenky, hlístice, roupice, žížaly, suchozemští stejnonožci, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci, larvy dvoukřídlých) byl studován v terénních podmínkách od podzimu ...

Tajovský, Karel; Pižl, Václav; Starý, Josef; Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Schlaghamerský, J.; Háněl, Ladislav; Rusek, Josef; Kalčík, Jiří
Ústav půdní biologie, 2005

Energetic budget of three species of bibionid larvae
Frouz, Jan; Šustr, Vladimír; Kalčík, Jiří
2005 - English
Konzumace potravy, defekace, asimilace a produkce byla sledována u larev tří druhů muchnic (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.), které se živily jednak opadem, jednak vlastními exkrementy. Asimilační účinnost při konzumaci opadu byla větší než při konzumaci exkrementů. Se stoupající teplotou klesala asimilační účinnost. Pokusy s čistou celulózou ukazují, že celulóza nemůže být exkluzivním zdrojem energie pro larvy muchnic. Food consumption, defecation, assimilation and production were studied in three species of bibionid larvae (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.) feeding either on leaf litter or their own excrements. Assimilation efficiency of larvae feeding on leaf litter was in all species higher then assimilation efficiency of the same species feeding on their own excrements. Larvae reared on excrements also lost weight, which indicated that excrements were insufficient as an exclusive source of energy. In .i. B. marci, P. holosericea./i. the effect of temperature on assimilation efficiency was studied. In .i. P. holosericea./i. assimilation efficiency decreased with increasing temperature. This trend was not observed in .i. B. marci. B. marci./i. was fed on pure cellulose to test if cellulose can serve as the only source of energy. Mortality of larvae feeding on cellulose was significantly higher than of those feeding on leaf litter and did not differ from starving larvae. Keywords: bibionid larvae; food; consumption; potrava; spotřeba Available at various institutes of the ASCR
Energetic budget of three species of bibionid larvae

Konzumace potravy, defekace, asimilace a produkce byla sledována u larev tří druhů muchnic (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.), které se živily jednak opadem, jednak vlastními ...

Frouz, Jan; Šustr, Vladimír; Kalčík, Jiří
Ústav půdní biologie, 2005

Can earthworm gut passage modify clay minerals structure: preliminary results
Hušák, M.; Frouz, Jan; Had, J.
2005 - English
Byl sledován vliv průchodu střevem 3 druhů žížal (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) na strukturu jílových minerálů pomocí rentgenové práškové spektrofotometrie. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v poloze vrcholů difrakčních spekter, rozdíly ve velikosti vrcholů byly nejspíše způsobeny změnou v preferenční orientaci jílových lamel. The effect of gut passage by three earthworm species (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) on the structure of ingested clay minerals was studied using X ray powder diffractometery. No differences were found in the peak's positions in diffraction spectra of clay spoil and clay in earthworm casts, indicating no changes in clay lamella inter-spacing. Differences were found in the peak's sizes, which seem to be caused by changes in preferential orientation of clay minerals during gut passage. Keywords: clay; earthworms; X ray powder diffractometery; struktury hornin; nerosty Available at various institutes of the ASCR
Can earthworm gut passage modify clay minerals structure: preliminary results

Byl sledován vliv průchodu střevem 3 druhů žížal (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) na strukturu jílových minerálů pomocí rentgenové práškové spektrofotometrie. ...

Hušák, M.; Frouz, Jan; Had, J.
Ústav půdní biologie, 2005

Earthworms in an arable field-forest ecotone
Pižl, Václav; Zeithaml, J.
2005 - English
Vliv ekotonu pole - les na společenstva žížal byl sledován na pěti plochách (blocích) lišících se osevním postupem na poli. V každém bloku bylo vytyčeno sedm linií kolmých k transektu z lesa do centra pole a v každé na jaře 2001 odebráno 6 půdních vzorků. K získání žížal byla použita kombinovaná metoda ručního rozboru půdních vzorků a formalínové extrakce. Celkem bylo nalezeno 9 druhů žížal (5-7 na jednotlivých lokalitách), mezi nimiž dominovala .i.Aporrectodea caliginosa./i.. Pozice v transektu ovlivnila abundanci i biomasu žížal. Oba parametry byly nejnižší v lese, vzrostly na rozhraní pole - les, opět poklesly ve vzdálenosti 5 - 10 metrů od okraje lesa a pak kontinuálně rostly směrem k centru pole. The effects of a forest-field ecotone on the density, biomass and species composition of earthworm communities were assessed. Five sites (blocks) differing in type of crop rotation used in the field were studied near Kostelec nad Černými Lesy, Czech Republic. At each block, soil samples were taken in seven parallel rows perpendicular to a transect from the oak forest to the centre of the field. Individual rows were located: in the forest (5 m from the edge), on the foresf edge, and in the field in distances of 5,10, 25, 50, 100 m from the edge of the forest. Six samples were taken in each row in spring 2001. Digging and hand sorting of soil samples, followed by formalin application was used to extract earthworms. Nine species and subspecies of earthworms were identified, among which .i.Aporrectodea caliginosa./i. predominated. Per block, the species number varied from 5 to 7. Keywords: earthworms; ecotone; edge effect; polní porosty; lesy Available at various institutes of the ASCR
Earthworms in an arable field-forest ecotone

Vliv ekotonu pole - les na společenstva žížal byl sledován na pěti plochách (blocích) lišících se osevním postupem na poli. V každém bloku bylo vytyčeno sedm linií kolmých k transektu z lesa do centra ...

Pižl, Václav; Zeithaml, J.
Ústav půdní biologie, 2005

The effect of cultivation conditions on cryopreservation of soil algae and cyanobacteria
Lukešová, Alena
2005 - English
V příspěvku jsou prezentovány základní principy kryoprezervačních metod, a to jak konzervativních tak vitrifikačních technik, a shrnuty faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost kryoprezervace řas a sinic. Jedná se o faktory související s vlastním procesem kryoprezervace, které jsou specifické pro jednotlivé techniky i o faktory související s přípravou a manipulací vzorků před a po kryoprezervaci. Pozornost je věnována zejména vlivu kultivačních podmínek, především teplotě, v souvislosti s možností aplikace chladové aklimace při kryoprezervaci půdních řas. Jak z literárních údajů tak z naší zkušenosti vyplývá, že odezva půdních řas a sinic na jednotlivé faktory je druhově či kmenově specifická a že jejich optimalizace může vést k úspěšné kryoprezervaci řady dosud nezmrazitelných kmenů. Fundamental principles of both conservative and vitrification cryopreservation methods are presented, and factors affecting cryopreservation of algae and cyanobacteria are summarized. These factors include factors connected with the cryopreservation process itself as well as factors connected with pre- and post-cryopreservation manipulation with samples. Attention is paid to cultivation conditions, mainly to the temperature in the context of application of cold acclimation before cryopreservation. Both literature data and our experience indicate that the response of soil algae and cyanobacteria to particular factors is species or strain specific and optimization of condition can enhance post-cryopreservation viability of cryopreservation recalcitrant strain. Keywords: cultivation conditions; cryopreservation; soil algae; uchovávání biologických materiálů Available at various institutes of the ASCR
The effect of cultivation conditions on cryopreservation of soil algae and cyanobacteria

V příspěvku jsou prezentovány základní principy kryoprezervačních metod, a to jak konzervativních tak vitrifikačních technik, a shrnuty faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost kryoprezervace řas a ...

Lukešová, Alena
Ústav půdní biologie, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases